Demokrasi ve Insan Hakları Dersi Yazılı Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Demokrasi ve Insan Hakları Soruları

KÖRFEZ MILANGAZ HACER DEMIRÖREN ÇPL DEMOKRASI VE INSAN HAKLARI DERSI II. DÖNEM I. SINAVI

Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. Her soru 5 puandır.

1. Osmanlı padişahının mutlak egemenliğini sınırlandıran ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kanunuesasi               b) Senedi Ittifak         c) Tanzimat fermanı      d) Islahat fermanı

2. Ülkemizde vatandaşlardan bazıları seçme ve seçilme hakkını kullanamazlar.
Anayasamızda oy kullanamayacağı belirlenen kişiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Silah altında bulunan er ve erbaşlar                B) Askeri öğrenciler
C) Ceza evinde bulunan hükümlüler                    D) Öğretim görevlileri    

3. Ülkemizde kadınların seçme seçilme hakkı yoktu. Ancak 1933 yılında belediye seçimlerinde kadınlar bu hakka sahip oldu. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğunu gösterir?

A) Hukuk, hakların korunması için vardır.
B) Hak kavramı toplumlara göre değişiklik göstermez.
C) Daha önce hak olmayan bir durum, yeni yasalarla hak olarak benimsenebilir.
D) Hak kavramı, insanların toplum halinde yaşaması sonucu ortaya çıkmıştır.

4. Bir kimsenin milletvekili seçilebilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi gerekli değildir?
a) kısıtlı olmamak                            b) en az ilkokul mezunu olmak
c)30 yaşını doldurmak                     d) üniversite mezunu olmak

5. . Ülkemizde aşağıdaki demokrasi şekillerinden hangisi uygulanmaktadır?
a) Yarı doğrudan demokrasi                     b) Temsili demokrasi
c) Doğrudan demokrasi                           d) Tek partili demokrasi

6. Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan temel unsurlardan değildir?
a) Egemenlik                        b) Demokrasi                          c)Vatan                            d) Millet

Aşağıdaki soruları uygun şekilde işaretleyiniz. Her soru 5 puandır.

7.  Demokrasi insan haklarına dayanan, insan haklarını gerçekleştiren yönetim biçimidir. (D) (Y)
8.  Hukuk devletinde bireyler yasa önünde eşit haklara sahip değildirler. (D)  (Y)
9.  Yasama yetkisi, Türk Milleti adına T.B.M.M'nindir(D)  (Y)
10. Yargı, devlet kurallarını oluşturma yetkisini üstlenmiştir. (D)  (Y)
11. Yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu tarafından anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. (D)  (Y)


Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Her soru 5 puandır.

12. Ilk yazılı Türk anayasası1876 tarihli Kanun-i Esasidir.
13. Sened-i Ittifak Osmanlı padişahın mutlak egemenliğini sınırlandıran ilk belgedir.
14. Siyasal iktidarı seçimler yoluyla ele geçirmek veya siyasal iktidara ortak olmak için benzer düşünceleri paylaşan kişilerin kurmuş oldukları örgüte siyasal parti denir.
15. Osmanlı Devletinde ilk kez meclisin açılmasıyla meşrutiyet dönemi başlamıştır.
16. Yasama yetkisi Türk milleti adına TBMM tarafından kullanılır ve bu yetki devredilemez.


Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Her soru 10 puandır.

17. Türkiye Cumhuriyetinde şimdiye kadar kullanılan anayasaları sırasıyla yazınız.
Cevap:  1921-1924-1961-1982

18. Anayasa nedir? Tanımlayınız.
Cevap:  Devletin organlarını, organların görev, yetki ve sorumluluklarını ve aralarındaki ilişkiyi ve bireylerin temel hak ve özgürlüklerini içeren en üst hukuk kurallarına Anayasa denir.
19. Osmanlı Devletinde ilk defa meclisin açılmasıyla halkın yönetime katıldığı döneme ne ad verilir? Yazınız.
Cevap: Meşrutiyet dönemi

Esin YİĞIT
Tarih Öğretmeni

Ayrıca Bakınız

Dünya Nüfüs Yoğunluğu Haritası

Dünya Haritaları

Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Genel Kültür

Kpss Tarih

Kpss Coğrafya

Kpss Anayasa

Kpss Vatandaşlık

Kpss Çıkmış Sorular