Demokrasi ve Insan Hakları Dersi Test Soruları 40 Soru

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Demokrasi ve Insan Hakları Soruları

Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Test Soruları ve Cevapları

1.Saltanat ve Halifelik sırasıyla hangi tarihlerde kaldırılmıştır?
A)3 mart 1924, 1 kasım 1922
B)3 mart 1924 , 5 şubat 1937
C)1 kasım 1922, 3 mart 1924
D)1 kasım 1922 ,3 mart 1926
E)5 şubat 1937, 3 mart 1924

2.Türkiye Devletinin dini islamdır ibaresi kaç yılında anayasadan çıkarılmıştır?
A)1924 B)1922 C)1923 D)1926 E)1928

3.Yürütme organında kimler bulunur?
A)TBMM , Bakanlar Kurulu
B)Cumhurbaşkanı, Başbakan
C)Cumhurbaşkanı, Bakanlar kurulu
D)Başbakan ,Banklar Kurulu
E)Hükümet

4.Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama görevlerinden değildir?
A)Anayasanın uygulanmasını sağlamak
B)Veto etme hakkı
C)TBMM'yi toplantıya çağırmak
D)Referanduma karar vermek
E)Yasa ve yasa gücünde kararname çıkarmak

5.Dünyada ilk demokrasi hareketleri nerede görülür?
A)MS. 4. ve 5. yy.da Atina'da
B)MÖ. 6.yy Izmir,Efes,Milet
C)MÖ: 1.yy ve 3.yy Roma'da
D)MS: 3.yy Pariste
E)MÖ: 6. ve 4. yy Atina'da

6.Aşağıdakilerden hangisi Yeni Çağa damgasını vuran düşünce adamlarından değildir?
A)J.Locke
B)T.Hobbes
C)Aquninolu Thomas
D)J.J. Rousseau
E)I. Kant

7.Aşağıdakilerden hangisi millet vekili olma şartlarından değildir.?
A)25 yaşını doldurmak
B)En az ilkokul mezunu olmak.
C)Askerlik hizmetini yapmış olmak
D)Rüşvet, dolandırıcılık gibi cezalardan hüküm giymemiş olmak
E) 30 yaşını doldurmuş olmak

8) Aşağıdakilerden hangisi siyasal partinin özelliklerinden değildir?
A)Daha önce izin almadan kurulurlar
B)Anayasa ve kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini sürdürürler
C)Sınıf ve zümre diktatörlüğünü savunmazlar
D)Devlet yeterli düzeyde ve hakça mali yardım eder.
E)Muhalefet olduklarında sorumlulukları yoktur.

9)Siyasal partileri kapatma hakkı kime aittir?
A)Muhalefetin anayasa mahkemesine açacağı dava ile
B)Yargıtay cumhuriyet başsavcısının anayasa mahkemesine açacağı dava ile
C)TBMM nin anayasa mahkemesine açacağı dava ile
D)Başbakanın anayasa mahkemesine açacağı dava ile
E)Yargıtay savcısının anayasa mahkemesine açacağı dava ile

10)Türkiye Cumhuriyetinin ilk Anayasası hangisidir?
A)1924 B) 1839 C)1923 D)1921 E)1876

11)Fransız Insan ve Vatandaşlık Hakları Bildirgesinin yer alan tüm haklar anayasamıza ne zaman dahil edilmiştir?
A)1909 B)1923 C)1924 D)1921 E)1922

12)Demokrasiyi yaşatan ilkeler aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
A)Çoğulculuk ve katılım
B)Hukukun üstünlüğü
C)Illegal hareketler
D)Siyasal partiler
E)Seçimler ve temsil

13)Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ifadesi nerede yer bulmuştur.?
A)Amasya genelgesinde
B)1921 Anayasasında
C)Erzurum Kongresinde
D)Sivas kongresinde
E)1924 Anayasasında

14)Aşağıda verilen tarih ve olaylardan hangisi doğrudur.?
A)1947 Insan Hakları Evrensel Bildirgesi
B)1778 Virginnia Hakları Bildirgesi
C)10 Aralık 1948 Insan Hakları Evrensel Bildirgesi
D)1688 Ingiliz Hakları Bildirgesi
E)1777 Virginnia Hakları Bildirgesi

15)Aşağıdakilerden hangisi AB üyesi değildir.?
A)Almanya
B)Lüksenburg
C)Isveç
D)Isviçre
E)Malta

16)Çevre için mücadele eden sivil toplum örgütü aşağıdakilerden hangisidir.?
A)Uluslar arası Kızıl haç Komitesi
B)TEMA
C)TŞOF
D)Grenpeac
E)ANGIAD

17)AGİT'e bağlı kurumlardan hangisi aşağıda yanlış verilmiştir.?
A)Hür seçimler Bürosu
B)Danışma Komitesi
C)Çatışma Önleme Merkezi
D)Konsey
E)Işkenceye Karşı Komite

18)Aşağıdaki ülkelerden hangisi BM üyesi değildir.?
A)Cibuti B)Doğu Timor C)Madagaskar D)Polonya E)KKTC

19)Kyoto Protokolünü imzalamayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) ABD B)Almanya C)Türkiye D)Hollanda E)Şili

20-)Aşağıdakilerden hangisi Demokrasi ile çelişir?
A-)Halk egemenliği B-)Tek partili seçim C-)Çok partili seçim D-)Parlamento E)Anayasa

21-)Aşağıdakilerden hangisi devletin vatandaşa karşı görevlerinden biridir?
A-)Temel hak ve hürriyetleri korumak
B-)Vergi vermek
C-)Kanunlara uymak
D-)Barış antlaşması imzalamak
E-) Hiçbiri

22-)Aşağıdakilerden hangisi seçimle belirlenmez?
A)Başbakan B)Milletvekili C)Muhtar
D)Kaymakam E)TBMM Başkanı

23. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının değiştirilemez niteliklerinden biri değildir?
A) Başkenti Ankara dır C) Dini Islam dır B) Dili Türkçedir D) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir E)Marşı Istiklal Marşıdır

24-Aşağıdakilerin hangisi Temel Insan Haklarından biri değildir?
A)Yaşama Hakkı
B)Kişi Dokunulmazlığı
C)Eğitim Hakkı
D)Özgürlükleri sınırsız kullanma hakkı
E)Işkence Yasağı

25-I. Dünya Savaşında aşağıdaki insan haklarından en çok hangisi ihlal edilmiştir?
A)Yaşama Hakkı B)Eğitim Hakkı
C)Dilekçe Hakkı D)Seçme Seçilme Hakkı
E)Özel hayatı hakkı

26. -Dilekçeye en geç kaç gün içinde cevap yazılmalıdır?
A)1 B)7 C)3 D)60 E)15

27.Yasama yetkisi hangi kuruma aittir?
A)Başbakan B)Mahkemeler
C)TBMM D)Anayasa Mahkemesi E)Halk

28. Aşağıdakilerden hangisi Insan Haklarının özelliklerinden biri değildir?
A)Doğuştan sahip olunan özelliklerdir
B)Insan hakları verilmez, tanınır
C)Dokunulmaz,vazgeçilmez,devredilmez haklardır
D)Insan hakları gelişmiş ülkelerde geçerlidir
E)Hepsi

29. Aşağıdakilerden hangisi Anayasalarımızın kabul edildiği tarihlerinden biri değildir?
A) 1924 B) 1948 C) 1961 D) 1982 E)1921

30. Haksızlığa uğrayan bir kişi ilk iş olarak ne yapmalıdır?
A)Gösteri Yapmak B)Miting Yapmak
C)Grev Yapmak D)Dilekçe Yazmak E)Ses çıkarmamalı

31. Belediye ve Muhtarlık kuruluşlarına seçilme yaşı kaçtır?
A)20 B)25 C)30 D)35 E)40

32. Cumhurbaşkanı seçilme yaşı kaçtır?
A)25 B)30 C)35 D)40 E)45

33. Aşağıdakilerden hangisi Insan Haklarının özelliklerinden biri değildir?
A)Her insan için geçerlidir
B)Evrenseldir
C)Doğuştan sahip olunan özelliklerdir
D)Insan isterse bu haklardan vazgeçebilir
E)Devredilemez

34. Hukukla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Hukuk kuralları anayasaya uymak zorundadır
B)Yeni bir anayasanın yürürlüğe girmesi için cumhurbaşkanının onayı yeterlidir
C)Hukuk uyulması gereken kurallardır
D)Hukuk kurallarının denetimini Anayasa Mahkemesi yapar
E)Kurallara uyulmaz ise ceza verilir

35. Siyasi partilerin tüzük ve programlarıyla ilgi bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz
B)Iş adamları siyasi partilere üye olabilir
C)Suç işlenmesini özendiremezler
D)Sivil ve asker kamu görevlileri siyasi partilere girebilir
E) Daha önce izin almadan kurulurlar

36. Insan Hakları Evrensel Bildirgesi ne zaman kabul edilmiştir?
A)10 Aralık 1948 B)10 Mart 1948
C)10 Aralık 1968 C)10 Mart 1968 D) 10 Kasım 1946

37. Aşağıdakilerden hangisi Yaşama Hakkı ihlali olarak değerlendirilemez?
A)Ötenazi B)Kürtaj C)Organ Nakli D)Idam  E)Işkence

38. Aşağıdakilerden hangisi insanlık dışı muamele olarak kabul edilemez?
A) Kişilerin kafasına torba geçirmek
B) 20-30 saat arası kişiyi zorla ayakta tutmak
C) Kişilere TÜBITAK sorusu sorarak saatlerce düşündürmek
D)Kişinin tedavi olmasına mani olmak

E)Izinsiz organını almak

39. Vatandaşlar kaç yaşında seçme hakkına sahip olur?
A)16 B)20 C)22 D)18 E)24

40. Milletvekili seçilme yaşı kaçtır?
A) 40 B) 35 C) 30 D) 25 E)20

Yoğun istek üzerine cevap anahtarı eklenmiştir.

CEVAP ANAHTARI

1-C

2-E

3-C

4-E

5-E

6-C

7-E

8-E

9-B

10-D

11-C

12-C

13-B

14-C

15-D

16-B

17-E

18-E

19-A

20-B

21-A

22-D

23-C

24-D

25-A

26-D

27-C

28-D

29-B

30-D

31-B

32-D

33-D

34-B

35-D

36-A

37-C

38-C

39-D

40-D

Demokrasi ve Insan Hakları, Dersi, Test, Soruları, cevapları,yen, cevap anahtarı

Ayrıca Bakınız

Dünya Nüfüs Yoğunluğu Haritası

Dünya Haritaları

Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Genel Kültür

Kpss Tarih

Kpss Coğrafya

Kpss Anayasa

Kpss Vatandaşlık

Kpss Çıkmış Sorular