İnkılap tarihi 8. sınıf soru cevap

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

İNKILAP VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ SORULARI

1).Aşağıda verilenlerden hangisi batıya açılan kent Selanik hakkında verilen bilgi yanlıştır?

I)Çok uluslu bir yapıya sahipti. 

II)Eğitim ve kültürel faaliyetlerin canlı olduğu bir yerdi.

III)Farklı din gurupları bir arada yaşadığı bir yerdi.

IV)Ekonominin canlı olduğu bir yere sahip değildi.

A)yalnız I       B)yalnız IV   C) I ve IV       D)yalnız III

CEVAP : B seçeneğidir.

2)İttifak veya itilaf devletleri arasında hangi ülke taraf değiştiren tek ülkedir ?

A)FRANSA    B) İTALYA   C) OSMANLI DEV.   D)BULGARİSTAN 

CEVAP B SEÇENİĞİDİR

3)Mustafa Kemal Selanik askeri rüştiyesindeyken ……………. kişinin eserini okuyarak fikir akımını genişletmiştir?

CEVAP:Namık Kemal

4)Atatürk ‘’ilk hedefimiz Akdeniz’dir ‘’ sözüyle ne özelliğini belirtmiştir?

A)liderliğini   B)ön planlığını   C)milletçiliğini  D)eşitliliğini

Cevap a

5)Atatürk Şam’da hangi cemiyeti kurdu?

Vatan ve hürriyet 

6)Osmanlı devleti savaşa girmek istemelerinin en büyük amacı neydi?

Kaybettiği toprakları geri almak için 

7)Çanakkale savaşının sonuçlarında Atatürk başarılarından dolayı …………….. rütbesine yükseldi. 

Albay

8)Savunma cepheleri hangi ülkelerdir?

Çanakkale Irak ve Suriye cepheleridir

9)Osmanlı devletindeki yardım cepheleri hangi cephelerdir?

Makedonya Galiçya Romanya 

10)Osmanlı devletindeki Taarruz cepheleri ……………………………………………. Cephelerdir 

Kafkas ve kanal cepheleri

11)Atatürk geldikleri gibi giderler sözünü hangi anlaşmada söylemiştir?

Mondros Ateşkes Anlaşmasında 

12)Ermenilerin kurduğu cemiyetler nedir?

Hınçak/Taşnak

13)Mondros ateşkes anlaşmasında hangi madde önemli rol oynar?

CEVAP:7.madde 

14)Mustafa kemal samsuna çıkışta geldikleri gibi giderler sözüyle ne özelliğini belirtmiştir ?

Liderliğini

15)Amasya genelgesi hangi tarihte  kuruldu?

CEVAP:22 haziran 1919

16)Atatürk samsuna çıkmadan 4 gün önce nereye gitmiştir?

CEVAP :İzmir’e

17)Atatürk İstanbul’a işgal edileceğini  bildiği için …………gitmedi.

CEVAP:İSTANBUL’A

18) Yasama yürütme yetkisi ……….. ‘dır. 4

CEVAP:  (TBMM)

19)TBMM çıkarılan ayaklanmayı  bastırmak için …………… kurulmuştur.

CEVAP:HIYANETİ VATANİYE

20)Amasya görüşmesi……………………….tarihinde temsil heyeti kuruldu.

Cevap:20 -22 Ekim

21)Sivas kongresi ne zaman kuruldu?

CEVAP:4-11 eylül 1919

22)Mondros ateşkes anlaşmasında hangi şehirleri işgal edilecektir?

CEVAP:(Erzurum Van Elazığ Diyarbakır Sivas Bitlis) (EVEDSB)

23)Sakarya meydan savaşı hangi tarihler arası yapılmıştır

23 Ağustos/13 eylül 1921

24)Sakarya zaferinin ardından hangi yerler anlaşma imzaladı?

CEVAP: Azebeycan& Ermenistan ve Gürcistan 

25)İstiklal marşı ne tarihte kabul edilir 

12 Mart 1921

26)Mustafa Kemal Atatürk hangi şehirde fikir hayatında etkili olmuştur?

A )MANASTIR     B)SELANİK       C)SOFYA      D)İSTANBUL

Cevap: A seçeneğidir

 27)Hangi fikir akımı Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasında ve Cumhuriyetin örgütlenmesinde önemli rol oynamıştır?

A)OSMANLICILIK   B)BATICILIK     C)İSLAMCILIK   D)TÜRKÇÜLÜK

 CEVAP: D seçeneğidir.

28)Soru

Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Taarruz adlı görevde hangi Rütbeyi almıştır?

A)YARBAY     B)TÜM GENERAL  C)MAREŞAL  D)BİNBAŞI

CEVAP :C seçeneğidir.

29) Soru 

 31 MART Ayaklanması ‘nı bastıran bu orduya ‘’Hareket Ordusu’’adını  …………………. Vermiştir.

CEVAP:MUSTAFA KEMAL

30) Soru

 Hangileri I. Dünya Savaşının Genel Nedenlerinden biridir?

I)Sömürgecilik yarışı 

II)Milletçilik Akımlarının etkileri

III)Silahlanma Yarışı 

IV)Devletler Arası Bloklaşmalar

A)HEPSİ    B) I VE IV     C) I VE III     D) II VE III

CEVAP :A HEPSİ  

31)Soru

Osmanlı devletinin 1.Dünya Savaşı’na   girmesinin en önemli sebebi nedir?

A)Tüm devletlerden üstün olduğunu göstermek için

B)Kaybedilen toprakları geri almak ve siyasi yalnızlıktan kurtarmak için

C)Ekonomi ve siyasi alanını arttırmak için

D)  Tüm devletler karşı güçsüz olduğunu ispat etmek için

CEVAP:B

32)SORU

Aşağıdaki verilen cephelerden hangisinde Mustafa Kemal savaşmamıştır?

A)Suriye/Filistin B)Kanal Cephesi  C)Kafkas Cephesi D)Hicaz C.

CEVAP:D seçeneğidir.

33)Soru

Osmanlı devletinin 1.dünya savaşında savaştığı cephelerden taarruz cepheleri …………………….cephelerdir.

CEVAP:Kafkas ve Kanal cepheleridir.

34)soru 

Ermenilerin kurduğu Cemiyetler………………………cemiyetlerdir.

 CEVAP:Hınşak&Taşnak

35)Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra …………… işgal edildi , ve işgal edecek olan taraf İngilizler’dir.

CEVAP : Musul

36)………….. Genelgesinden sonra Mustafa Kemal istifa etmiştir.

CEVAP : Amasya

37)……………………….’in sivil bir kişi olmasına rağmen Mustafa Kemal’e destek vermesi Mustafa Kemal’in Milli Mücadelenin lideri olmasında etkili olmuştur.

103)Erzurum Kongresinde ………….ve ………….. fikirleri reddedilmiştir.

CEVAP : Manda ve Himaye 

38)Hangi Kongrede Misakımilli’nin esasları belirlenmişti?

A)Sivas Kongresi                        B)Erzurum Kongresi

C)Balıkesir Kongresi                   D)Alaşehir Kongresi

Cevap : a

39)Amasya Görüşmesinde …………. Meclisinin toplanması sağlanmıştır.

CEVAP : Mebusan

40)Aşağıdakilerden hangisinde Mustafa Kemal’ in Mebusan Meclisinde Anadolu’dan katılan Milletvekillerinden isteklerindendir?

I)Kendisinin meclis başkanı seçilmesi istemesi

II)Mecliste Müdafaa-i Hukuk Grubu oluşturulması istemesi

III) Misakımilli kararları mecliste kabul edilmesi istemesi 

A)I,II       B)Yalnız I          C)Yalnız II        D)Hepsi

CEVAP:D

41)Temsil heyeti fikri…………Genelgesi’nde ortaya çıkmıştır.

Amasya

42)TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemlerde ………………………. Kanunu çıkarıldı.

CEVAP: Hıyanet-i Vataniye 

43)Sevr Anlaşması , Mebusan Meclisi tarafından onaylanmadığı için hukuken geçersiz sayılacaktır . Bu anlaşmanın yerine ……………………. Anlaşması uygulanmıştır.

CEVAP:LOZAN BARIŞ ANLAŞMASI

44)Doğu Cephesinde savaşan taraflar ………………… taraflarıdır.

CEVAP:TBMM & Ermenistan

45) Doğu cephesinde yapılan anlaşma ………………………….anlaşmasıdır.

CEVAP: Gümrü Barış Anlaşması

46)Güney Cephesinde savaşan taraflar………………taraflardır.

CEVAP:TBMM ile Fransızlar ve Ermeniler

47)Güney cephesinde savaşan  kuvvetlerimiz…………………….kuvvettir.

CEVAP :Kuvayı Milliye

48)Güney cephesindeki halkın önderleri kimdir?

CEVAP :Şahin Bey, Sütçü İmam, Ali Saip Ursavaş.

49)Güney cephesinde yapılan anlaşma nedir?

CEVAP :Ankara anlaşması

50)Güney Cephesinin sonucu olarak  ………….., …………… ,………… işgalden kurtarıldı?

CEVAP: Antep, Maraş ve  Urfa

51)Batı cephesinde savaşan taraflar ……………. Taraflardır.

CEVAP:TBMM& Yunanistan

52)Batı Cephesindeki kuvvetlerimiz………………………….. kuvvetlerdir.

CEVAP :Önce Kuvayımilliye birlikleri ,sonra düzenli ordu

53)Batı cephesinde savaşan komutanlarımız kimdir?

CEVAP: Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Paşa ,İsmet İnönü ,Refet Bele 

54)Batı Cephesinde hangi savaşlar yapılmıştır?

CEVAP:1. Ve 2.İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya ve Büyük Taarruz

55)Batı cephesinde hangi savaşlar yapılmıştır?

CEVAP :Mudanya Ateşkes Anlaşması &Lozan Barış Konferansı

56)Batı Cephesinin sonucu nedir?

CEVAP :Ülkemiz düşman işgalinden kurtarılmıştır.

57)Düzenli ordu kurulmadan önce Batı Anadolu’daki Kuvayımilliye birliklerinin başına …………………getirilmişti.

CEVAP :Ali Fuat Paşa

58)Batı Cephesi komutanlığına ……………………,Güney Cephesine ise ………………………..getirildi.

CEVAP: Albay İsmet Bey ,Albay Refet Bey 

59)………………..,TBMM’yi tanıyan ve Ankara’da elçilik açan ilk Müslüman ülke olmuştur.

CEVAP :Afganistan 

60)Hangi birlik TBMM’yi tanıyan ilk Avrupalı devlet olmuştur.

CEVAP: Sovyetler birliği 

6)Doğu sınırımızın şekillenmesinde ………, ……..ve ………….. anlaşmaları etkili olmuştur.

CEVAP: Gümrü, Moskova ve Kars 

62)Hatay’ın sınırlarımız dışında kalması ise ……………’den verilen ikinci taviz olmuştur.

CEVAP:Misakımilli

63)Büyük taarruzda ………….. ve ………………… anlaşmaları imzalandı.

CEVAP: Mudanya Ateşkes Anlaşması& Lozan Barış Anlaşması

64)TBMM Heyeti’ne ……………………başkanlık etmiştir.

CEVAP: İsmet Paşa

64) Lozan konferansında Boğazlar konusu görüşülürken ………………..devletler katılmıştır.

CEVAP: Bulgaristan& SSCB

65)Sakarya meydan savaşında Mustafa Kemal’e ………………. Unvan verildi.

CEVAP:Gazilik

66)Sakarya meydan savaşında Mustafa Kemal’e……………… rütbesi verildi.

CEVAP: Mareşallik

67)Mudanya Ateşkes Anlaşmasında TBMM’yi destekleyen ………………..’dır.4

CEVAP: İsmet Paşa

 

 Ayrıca Baknız

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Konu Anlatımı, Ders Notları, Özetler, Ders Videoları, Teog Konuları, Teog Hazırlık, Teog Konu Anlatımları

8. Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Örnek Yazılı Soruları, Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Örnek Yazılı Soruları,  Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

8.  Sınıf,  Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Çalışma Kitabı, Cevapları, sayfa, sayfa cevaplar, tamamı, meb yayınları, meb, tüm yayınlar, inkılap çk, çk