inkılap 8 Sınıf Soru ve Cevaplar Test Yaz Kursu Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

inkılap 8 Sınıf Soru ve Cevaplar Test Yaz Kursu Soruları

SORU1:  Son Osmanlı Mebuslar Meclisi 28 Ocak 1920’ de ………………… Kararlarını kabul etmiştir. 

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A)Uşi anlaşması 

B)Misak-ı milli

C)Kuvay- i milliye

D)Pontus Rum

SORU2:           1911                               1913                  1915               1921

Trablusgarp Savaşı      II. Balkan Savaşı ? Sakarya Savaşı

Yukarıdaki verilenlere göre *?* yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Çanakkale Savaşları

B)Büyük Taarruz

C)I. İnönü Savaşı

D)Kurtuluş Savaşı

SORU3: Mustafa Kemal Milli Mücadele’ yi ……………………  ‘da  başlatmıştır.

Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden gelmelidir?

A)Samsun 

B)Ankara

C)Şam

D)İstanbul

SORU4: Mustafa Kemal’in doğduğu ev günümüzde hangi amaçla kullanılmaktadır?

A)Belediye Binası

B)Okul

C)Müze

D)Köşk

SORU5:        OKUL                                       ŞEHİR  

              I.Mülkiye Rüştiyesi              Manastır

              II.Askeri Rüştiye                       Selanik

              IIIAskeri İdadi                          Selanik

              IV.Harp Akademisi                     İstanbul

Yukarıda Mustafa Kemal’ in okuduğu bazı okullar verilmiştir. Buna göre;

Hangi iki okul yer değiştirirse yapılan eşleştirmeler doğru olur?

A)I ve II

B)I ve III

C)III ve IV 

D)II ve I

SORU6: Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti. Ülke sınırları içerisinde Türklerle beraber pek çok farklı millet de bulunuyordu. Selanik şehrinde de Türklerden başka…………………… , ……………….. ve ……………………gibi milletler bir arada yaşamaktaydı.

Verilen bilgide noktalı yerlere aşağıdaki milletlerden hangisi getirilemez?

A)Sırplar

B)Yahudiler

C)Araplar

D)Ermeniler

SORU7:

A)Ermenilere

B)Fransızlara

C)Yunanlılara

D)İngilizlere

SORU8: I. Dünya Savaşı’ndan sonra Musul ve çevresini aşağıdaki devletlerden hangisi işgal etmiştir? 

A)Rusya

B)Fransa

C)Yunanistan

D)İngiltere 

SORU9: Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru işaretlenmiştir?

A)Lozan Barış Anlaşması                        26 Ekim 1918

B)Birinci Dünya Savaşının Başlaması                            28 Temmuz 1914

C)Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkması                          15 Mayıs 1919

D)Yunanlıların İzmir’i işgal etmesi                       19 Mayıs 1919 

SORU10: TBMM’ ye karşı çıkan ayaklanmalarda aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A)Temsil Heyeti

B)Bazı Kuvayımilliyeciler

C)İtilaf Devletleri

D)Azınlıklar

SORU11: Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

A)13 Ekim 1923               I. Dünya Savaşı’nın başlaması

B)11 Ekim 1922         Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın başlaması

C)1 Kasım 1922                Saltanatın Kaldırılması

D)8 Ocak 1918                 Wilson ilkelerinin yayımlanması

SORU12: BMM hükümetini tanıyan ilk islam devleti    ...................dir/dır .

Yukarıdaki verilenlere göre boşluğu aşağıdakilerden hangisiyle tamamlayabiliriz?

A)İngiltere

B)Afganistan

C)İtalya

D)Türkiye

SORU13: Londra Konferansı ne zaman ( hangi tarihler arasında ) olmuştur?

A)21 Şubat – 12Mart 1921

B)6-10 Ocak 1921

C)1 Mart – 24 Mart 1923

D)23 Mart – 1 Nisan 1921

SORU14: Aşağıdakilerden hangisi Osmanlının yok sayıldığı durumlardan biri değildir? 

A)Mondros Ateşkes Anlaşması

B)Mudanya Ateşkes Anlaşması

C)Saltanatın Kaldırılması

D)Moskova Anlaşması

 

SORU15: Aygün hoca öğrencilerine bir soru sormuştur; Çocuklar sizce Yunanistan Mudanya Ateşkes Anlaşmasına katılmış mıdır? Katılmadıysa da sizce onun yerine kim katılmıştır?

Yukarıdaki diyaloğa göre Aygün hocanın sorusuna hangi öğrenci doğru yanıt vermiştir?

A)Cihan: Katılmamıştır, onları temsilen İngiltere katılmıştır.

B)Beyza: Katılmıştır.

C)Şeyma: Katılmamıştır, onun yerine Fransa katılmıştır.

D)Kaan: Katılmamıştır, onun yerine İtalya katılmıştır.

SORU16: Ateşkes görüşmelerine aşağıdaki ülkelerden hangisi katılmamıştır?

A)İtalya

B)İngiltere

C)Yunanistan 

D)Fransa

SORU17: Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ile ilgili inkılaplardan birisi değildir?

A)Kapitülasyonların kaldırılması

B)Kıyafet devrimi

C)Soyadı kanunu

D)Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi

SORU18:Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ’ün koruduğu iki ilkdedir?

A)Halkçılık-Devletçilik

B)Cumhuriyetçilik-Laiklik

C)Laiklik-Halkçılık

D)Devletçilik-İnkılapçılık

SORU19: Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir?

A)Ülke içindeki iki başlılığa son vermek 

B)Saltanatın Milli Egemenliğe anlayışına ters olması

C)Lozan görüşmelerine İstanbul hükümetinin davet edilmesi

D)Milli egemenliği gerçekleştirmek

SORU20: Halifeliğin kaldırılması hangi ilkeler ile ilgilidir?

A)Devletçilik-Halkçılık-Cumhuriyetçilik

B)İnkılapçılık-Laiklik-Halkçılık

C)Milliyetçilik-Devletçilik-Laiklik

D)Cumhuriyetçilik-İnkılapçılık-Laiklik

SORU21: Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası’na ait değildir?

A)Devletin adının Cumhuriyet olduğu eklendi

B)Güçler birliği vardır

C)Seçme hakkı erkeklere aittir

D)Kabine sistemi vardır

SORU22: Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Anlaşmasının  nedenlerinden biri değildir?

A)Yunanlıların yenilmesi

B)Türk ordusunun boğazlara doğru taarruza geçmesi

C)İngiltere’nin dostlarından yardım alamaması

D)Devletin rejiminin belli olması

 SORU23:Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün ilkelerinin ortak özelliklerinden biri değildir?

A)Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur

B)Kaynağı Türk milli kültürüdür

C)Din birliğine değil birlikte yaşama arzusuna dayanır

D)Laik düşünce ve hukuka dayanır

SORU24: Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okullar arasında yer almaz?

A)Şemsi Efendi İlkokulu 

B)Atatürk Mektebi

C)Askeri Rüştiye

D)Harp Okulu

SORU25: Mustafa Kemal’in hayatı boyunca verdiği mücadelenin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Bağımsız bir devlet kurmak

B)Demokratik bir devlet kurmak

C)Laik bir devlet düzeni oluşturmak

D)İnsanlığı hakimiyet altına almak

SORU26: Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in hayatta başarılı olmasının nedenleri arasında  yer almaz? 

A)İleri görüşlü olması

B)Halkına güvenmesi

C)Gelişime açık olması

D)Dış dünyaya kapalı olması

SORU27: Mustafa Kemal Şam’daki ilk görevi sırasında Vatan ve Hürriyet Cemiyetinin kurulmasına öncülük etmiştir.

Bu bilgiye dayanılarak Mustafa Kemal’le ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A)Şam’a sürgün edildiğine 

B)Liderlik özelliğinin bulunduğuna

C)Ülke sorunlarıyla ilgilendiğine

D)Askeri dehasının oluştuğuna

SORU28: Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A)Selanik şehrinde örgütlenen ve Osmanlıcılık fikrini savunan bazı Osmanlı aydınları oligarşi yönetimine geçilmesini istemişlerdir

B)Mustafa Kemal’in yetiştiği dönemde Osmanlı Devleti’nin eğitim sisteminde birlik yoktur

C)Mustafa Kemal’in askerlik hayatında göstermiş olduğu başarılar, hem kendisi hem de Türk milleti üzerinde etkili olmuştur

D)Osmanlı Devleti, Çanakkale Cephesi’ndeki başarılarının ardından Halep’e 7. Ordu Komutanlığı’na atanmıştır

SORU29: Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in eserlerinden birisi değildir?

A)Zabit ve Kumandan Hashibal

B)Cumalı Ordugahı

C)Genel Türk Tarihi

D)Nutuk

 SORU30: I. Dünya Savaşı devam ederken taraf değiştiren devletler olduğu gibi savaşa sonradan katılan devletlerde olmuştur.

Bu bilgiden hareketle aşağıdaki devletlerden hangisi savaşa sonradan katılmıştır?

A)Rusya

B)İtalya

C)ABD

D)Almanya

SORU31: Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonuçları arasında yer almaz?

A)Rusya’da yönetim değişikliği yaşanmıştır

B)Almaya sömürgelerini kaybetmiştir

C)Fransa sömürgelerinden vazgeçmiştir

D)Amerika dünya siyasetinde etkinlik kazanmıştır

 SORU32:I. Dünya Savaşı’nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Rusya yönetim değişikliği yaşanmıştır

B)Almanya sömürgelerini kaybetmiştir

C)Fransa sömürgelerinden vazgeçmiştir

D)Amerika dünya siyasetinde etkinlik

SORU33: Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in hayatta başarılı olmasının nedenleri arasında yer almaz?

A)İleri görüşlü olması 

B)Halkına güvenmesi 

C)Gelişime açık olması

D)Dış dünyaya kapalı olması

SORU34: Mustafa Kemal’in hayatı boyunca verdiği mücadelenin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Bağımsız bir devlet kurmak

B)Demokratik bir devlet kurmak

C)Laik bir devlet düzeni oluşturmak

D)İnsanlığı hakimiyet altına almak

 SORU35: Selanik’te farklı milletlerin bir arada yaşamasının nedeni aşağıdakilerden hangisi gibi söylenemez?

A)İnanç birliğinin sağlanmasına 

B)Zengin bir kültürel yapının oluşmasına 

C)Milliyetçi çatışmaların yaşanmasına

D)Farklı dil, gelenek ve göreneklerin kaynaşmasına 

SORU36: Aygün Hoca öğrencilerine Atatürk’ün askeri eğitim gördüğü liseleri sormuştur. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir? 

A)Manastır

B)Selanik

C)İstanbul

D)Sofya

SORU37:Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı öncesi Avrupa’da yaşanan birleşmenin nedenlerinden biri değildir?

A)Almanya’nın ABD ile yakınlaşması

B)Rusya’nın Panslavizm politikası izlemesi 

C)Almanya ve İngiltere arasında rekabet bulunması

D)Ham madde ve Pazar arayışının bulunması

SORU38: I. Dünya Savaşı’ndan sonra Musul ve çevresini aşağıdaki devletlerden hangisi işgal etmiştir?

A)Rusya

B)Fransa

C)Yunanistan

D)İngiltere

SORU39: Milli Mücadele Dönemi’nde gerçekleşen aşağıdaki gelişmelerin hangisiyle Hükümet, Temsil Heyetini resmen tanımıştır?

A)Sivas Kongresini engellemeye çalışmasıyla 

B)Amasya Görüşmelerinin yapılmasıyla

C)Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi Komutanlığına atanmasıyla

D)Temsil Heyetinin Ankara’ya geçmesiyle

SORU40: Aşağıdakilerden hangisi, TBMM’nin kendisine karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak için aldığı önlemlerden biri değildir?

A)İstanbul ile her türlü haberleşmenin kesilmesi 

B)İstiklal Mahkemelerinin kurulması 

C)Saltanatın kaldırılması

D)Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması

 SORU41: Milli varlığa düşman cemiyetler arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez?

A)Kürt Teali

B)Teali İslam

C)İngiliz Muhipleri

D)Redd-i İlhak

SORU42: Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk ordusunun ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisine karşı gerçekleşmiştir?

A)Ermenilere 

B)Fransızlara

C)Yunanlılara

D)İngilizlere

SORU43: Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin İlanı’ nın  sonuçları arasında yer almaz?

A)Devletin adı ve rejimi belli oldu

B)Milli Egemenliği gerçekleştirmek

C)Devletin başkanlığı sorunu çözüldü

D)Meclis Hükümet sisteminden Kabine Hükümet sistemine geçildi,

SORU44: Kadınlara verilen siyasal haklar aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgili değildir?

A)Cumhuriyetçilik

B)Halkçılık

C)Milliyetçilik

D)İnkılapçılık

SORU45: Aşağıdakilerden hangisi Saltanatın Kaldırılması ile ilgili olan ilkelerden birisi değildir?

A)Halkçılık

B)Cumhuriyetçilik

C)Laiklik

D)İnkılapçılık

SORU46: Halifeliğin Kaldırılması aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?

A)Halkçılık

B)Milliyetçilik

C)Devletçilik

D)Laiklik

 SORU47: Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının nedenlerinden birisi değildir?

A)Yönetimde iki başlılığın sona ermesi 

B)Saltanatın milli egemenlik anlayışına ters olması

C)Ülke içindeki iki başlılığa son vermek

D)Lozan görüşmelerine İstanbul hükümetinin davet edilmesi

SORU48: Cihan, Atatürk dönemi siyasi alanda yapılan inkılapların başına artı koyacaktır.

Buna göre, Cihan aşağıdaki verilenlerden hangisine artı işareti atmalıdır?

A)TBMM’nin açılması

B)Saltanatın kaldırılması

C)Cumhuriyet Halk Fırkasının kurulması

D)Tevhidi Tedrisat Kanununun kabul edilmesi

SORU49: Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün okuduğu okullardan birisi değildir?

A)Mahalle Mektebi

B)Manastır Askeri İdadisi

C)Atatürk İlkokulu

D)Selanik Askeri Rüştiyesi

SORU50: Mustafa Kemal’in ilk görev yeri ve tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Irak – 5 Şubat 1905

B)Şam – 5 Şubat 1905

C)Irak – 11 Ocak 1905

D)Şam – 11 Ocak 1905

SORU51: Rusya’nın Balkan ulusları üzerinde izlediği Panslavizm politikasıyla Balkan Devletlerini Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması

Sizce, bu paragraf aşağıdaki savaşlardan hangisinin bir nedenidir?

A)Trablusgarp Savaşı

B)Balkan Savaşı

C)I. Dünya Savaşı

D)Kurtuluş Savaşı

SORU52: 1913 yılında aşağıdaki anlaşmalardan hangisi yapılmamıştır?

A)Mondros Ateşkes Anlaşması

B)Atina Anlaşması

C)İstanbul Anlaşması

D)Londra Anlaşması

 SORU53: Mustafa Kemal 1936-1937 yıllarında aşağıdaki kitaplardan hangisini hazırlamıştır?

A)Tarih

B)Geometri

C)Fizik

D)Coğrafya

SORU54: Mustafa Kemal’in eğitim görmek için değil de askeri görevli olarak gittiği şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A)Selanik

B)Manastır

C)İstanbul 

D)Sofya

SORU55: Aşağıdakilerden hangisi savunma cephesi değildir?

A)Kanal Cephesi

B)Çanakkale Cephesi

C)Suriye-Filistin Cephesi

D)Hicaz-Yemen Cephesi

SORU56: Irak Cephesinin açılmasına aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A)İngiltere’nin zengin petrol yataklarını ele geçirmek istemesi

B)Rusya’ya yardım ulaştırılmak istenmesi

C)İngiltere’nin Türk birliklerinin İran’a girerek Hindistan’ı tehdit etmelerini önlemek istemesi

D)I. Dünya Savaşı’nın uzamasında etkili olmuştur

SORU57:Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerden birisi değildir?

A)Kürt Teali Cemiyeti

B)Teali İslam Cemiyeti

C)Kilikyalılar Cemiyeti

D)İngiliz Muhipleri Cemiyeti

 SORU58: Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri’nden biri değildir?

A)Fransa

B)Bulgaristan

C)İngiltere 

D)Rusya

SORU59: Mustafa Kemal askerlik mesleğinden ne zaman istifa etmiştir?

A)8 Temmuz 1919

B)8 Ağustos 1921

C)20 Ocak 1921

D)19 Eylül 1921

SORU60: Lozan görüşmelerine katılan devletler arasında aşağıdaki devletlerden hangisi yoktur?

A)İngiltere

B)Fransa

C)Yunanistan

D)İtalya

 SORU61: I. İnönü Savaşı sırasında Türk ordusu aşağıdakilerden hangisi ile mücadele etmiştir?

A)Pontus Rum – Yunanistan 

B)Ermenistan – Fransa

C)Çerkez Ethem – Yunanistan

D)Kuvay-ı İnzibatiye – Fransa 

SORU62: I. Gümrü

               II. Moskova

               III. Kars

               IV. Ankara

 Yukarıdaki numaralandırılmış anlaşmalardan hangisiyle doğu sınırımız kesin olarak belirlenmiştir?

A)I

B)II

C)III

D)IV

SORU63: Milli Mücadele kazanılan askeri başarılar siyasi başarıları beraberinde getirmiştir.

Buna göre aşağıdaki siyasi başarılardan hangisiyle Milli Mücadele’nin askeri safhası sona ermiştir? 

A)Mudanya 

B)Kars

C)Londra

D)Gümrü

SORU64: Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele Dönemi’ni eserlerinde anlatan sanatçılardan biri değildir?

A)Yakup Kadri Karaosmanoğlu

B)Halide Edip Adıvar

C)Halil Dikmen 

D)Yaşar Kemal

SORU65: Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in düşünce dünyasını etkileyenlerden biri değildir?

A)Tevfik Fikret

B)Ziya Gökalp

C)İpek Ongun

D)İsmet İnönü

SORU66: Aşağıdakilerden hangisi mazlum milletler arasında yer almaz?

A)Hintliler

B)Fransızlar

C)Afganlılar

D)Pakistanlılar

SORU67: 5 Haziran 1926’da imzalanan Ankara Anlaşması ile  Türkiye’nin hangi devletle olan sınırları belirlenmiştir?

A)Yunanistan’la

B)İran’la

C)Irak’la

D)Suriye’yle

SORU68:Aşağıdakilerden hangisi Türk-İngiliz hükümetleri arasında yapılan görüşmelerle sonuca bağlanabilmiştir?

A)Yabancı okullar sorunu

B)Nüfus Mübadelesi

C)Musul Meselesi

D)Dış borçların ödenmesi

SORU69: Aşağıdakilerden hangisi, ulusal egemenlik ilkesiyle doğrudan bağıntılıdır?

A)Saltanatın kaldırılması

B)Tevhid-i Tedrisat Yasası’nın çıkarılması

C)Türk Medeni Kanunu’nun Kabulü

D)Türk Tarih Kurumu’nun kurulması 

SORU70: Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileri demokrasinin temel kaynağıdır?

A)Bilimsellik-Çağdaşlık

B)Halkçılık-Medeniyetçilik

C)Cumhuriyetçilik-Milli Egemenlik

D)Halkçılık-Devletçilik

SORU71: Aşağıdakilerden hangisi, laiklik ilkesi doğrultusunda toplumsal alanda yapılan yeniliklerden biridir?

A)Tekke ve zaviyelerin kapatılması 

B)Şeriat mahkemelerinin kapatılması

C)Hicri takvimin yerine miladi takvimin kabulü

D)Millet Mekteplerinin açılması

SORU72: Aşağıdakilerden hangisi, milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılmış bir ilke değildir?

A)Soyadı Kanunu’nun çıkarılması 

B)Türk Tarih Kurumunun açılması

C)Türkçenin resmi dil ilan edilmesi 

D)Kapitülasyonların kaldırılması

SORU73: Aşağıdakilerden hangisinin cumhuriyetçilik, laiklik ve halkçılık ilkeleriyle ilgisi yoktur?

A)Uluslararası rakamların kabul edilmesi

B)Çok partili demokratik hayata geçiş denemeleri 

C)Kadınlara mirasta eşitlik getirilmesi

D)Patrikhanenin yetkilerinin kısıtlanması

SORU74:Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçilik ilkesini bütünlemektedir?

A)Vatan sevgisi

B)Ulusal birlik ve beraberlik

C)Yurtta sulh, cihanda sulh

D)Milli egemenlik

SORU75: İnkılapçılık ilkesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Aklı ve bilimi temel değer olarak görür

B)Toplumun modernleşmesine önem verir

C)Önemini yitiren kurumların değiştirilmesini amaçlar

D)Geçmişteki tüm değerlere karşı çıkar

SORU76: Tevhid-i Tedrisat Kanunu aşağıdakilerden hangisiyle yakından ilgilidir?

A)Devletçilik

B)Laiklik

C)İnkılapçılık

D)Cumhuriyetçilik

SORU77: Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşmasında etkisi olan düşünürler arasında yer almaz?

A)Tevfik Fikret

B)Ziya Gökalp

C)Namık Kemal

D)Refik Saydam

SORU78: Aşağıdaki ifadelerden hangisiyle Atatürkçü düşünce sistemi arasında bir ilişki kurulamaz?

A)Ulusal birlik ve beraberlik

B)Zümre hakimiyeti

C)Toplumsal barış

D)İnsan sevgisi

SORU79: Mustafa Kemal’in eserlerinden biri olan nutukta anlatılan olaylar hangi yıllar arsında yaşanmıştır?

A)1910-1927

B)1920-1925

C)1921-1938

D)1922-1930

SORU80: Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilan edilmesine hazırlık amacı değildir?

A)TBMM’nin açılması

B)Saltanatın kaldırılması

C)Çok partili sisteme geçilmesi

D)Halk partisinin kurulması

SORU81: Atatürk döneminde dil alanında birliği sağlamak amacıyla aşağıdaki inkılaplardan hangisi gerçekleştirilmiştir?

A)Türk Tarih Kurumunun kurulması

B)Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

C)Latin harflerinin kabulü

D)Millet mekteplerinin açılması

SORU82:Aşağıdaki gelişmeler hangisinden sonra çok partili demokratik hayata geçiş denemelerine ara verilmiştir?

A)31 Mart Olayı

B)Kütahya-Eskişehir savaşları

C)Şeyh Sait İsyanı

D)Menemen Olayı

SORU83: Milli Mücadele döneminde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi, milli egemenlik ilkesine ters düşer?

A)Milli iradeyi hakim kılmak esastır

B)Padişah ve halifelik korunmalıdır

C)Azınlıklara ayrıcalık verilemez

D)Vatanın bütünlüğü sağlanmalıdır

CEVAP ANAHTARI

1-B

2-A

3-A

4-C

5-B

6-C

7-A

8-D

9-B

10-A

11-A

12-B

13-A

14-D

15-A

16-C

17-A

18-B

19-D

20-D

21-A

22-D

23-C

24-B

25-D

26-D

27-B

28-A

29-C

30-C

31-C

32-A

33-D

34-A

35-D

36-A

37-D

38-B

39-C

40-A

41-

42-

43-B

44-C

45-A

46-D

47-A

48-D

49-C

50-B

51-B

52-A

53-B

54-C

55-A

56-D

57-C

58-B

59-A

60-D

61-C

62-C

63-A

64-C

65-C

66-B

67-C

68-C

69-A

70-C

71-A

72-A

73-A

74-D

75-D

76-B

77-D

78-B

79-A

80-C

81-C

82-C

83-B

 

Ayrıca Baknız

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Konu Anlatımı, Ders Notları, Özetler, Ders Videoları, Teog Konuları, Teog Hazırlık, Teog Konu Anlatımları

8. Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Örnek Yazılı Soruları, Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Örnek Yazılı Soruları,  Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

8.  Sınıf,  Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Çalışma Kitabı, Cevapları, sayfa, sayfa cevaplar, tamamı, meb yayınları, meb, tüm yayınlar, inkılap çk, çk