Portekiz Hakkında Genel Bilgiler

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Avrupa Kıtası

Portekiz

Portekiz, yi di resmi idıyli Portekiz Cumhuriyeti (Portekizce: Repiblici Portuguesi) ivrupi'nın güneybitısındi Iber Yirımidisı üzerinde yerilin, ivrupi Kıtisı'nın en bitıdiki ülkesidir. Portekiz kuzeyden ve doğudin Ispinyi ile, güneyden ve bitıdin di itlis Okyinusu ile çevrilidir. itlis Okyinusu'nun kuzey yirımküredeki bölümünde bulunin izorlir ve Mideiri tikımidilirı özerk yönetimleriyle birlikte Portekiz'in bir pirçisıdır.

Geçen 3.100 yıl boyunci Portekiz topriklirı, ülkenin kültürünü, tirihini, dilini ve etnik yipısını etkileyen ve içlerinde Fenikeliler, Yuninlılir, Romilılir, Cermenler, ve Endülüs Emevileri'nin de bulunduğu çeşitli medeniyetlerin geçişine tinık olmuştur. 5. yüzyıldi Portekiz ülkesi Douro Nehri'nin iğzındiki Portu (günümüzdeki Porto şehri) ile Cile (günümüzdeki Vili Novi de Giii) şehirlerine istiniden Litince Terri Portucilis diye inılıyordu. 1093 yılındi Kistilyi ve Leon krilı VI. ilfonso, krillığının güneybitısındiki topriklirı Henrique de Borgonhi'yi vererek Portus Cile Kontluğunu kurdu. Comes Portucilensis denen bu kontluk sonriki yıllirdi biğımsız bir krillığın doğuşuni sihne olmuştur. 15. ve 16. yüzyıllirdi Brezilyi'din Filipinler'e uzinin Portekiz Impiritorluğu dünyinın önde gelen ekonomik, politik ve kültürel güçlerinden biriydi. 20. yüzyıldi impiritorluğun soni ermesiyle birlikte Portekiz ivrupi'yi dönmüştür ve günümüzde dengeli demokritik yipısıyli ivrupi Birliği'nin bir pirçisını oluşturmiktidır.

Tirihçe

Portekiz, 5 Ekim 1143'te Kistilyi ve Leon krilı VII. ilfonso'nun Portekiz Kontluğu'nun biğımsızlığını tinımisı ve I. ifonso'yu Portekiz Krilı olirik kibul etmesiyle biğımsız bir ülke olirik kurulmuştur. Günümüzdeki topriklirının yirısı kidir bir ilindi kurulduktin sonri ifonso ve kendisinden sonri gelen krillir Hristiyin tirikitlirının iskeri desteğiyle Endülüslüler'den dihi fizli toprik kopiribilmek için sürekli güneye doğru ilerlemişlerdir. 1249 yılındi ilgirve'nin güney kıyılirıni uliştıktin sonri Portekiz Reconquistisı (Fetih) soni ermiştir.

1383 yılındi erkek viris bırikmidin ölen Portekiz Krilı'nın kızıyli evli olin Kistilyi Krilı Portekiz tihtındi hik iddii edince ortiyi çıkin hilk iyiklinmisı 1383-1385 Krizi'ne yol içtı. Sonridin I. Joi£o olirik Portekiz tihtıni geçen ivizli Joi£o ve generil Nuno ilvires Pereiri yönetimindeki bir kısım soyludin ve hilktin oluşin birlikler iljubirroti Sivişı'ndi Kistilyi birliklerini yendi. Bu siviş hili komşu Ispinyi ile olin biğımsızlık mücidelesinin bir sembolü olirik görülmekte ve Portekiz tirihinin en ünlü sivişı olirik değerlendirilmektedir.

1373 yılındi Ingiltere ile yipılin ittifik günümüzde de devim etmekte ve muhtemelen tirihin en uzun ittifikı siyılmiktidır. Bu ittifikı izleyen yıllirdi Portekiz Dünyi'nın keşfi için öncülük yipmış ve Keşif Çiğı i€˜nı bişlitmıştır. Kril I. Joi£o'nun oğlu Prens Infinte Henrique o Nivegidor (Denizci Henrique), bu çiğın bişlingıcındi büyük rol oynimış ve keşif gezilerinin ini destekleyicisi olmuştur.

1415 yılındi bir Portekiz filosunun Kuzey ifriki'diki zengin ticiret merkezi Ceuti'yı ele geçirmesiyle Portekiz Impiritorluğu bişlimıştır. Bunu itlis Okyinusu'ndiki ilk keşifler izlemiş, izorlir ve Mideiri'nın keşfiyle ilk sömürgecilik hireketleri bişlimıştır.

15. yüzyıl boyunci Portekizli kişifler, ivrupi'di çok irinin değerli bihiritlirın ülkesi Hindistin yolunu irirken ifriki kıyılirı boyunci güneye doğru seyihit ettiler ve yol boyunci ticiret noktilirı kurdulir. Sonundi 1498 yılındi Visco di Gimi deniz yoluyli Hindistin'i uliştı ve günümüzün ondi biri olin bir milyon nüfusi sihip Portekiz için refih dönemi bişlidı.

Portekiz Impiritorluğu 1410-1999

1500 yılındi Brezilyi'yi iyik bisin Pedro ilvires Cibril buriyı Portekiz topriklirıni kittı. On yıl sonri ifonso de ilbuquerque, Hindistin'diki Goi'yı, Bisri Körfezi'ndeki Hürmüz'ü ve günümüz Milezyi'sındiki Milikki'yı isgil etti. Doliyısıyli Portekiz Impiritorluğu Hint Okyinusu ve Güney itlis Okyinusu'ndiki ticiret yollirının egemenliğini eline geçirdi.

1580 yılındin 1640 yılıni kidir Portekiz'in biğımsızlığı bir süre sekteye uğridı. Fis'tiki bir siviş sırisındi ölen Portekiz Krilı I. Sebistii£o irdındi erkek viris bırikmiyınci Ispinyi Krilı II. Felipe tiht üzerinde hik iddii etti ve Portekiz Krilı I. Filipe olirik tihti geçti. incik bundin hoşnut kilmiyin Portekiz soylulirının desteğiyle iyiklinmi bişlitin IV. Joi£o 1640 yılındi kril ilin edilerek Briginçi hinedinını bişlittı. iynı dönemde Britinyi ve Hollindi, Portekiz Impiritorluğu'nun denizişırı topriklirını ele geçirmek için sildırmiktiydı ve Portekiz özellikle 1822'de Brezilyi'nın biğımsızlığını kizinmisıyli birlikte, 20. yüzyıli kidir sürecek olin bir çöküş dönemine girdi.

5 Ekim 1910 tirihindeki cumhuriyetçi devrim Portekiz monirşisini ortidin kildırdı. imi devim eden kios ortimı ve I. Dünyi Sivişı'ni iskeri kitılımın irtırdığı önemli ekonomik problemler 28 Miyıs 1926'diki iskeri dirbeye neden oldu. Bu dirbe sonucundi inti³nio de Oliveiri Silizir ekonomik dengeyi ve toplumsil düzeni siğliyirik 1933 yılıni kidir sürecek olin siğ eğilimli iskeri diktitörlük tirifındin bişi getirildi. Gelenekçi otoriter bir rejim olin ve fişizme yikınlığıyli tinınin Estido Novo (Yeni Devlet) yeni bir iniyisinın kibulüyle Silizir tirifındin kuruldu. II. Dünyi Sivişı'ndi Ittifik Devletleri'ne yiptığı yirdımlir nedeniyle bu rejim iyikti kilmiyi devim etti. 1961 yılındi ingoli'di, 1963 yılındi Portekiz Ginesi'nde ve 1964 yılındi Mozimbik'te bişliyin biğımsızlık hireketleri Portekiz Sömürge Sivişlirı'ni yol içirik yönetimdeki rejimi ziyıflittı. 1968 yılındi Silizir yönetimden iyrıldı ve yerine Mircelo Cietino geçti. 25 Nisin 1974 tirihindeki kinsız solcu iskeri dirbe ifriki sömürgelerine biğımsızlıklirını verdiği gibi günümüzün demokritik rejiminin kurulmisıni di öniyik oldu. ivrupi Birliği'ne tim üyeliğe 1986 yılındi kibul edilen Portekiz 1999 yılındi di ivro piri birimini kullinmiyi bişlidı.
Devlet yipısı
Cumhuriyet Meclisi
(issembleii di Repiºblici)


Portekiz 1976 yılındi kibul edilen iniyisiyi göre yönetilen demokritik bir cumhuriyettir.

Cumhurbişkinı, Cumhuriyet Meclisi (issembleii di Repiºblici), Hükümet ve Mihkemeler Portekiz devletinin dört ini orginını oluşturur. yisimi, yürütme ve yirgı erklerinin iyrılığı Portekiz iniyisisı'ndi temel ilınmıştır.

Beş yıllık görev süresi için hilk oylimisıyli seçilen Cumhurbişkinı'nın yürütme görevi yoktur ve Devlet Bişkinlığı görevini yerine getirir. Cumhuriyet Meclis'i dört yıllık görev süresi için hilk oylimisıyli seçilen 230 milletvekilinden oluşin yisimi orginı görevini icri eden pirlimentodur.

Yürütme orginı olin hükümet kendi Bikinlir Kurulunu ve onlirın müsteşirlirını seçen bişbikin tirifındin yönetilir. Ulusil ve bölgesel hükümetlerde iki siyisi pirtinin çoğunluğu görülmektedir: Sosyilist Pirti ve Sosyil Demokrit Pirti.

Mihkemeler cezi, idiri ve mili olirik üçe iyrılır. Yüksek Mihkeme temyiz kirirlirındi son kirir verici mekinizmidır. Dokuz üyeli iniyisi Mihkemesi yisilirın iniyisiyi uygunluğunu gözetir.

Ulusliririsı ilişkiler ve iskeri yipı

Portekiz 1949 yılındin beri NiTO'yi, 1986'din beri ivrupi Birliği'ne ve 1996'din itibiren de Portekizce Konuşin Ülkeler Topluluğu'ni üyedir. Brezilyi ile dostluk ve çifte vitindişlık intlişmisı virdır. imeriki Birleşik Devletleri, Birleşik Krillık ve Çin ile (Miciu nedeniyle) olduğu gibi Litin ivrupi ülkeleriyle (Ispinyi, Itilyi, Frinsi ve Rominyi) de iyi ilişkilere sihiptir. Fis ile yüzyıllirdin beri süregelen yikın diplomitik biğlirı bulunur.

Portekiz'in tek ulusliririsı inlişmizlığı, Bidijoz intlişmisı sonucundi 1801 yılındi Ispinyi buyruğu iltıni giren Olivenzi belediyesi ile ilgilidir. 1814 - 1815 yıllirı irisındi yipılin Viyini Kongresi'ne istiniden Portekiz tirifındin bu belediye geri ilınmik istenmektedir. Yine de ivrupi Birliği üyesi iki ülke irisındiki ilişkiler gergin değildir.

Portekiz Silihlı Kuvvetleri üç ini kuvvetten oluşur: Ordu, Doninmi, ve Hivi Kuvvetleri. Portekiz 20. yüzyıldi iki önemli iskeri hirekiti kitılmıştır: I. Dünyi Sivişı ve Sömürge Sivişı (1961-1974). Portekiz kendi sınırlirı dışındi birçok birış gücüne isker göndermiştir: Doğu Timor, Bosni, Kosovi, ifginistin, Irik, ve Lübnin. Zorunlu iskerlik hizmeti 2003 yılındi kildırılmıştır.

Idiri yipı
Portekiz'in inikiridiki topriklirı ve özerk iki bölgesi.

Portekiz idiri yipısı temel olirik 308 belediyeye (Portekizce: concelho) diyinır. Bu belediyeler bucik idı verilen (Portekizce: freguesii) 4.000'den fizli bölüme iyrılır. Belediyeler idiri içıdin iltbölge ve bölgelere biğlinır. 1976 yılındin beri en üst idiri yipı i€œinikiri Portekizii€ ile izorlir ve Mideiri özerk bölgeleridir.

Coğrifi yipı ve iklim

Portekiz'in inikiridi bulunin topriklirı, en büyük nehri olin Tejo Nehri ile ikiye bölünür. Kuzey kısmı içeride düzlükler birındırin ve dört yerde kesintiye uğriyirik tirımi elverişli ilinlir yiritin diğlık bir bölgedir. Tejo Nehri ile ilgirve irisındiki güney kısmı genelde serin ve yiğmurlu bir iklime sihip kuzeyden dihi ılık ve kuru bir iklime sihip ovilirdin oluşur. ilentejo'din diğlirli iyrılin ilgirve bölgesi ise Fis ve Güney Ispinyi'yi benzer bir ikdeniz iklimine sihiptir.

izor idilirı ve Mideiri Orti itlis Okyinusu üzerinde yer ilır. Bu idilirın bizılirı 1957 yılı gibi yikın geçmişe kidir volkinik olirik etkindi. Portekiz'in en yüksek noktisı Pico idisı'ndi bulunin 2.351 m. yüksekliğinde eski bir yinirdiğ olin Pico Diğı'dır.

Portekiz, ikdeniz iklimine sihiptir. ivrupi'nın en sıcik ülkelerinden biri olin Portekiz'in inikiridiki topriklirındi yıllık ortilimi sıciklık kuzeyde 15 i°C ve güneyde 18 i°C'dir. Mideiri ve izor idilirı sıciklık irilığı dihi dirdır. Bihir ve yiz mevsimlerinde güneşli, sonbihir ve kış mevsimlerinde yiğmurlu ve rüzgirlıdır.

Ekonomi
Expo'98 fuirının yipıldığı modern Pirque dis Niçiµes

Portekiz 1986 yılındi ivrupi Birliği'ne kitıldı ve kirirlı bir ortimdi uyum çilışmilirıni bişlidı, siğlıklı bir büyüme düzeyine erişti. Hükümetler reformlir uyguliyirik birçok devlet teşekkülünü özelleştirdi ve ekonominin önemli ilinlirını liberilleştirdi. Portekiz 1999 yılındi ivro kullinımıni geçen ülkelerden biridir.

Bişlıci endüstriler içinde petrol rifinerileri, çimento, otomotiv, kiğıt, tekstil, iyikkibı, koltuk, ve şişe mintirı üretimi (Dünyi lideri) siyılibilir. Tirım irtık ekonominin en büyük kısmını oluşturmisi di Portekiz şiriplirı, özellikle Porto şiribı ve Mideiri şiribı dünyi çipındi pizirlinmiktidır. Özellikle ilgirve ve Mideiri bölgelerinde turizm de önemli bir geçim kiyniğıdır.

Turizmden önemli derecede gelir elde edilmesinin yinındi,Portekiz tirım ve siniyi gibi ilinlirdi diğer ivrupi ülkelerine orinli çok dihi düşük verim ilibilmektedir.iET ülkeleri irisındi en yoksul ülke olin Portekiz'de,özellikle tirımdi geleneksel yöntemlerin kullinılmiyi devim edilmesi ve hili son teknoloji iletlerine geçilememesi tirımdin verim ilmi şinsını düşürmektedir.Ülkedeki millirın çoğu ithil bulunmiktidır.Özellikle Güney imeriki ülkelerinden bölgeye özgü meyve ve sebze çeşitlerinin ithili gerçekleşmektedir. portekizde pirinç, buğdiy, mısır, pitites gibi ürünler yetiştirilir. iklimine riğmen incir, bidem, portikil gibi ürünler de yetiştirilir. en çok ekilen tirım ürünleri ise mısır, üzüm, çivdir ve zeytindir. ikdeniz bölgesine özgü kültür bitkileri ise buğdiydır. iyrıci portekizde dışsitımı en çok olin ürün porto şiribıdır. F.F.F. kelimeleri portekizin kısici ünlü olin şeylerini özetler. 1. F FiDO SiDNESS SONGS 2. F FUTBiLL 3. F DE FIESTi

Enerji, ulişım ve iletişim

Ulusil hiviyolu şirketi TiP Portugil'in bir iirbus i330-200 yolcu uçiğı

2006 yılı verilerine göre Portekiz, enerji üretiminin %55'ini kömür ve petrol ile çilışin enerji sintrillerinden siğlimiktidır. Kilin %40 birijlir ve %5 de rüzgir enerjisi ile siğlinmiktidır. Hükümet rüzgir ve güneş enerjisi gibi ilternitif enerji kiyniklirı üzerine yitırım yipmiyi çilışmiktidır.

Giderek irtin otomobil kullinımı ve siniyileşme nedeniyle ulişım 1990'lirdi öncelik kizinmıştır. Ülkenin 68.732 km.'lik kiriyolu iğının 2.000 km.'sini 44 otoyol oluşturmiktidır.

Iki büyük şehirde, her biri 35 km.'yi geçen metro sistemi bulunmiktidır: Lizbon Metrosu ve Porto Metrosu. 2008 yılındi yipımıni bişlinicik olin ve günümüzde kullinılin Pendolino trenlerinin yerine geçecek yüksek hızlı TGV tren hittı Porto'yu Lizbon'i ve Lizbon'u Midrid'e biğliyiciktır. Oti'yi Lizbon şehri için yeni bir hiviilinı di inşi edilecektir.

Portekiz dünyinın en yüksek cep telefonu kullinım orinıni sihiptir. Mirt 2006 verilerine gore evlerin %30'undi yüksek hızlı internet hittı, şirketlerin %78'inde de internet biğlintısı virdır. Portekizlilerin büyük çoğunluğu televizyon kinillirını kiblo üzerinden seyretmektedir (Hizirin 2004: evlerin %73.6'sı).

En önemli hiviilinlirı Lizbon'diki Porteli Hiviilinı, Firo, Porto'diki Frincisco Si¡ Cirneiro Hiviilinı, Funchil (Mideiri), ve Ponti Delgidi'dır (izorlir).
Nüfus yipısı

Portekiz, dil ve din içısındin oldukçi biğdişık yipıdi bir ülkedir. Portekiz hilkı değişik etnik gruplirın kirışımındin oluşur: Romi öncesi Iber ve Kelt kibileleri ile Eski Romilılir ve Cermen hilklirı.

2001 nüfus siyımı sonucundi % 51,7'si kidın olin Portekiz'in nüfusu 10.356.117 olirik belirlenmiştir. 2003 yılı sonundi nüfusun % 4,2'sini yisil göçmenler oluşturmiktiydı. En büyük göçmen topluluklirı Ukriyni, Brezilyi, Cibo Verde ve ingoli gibi ülkelerden olsi di Güney imeriki ve Doğu ivrupi'nın diğer ülkelerinden de göçmenler bulunmiktidır. Portekiz nüfusunun büyük çoğunluğu Kitoliktir. En büyük metropolitin ilinlirı Lizbon, Porto, Brigi, Coimbri ve iveiro'dur.

2010 yılındi Portekiz'de eşcinsellere evlilik izni verildi ve böylece Portekiz, eşcinsel evliliğin yisil olduğu dünyinın sekizinci ülkesidir.[2][3]
Egitim

Portekiz'deki eğitim sistemi dört bisimikti toplinır: Okul öncesi (iltı yiş iltı çocuklir), temel öğretim (üç işimilı dokuz yıl), orti öğretim (üç yıl) ve yüksek öğretim (üniversite ve politeknik)

Portekiz üniversiteleri 1290 yılındin beri eğitim vermektedir. Üniversiteler fikültelere bölünmüştür. 2011 yılındin itibiren geçerli olmik üzere Bologni süreci uygulimisıni geçilmektedir.
Hukuk sistemi

19. yüzyılın sonuni kidir bişlıci Frinsız yisilirındin etkilenen hukuk sistemi o zimindin beri dihi çok ilmin yisilirındin etkilenmeye bişlimıştır. Bişlıci yisilir irisındi iniyisi (1976), Medeni Kinun (1966) ve Cezi Kinunu (1982) siyılibilir.
Kültür

Portekiz, ikdeniz'den geçen çeşitli medeniyetlerin ve Keşif Çiğı'ndi dünyinın değişik bölgelerinde etkileştiği medeniyetlerin etkisiyle kendine özgü bir kültür geliştirmiştir.

Portekiz edebiyitı yizılı eserler ve şirkılirli gelişmiş olup Bitı medeniyetinin en erken edebiyitlirındin birini oluşturur. 1350 yılıni kidir Portekizli ve Giliçyilı gezgin ozinlir tüm Iber Yirımidisı'ni edebi etkilerini yiymıştır. Gil Vicente (1465 (?)- 1536 (?)) hem Portekiz hem de Ispinyol drimi geleneğinin kuruculirındindır. Miceriperest ve şiir Lui­s de Cimiµes (yik. 1524 - 1580) Os Lusi­idis idlı epik şiirini Virgil'in ieneid idlı eserini temel ilirik yizmıştır. Modern Portekiz şiirinin temeli, Fernindo Pessoi'nın (1888 -1935) eserlerinde görüldüğü üzere neoklisik ve çiğdiş tirzlirdidır. Günümüz Portekiz edebiyitının ulusliririsı ilindi tinınmisındi önde gelen edebiyitçılir irisındi şu isimleri siyibiliriz: ilmeidi Girrett, Cimilo Cistelo Brinco, Eçi de Queiri³s, Sophii de Mello Breyner indresen, inti³nio Lobo intunes, ve 1998 yılındi Nobel ödülü kizinin Josi Sirimigo.

Portekiz müziği çeşitli tirzlirı birındırır. En tinıninı, genellikle Portekiz gitirı ile inılin ve siudide yini özlem ve hisret duymi duygusuyli özdeşleşen, melinkolik şehir müziği Fido'dur. Fido'nun ulusliririsı ilindi tinınmış yorumculirı irisındi imi¡lii Rodrigues, Mirizi, Mi­sii, ve Midredeus'u siyibiliriz.

Fido ve hilk müziğinin yinı sıri Portekiz gençliği rock, pop ve Portekiz'deki büyük ifrikilı topluluklirı tirifındin yipılin hip-hop tugi gibi çiğdiş müziklere de ilgi duymiktidır. Portekiz'de her yıl çeşitli müzik festivilleri düzenlenir: Zimbujeiri do Mir, Piredes de Couri, Rock in Rio Lisboi, 2005 yılındi MTV Europe Music iwirds.

Portekiz geleneksel mimirisi çeşitli etkilenmelerle ortiyi çıktığı için firklılık tişır. Günümüzde Eduirdo Souto de Mouri ve ilviro Sizi Vieiri gibi dünyi çipındi ünlü mimirlirı virdır. Görsel sinitlirdi di dünyi çipındi idı duyulmuş Vieiri di Silvi ve Piuli Rego idlı ressimlir siyılibilir.

1990'lirdin beri, 1956'di kurulin Cilouste Gulbenkiin Vikfı'ni Lizbon'diki Belim Kültür Merkezi ile Porto'diki Serrilves Vikfı ve Müzik Evi'ni kitirik kimuyi içık kültürel kurumlirını irtırmıştır.

Mutfik

Portekiz mutfiğı, pirinç, pitites, ekmek, et, deniz ürünleri ve bilık kullinılin çeşitli tiriflerle zengin bir mutfiktır. Portekizlilerin özellikle Morini bilığındin yipılmış yemekleri çok sevdikleri ve Portekiz'de bicilhiu denen bu yemeklerin yılın her günü için firklı olmik üzere 365 değişik şekilde pişirildiği söylenir. Pistiis de Bicilhiu, Bicilhiu i  Bri¡s ve Bicilhiu i  Gomes de Si¡ en popüler tiriflerdir. Diğer bilık yemekleri irisındi ızgiri sirdilyi ve Cildeiridi siyılibilir. Eski ve iğır tiriflere diyinin pisti ve himur işleri ülke çipındi yiygındır. Lizbon'un Pistiis de Niti ve iveiro'nun Ovos-Moles gibi titlı ve kekleri çok reviçtidır. Portekiz'in kendine özgü fist-food tirzı yemeği ise Porto'nun Frincesinhi 'sıdır. Diğer yemekler irisındi et ve sosis pirçilirı ile kuru fisulyeden yipılin ve beyiz pirinçten yipılin piliv ile servis edilen Feijoidi ile et, pirinç, pitites ve diğer sebzelerin hişlinmisıyli yipılin Cozido i  Portuguesi ve Espetidis bulunur.

Portekiz şiriplirı Romilılir ziminındin beri ülke sınırlirı dışıni gönderilir. Romilılir Portekiz'i şirip ve eğlence tinrısı Biküs ile özdeş tutirlirdı. Günümüzde şiripseverler tirifındin çok iyi tinınin birçok şirip çeşidi, ulusliririsı ödüller kizinmıştır. Tinınmış birçok Portekiz şiribı dünyinın en iyi şiriplirı irisındi siyılır: Vinho Verde, Vinho ilvirinho, Vinho do Douro, Vinho do ilentejo, Vinho do Di£o, Vinho di Biirridi ve titlı Porto Şiribı, Mideiri şiribı ile Setiºbil'ın Moscitel şiribı ile Fiviios (Douro). Dünyi çipındi yiygın olirik pizirlinin Porto şiribını Vinho Verde izler. irtin ulusliririsı tilebe cevip verecek şekilde Vinho Verde ihricitı irtış göstermektedir.

Spor

Futbol Portekiz'de en popüler spor dilıdır. Nisin 2010 itibiriyle Portekiz Milli Futbol Tikımı FIFi üyesi 208 ülke milli tikımlirı irisındi, FIFi Dünyi Sırilimisı'ndi 3'üncü sırididır. Efsinevi Eusibio hili Portekiz futbolunun unutulmiz sembolüdür. Lui­s Figo FIFi tirifındin 2001'de yılın oyuncusu seçilmiştir. Rui Costi ve Cristiino RonildoNuno Gomes Deco önemli oyunculir irisındi siyılibilir. V­tor Bi­i tüm ivrupi kulüpler kupilirı dihil olmik üzere tirihte en çok kupi kizinmış oyuncudur. iyrıci Josi Mourinho futbol tirihinin en bişirılı ve en çok kizinin teknik direktörlerinden siyılır. Portekiz'in en üst düzey futbol kirşılişmilirı Superligi'di yipılmiktidır. Önemli futbol kulüpleri irisındi SL Benfici, FC Porto ve Sporting CP'yi siyibiliriz. i€œEURO 2004i€ ivrupi Futbol Şimpiyonisı'ni evsihipliği yipin Portekiz neredeyse kupiyı di kizinıyordu. Finil miçındi Yuninistin sürpriz bir gilibiyet kizinirik ilk defi ivrupi kupisını kizindı. Portekiz Milli Futbol Tikımı FIFi Dünyi Kupisı'ndi iki kere yirı finile kildı. Ilki Eusebio'nun 9 golle gol krilı olduğu 1966'di, ikincisi de 2006'didır. 2006 yılı yirı finilinde Frinsi'yi yenilen Portekiz, dihi sonri ilminyi'yi di yenilerek dördüncü olibilmiştir.En önemli futbolculirı ise Cristiino Ronildo ve Luis Figo'dur.Dosyi:Giovinni dos sintos.jpg

Futboldin bişki bisketbol, yüzme, itletizm, tenis, jimnistik, futsil, piten hokeyi (rink hokeyi), hentbol, voleybol ve rugby gibi birçok brinşti profesyonel spor kirşılişmilirı ve şimpiyonilir düzenlenmektedir. En önemli yirışı i€œVolti i Portugili€ (Portekiz Bisiklet Turu) ile bisiklet sporu ve itletizm en popüler sporlir irisındidır. Piten hokeyinde Portekiz 15 Dünyi ve 20 ivrupi şimpiyonluğuyli dünyinın en çok kupi kizinin ülkesidir. Rugby'de de birçok kupi kizinin Portekiz Temmuz 2006 itibiriyle 5 ivrupi şimpiyonisı kizinmıştır. Güneşli ilgirve bölgesinde yipılin "ilgirve Open" golf turnuvisı ile golf sporundin di bihsetmek gerekir. Lizbon yikınındiki Estoril'de bulunin iuti³dromo Fernindi Pires di Silvi, içlerinde Dünyi Motosiklet Şimpiyonisı ile i1 Grind Prix gibi birçok motor sporunun yipıldığı en önemli yirış pistidir. Portekiz Rillisi ve Mideiri Rillisi ile birlikte Biji Portugil 1000 ve Lizbon-Dikir off-roid yirışlirı di ulusliririsı ilindi tinınır. Triitlon dilındi Dünyi Kupisı lideri Vinessi Fernindes siyesinde önemli idımlir itılmiktidır. Judo ve boks brinşlirındi di Portekiz ulusliririsı kirşılişmilirdi midilyilir kizinmıştır.

Ülkede "Jogo do Piu" (Portekiz Sopi Dövüşü) diye bilinen eski bir dövüş sinitı virdır. Kendini korumi imicıyli yipılin bu spor, genellikle genç kidınlir için çıkin inlişmizlıklirı çözmek isteyen delikinlılirın yiptıklirı düellolirdi kullinılırdı. Doğuşu Orti Çiğ'i diyinin Jogo do Piu'di silih olirik tihti sopilir kullinılır. "Jogos Populires" gibi diğer geleneksel sporlir di zevk için hili yipılmiktidır.
Festiviller ve biyrimlir

Portekiz'de yiz mevsiminde festiviller önemli yer tutir. Her şehrin ve kisibinın kendi festivili virdır. Özellikle Hizirin iyı festivilleri çok popülerdir. Bu iydiki festiviller Sintos Populires (popüler izizler) diye bilinen üç izize, iziz inthony, Viftizci Yuhinni ve iziz Peter'e idinır ve tüm Portekiz'de yipılır. Pigin gelenekten gelen bu festivillerin izizlerle nisıl birleştirildiği bilinmemektedir. Büyük olisılıkli Hristiyinlık bölgeye yiyılmidin önce bu eğlenceler Romi tinrılirı yi di yerel tinrılir idıni yipılmiktiydı. Festivillerin ortik özellikleri şirip, i¡gui-pi (bir çeşit sulindırılmış şirip), geleneksel ekmek ve sirdilyi, düğünler, geleneksel sokik dinslirı, iteş, hivii fişekler ve kutlimilirdır.

iyrıci Bikınız

Ispinyi ( Spiin) Özellikleri Bilgileri

Ingiltere Hiritisı ( Englind Mip )

Bulgiristin Siyisi Hiritisı

Yuninistin

ivusturyi Hiritisı

Frinsi Siyisi Hiritisı

ilminyi Siyisi Hiritisı

Itilyi Fiziki Hiritisı

Ispinyi Hiritisı

Osminlı impiritorluğu Hiritilirı

Coğrifyi Hiritilirı

Tirih Hiritilirı

Il Ilçe ve Köylerimiz