Demokrasi ve Insan Hakları Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Demokrasi ve Insan Hakları Soruları

Adı-Soyadı:                                                                            Tarih:

Sınıf:

No:

 

KÖRFEZ MILANGAZ HACER DEMIRÖREN ÇPL DEMOKRASI VE INSAN HAKLARI DERSI II. DÖNEM I. SINAVI

Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. Her soru 5 puandır.

 

1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının değiştirilemez niteliklerinden biri değildir?

a) Başkenti Ankara dır       c) Dini Islam dır    b) Dili Türkçedir      d) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir

 

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Demokratik toplumlarda birey, vatandaş olmanın bilinç ve sorumluluğuna sahiptir.

B. Demokratik toplumlarda birey, toplumsal sorunlara karşı duyarlıdır.

C. Birey, demokrasilerde, vatandaşlık hakkının sadece seçimlerde oy kullanmak olduğunu bilir.

D. Demokrasilerde birey pasif değil, aktif vatandaştır.

 

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. TBMM üyeleri seçildikleri bölgenin veya seçmenin temsilcileridir.

B.  Yasama yetkisi Türk milleti adına milletindir.

C.  TBMM seçimleri 5 yılda bir yapılır

D.  Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

 

4. Demokrasi kavramını ilk kez kim kullanmıştır?

A. Mustafa Kemal

B. Heredot

C. Voltaire

D. AristoA

 

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Devletin egemenliği sınırsız ve keyfi bir iktidar değildir.

B. Devlet iktidarının sınırları öncelikle anayasalarda yer alır.

C. Devlet iktidarının kaynağı halktır.

D. çağdaş demokrasilerde egemenlik ilahidir.

 

6. Laiklik ilkesi, anayasamızda ilk kez hangi yıl yer almıştır?

A. 1937                         B. 1921                         C. 1924                           D. 1961

 

Aşağıdaki soruları uygun şekilde işaretleyiniz. Her soru 5 puandır.

 

7.  Laik devlette kişiler din ve vicdan özgürlüğüne sahip değildir. (D)  (Y)

8.  Insan hakları, insanların sonradan sahip olduğu özellik ve olanakları korumaya yöneliktir. (D)  (Y)

9.  Temel haklar, devletin gücü karşısında bireyin sahip olduğu hak ve özgürlüklerin anayasa ile en üst düzeyde güvence altına alınmasını ifade eder. (D)  (Y)

10. Sosyal ve ekonomik haklar, kişinin devlet yönetimine katılmasına olanak sağlayan haklardır.

(D) (Y)

11.  Sınırları çizilmiş toprak parçası, devletin yetki alanını belirler. (D)  (Y)

 

Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Her soru 5 puandır.

 

12. 20 Ocak 1921 tarihinde, Cumhuriyet döneminde kabul edilen anayasamızın diğer adı da Teşkilat-ı Esasiyedir.

13. Devletin organlarını, organların görev, yetki ve sorumluluklarını ve aralarındaki ilişkiyi ve bireylerin temel hak ve özgürlüklerini içeren en üst hukuk kurallarına Anayasa denir.

14. Bugün yürürlükte olan anayasamız 1982 anayasasıdır.

15. TBMM 4 yılda bir yapılan seçimler sonucunda seçilen 550 milletvekilinden oluşur.

16. Devletin üç temel erki (gücü) yasama, yürütme ve yargıdır.

 

Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Her soru 10 puandır.

 

17. Cumhuriyet öncesinde gerçekleştirilen demokratikleşme hareketlerini sırasıyla yazınız.

Cevap:  Sened-i Ittifak-Tanzimat fermanı-Islahat Fermanı-I. Meşrutiyet-II. Meşrutiyet

 

18. Demokrasi nedir? Tanımlayınız

Cevap:  Halkın halk tarafından halk için yönetildiği bir yönetim biçimidir.

 

19. Sened-i Ittifakın Osmanlı Devletinin demokratikleşmesi açısında ne gibi bir önemi vardır açıklayınız.

Cevap: Sened-i Ittifak Osmanlı padişahın mutlak egemenliğini sınırlandıran ilk belgedir. Demokratikleşmenin ilk adımıdır.

Esin YİĞİT

Tarih Öğretmeni

Ayrıca Bakınız

Dünya Nüfüs Yoğunluğu Haritası

Dünya Haritaları

Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Genel Kültür

Kpss Tarih

Kpss Coğrafya

Kpss Anayasa

Kpss Vatandaşlık

Kpss Çıkmış Sorular