Tc İnkılap Tarihi Soru ve Cevapları Test ve Klasik

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

 Tc İnkılap Tarihi Soru ve Cevapları Test ve Klasik

1) Sanayi Devrimi ilk olarak aşağıdaki ülkelerin hangisinde
başlamıştır?
A)İtalyaB)FransaC)İngiltere D)Almanya
2) 1)Sanayi Devrimi 2)Kapitülasyonlar 3)Fransız İhtilali
Yukarıda verilen kutularda verilenlerden hangileri Osmanlı
Devleti’nin 19.yy’ın sonlarında ekonomik olarak çöküşünde
etkili olmuştur?
A)Yalnız 1 B)1 ve 2 C)2 ve 3 D)Yalnız 3
3) 1) İşlek bir limana ve demiryoluma sahip olması,
2) Çok uluslu bir yapıya sahip olması,
3) Batı tarzı eğitim veren okulların bulunması
Mustafa Kemal’in doğduğu ve büyüdüğü Selanik kenti ile ilgili
verilen özelliklerinden hangileri Fransız İhtilali’nin milliyetçilik
akımından etkilediğinin kanıtıdır?
A)Yalnız1 B)Yalnız 2 C)1ve 3 D)2 ve3
4)Günümüzde Selanik kenti nerede yer almaktadır?
A)Bulgaristan B)Yunanistan C)İtalya D)Avustralya
5)Mustafa KEMAL Atatürk’ün babası Ali Rıza Bey ne işi
ile uğraşmaktadır?
A)Gümrük memurluğu B)Çalışmamaktadır C)Edebiyat öğretmeni
D)Çocuk eğitmeni
6)Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği ders aşağıdakilerden hangisidir?
A)Türkçe B)MatematikC)Fizik D)Tarih
7)Mustafa Kemal Harp Akademisi’nden hangi rütbe ile mezun olmuştur?
A)Binbaşı B)Kurmay Yüzbaşı C)YargıçD)Tarih Öğretmeni
8)Mustafa Kemal’in doğup büyüdüğü şehir hangisidir?
A)SelanikB)İstanbul C)ManastırD)Bulgaristan
9)Mustafa Kemal Atatürk Şemsi Efendi ilkokulundan mezun olduktan sonra
Ortaokul eğitimi için hangi okula başlamıştır?
A)Selanik Askeri Rüştiyesi B)Mahalle MektebiC)Selanik Mülkiye Rüştiyesi D)Manastır Askeri Idadisi
10)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün yazdığı kitaptır?
A)Ateşten Gömlek B)Bir Destandır Çanakkale C)Nutuk D)Yaban
CEVAPLAR=1-C 2-B 3-B 4-B 5-A 6-D 7-B 8-A 9-C 10-C
1)Mustafa Kemal hangi arkadaşı sayesinde tarihe ve edebiyata daha yakından ilgi
Duymaya başlamıştır?
A)Ömer Naci B)Namık Kemal C)Mehmet Akif D)İsmet İnönü
2)Mustafa Kemal ilk görev yerinde kaçıncı orduya atandı?
A)Selanik 3.ordu B)Manastır 5.ordu C)Şamda 5.ordu D)Sofya 4.ordu
3)Mustafa Kemal’in dernekomutanlığında yaptığı cephe aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Çanakkale B) Suriye C)Kanal D)Trablusgarp
4)Trablusgarp savaşının sonunda ne olmuştur?
A)İtalya ile uşi anlaşması imzalanmıştır
B)Rusya ile Suriye anlaşması imzalandı
C)İtalya ile Suriyeanlaşması imzalandı
D)Rusya ile İtalya anlaşması imzalandı
5)Mustafa Kemal’in Milli Mücadeleye önder olarak kabul edilmesinde
Aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?
A)Trablusgarp’taki başarıları
B) Anafartalar’ısavunması
C)Kafkas cephesindeki başarıları
D)İttihat ve Terakki Partisindeki faaliyetleri
6)Selanik kentinin Mustafa Kemal’in hangi yönünün gelişimine katkı sağlamıştır?
A)Siyasi B)Kültürel C)Askeri D)Liderlik
7)Mustafa Kemal Sofya’da iken bir baloya katılmıştır ve bu baloya yeniçeri kıyafeti
İle gitmiştir bu davranışı icin ne söylenebilir?
A)Yeniliklere açık olduğu
B)Milli kültüre değer verdiği
C)Herkes öyle giyindiği için ayak uydurmak
D)Kendini göstermek istediği için

8)Ankara’nın başkent oluşunun nedenleri arasında hangisi yoktur?
A)Coğrafi konumda olması 6
B)Güvenli bir yerde bulunması
C)Nüfusunun fazla olması
D)Askeri konumda olması
9)Nutuk hangi yılda yazılmıştır?
A)1900-1999 B)1915-1927 C)1919-1938 D)1919-1927
10)Terakkiperver CumhuriyetFırkasınınarasındakimyeralmaz?
A)Rauf Orbay B)Ali Fethi Okyar C)Adnan Adıvar D)Kazım Karabekir

CEVAPLAR=1-A 2-C 3-D 4-A 5-D 6-D 7-B 8-C 9-D 10-B
1)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlının 1919 yılında İtalya ile yaptığı
Anlaşmadır
A)Sevr B)Ankara C)uşi D)Mondros
2)Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in yarım bıraktığı okuldur?
A)Şemsi Efendi Mektebi
B)Selanik Askeri Rüştiyesi
C)Selanik Mülkiye Rüştiyesi
D)İstanbul Harp Akademisi
3)Aşağıdakilerden hangisi millet iradesinin önemini belirtmez?
A)Milleti milletin azimi ve kararı kurtaracaktır
B)Milli iradeyi hakim kılmak esastır
C)Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
D)Hayatta en hakiki mürşit ilimdir
4)Ankara’nın başkent olmasıyla şehirde değişimler olmuştur bunlardan
hangisi aşağıdakilerden biri değildir?
A)Yurt dışından uzmanlar getirilmiş
B)Ankara sürekli dışarıya göç etmiştir
C)Üniversiteler açılmıştır
D)Elektrik ve benzeri gibi sorunlar giderilmiş
5)Mustafa Kemal Atatürk İstanbul Harp Okulundan hangi rütbe ile
mezun olmuştur?
A)Albay B)Kurmay yüzbaşı C)Binbaşı D)Teğmen
6)Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in özelliklerinden biri değildir?
A)Cimriliği B)İleri görüşlülüğü C)Cesaretliliği D)Çok yönlülüğü
7)Mustafa Kemal’in Harp Akademisini bitirdikten sonra ilk atandığı görev
yeri neresidir?
A)Sofya B)Manastır C)Şam D)İstanbul
8)Mustafa Kemal ilk askeri başarısını hangi savaşta elde etmiştir?
A)Çanakkale Savaşı B)2.Inonu Savaşı C)Trablusgarp Savaşı
D)Balkan Savaşı
9)Mondros Ateşkes Antlaşmasına Osmanlı Devleti adına kim
imzalanmıştır?
A)İsmet İnönü B)Rauf Orbay C)Kazım Karabekir D)Ali Fuat Cebesoy
10)İşgal kuvvetlerine karşı ilk Kuvayı millîye hareketi hangi yere başlamıştır?
A)Hatay B)İzmir C)Erzurum D)İstanbul
CEVAPLAR=1-C 2-A 3-D 4-B 5-D 6-A 7-C 8-C 9-B 10-A
1)Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde görev almamıştır?
A)Trablusgarp B)Suriye C)Galiçya D)Çanakkale
2)Mustafa Kemal’in en çok liderliğinin ön plana çıktığı olaydır ?
A)Çanakkale Savaşı
B)Balkan Savaşı
C)1.Inonu Savaşı
D)Trablusgarp Savaşı
3)Aşağıdaki cephelerden hangisi Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşında
kendi toprakları dışındaki müttefik devletleri desteklemek amacıyla savaştığı
cepheler arasında değildir?
A)Galiçya B)Romanya C)Makedonya D)Hicaz-Yemen
4)1.Dünya Savaşının aşağıdaki sonuçlarından hangisi dünyanın siyasi haritasının
değiştiğinin göstergesidir?
A)İmparatorluklar yıkıldı yeni devletler ortaya çıktı
B)Milletler cemiyeti kuruldu
C)İnsanlar hayatını yitirdi
D)Amerika’nın dünya siyasetinde etkinliği arttı
5)Aşağıdaki verilen partilerden hangisi Atatürk döneminde kurulmamıştır?
A)Garanti
B)Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
C)Serbest Cumhuriyet Fırkası
D)Cumhuriyet Halk Fırkası
6)Mustafa Kemal aşağıdaki şehirlerden hangisinde eğitim görmemiştir?
A)Manastır B)Selanik C)Ankara D)İstanbul
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra ilk işgal edilen Osmanlı toprağı olan
Musul .............. tarafından işgal edilmiştir?
7)Boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)İngiltere B)Fransa C)Ankara D)Bulgaristan
8)Bir kişi Atatürkçü düşünme sistemi kendini sürekli günceller derse hangi
özelliğini vurgulamış olur?
A)Milli B)Gerçekçi C)Uygulanabilir D)Dinamik
9)Mustafa Kemal’e başkomutanlık görevi hangi savaş öncesi verilmiştir?
A)1.Inönü B)Çanakkale C)Balkan D)Sakarya
10)Londra konferansının antlaşmasının sonuçları aşağıdakilerden hangisinde yer almaz?
A)Şeyh Sait isyanının çıkması
B)İtilaf devletleri TBMM’yi tanımış
C)Türk halkının haklı davası dünyaya duyurulmuş
D)Türkler barışa yanaşmıyor propagandaları önlendi
CEVAPLAR=1-B 2-A 3-D 4-A 5-A 6-C 7-B 8-D 9-D 10-A
1)Aşağıdakilerden hangisi millet iradesinin önemini belirtmez?
A)Milleti azim ve karar kurtaracaktır
B)Milli iradeyi hakim kılmak esastır
C)Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
D)Hayatta en hakiki mürşit ilimdir
2)Lozan Barış Görüşmelerinde hangi konu çözümlenemeyerek sonraya ertelemiştir?
A)Musul
B)Boğazlar
C)Eğitim
D)Sınırlar
3)Lozan Barış Antlaşmasının imzalanması hangi antlaşmanın bozulmasına neden olmuştur?
A)Ankara
B)Mondros Ateşkes
C)Sevr Barış Antlaşması
D)Mudanya Ateşkes Antlaşması
4)Ankara’nın başkent olmasının sebepleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)Coğrafi konumu vardır
B)Düşman işgaline uğramamıştır
C)Hava limanlarına sahiptir
D)Güvenlidir
5)Ankara’nın başkent olmasıyla birlikte şehirde bir çok değişim yaşamıştır. Aşağıdakilerden
hangisi değişimlerden değildir?
A)Yurt dışından uzmanlar getirilmiş
B)Ankara sürekli dışarıya göç etmiştir
C)Üniversiteler açılmış
D)Tıpta gelişmiş
6)Saltanatın kaldırılması ve Partilerin kurulması neye bağlıdır?
A)Soyadı kanunu
B)Kabotaj Kanunu
C)Etnik yapısına
D)Cumhuriyetin ilanı
7)Kadınlara siyasi, hukuki ve toplumsal haklar verilmiştir.
Bunlardan hangisi kadınlara verilen haklardan biri değildir?
A)Mirasta eşitlik
B)Tek eşlilik
C)Kıyafette özgürlük
D)Milletvekili seçilme hakkı
8)3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen kanunlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Halifeliğin kaldırılması
B)Saltanatın kaldırılması
C)Tevhit-i Tedrisat Kanunu
D)Şeriye ve Evkaf vekaletinin kaldırılması
9)Aşağıdaki verilenlerden hangisi Osmanlının 1.Dünya Savaşındaki savunma cepheleridir?
A)Çanakkale-Kafkas
B)Irak-Hicaz
C)Çanakkale-Irak
D)Kanal-Hicaz
10)Aşağıdakilerden hangisi topraklardan hangisini Osmanlı Devleti 1.Dünya Savaşı öncesinde
kaybetmiştir?
A)Suriye
B)Bulgaristan
C)Irak
D)Yunanistan
CEVAPLAR=1-D 2-A 3-C 4-C 5-B 6-A 7-A 8-B 9-C 10-D
1)Osmanlı Devleti ile İttifak Devletleri arasında Birinci Dünya Savaşından sonra yapılan ateşkes
Antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mondros B)Selanik C)Rethandes D)Villaguiste
2)İttifak Devletleri 1.Dünya Savaşında aşağıda verilenlerden hangisine güvenerek
ateşkesi kabul etmişlerdir?
A)Paris Konferansı
B)Milletler Cemiyetine
C)Wilson İlkelerine
D)San Remo Konferansına
3)Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinden hangisi Türk ordusunun taarruza geçtiğinin bir
göstergesidir?
A)Ordular ilk hedefiniz Akidenizdir
B)Ya istiklal ya ölüm
C)Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum
D)Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır
4)Saltanatın kaldırılmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir
B)Milli egemenlik yolunda adımlar atılmış
C)Laikliğin ilk aşaması gerçekleştirilmiştir
D)Devlet başkanlığı sona ermiştir
5)Milli Mücadelede başarılı olan komutan ve devlet adamları arasında aşağıdakilerden
hangisi getirilemez?
A)Ali Fuat Paşa
B)Damat Ferit Paşa
C)Kazım Karabekir Paşa
D)İsmet Paşa
6)Mustafa Kemal’in eğitim hayatı ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Ömer Naci ile edebiyata ilgi duymuştur
B)İstanbul’da Harp Akademisini bitirmiştir
C)Sofya’da öğretmenlik görevinde bulunmuştur
D)Mülkiye Rüştiyesi ‘ni bitirmeden Askeri Rüştiyesine geçiş yapmıştır
7)1.Dünya Savaşının aşağıdaki sebeplerinden hangisini Sanayi İnkılabı çıkarmış olabilir?
A)Milliyetçilik akımları
B)Ulusal bağımsızlık hareketleri
C)Devletlerarası sömürge yarışı
D)Avusturya veliahdının öldürülmesi
8)Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurucuları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Ali Fethi Okyar
B)Kazım Karabekir
C)Rauf Orbay
D)Adnan Adıvar
9)Mustafa Kemal’in Kafkasya cephesinde başarılı olmasında hangi özelliğinin ön plana çıktığı savunulabilir?
A)Çok yönlülüğü
B)Eğitimcilik
C)İdealistlik
D)Disiplin anlayışı
10)Misakımillî’nin kabulü ileride yapılacak olan barış anlaşmasının da şartlarını belirlemiştir
diyenbir kişinin hangisini vurgulamış olur?
A)Ulusal Egemenlik
B)Milli Bağımsızlık
C)Azınlık hakları
D)Boğazlar
CEVAPLAR=1-A 2-C 3-A 4-D 5-B 6-C 7-C 8-A 9-D 10-B
1)Aşağıdaki ifadelerden hangisi saltanatın kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir?
A)Londra konferansına davet
B)Osmanlı devletinin sona ermesi
C)Boğazların bırakılması
D)Askeri safhası sona erdi
2)Mustafa Kemal’in Erzurum kongresinde başkan seçilmesi hangi özelliğini gösterir?
A)Cesaret B)Liderlik C)Askeri başarısı D)Kendini düşünmesi
3)Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Birinci İnönü Savaşının ulusal sonuçlarından biri
değildir?
A)İsmet Paşanın rütbesinin yükseltilmesi
B)İstiklal Marşının kabul edilmesi
C)Düzenli orduya güvenin artması
D)Moskova anlaşmasının imzalanması
4)Mustafa Kemal Balkan Savaşları sırasında Gelibolu Yarımadasında görev almıştır
Bu görev hangi savaşta başarılı olmasında etkili olmuştur?
A)Çanakkale Savaşı
B)Sakarya Savaşı
C)Trablusgarp Savaşı
D)Balkan Savaşı
5)Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in yaptığı eğitim alanında yaptığı çalışmalardandır?
A)Gazilik B)Başkomutanlık C)Başöğretmenlik D)Binbaşılık
6)Aşağıdakilerden hangisi kadına tanınan haklardan biri değildir?
A)Evliliklerin nikah sözleşmesi ile olması
B)İstedikleri meslek seçmeleri
C)Erkeklerle eşit olması
D)Zorunlu ehliyet alabilme
7)Mudanya Ateşkes Anlaşmasında ülkemizi kim temsil etmiştir?
A)Mustafa Kemal
B)İsmet Paşa
C)Kazım Karabekir
D)Ali Fuat Paşa
8)Aşağıdakilerden hangisi TBMM’yi tanıyan ilk devlet olmuştur?
A)Fransa B)Rusya C)İngiltere D)Bulgaristan
9)Milli Mücadele Döneminde aşağıda verilen savaşlardan hangisi diğerlerinden sonra meydana
gelmiştir?
A)Büyük Taarruz B)1.Inonu C)Sakarya Meydan D)2.Inonu
10)Mudanya Ateşkes Anlaşmasında Yunanistan’ı hangi ülke temsil etmiştir?
A)Fransa B)Türkiye C)Bulgaristan D)İngiltere
CEVAPLAR=1-B 2-B 3-D 4-A 5-C 6-D 7-B 8-A 9-A 10-
1)Menemen olayında şehit olan aşağıdakilerden kimdir?
A)Kazım Karabekir B)İsmet Paşa C)Asteğmen Kubilay D)Raif Orbay
2)Aşağıdaki devletlerden hangisi Birinci Dünya Savaşında İtilaf bloğu arasında yer almamıştır?
A)Bulgaristan B)Fransa C)İngiltere D)Rusya
3)Sevr Anlaşmasıyla ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
A)Osmanlı devleti sona erecektir
B)Osmanlı toprakları paylaşılacaktır
C)Türk milleti bağımsızlığını kaybedecektir
D)Osmanlıya yeni topraklar verilecektir
4)Moskova Antlaşmasıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)TBMM ilk defa tanınmıştır
B)TBMM saygı kazanmıştır
C)Doğu sınırımız kesin olarak çizilmiştir
D)Misakımillî’den taviz verilmiştir
5)Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara’da Maarif Kongresini
toplaması neye önem verdiğini gösterir?
A)Siyasete B)Eğitime C)Sağlığa D)Cimriliğe
6)Lozan Barış Anlaşmasında Türkiye’yi kim temsil etmiştir?
A)Mustafa Kemal Atatürk
B)İsmet İnönü
C)Ali Fuat
D)Kazım Karabekir
7)Türkiye Cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanı kimdir?
A)Refet Bele B)Kazım Karabekir C)İsmet İnönü D)Mustafa Kemal
8)Soyadı Kanunu hangi ilkeyle alakalıdır?
A)Halkçılık B)Laiklik C)İnkılapçılık D)Milliyetçilik
9)Medeni Kanun hangi ilkeden örnek almıştır?
A)İtalya B)Bulgaristan C)İsviçre D)Yunanistan
10)Kadınlara siyasi haklar kaç yılında verilmiştir?
A)2000 B)1934 C)1888 D)1926
CEVAPLAR=1-C 2-A 3-D 4-C 5-B 6-B 7-D 8-A 9-C 10-D
1)Misakımillî’yi tanıyan ilk devlet kimdir?
A)Sovyet Rusya B)Bulgaristan C)İsviçre D)ABD
2)Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı sırasında Maarif kongresini
toplaması neyle ilgilidir?
A)Askeri B)Eğitim C)Siyasi D)Ekonomik
3)Batı Cephesinde düzenli ordu kurulduktan sonra kazanılan başarı
hangi savaş ile elde edilmiştir?
A)Çanakkale B)Sakarya Meydan C)1.1.Dünya D)1.Inonu
4)Sütçü İmam nerenin kahramanıdır?
A)Maraş B)Antep C)Urfa D)Ankara
5)Sevr anlaşmasındaki Karadeniz bölgesi hangi devlete verilecektir?
A)İngiltere B)Fransa C)Osmanlı D)Rusya
6)Aşağıdaki milli varlığa zararlı cemiyetlerden hangisi Rumlar tarafından kurulmamıştır?
A)Taşnak ve Hınçak
B)Mavri Mira
C)Pontus Rum
D)Etnik-i Eterya
7)TBMM’ye karşı çıkılan ayaklanmalarının bastırılmasını kolaylaştıran etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A)Düzenli ordunun kurulması
B)İstiklal Mahkemelerinin açılması
C)Bazı Kuvayimmilliyecilerinin ayaklanması
D)Hıyaneti Vataniye Kanunun kurulması
8)TBMM’yi tanıyan ilk İslam devleti kimdir?
A)Iran B)Irak C)Azerbaycan D)Afganistan
9)TBMM’nin İtilaf Devletleri tarafından hukuken tanınması aşağıdakilerden
hangisiile olmuştur?
A)Ankara Anlaşması B)Londra Konferansı
C)Lozan Anlaşması D)Moskova Anlaşması
10)Londra Konferansı’na TBMM adına devlet adamlarından kim katılmıştır?
A)Tevfik Paşa B)Bekir Sami Bey C)Rauf Bey D)Mustafa Kemal
CEVAPLAR=1-A 2-B 3-D 4-A 5-C 6-A 7-C 8-D 9-B 10-B
1)Milletimizin dış görünüşüyle de çağdaş bir millet haline getirmek için hangi
İnkılap yapılmıştır?
A)Şapka ve kıyafet inkılabı
B)Çok partili hayat denemeleri
C)Kadınlara siyasi hakların verilmesi
D)Medeni kanunun kabulü
2)Cumhuriyetin ilanıyla aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Devlet başkanı sorunu çözüldü
B)Devletin adi kondu
C)Yönetim biçimi belirlendi
D)Hükümet belli oldu
3)Aşağıdakilerden hangisi kadınlara verilen haklardan biri değildir?
A)Oy kullanabilme
B)İstediği gibi giyinebilme
C) Zorunlu mesleği olma
D)Seçimlerde seçilebilme
4)Türk Medeni Kanunu aşağıdaki ülkelerin hangisinden örnek almıştır?
A)İsviçre B)İtalya C)Rusya D)Almanya
5)Kadın erkek eşitliği hangi ilkeye bağlı değildir?
A)Cumhuriyetçilik B)Laiklik C)Halkçılık D)İnkılapçılık
6)Akıl ve bilim hangi ilkeye dayalıdır?
A)Siyasete B)Halkçılık C)Laiklik D)Milliyetçilik
7)Aşağıdakilerden hangisi ilke değildir?
A)Halkçılık B)Milliyetçilik C)Askeri D)Cumhuriyetçilik
8)Türk Dil Kurumu kaç yılında kurulmuştur?
A)1931 B)1935 C)1999 D)1932
9)İzmir İktisat Kongresi hangi ilke ile ilgilidir?
A)Milliyetçilik B)Laiklik C)Halkçılık D)İnkılapçılık
10)İlk hangi fırka kurulmuştur?
A)Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkası
B)Halk fırkası
C)Serbest Cumhuriyet Fırkası
D)Etibank
CEVAPLAR=1-A 2-D 3-C 4-A 5-B 6-C 7-C 8-D 9-A 10-B

Ayrıca Baknız

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Konu Anlatımı, Ders Notları, Özetler, Ders Videoları, Teog Konuları, Teog Hazırlık, Teog Konu Anlatımları

8. Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Örnek Yazılı Soruları, Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Örnek Yazılı Soruları,  Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

8.  Sınıf,  Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Çalışma Kitabı, Cevapları, sayfa, sayfa cevaplar, tamamı, meb yayınları, meb, tüm yayınlar, inkılap çk, çk