İnkılap Tarihi Tüm Üniteler Karma Klasik Hazırlık Soru Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

İnkılap Tarihi Tüm Üniteler Karma Klasik Hazırlık Soru Cevapları         

1.Misak-ı Milli’nin tarihi nedir?

CEVAP: Misak-i Milli 28 Ocak 1920 de olmuştur.

2. Amasya Görüşmelerinin önemi nedir?

CEVAP: Osmanlı Hükümeti Temsil Heyeti’ni resmen tanıdı.

Mebuslar Meclisi toparlanacaktı.

3.Ankara diğer illere göre neden daha iyiydi?

CEVAP: Ankara Sivas’a ve diğer illere göre haberleşme ve her yerle bağlantısı olduğu için daha iyiydi.

4. Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılarla, Fransızlarla, Ermenilerle üç ayrı cephede savaşıldı bu cepheler hangileridir?

CEVAP:

1-Doğu Cephesi.

2-Güney Cephesi.

3-Batı Cephesi’dir.

5. Birinci İnönü Savaşı hangi tarihte olmuştur?

CEVAP: Birinci İnönü Savaşı 10 Ocak 1921 tarihinde olmuştur.

6. Birinci İnönü Savaşı’nın sonuçlarını yazınız.

CEVAP: İtilaf Devletleri Sevr’i biraz değiştirip Türklere kabul ettirmek için bu konferansı topladılar.

Bu konferans ile İtilaf Devletleri TBMM’nin hukuki varlığını tanımıştır. 

İlk defa batılı bir devlet TBMM’yi tanımıştır.

7.İzmir kaç yılında işgal edilmiştir?

Cevap:15 Mayıs 1919 yılında işgal edilmiştir.

8. Birinci İnönü Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

CEVAP: İtilaf Devletleri Sevr’i biraz değiştirip Türklere kabul ettirmek için bu konferansı topladılar.

Bu konferans ile İtilaf Devletleri TBMM’nin hukuki varlığını tanımıştır. 

İlk defa batılı bir devlet TBMM’yi tanımıştır.

9.İstiklal Marşı hangi tarihte kabul edilmiştir?

CEVAP: İstiklal Marşı 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilmiştir.

10.Azınlıkların kurduğu  zararlı  cemiyetler nelerdir?

Cevap

Mavri mira cemiyeti

Etniki Eterya cemiyeti

Pontus Rum cemiyeti

Ermeni Taşnak-hıçak cemiyeti

11.Milli cemiyetler nelerdir?

Cevap:

Doğu Anadolu Mudafaa-i Hukuk cemiyeti

Anadolu kadınları mudafaa-i hukuk 

Trakya  paşaeli mudafaa-i  hukuk cemiyeti 

12.  İkinci İnönü Savaşı’nın tarihi nedir?

CEVAP: İkinci İnönü Savaşı 31 Mart 1921 tarihinde olmuştur.

13. İkinci İnönü Savaşı’nın sonucu nedir?

CEVAP: Meclisin otoritesi arttı.

14. TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalardan bozkır isyanı kaç yılında çıkmıştır?

Cevap: Eylül 1919-Kasım 1919 arası.

15. TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalardan Anzavur isyanı kaç yılında çıkmıştır?

Cevap: Ekim 1919-Nisan 1920 arası.

16. TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalardan Düzce isyanı kaç yılında çıkmıştır?

Cevap: Nisan 1919-Aralık 1920 arası.

17. TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalardan  milli aşiret  isyanı kaç yılında çıkmıştır?

Cevap: Haziran 1920-Eylül 1920

18. TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalardan Çerkez Ethem isyanı kaç yılında çıkmıştır?

Cevap: Aralık 1920 – Ocak1921

19. TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalardan Demirci Mehmet Efe isyanı kaç yılında çıkmıştır?

Cevap:Aralık1920

20. . TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalardan Koçgiri isyanı kaç yılında çıkmıştır?

Cevap: Nisan 1921-mayıs1921

21. Tekaf-i Milliye’nin tarihi kaçtır?

CEVAP: Tekaf-i Milliye 8Ağuston 1921 tarihinde olmuştur.

22.Tekaf-i Miliye nedir?

CEVAP: Halk elinde bulunan her şeyin yüzde kırkını sonra almak üzere Türk Ordusu’na vermesidir.

23.Sakarya Meydan Muharebesi’nin sonuçları nedir?

CEVAP: M. Kemal’e mareşallik unvanı verildi.

Doğu sınırımız kesin olarak çizildi.

İtalyanlar kesin olarak çekildi.

Ankara Anlaşması (20 Ekim 1921) yapıldı.

24.Mudanya Ateşkes Antlaşması hangi tarihte yapılmıştır?

CEVAP: Mudanya Ateşkes Antlaşması 11 Ekim 1922 yılında yapılmıştır.

25.M. Kemal’e Gazilik ve Mareşallik ünvanı hangi savaştan sonra verilmiştir?

CEVAP: M. Kemal’e Gazilik ve Mareşallik ünvanı Sakarya Meydan Muharebesi’nden sora verilmiştir.

26.Mudanya Ateşkes Antlaşması hangi tarihte yapılmıştır?

CEVAP: Mudanya Ateşkes Antlaşması 11 Ekim 1922 yılında yapılmıştır.

27. M. Kemal’e Gazilik ve Mareşallik ünvanını kim vermiştir?

CEVAP: M. Kemal’e Gazilik ve Mareşallik ünvanını TBMM vermiştir.

28.Siyasi Alanda yapılan yenilikler nelerdir?

CEVAP: 

Siyasi Alanda yapılan yenilikler;

Saltanatın Kaldırılması.

Cumhuriyetin İlanı.

Halifeliğin Kaldırılması.

Türkiye’ni yeniden idari teşkilatlanması.

Ankara’nın Başkent Olması.

29. 1.Dünya Savaşı’nın sebeplerinden bir tanesi de milliyetçilik akımıdır. Milliyetçilik fikri ilk olarak ne  zaman ortaya çıkmıştır?

Cevap: Fransız İhtilali.

30.Kars Antlaşması kaç yılında yapılmıştır?

Cevap: 13 Ekim 1921 yılında yapılmıştır.

31. Osmanlı İmparatorluğu Avrupa devletlerinden aldığı borçları ödeyemez duruma gelmiştir. Avrupa devletlerinin Osmanlı devletinden alacaklarını tahsil etmek için kurmuş oldukları komisyonun adı nedir?

Cevap: Düyun-u Umumiye İdaresi

32. Mudanya ateşkes antlaşması kaç yılında imzalandı?

Cevap: 11 Ekim 1922’de imzalandı.

33. Osmanlı İmparatorluğu Avrupa devletlerinden aldığı borçları ödeyemez duruma gelmiştir. Avrupa devletlerinin Osmanlı devletinden alacaklarını tahsil etmek için kurmuş oldukları komisyonun adı nedir?

Cevap: Düyun-u Umumiye İdaresi

34. I. Dünya Savaşı sonrasında Bulgaristan ile itilaf devletleri arasında imzalanan anlaşmanın adı nedir?

Cevap: Nöyyi Antlaşması

35. İtilaf Devletleri, Birinci Dünya Savaşı sonucunda yenilen devletlerin durumlarını görüşmek için toplantı yapmışlardır. Bu toplantının adı nedir?

Cevap: Paris Barış Konferans

36.5. Fransızların Adana ve çevresini işgalleri sırasında, bu işgali engellemek için silahlı mücadele içerisinde olan, merkezi İstanbul’da bulunan cemiyetin adı nedir

Cevap: Kilikyalılar Cemiyeti

37. Anadolu’da faaliyet gösteren cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildiği, manda ve himaye fikrinin kesin ve son olarak reddedildiği kongrenin adı nedir

Cevap: Sivas Kongresi

38.Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin almış olduğu hangi karar, İstanbul’un 16 Mart 1920’de itilaf devletleri tarafından resmen işgal edilmesine sebep olmuştur?

Cevap: Misak-ı Milli

39. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’na dayanarak ülkemizin güneyini işgal eden Fransızlar, Düzenli ordularımızın hangi başarısından sonra işgal ettikleri topraklardan geri çekilmişlerdir?

Cevap: Sakarya Meydan Muharebesi

40. Mustafa Kemal’in yakın arkadaşları Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa ve Rauf Bey tarafından kurulan siyasi parti aynı zamanda ilk muhalefet partisidir. Bu partinin adı nedir?

Cevap: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

41. Kurtuluş Savaşı’nda batı Cephesi’nde düzenli ordularımızın kazandığı ilk askeri başarının adı nedir?

Cevap: 1. İnönü Muharebesi

42. 1. Dünya Savaşı sırasında Doğu cephesinde Türk ordusunu arkadan vuran, cephe gerisinde sivil halka zülüm eden ve karışıklık çıkaran Ermenileri, başka bir Türk toprağı olan Suriye ve Hatay’a göç ettirmiştir. Bu göçün gerçekleşmesi için hangi kanun çıkarılmıştır?

Cevap: Tehcir Kanunu.

43. Sevr  Antlaşması’na göre Muğla, Antalya ve Konya çevresini hangi devlet işgal edecekti?

Cevap: İtalya edecekti.

44. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında ülkemiz toprakları işgal edilmeye başlanmıştı. Fakat Türk halkı işgallere karşı tepkisini silahlı direnişlerle göstermiştir. İşgallere karşı ilk direniş nerde başlamıştır?

Cevap: Hatay’da başlamışır.

45. Samsun merkez olmak üzere İnebolu’dan Batum’a kadar olan bölgede rum devleti kurmak isteyen cemiyetin adı nedir?

Cevap: Pontus Cemiyeti

46. Birinci Dünya Savaşı’na girmemize sebep olan Alman’lardan satın aldığımızı söylediğimiz savaş gemilerinin adları nelerdir?

Cevap: Goben ve Breslaw

47. Saltanatlık kaç yılında kaldırıldı?

Cevap: 1 Kasım 1922’de kaldırıldı.

48. Amasya görüşmeleri kaç yılında başladı?

Cevap: 20 – 22 Ekim 1919 yılında başlamıştır.

49.Amasya görüşmelerinin sonuçları nedir?

Cevap: 

İstanbul hükümetinin temsil heyetinin hukuken tanınması milli mücadeleyi güçlendirmiştir.

İstanbul hükümeti mebusan meclisinin açılması teklifini kabul etmiş bütün yurtta seçimler yapılmıştır.

50. İtilaf devletleri İstanbul’u kaç yılında işgal etti?

Cevap: 16 Mart 1920’de işgal etti.

51. Anadolu Ajansı hangi amaçla kurulmuştur?

Cevap: İstanbul hükümeti ve işgal güçlerini olumsuz propagandalarına karşı halka gerçekleri anlatmak için kuruldu.

52. Osmanlı Devletinin boğazlar üzerindeki egemenliği hangi antlaşma ile sona ermiştir?

Cevap: Sevr antlaşması ile sona ermiştir.

53. Meclis hükümetinin uluslararası alanda imzaladığı ilk antlaşma hangisidir?

Cevap: Gümrü antlaşmasıdır.

54. Ankara antlaşması kim ile yapılmıştır?

Cevap: Fransa ile yapıldı.

55. 1. İnönü zaferi kaç yılında kazanıldı?

Cevap: 6 Ocak 1920’de kazanıldı.

56.1. İnönü zaferi kimlere karşı kazanıldı?

Cevap: Yunanlılara karşı savaşıldı.

57. Moskova antlaşması kaç yılında yapılmıştır?

Cevap: 16 Mart 1921 yılında yapıldı.

58. Moskova antlaşması kim ile yapıldı?

Cevap: Sovyet Rusya ile yapılmıştır.

59. İstiklal Marşımız kaç yılında kabul edildi?

Cevap: 12 Mart 1921 yılında kabul edildi.

60. 2. İnönü zaferi kaç yılında kazanıldı?

Cevap: 31 Mart 1921 yılında kazanıldı.

61. Türkiye’nin Doğu sınırları hangi antlaşma ile çizildi?

Cevap: Moskova antlaşması ile çizildi.

62. Kars antlaşması hangi devletler ile yapıldı?

Cevap: Ermenistan Gürcistan Azerbaycan ile yapıldı.

63. Kars antlaşması kaç yılında yapıldı?

Cevap: 13 Ekim 1921’de yapıldı.

64. Ankara kaç yılında başkent oldu?

Cevap: 13 Ekim 1923’de oldu.

65. Atatürk’ün kurduğu partinin adı nedir?

Cevap: Cumhuriyet Halk Fırkası

66. Şeyh Sait ayaklanması kaç yılında meydana geldi?

Cevap: 13 Şubat 1925’de meydana geldi.

67. Harf İnkılabı kaç yılında yapılmıştır?

Cevap: 1 Kasım 1928’de yapılmıştır.

68. Soyadı kanunu kaç yılında çıkarıldı?

Cevap: 21 Haziran 1921’de çıkarıldı.

69. Atatürk’ün ilkeleri nelerdir?

Cevap: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik ve İnkılapçılık.

70. 2. Dünya savaşı nasıl başladı?

Cevap: Almanya’nın Polonya’ya saldırmasıyla başladı.

71. NATO kaç yılında kuruldu?

Cevap: 4 Nisan 1949 yılında kuruldu.

72. Türkiye NATO ya kaç yılında katıldı?

Cevap: 1952 yılında girdi.

73. Devlet planlama teşkilatı kaç yılında kuruldu?

Cevap: 1960 yılında kuruldu.

74. Avrupa insan hakları sözleşmesi kaç yılında imzalandı?

Cevap: 1954 yılında imzalandı.

75. 2. Dünya savaşından sonra hangi devletler güçlenerek çıktı.

Cevap: ABD ve SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği). 

76.  2. Dünya savaşı nasıl sona erdi?

Cevap: ABD’nin Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atom bombası atması ile sona erdi.

77. Türkiye Sadabat  Paktını hangi ülkeler ile imzaladı?

Cevap: İran, Irak ve Afganistan ile imzaladı.

78. Sadabat Paktı kaç yılında imzalandı?

Cevap: 8 Temmuz 1937 yılında imzalandı.

79.Balkan Antantı kaç yılında imzalandı?

Cevap: 9 Şubat 1934’te imzalandı.

80.Balkan Antantı kimler arasında imzalandı?

Cevap: Türkiye, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya arasında imzalandı.

81. Hatay kaç yılında Türkiye’ye bağlandı?

Cevap: 29 Haziran 1939 yılında bağlandı.

82. Türkiye milletler cemiyetine kaç yılında üye oldu?

Cevap: 18 Temmuz 1932 yılında üye oldu.

83. Milletler cemiyeti ne için kuruldu?

Cevap: 1. Dünya savaşından sonra dünya barışını korumak amacıyla kuruldu.

84. Montrö boğazlar sözleşmesi kaç yılında imzalandı?

Cevap: 20 Temmuz 1936 yılında imzalandı.

85.Türkiye Irak sınırı hangi antlaşma ile çizildi?

Cevap: Ankara antlaşmasıyla çizildi.

86. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı hangi ilke ile verilmiştir?

Cevap: Halkçılık ilkesi ile verilmiştir.

87. Laiklik nedir?

Cevap: Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.

88. Tekke Zaviye ve türbeler kaç yılında kapatıldı?

Cevap: 30 Kasım 1925 yılında kapatıldı.

89. Meclisin kurduğu düzenli ordunun ilk zaferi hangi savaştır?

Cevap: 1. İnönü savaşıdır.

90. Mudanya ateşkes antlaşması kaç yılında imzalandı?

Cevap: 11 Ekim 1922’de imzalandı.

91. Mudanya ateşkes antlaşması hangi devlet ile yapıldı?

Cevap: Yunanistan ve Türkiye ile yapıldı.

92. Kabotaj kanunu kaç yılında kabul edildi?

Cevap: 19 Nisan 1926’da kabul edildi.

93. Dış politika nedir?

Cevap: Bağımsız bir devletin diğer devletlerle olan ilişkilerine ve karşı tutumlarına denir.

94. Kore savaşı kaç yılları arasında olmuştur?

Cevap: 1950 – 1953 yılları arasında sürmüştür?

95. Türk sineması kaç yılında büyük gelişime uğradı.

Cevap: 1990’lı yıllarda gelişime uğradı.

96. TRT kaç yılında vizyona girdi?

Cevap: 1968’de vizyona girdi.

97. Ermeniler Osmanlı Bankasına kaç yılında saldırdı?

Cevap: 1896 yılında saldırdı.

98. 2. Abdülhamit’e kaç yılında süikast  kaç yılında yapıldı?

Cevap: 1905’te düzenlendi.

99. Ortalık antlaşması kaç yılında imzalandı?

Cevap: 12 Eylül 1963 yılında imzalandı.

100. TİKA kaç yılında kurulmuştur?

Cevap:1992’de kurulmuştur.

100.KEİ kelimesini açılımı nedir?

Cevap: Karadeniz Ekonomik İşbirliği’dir.

101.Garanti antlaşması kaç yılında imzalanmıştır?

Cevap:1960’da imzalanmıştır.

Ayrıca Baknız

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Konu Anlatımı, Ders Notları, Özetler, Ders Videoları, Teog Konuları, Teog Hazırlık, Teog Konu Anlatımları

8. Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Örnek Yazılı Soruları, Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Örnek Yazılı Soruları,  Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

8.  Sınıf,  Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Çalışma Kitabı, Cevapları, sayfa, sayfa cevaplar, tamamı, meb yayınları, meb, tüm yayınlar, inkılap çk, çk