Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük 50 Adet Çalışma Sorusu

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük 50 Adet Çalışma Sorusu

SORULAR

1) Sanayi inkılabı nedir?

CEVAP :El, kol gücüne dayalı üretimden makinalı üretime geçiştir.

2) Fransız Ihtilali kaç yılında ortaya çıkmıştır?

CEVAP: Fransız Ihtilali 1789 yılında ortaya çıkmıştır.

3) Fransız Ihtilali'nden Osmanlı Devleti neden etkilenmiştir?

CEVAP: Fransız Ihtilali'nin milliyetçilik akını her milletin kendi devletini kurma hakkını ifade ettiği için çok uluslu bir devlet olan Osmanlı Devleti bu durumdan olumsuz yönde etkilendi.

4) Birinci Balkan Savaşı hangi tarihte başlamıştır?

CEVAP: Birinci Balkan Savaşı 1912 yılında başlamıştır.

5) Balkan Savaşı sonunda ne oldu?

CEVAP: Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti Arnavutluk, Makedonya, Imraz  ve Gökçeada dışındaki bütün Balkan topraklarını ve Ege'deki adaları kaybetti.

6) Birici Dünya Savaşı'nın nedenleri nelerdir?

CEVAP: Ham madde ve sömürgecilik yarışı.
Fransa ile Almanya arasındaki Alsace Loure anlaşmazlığı.
Balkanlardaki Avusturya Macaristan Imparatorluğu, Rusya çekişmesi.
Avrupa'daki gruplaşmalar.
Almanya ve Italya güçlenerek Avrupa'nın güç dengesini bozması.
Avusturya Macaristan Imparatorluğu veliahtının Saraybosna'da bir Sırp    Miletçisi tarafından öldürülmesi.

7) Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheler  nelerdir?

CEVAP: Kafkasya Cephesi.
Çanakkale Cephesi.
Yemen Cephesi.
Hicaz Cephesi.
Kanal Cephesi.
Filistin Cephesi.
Suriye Cephesi.
Irak Cephesi.
Galiçya  ve Makedonya  Cephesi.

8) Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları  nelerdir?

CEVAP: Ham madde ve sömürgecilik yarışı devam etti.
Imparotorluklar yıkıldı yerine uluslu devletler kuruldu.
Cumhuriyet ve demokrasi yayıldı.
Bir daha Savaşlar olmasın diye Milletler Cemiyeti (Cemiyet_i Akvan) kuruldu.

9) Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalar nelerdir?

CEVAP: Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmaları;
Almanya = Versay .
Avusturya = Senjermen.
Macaristan = Trianon.
Bulgaristan = Nöyyi.
Osmanlı = Sevr          imzalanmıştır.

10) Itilaf Devletleri nelerdir?

CEVAP: Ingiltere.
Fransa .
Rusya .
ABD.
Japonya.
Sırbistan.
Yunanistan.
Brezilya.
Romanya.
Italya .

11) Ittifak Devletleri nelerdir?

CEVAP: Osmanlı Devleti.
Almanya.
Avusturya Macaristan Imparotorluğu.
Bulgaristan.

12) Paris Barış Konferansı ne zaman toplanmıştır?

CEVAP: Paris Barış Konferansı 18 Ocak 1919 tarihinde toplanmıştır.

13) M. Kemal ilk önce hangi okula gitmiştir?

CEVAP: M . Kemal ilk önce Mahalle Mektebi'ne gitmiştir.

14) Atatürk'ün kişisel özelliklerinden birkaç tanesini yazınız.

CEVAP: Askeri Dehası.
Vatan Severliği .
Sanat Severliği.
Inkılaplığı.
Ileri Görüşlülüğü.

15) M. Kemal hangi yılda Kurmay Başkan olarak orduya katıldı?

CEVAP : M. Kemal 1905 yılında Harp Akademisi'nden mezun olarak orduya katıldı.

16) M. Kemal'in ilk askeri başarısı nedir?

CEVAP: M. Kemal'in ilk askeri başarısı Trablusgarp'tır.

17) Misak-ı Milli'nin tarihi nedir?

CEVAP: Misak-i Milli 28 Ocak 1920 de olmuştur.

18) Amasya Genelgesi'nin tarihi nedir?

CEVAP: Amasya Genelgesi 22 Haziran 1919 da yayımlanmıştır.

19) Amasya Genelgesi'ne kimler katılmıştır?

CEVAP: Amasya Genelgesi'ne Rauf Bey, Refet Bey, Ali Fuat Paşa,Cemal Bey, Kazım Karabekir Paşa katılmıştır.

20) Erzurum Kongresi'nin hangi tarihte toplanmıştır?

CEVAP: Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919 da toplanmıştır.

21) Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar nelerdir?

CEVAP: Milli sınarlar içerisinde vatan bir bütündür.
Manda ve Himaye kabul edilemez.
Dokuz kişilik Temsil Heyeti seçildi.

22) Sivas Kongresi'nin hangi tarihte toplanmıştır?

CEVAP: Sivas Kongresi  11 Eylül 1919 da toplanmıştır.

23) Amasya Görüşmeleri hangi tarihte olmuştur?

CEVAP: Amasya Görüşmeleri  20-22 Ekim 1919 olmuştur.

24) Amasya Görüşmelerinin önemi nedir?

CEVAP: Osmanlı Hükümeti Temsil Heyeti'ni resmen tanıdı.
Mebuslar Meclisi toparlanacaktı.

25) Temsil Heyeti Ankara'ya hangi tarihte gelmiştir?

CEVAP: Temsil heyeti Ankara'ya 27 Aralık 1919 tarihinde gelmiştir.

26) Ankara diğer illere göre neden daha iyiydi?

CEVAP: Ankara Sivas'a ve diğer illere göre haberleşme ve her yerle bağlantısı olduğu için daha iyiydi.

27) Sevr Antlaşması'nın tarihi nedir?

CEVAP: Sevr Antlaşması 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanmıştır.

28) Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılarla, Fransızlarla, Ermenilerle üç ayrı cephede savaşıldı bu cepheler hangileridir?

CEVAP: 1-Doğu Cephesi.
2-Güney Cephesi.
3-Batı Cephesi'dir.
29) Birinci Inönü Savaşı hangi tarihte olmuştur?

CEVAP: Birinci Inönü Savaşı 10 Ocak 1921 tarihinde olmuştur.

30) Birinci Inönü Savaşı'nın sonuçlarını yazınız.

CEVAP: Itilaf Devletleri Sevr'i biraz değiştirip Türklere kabul ettirmek için bu konferansı topladılar.
Bu konferans ile Itilaf Devletleri TBMM'nin hukuki varlığını tanımıştır.
Ilk defa batılı bir devlet TBMM'yi tanımıştır.

31) Istiklal Marşı hangi tarihte kabul edilmiştir?

CEVAP: Istiklal Marşı 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilmiştir.

32) Ikinci Inönü Savaşı'nın tarihi nedir?

CEVAP: Ikinci Inönü Savaşı 31 Mart 1921 tarihinde olmuştur.

33) Ikinci Inönü Savaşı'nın sonucu nedir?

CEVAP: Meclisin otoritesi arttı.

34) Tekaf-i Milliye'nin tarihi kaçtır?

CEVAP: Tekaf-i Milliye 8Ağuston 1921 tarihinde olmuştur.

35) Tekaf-i Miliye nedir?

CEVAP: Halk elinde bulunan her şeyin yüzde kırkını sonra almak üzere Türk Ordusu'na vermesidir.

36) Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçları nedir?

CEVAP: M. Kemal'e mareşallik unvanı verildi.
Doğu sınırımız kesin olarak çizildi.
Italyanlar kesin olarak çekildi.
Ankara Anlaşması (20 Ekim 1921) yapıldı.

37) Mudanya Ateşkes Antlaşması hangi tarihte yapılmıştır?

CEVAP: Mudanya Ateşkes Antlaşması 11 Ekim 1922 yılında yapılmıştır.

38) M. Kemal'e Gazilik ve Mareşallik ünvanı hangi savaştan sonra verilmiştir?

CEVAP: M. Kemal'e Gazilik ve Mareşallik ünvanı Sakarya Meydan Muharebesi'nden sora verilmiştir.

39) M. Kemal'e Gazilik ve Mareşallik ünvanını kim vermiştir?

CEVAP: M. Kemal'e Gazilik ve Mareşallik ünvanını TBMM vermiştir.

40) Siyasi Alanda yapılan yenilikler nelerdir?

CEVAP: Siyasi Alanda yapılan yenilikler;
Saltanatın Kaldırılması.
Cumhuriyetin Ilanı.
Halifeliğin Kaldırılması.
Türkiye'nin Yeniden Idari Teşkilatlanması.
Ankara'nın Başkent Olması.

41) Çok Partili Rejim Denemeleri nelerdir?

CEVAP: Cumhuriyet Halk Fırkası.
Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası .
Serbest Cumhuriyet Fırkası.

42) Şeyh Sait Isyanı hangi tarihte olmuştur?

CEVAP: Seyh Sait isyanı 13 Şubat 1925 tarihinde olmuştur.

44) Menemen Olayı'nın tarihi kaçtır?

CEVAP: Menemen Olayı 23 Aralık 1930 tarihinde olmuştur.

45) Hukuki Alanda yapılan yenilikler nelerdir?

CEVAP: Hukuki Alanda yapılan yenilikler;
Anayasa'nın kabulü.
Yasama, yürütme, yargı yetkileri meclise aittir.
Türk Medeni Kanunu.
Borçlar Kanunu.
Ticaret Kanunu.
Ceza Kanunu.

46) Anayasa hangi tarihte kabul edildi?

CEVAP: Anayasa 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilmiştir.

47) Soyadı Kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?

CEVAP: Soyadı Kanunu 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilmiştir.

48) Türk kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı hangi tarihte verilmiştir?

CEVAP: Türk kadınına 5 Aralık 1934 yılında Seçme ve Seçilme Hakkı verilmiştir.

49) Ağırlık ve Uzunluk Ölçüleri hangi tarihte değiştirilmiştir?

CEVAP: Ağırlık ve Uzunluk Ölçüleri 26 Mart 1931 tarihinde kabul edilmiştir.

50) Miladi Takvim hangi tarihte kabul edilmiştir?

CEVAP: Miladi Takvim 26 Aralık 1925 tarihinde kabul edilmiştir.

Ayrıca Bakınız

 

Atatürk ResimleriAtatürk Resimleri (105)

Atatürk Videoları

Sevr (10 Ağustos 1920) ve Lozan (24 Temmuz 1923) Antlaşmalarının Karşılaştırılması ve Sınırlar

Kurtuluş Savaşı haritaları

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Konular Ders Notları

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Kurtuluş Savaşı haritaları

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Performans Ödevi

2.Dünya Savası Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük