Teog Hazırlık 8. Sınıf İnkılap Tarihi Test Soruları Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

Teog Hazırlık 8. Sınıf İnkılap Tarihi Test Soruları Cevapları

1.SORU=  Mustafa Kemal ,Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde ve sonrasındamanda ve himaye fikrine her ortamda karşı çıkmıştır.

Bu tutum Mustafa Kemal'in;

I.İnkılapçılık

II.Tam bağımsızlık

III.Cumhuriyetçilik

IV.Milli egemenlik

ilkelerinin hangisinden taviz varmediğini  kanıtlar?

A)I            B)II        C)III         D)IV

CEVAP=B

2.SORU= Sivas kongresi'nde ''İrade-i Milliye'' adlı bir  gazetenin çıkarılmasına karar verilmiştir

Aşağıdakilerden hangisi  bu gazetenin çıkarılma amaçlarından biri değildir?

A)Milli Mücadele ile ilgili gelişmeleri halka duyurmak

B)Milli Mücadele 'nin haklılığını ve gerekliliğini   tüm dünyaya duyurmak

C)Milli Mücadele için gelir elde etmek

D)Halkın ,Milli Mücadele etrafında birleşmesini sağlamak  

CEVAP=C

3.SORU= Aşağıdakilerden  hangisi  I. TBMM'nin özellikleri  arasında  gösterilemez?

A)Üyelerinin görev süresinin 5 yıl olması 

B)Olağanüstü yetkilere sahip olması

C)Güçler birliği ilkesini benimsemesi 

D)Milli olması

CEVAP=B

4.SORU=Kömür yatakları bakımından zengin olan Alsas - Loren    bölgesi, Birinci Dünya Savaşı öncesinde hangi iki ülke arasında çıkar çatışmalarına neden olmuştur?

A)Almanya- Fransa

B)Almanya – İngiltere 

C)Fransa – Rusya 

D)İngiltere – Fransa 

CEVAP=A

5.SORU=Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in ,Birinci Dünya Savaşı’nda mücadele ettiği ve Osmanlı’nın taarruz cephesi olarak açtığı cephelerdendir?

A)Suriye – Filistin    B)Çanakkale    C)Kafkas     D)Kanal

CEVAP=C

6.SORU=Kurtuluş Savaşı’nda TBMM’nin ilk askeri mücadelesi yaptığı cephe aşağıdaki devletlerden hangisine karşı açılmıştır?

A)Fransa’ya    B)Ermenistan’a    C)Yunanistan’a  D)İngiltere’ye 

CEVAP=B

7.SORU=TBMM tarafından kurulan düzenli ordu ilk zaferini aşağıdaki devletlerden hangisine karşı kazanmıştır?

A)İngiltere’ye  B)Ermenistan’a   C)Yunanistan’a   D)Fransa’ya 

CEVAP=C

8.SORU=Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır?

A)Kafkas  B)Kanal  C)Suriye  D)Çanakkale

CEVAP=C

9.SORU=Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nı hazırlayan sebeplerden değildir?

A) Sömürgecilik yarışı. B) Siyasi bloklaşma

C) Hızlı silahlanma D) İtalya’nın Habeşistan’a saldırması

CEVAP=D

10.SORU=Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden değildir?

A) Özgürlük B) Eşitlik C) Ulusal egemenlik D) Vatan

CEVAP=D

11.SORU= Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi ve Doğu Avrupa’daki savaşların durması hangi

antlaşmayla gerçekleşmiştir?

A) Mondros B) Moskova C) Brest- Litovsk D)Nöyyi

CEVAP=C

12.SORU=Aşağıdakilerden hangisi zararlı cemiyet değildir?

A) Kürt teali B) Kilikyalılar C) Mavri Mira D) Teali İslam

CEVAP=B

13.SORU=Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trakya Paşaeli Cemiyeti C) Milli Kongre Cemiyeti

B) Kilikyalılar Cemiyeti D) Redd-i İlhak Cemiyeti

CEVAP=A

14.SORU= Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra aşağıdaki İtilaf devletlerinden hangisi ilk işgali gerçekleştirmiştir?

A) Fransa B) İtalya C) İngiltere D) Yunanistan

CEVAP=C

15.SORU= Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra aşağıdaki İtilaf devletlerinden hangisi ilk işgali gerçekleştirmiştir?

A) Fransa B) İtalya C) İngiltere D) Yunanistan

CEVAP=A

16.SORU=Birinci Dünya Savaşı sıratında Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerden hangisinde Ruslarla mücadele etmiştir?

A)Çanakkale B)Kafkasya C)Irak D)Suriye

CEVAP=B

17.SORU= Birinci Dünya Savaşı sıratında Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerden hangisinde Ruslarla mücadele etmiştir?

A)Çanakkale B)Kafkasya C)Irak D)Suriye

CEVAP=B

18.SORU=Rusya,hangi antlaşmayla I.Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir?

A)İstanbul B)Berlin C)Brest – Litowsk D)Kars

CEVAP=C

19.SORU=Yasama görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)Cumhurbaşkanı B)TBMM C)Başbakan D)Bakanlar Kurulu

CEVAP=B

20.SORU=Yasama görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)Cumhurbaşkanı B)TBMM C)Başbakan D)Bakanlar Kurulu

CEVAP=B

 

22.SORU= Osmanlı devleti Fransız İhtilalinin en çok hangi ilkesinden olumsuz etkilenmiştir?

A)Özgürlük B)Milliyetçilik C)Eşitlik D)Adalet

CEVAP=B

23.SORU= Osmanlı devleti Fransız İhtilalinin en çok hangi ilkesinden olumsuz etkilenmiştir?

a-Özgürlük b-Milliyetçilik c-Eşitlik d-Adalet

CEVAP=C

24.SORU= Osmanlı devleti Fransız İhtilalinin en çok hangi ilkesinden olumsuz etkilenmiştir?

a-Özgürlük b-Milliyetçilik c-Eşitlik d-Adalet

CEVAP=B

25.SORU=Aşağıdakilerden hangisi Zararlı Cemiyetlerden biri değildir?

A) Mavri Mira

B) Etnik-i Eterya

C) Kilikyalılar

D) Pontus Rum

CEVAP=C

26.SORU=Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşının çıkmasında etkili olan nedenler arasında gösterilemez?

A) Sanayi İnkılâbı

B) Reform

C) Sömürgecilik

D) Fransız İhtilali

CEVAP=B

27.SORU=Hangisi Milli Cemiyetlerin özelliklerinden değildir ?

a) Saltanatı kaldırmak istemeleri c) İşgallere karşı çıkmaları

b) Bölgesel nitelikte olmaları d) Milli bilinci canlandırmaları

CEVAP=A

28.SORU= Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’na katılma nedenlerinden biri değildir?

A)Siyasi bir yalnızlık içinde olması

B)Almanya’nın savaşı kazanacağını düşünmesi

C)İngiltere ve Fransa’nın Çanakkale Boğazı’na saldırması

D)Balkan Savaşlarında kaybedilen yerlerin geri alınabileceği fikri

CEVAP=C

29.SORU=Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı esnasında rejim değişikliğine uğrayarak savaştan çekilmek zorunda kalmıştır?

a) İtalya

b) Almanya

c) Avusturya

d) Rusya

CEVAP=D

30.SORU=1. Dünya savaşında Almanya’nın Osmanlı Devletini yanına çekmek istemesinin sebeplerinden

biri değildir ?

a-) Doğudaki cephe yükünü hafifletmek

b-)Osmanlı devletinin büyük askeri gücünden yararlanmak istemesi

c-) Osmanlı devletinin halifelik gücünden yararlanmak istemesi

d-)İngiltere’nin sömürgelerine giden yolları kapatabilmek için

CEVAP=B

31.SORU=Aşağıdakilerden hangisi 1.Dünya savaşında farklı bir blokta yer almıştır?

a)Osmanlı Devleti b)Fransa

c)Bulgaristan d)Avusturya-Macaristan

CEVAP=B

32.SORU=Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

A)Osmanlı-Sevr

B)Macaristan-Triynon

C)Bulgaristan-Sen Jermen

D)Almanya-Versay

CEVAP=C

33.SORU=Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni

Yanında savaşa sokma nedenlerinden değildir?

A) Halifenin nüfuzundan yararlanma.

B) Savaşı geniş alanlara yaymak .

C) Osmanlı askerlerinden yararlanmak.

D) Osmanlı teknolojisinden yararlanmak.

CEVAP=D

34.SORU=I.Dünya savaşı nedenlerinden sayılan sanayi inkılabı ilk kez hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

A)Almanya 

B)Fransa 

C)İngiltere 

D)İtalya

CEVAP=C

35.SORU=Yunanlıların İzmir'i işgal etmeleri aşağıdaki olayların hangisinde kararlaştırılmıştır?

A)Mondros ateşkes antlaşmasında 

B)I.Dünya savaşında 

C)Paris Barış Konferansında 

D)Amasya Genelgesi

CEVAP=C

36.SORU=aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerin amaçlarından biri değildir?

A)Ayrı devlet kurmak 

B)Padişah ve halifeye bağlılık göstermek CEVAP=B

C)Amerikan mandasını istemek 

D)İngiliz mandası istemek

37.SORU=M. Kemal'in İstanbul'dan ayrılarak Anadolu'ya geçmek istemesinin temel amacı nedir?

A)Müdafaa-i hukuk cemiyetini birleştirmek 

C)Kurtuluş savaşını başlatmak CEVAP=C

B)Askeri birliklerin dağılmasını sağlamak 

D)Kuvayi milliyeyi oluşturmak

38.SORU=Amacı ve toplanış şekli bakımından bölgesel ancak aldığı kararlar bakımından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sivas kongresi 

B)Havza kongresi                             CEVAP=D

C)Amasya genelgesi 

D)Erzurum kongresi

38.SORU=Kurtuluş savaşının amacı gerekçesi ve yöntemi nerede belirlenmiştir?

A)Erzurum kongresinde 

B)Amasya genelgesinde CEVAP=B

C)Sivas kongresinde 

D)Amasya görüşmesi

39.SORU=Türk medeni kanunu hangi devletin kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır?

A)İsviçre 

B)İsveç CEVAP=A

C)Almanya 

D)Fransa

40.SORU=Türk Tarihi ve Türk Dil kurumlarının kurulması hangi Atatürk ilkesinin zorunlu bir sonucu dur?

A)Laiklik D)İnkılapçılık   

B)Halkçılık   CEVAP=C

C) Milliyetçilik 

 

41.SORU=Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra işgal edilen ilk Türk toprağı hangisidir?

A)Adana 

B) Musul CEVAP=A

C)Gaziantep 

D)İstanbul

42.SORU=Ermeni sorununu sona erdiren anlaşma hangisidir?

A)Mudanya 

B)Gümrü CEVAP=B

C)Paris 

D)Ankara ant. 

43.SORU=Aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan Antlaşması ile çözümlenememiştir?

A) Türkiye Irak sınırı 

B) Yeni Tür Devletinin Bağımsızlığı CEVAP=A

C) Osmanlı Borçları Sorunu 

D) Kapitülasyanların Kaldırılması

44.SORU=Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaş yapılmaksızın sınırlarımıza katılan yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hatay 

B) On iki ada CEVAP=C

C) Doğu Trakya 

D) Bursa

45.SORU= Ermenilerin Doğu Anadoluda'ki isteklerinden vazgeçmek zorunda kaldıkları antlaşma hangisidir?

A) Berlin      D)Brest-Litovsk CEVAP=B

B) Gümrü 

C) Moskova 

46.SORU=Mustafa Kemal'in Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Emrini verdiği savaş hangisidir?

A) Çanakkale 

B) Baş Komutanlık               CEVAP=C

C) Sakarya 

D) Trablugarp

47.SORU= Kurtuluş Savaşı döneminde en uzun süren muharebe hangisidir?

A) Sakarya 

B) Büyük Taarruz CEVAP=A

C) I. İnönü 

D) II. İnönü

48.SORU=TBMM Hükümeti hangi savaş sonrasında İtilaf Devletlerince siyasi bir güç olarak tanınmıştır?

A) I. İnönü 

B) II. İnönü CEVAP=A

C) Sakarya 

D) Büyük Taarruz

49.SORU=Milli Mücadele döneminde Fransa ile yapılan ve Hatay dışında bugünkü Suriye sınırını çizen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ankara 

B) Gümrü CEVAP=A

C) Kars 

D) Moskova

50.SORU=Misakkı-ı Milli kararları aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi C) Sivas Kongresi             CEVAP=A

B) Erzurum Kongresi  D) Türkiye Büyük Millet Meclisi

51.SORU= Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerin hangisinde yaptığı savaşlarla İtilaf Devletlerinin Rusya'ya yardım etmesini engellemiştir?

A) Goliçya 

B) Çanakkale CEVAP=B

C) Kafkasya 

D) Filistin

52.BÖLÜM= Aşağıdaki Antlaşmalardan hangisi imzalandığı halde uygulamaya konulmamıştır?

A) Mudanya 

B) Sevr CEVAP=B

C) Gümrü 

D) Montrö

53.SORU= Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk Ordusunun ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisine karşı gerçekleşmiştir?

A) İngilizler B) Ermeniler C) Rumlar D) Fransızlar CEVAP=B

54.SORU= Türk halkı Urfa Antep Maraş'ta aşağıdaki devletlerden hangisine karşı mücadele etmiştir?

A) Fransa B) İngiltere C)Yunanistan D) İtalya CEVAP=A

55.SORU= Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir?

A) Fevzi Çakmak B) Rauf Orbay C) Kazım Karabekir D) Ali F.Cebesoy CEVAP=C

56.SORU= Paris Barış Konferansında alınan kararlar doğrultusunda ilk işgal hareketleri hangi ülke tarafından başlatılmıştır?

A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D)Yunanistan CEVAP=D

57.SORU= Aşağıdakilerden hangisiyle yeni Türk Devletinin doğu sınırı kesinlik kazanmıştır?

A) Kars Antlaşması B) Moskova Antlaşması

C) Gümrü Antlaşması D) Brest Litowsk Antlaşması        CEVAP=B

58.SORU= Kurtuluş Savaşımızın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cumhuriyeti ilan etmek

B) Anadoluyu düşman işgalinden kurtarmak

C) Anadolu halkını örgütlemek

D) Hilafet ve saltanatı kaldırmak        CEVAP=B

59.SORU= Musul Meselesi Türkiye ile aşağıdaki devletlerden hangisinin arasında problem olmuştur?

A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D) Yunanistan CEVAP=A

Ayrıca Baknız

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Konu Anlatımı, Ders Notları, Özetler, Ders Videoları, Teog Konuları, Teog Hazırlık, Teog Konu Anlatımları

8. Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Örnek Yazılı Soruları, Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Örnek Yazılı Soruları,  Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

8.  Sınıf,  Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Çalışma Kitabı, Cevapları, sayfa, sayfa cevaplar, tamamı, meb yayınları, meb, tüm yayınlar, inkılap çk, çk