İnkılap Tarihi 150 Teog Test Üniteler Karma CEVAPLI

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

İnkılap Tarihi 150 Teog Test Üniteler Karma CEVAPLI

1)Mustafa Kemal’in eğitim gördüğü yıllarda en iyi eğitim kurumları askeri okullardı. Burada dersler uzman öğretmenler tarafından verilmekte, akılcı vatansever ve olayları objektif yorumlayabilen öğrenciler yetiştirilmekteydi.

Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu olarak gösterilebilir?

A)Askerliğin vatan görevi haline getirilmesi

B)Orduda disiplinsizliklerin baş göstermesi

C)Askeri okullardan yetişenlerin önemli görevlere getirilmesi

D)Toprak kayıplarının hızla artması

                                                                                                                              Cevap=C

2)Mustafa Kemal Selanik Askeri Rüştiyesi’nde okurken özellikle matematik dersinde gösterdiği başarılarla dikkat çekmiştir

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in matematiğe olan ilgisinin daha sonra da devam ettiğini göstermektedir?

A)Okullarda okutulmak üzere geometri ders kitabı yazması

B)Tekâlif-i Milliye Emirlerini yayınlaması

C)Üniversitelerde yabancı bilim adamlarının ders vermesini sağlaması 

D)Başöğretmen unvanını alması

                                                                                                                               Cevap=A

3)Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti. Ülke sınırları içinde din, dil, ırk gibi özellikler bakımından birbirinden çok farklı pek çok topluluk bulunuyordu. Atatürk’ün doğduğu Selanik şehrinde de Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler gibi milletler yaşamaktaydı.

Bu durumun Atatürk’ün hangi konuda iyi yetişmesine katkı sağladığı söylenebilir?

A)Toplumu yönlendirme 

B)Askerlik bilgisi ve yeteneğini geliştirme 

C)Dünyadaki gelişmeleri iyi tahlil etme 

D)Osmanlı devlet ve toplum yapısını iyi tanıma 

                                                                                                                       Cevap=D

4)Mustafa Kemal Paşa yabancı basını yakından takip etmiştir.

Bu durumun Mustafa Kemal’in aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?

A)Avrupa’daki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olması

B)Türk halkının liderliğini üstlenmesi

C)Yabancıların Türkler hakkındaki izlenimlerini bilmesi

D)İnkılâpların yapılmasında Avrupa’daki bazı uygulamaları örnek alması

                                                                                                                   Cevap=B

5)Mustafa Kemal’in Selanik Askeri Rüştiyesi’nde başlayan Fransızca eğitimi Manastır Askeri İdadisi’nde özel derslerle devam etmiştir. Mustafa Kemal bu sayede Fransızca yazılmış eserleri okumaya başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisinin Mustafa Kemal’in yabancı dil bilmesi ve yabancı eserler okumasının sonucu olduğu söylenebilir?

A)Batıyı daha iyi anlayan bir aydın olması

B)Eğitimini yurt dışında sürdürmesi

C)Ülkenin farklı bölgelerinde görev yapması

D)Askeri okulda öğrenim görmesi

                                                                                                                        Cevap=A

6)Selanik şehrinde örgütlenen meşrutiyet yanlısı Osmanlı aydınları burada çeşitli dergi ve gazeteler çıkarmışlardır.

Osmanlı aydınlarının bu yolla aşağıdakilerden hangisini hedeflediklerini savunulabilir?

A)Balkanlarda mezhep birliğini sağlamayı

B)Avrupa devletlerinin iç işlerine karışmayı

C)Düşüncelerini geniş kitlelere ulaştırmayı 

D)Balkan uluslarının Kültürel kimliğini korumayı

                                                                                                                           Cevap=C

7)Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’ne gönderilen Mustafa Kemal işe emrindeki birliklerin yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarının giderilmesi ve eksik personelin tamamlanması için tedbirler alarak başladı.

Mustafa Kemal’in aldığı önlemlere dayanarak öncelikle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istediği savunulabilir?

A)Ermeni isyanlarını önlemeyi

B)Ordunun savaş gücünü arttırmayı

C)Rusları Doğu Anadolu’dan çıkarmayı

D)Almanya’nın desteğini almayı

                                                                                                                      Cevap=B

8)Mustafa Kemal Sofya’da askeri ataşelik görevindeyken Bulgar Meclisi’nin toplantılarını yakından takip etmiştir.

Mustafa Kemal’in bu tutumuyla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

A)Askerlik mesleğini bırakarak diplomatik görevler üstlenmeyi

B)Demokrasi’nin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmayı

C)Osmanlı Devleti’nin Bulgaristan ile ilişkilerini geliştirmeyi

D)Bulgaristan’daki Türklerin bağımsızlığını sağlamayı

                                                                                                                     Cevap=B

9)İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra meşrutiyet karşıtı grupların İstanbul’da çıkardıkları ayaklanmayı bastırmak üzere oluşturulan hareket ordusunun kurmay başkanlığını Mustafa Kemal üstlenmiştir.

Bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)İç politika gelişmelerinden uzak durduğu 

B)Padişaha bağlı kaldığı 

C)Milliyetçilik akımından etkilendiği 

D)Halkın yönetime katılmasını desteklediği

                                                                                                                          Cevap=D  

10)Mustafa Kemal’in yaşamının her döneminde olaylara aklın ve bilimin ışığında yaklaşmasına 

Batı tarzında eğitim yapan okullarda öğrenim görmesi

Avrupalı düşünürlerin eserlerini okuması

Osmanlı yönetimine eleştirilerde bulunması

      Durumlarından hangisi ya da hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A)Yalnız 1                                                                              B)Yalnız 2

C)1 ve 2                                                                                 D)2 ve 3

                                                                                                                            Cevap=B

11)Osmanlı Devleti Çanakkale Savaşı’nın sona ermesinden sonra Mustafa Kemal’e çeşitli madalyalar vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin davranışını açıklamaktadır?

A)Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşı’nın kazanılmasında önemli rol oynaması

B)Çanakkale Savaşı’ndan sonra Bulgaristan’ın savaşa girmesi

C)Mustafa Kemal’in İttihat ve Terakki Cemiyeti’nden ayrılması

D)Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı sırada Mustafa Kemal’in Suriye’de olması

                                                                                                                      Cevap=A

12)20. yüzyıl başlarında Avrupa’nın önemli Devletleri’nden biri olan Avusturya – Macaristan imparatorluğu Balkan topraklarını ele geçirme politikası izliyordu. Ancak egemenliği altındaki Sırplar, Macarlar, Çekler ve Hırvatlar gibi uluslar sık ayaklanarak bağımsızlıklarını kazanmaya çalıştıklarından zor anlar yaşıyordu.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Avusturya ile Osmanlı Devleti’nin yaşadığı ortak biri olduğu söylenebilir?

A)Haçlı saldırıları                                      B)Ekonomik zorluklar

C)Dış borçlar                                             D)Milliyetçilik akımının etkileri

                                                                                                                   Cevap=D

13)19. yüzyılda Avrupa’da hız kazanan sanayileşme ve bunun sonucunda ortaya çıkan sömürgecilik hareketleri devletlerarası çıkar çatışmalarına ve ekonomik rekabete dönüşmüştür.

Buna göre Sanayi İnkılâbının; 

Devletler arası sorunların artması

İşsizliğin azalması

Demokratik yönetimlerin zayıflaması

gelişmelerinden  hangisi ya da hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?

A)Yalnız 1                                                          B)Yalnız 2

C)Yalnız 3                                                          D)1 ve 2

                                                                                                   Cevap=D

14)ABD 19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti ile yakın ilişki kurmak için çalışmıştır.Osmanlı ülkesinde okul,hastane ve matbaa gibi kurumlar açmış bu kurumlar aracılığı ile siyasi ve ekonomik nüfus elde etmeye çalışmıştır.

ABD’nin Osmanlı Devleti ile ilgili bu politikasının aşağıdaki amaçlardan hangisine yönelik olduğu söylenebilir?

A)Osmanlı Devleti üzerinde etkinlik kurma 

B)Sanayisini geliştirme 

C)Demokratik yönetimleri destekleme

D)Dünya barışını koruma

                                                                                                             Cevap=A

15)Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’nda;

Sarıkamış harekatıyla Kars,Ardahan ve Batum’u

Kanal harekatıyla Mısır’ı ele geçirmeyi amaçlamıştır

Osmanlı Devleti’nin bu tutumu savaşa giriş nedenlerinden hangisiyle açıklanabilir?

A)Kapitülasyonları kaldırmak

B)Siyasi yalnızlıktan kurtulmak

C)Son zamanlarda kaybettiği yerleri geri almak

D)Devletin bütünlüğünü korumak 

                                                                                                         Cevap=C

16)Mustafa Kemal Paşa Mondros Ateşkesi ile ilgili “Bu ateşkes maddeleri ,Türk topraklarını yabancıların işgaline sunmuştur.” demiştir. 

Mustafa Kemal Paşa bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

A)Birinci Dünya Savaşı’nın henüz sona ermediğini 

B)Türk halkının işgaller karşısında sessiz kalmayacağını 

C)Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasındaki tüm anlaşmazlıkların çözümlendiğini

D)Mondros Ateşkesi’nin bütün ülkenin işgaline ortam hazırladığını

                                                                                                                        Cevap=D

17)İtilaf Devletleri Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra toplanan Paris Barış Konferansı’na Osmanlı topraklarında yaşayan Ermeniler,Rumlar ve Araplardan da temsilci çağırmışlardır.

İtilaf Devletleri’nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

A)Osmanlı Devleti’nin parçalanmak istendiğini 

B)Osmanlı ülkesinde demokratik bir yönetimin olduğu

C)Ermeniler,Rumlar ve Arapların Osmanlı Devleti ile birlikte hareket ettiği

D)Ermeniler,Rumlar ve Araplar arasında çatışmaların sürdüğü

                                                                                                                    Cevap=D

18)Sivas Kongresi’nde İrade-i Milliye adlı bir gazetenin çıkarılmasına karar verilmiştir.

Bu gazetenin aşağıdakilerden hangisine katkıda bulunması beklenemez?

A)Milli Mücadele lehine kamuoyu oluşturulmasına

B)Halkın Milli Mücadele azminin artırılmasına

C)Havza ve Amasya genelgelerinin yayınlanmasına 

D)Halkın Milli Mücadele konusunda doğru bilgilendirilmesine

                                                                                                                 Cevap=C

19)Sivas Kongresi’nin toplanmasına karşı olan İstanbul Hükümeti Elazığ Valisi Ali Galip’e görev vererek kongreyi dağıtmasını Mustafa Kemal’i de tutuklamasını istemiştir.Ancak bu emirlerini uygulamakta başarılı olamamıştır. 

Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

A)Milli Mücadelenin sona erdiğini 

B)İstanbul Hükümeti’nin Anadolu’daki otoritesinin zayıfladığını 

C)Ali Galip’in İtilaf Devletleri ile iş birliğini yaptığını 

D)İstanbul Hükümeti’nin barışçı bir dış politika izlediğini

                                                                                                                   Cevap=B

20)Erzurum Kongresi’nde yabancı bir devletin yönetimi altına girmek anlamına gelen “manda ve himaye” fikri reddedilmiştir.

Bu karar aşağıdaki düşüncelerden hangisinin benimsendiğini gösterir?

A)Ya istiklal!Ya ölüm!

B)Yurtta barış,dünyada barış

C)Hayatta en hakiki mürşit ilimdir

D)Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir

                                                                                                                 Cevap=A

21)Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin derhal toplanması ve İstanbul Hükümeti’nin çalışmalarının meclis tarafından denetlenmesi istemiştir.

Böyle bir kararın alınmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

A)Kuvayımilliye birliklerinin kurulmasının 

B)TBMM’nin açılmasının

C)Osmanlı ordularının bir kısmının terhis edilmesinin 

D)İstanbul Hükümeti’nin işgalci güçlerle iş birliği yapmasının 

                                                                                                              Cevap=D

22)Son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilen Misakımilli kararlarında Milli ve ekonomik gelişmemizi mümkün kılmak amacıyla siyasi,adli,mali gelişmemize engel olan kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. Kararı yer almıştır.

Bu karar mecliste aşağıdakilerden hangisinin benimsendiğini ortaya koymaktadır?

A)Tam bağımsızlık düşüncesinin

B)Milli egemenlik ilkesinin 

C)Azınlıklara tanınan ayrıcalıkların

D)Laik devlet anlayışının 

                                                                                                                           Cevap=D

23)TBMM açıldıktan sonra İstanbul Hükümeti’nin başında bulunan Damat Ferit, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını komünistlik ne dinsizlikle  suçlayan fetvalar yayınlamıştır.

Damat Ferit’in bu yolla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

A)Halkın TBMM’yi desteklemesini önlemeyi

B)Mebusan Meclisi’ni yeniden toplamayı

C)Misakımilli kararlarını uygulamayı

D)Ulusal birliği sağlamayı

                                                                                                                          Cevap=A

24)TBMM açıldıktan  bir gün sonra geçici hükümet başkanı ya da padişah vekili  atamanın doğru olmayacağını belirten bir karar almıştır.

Bu karar aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)TBMM üyelerini halkın seçeceğini

 B)TBMM’nin sürekli olacağının 

C)Meclis üyeliğinin sürekli bir görev olacağının 

D)Saltanata dokunulmayacağının 

                                                                                                                             Cevap=D

25)Sevr Antlaşması Birinci Dünya Savaşı’nı sona erdiren diğer antlaşmalardan çok daha sonra hazırlanmıştır.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)İtilaf Devletleri’nin savaşı sürdürmek istememesi

B)Mondros’un geçici bir anlaşma niteliği taşıması

C)Savaşın galiplerinin Osmanlı topraklarını paylaşma konusunda uzun süre anlaşamaması

D)Türk halkının bağımsızlık mücadelesine girişmesi

                                                                                                                              Cevap=C

26)TBMM açıldıktan sonra İstanbul Hükümeti’nin kışkırtmalarıyla  Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Milli Mücadeleye karşı ayaklanmalar çıkmıştır.

Anadolu’da çıkan bu ayaklanmaların aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez?

A)Kurtuluş  Savaşının kazanılmasının gecikmesine 

B)Milli birlik ve beraberliğin zedelenmesine 

C)Yunan ilerleyişine karşı direnişin etkisiz kalmasına 

D)TBMM’nin İstanbul Hükümetine bağlanmasına 

                                                                                                                               Cevap=D

27)Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde alınan kararların birçoğu son Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından kabul edilen Misakımilli kararları arasında yer almıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturmaz?

A)Erzurum ve Sivas Kongrelerine katılan bazı delegelerin Mebuslar Meclisi’ne de katıldığına 

B)Mebuslar Meclisi’nin Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlardan etkilendiğine 

C)Mebuslar Meclisi’nin çalışmalarının İtilaf Devletleri tarafından engellendiğine 

D)Mebuslar Meclisi’ne katılanların çoğunun Milli Mücadeleyi desteklediğine 

                                                                                                                               Cevap=B

28)Yunan Ordusu’nun Sevr Antlaşması’nın imzalanmasını sağlamak için planlı ve düzenli bir biçimde yürüttükleri hareket karşısında askeri disiplinden uzak olan Kuvayımilliye birlikleri başarılı olamadı.

Bu olay Mustafa Kemal Paşa’ya aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme fırsatı vermiştir?

A)TBMM’nin açılmasını 

B)Saltanatın kaldırılmasını

C)Düzenli ordunun oluşturulmasını

D)İstiklal mahkemelerinin kurulmasını

                                                                                                                      Cevap=C

29)İstanbul Hükümeti İtilaf Devletleri ve çıkarları elden giden bazı kişilerin gayretiyle TBMM’ye karşı ülkenin çeşitli yerlerinde ayaklanmalar çıkarılmıştır.

Bu ayaklanmaların aşağıdakilerden hangisine yol açtığı savunulamaz ?

A)Türk Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasının gecikmesine 

B)Ordu’nun silah ve cephane kaybının artmasına 

C)Yunan işgalinin kolaylaşmasına 

D)Kuvayımilliye’nin kurulmasının gecikmesine 

                                                                                                                         Cevap=D

30)Gümrü Antlaşması Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin uluslararası alanda imzalanmış olduğu ilk antlaşma ve ilk siyasi başarıdır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamıştır?

A)Düzenli ordunun kurulmasına 

B)Ankara Hükümeti’nin saygınlığının artmasına 

C)Kurtuluş Savaşı’nın sona ermesine 

D)Azınlık isyanlarının sona ermesine 

                                                                                                                      Cevap=A

31)Mondros Ateşkes Anlaşması ile Osmanlı ordusunun büyük bölümü terhis edilmiştir.

Milli Mücadele’nin ilk dönemlerinde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bu durumun bir sonucu olduğu savunulamaz?

A)Anadolu’nun önemli bir bölümünün kısa sürede işgal edilmesinin 

B)Düşman ilerleyişine karşı Kuvayımilliye birlikleri ile direnilmeye çalışmasının

C)Ermenilere karşı taarruza geçilmesinin 

D)Anadolu’nun birçok bölgesinde asayiş ve güvenliğin bozulmasının

                                                                                                                              Cevap=D

32)TBMM Londra Konferansına katılarak İtilaf Devletleri’nin “Türkler barışa yanaşmıyorlar, savaşı uzatıyorlar” şeklindeki propagandalarını çürütmüştür.

Bu durum TBMM’nin Londra Konferansı’na katılmakla aşağıdakilerden hangisini amaçladığını göstermektedir?

A)İstanbul Hükümeti ile arasındaki sorunları çözmeyi

B)İtilaf Devletlerinin dünya kamuoyunu yanıltmasını önlemeyi

C)Sevr Antlaşması’nı onaylamayı

D)İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları çıkarmayı 

                                                                                                                              Cevap=B

33)Kurtuluş Savaşı sürecinde TBMM ile Sovyetler Birliği ortak tehlikeler karşısında bulunduklarından birbirlerine yakınlaşmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisinin bu yakınlaşmanın bir sonucu olduğu söylenebilir?

A)Sovyetler Birliği’nin Misakımilli’yi tanımasının

B)Anadolu’da Milli Birlik ve Beraberliğin güçlenmesinin

C)Kurtuluş Savaşı’nın sona ermesinin

D)TBMM’ye  karşı isyanların çıkmasının

                                                                                                                    Cevap=A

34)Moskova Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi,Sovyet Rusya’nın Sevr Atlaşması’nı tanımadığını göstermektedir?

A)Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında imzalanan antlaşmalar geçersizdir

B)Boğazların durumu Karadeniz’de kıyısı olan devletlerce belirlenecektir

C)Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırılmasını kabul edecektir

D)Taraflardan birinin tanımadığı uluslararası bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır

                                                                                                                          Cevap=B

35)İtilaf Devletleri Londra Konferansı’na Osmanlı Devleti’nin yanında TBMM Hükümetini de dolaylı yoldan davet etmişlerdir.

İtilaf Devletleri’nin TBMM Hükümetini dolaylı yoldan çağırmakla aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları savunulabilir.

A)İstanbul Hükümeti ile TBMM arasındaki sorunları çözmeyi

B)Sevr Antlaşması’nda köklü değişiklikler yapmayı

C)TBMM Hükümeti’nin tanımadıklarını göstermeyi

D)Yunanistan’ı desteklemekten vazgeçmeyi

                                                                                                                         Cevap=A

36)İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali üzerine Türk halkının;

Protesto mitingleri düzenlemesi

Kuvayımilliye birliklerini desteklemesi

Müdafaa-i hukuk cemiyetleri etrafında toplanması

Tutumlarından hangisi ya da hangileri işgalin kabullenilmediğini gösterir?

A)Yalnız 1                                                        B)Yalnız 2

C)1 ve 3                                                           D)1,2 ve 3

                                                                                                                 Cevap=D

37)Düzenli Ordu’nun 1.İnönü Savaşı’nı kazanmasından sonra İtilaf Devletleri Londra’da bir konferans düzenlemişler ve bu konferansa TBMM hükümetini resmen davet etmişlerdir.

İtilaf Devletlerinin bu tutumuyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?

A)İstanbul Hükümeti’ne karşı TBMM’yi desteklemişlerdir

B)TBMM’nin Türk Milletini temsil eden bir güç olduğunu kabul etmişlerdir

C)Sevr Antlaşması’nın küçük değişikliklerle TBMM’ye kabul ettirmişlerdir

D)Anadolu’daki isteklerinden vazgeçmişlerdir

                                                                                                                   Cevap=B

38)Milli Mücadele’nin devam ettiği yıllarda Afganistan Türk milletinin bu mücadelesine yakınlık duymuştur.

Bu yakınlığın aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı ileri sürülebilir?

A)İtilaf devletleri arasında görüş ayrılığı yaşanmasından 

B)İtalya’nın Anadolu’da işgal ettiği yerleri boşaltmasından

C)Afganistan’ın da işgalci güçlere karşı büyük bir direniş vermesinden 

D)Azınlıkların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesinden

                                                                                                              Cevap=D

39)İtilaf devletleri başlangıçta TBMM’nin açılmasını Osmanlı Devleti’nin bir iç sorunu olarak görmekteydi.Ancak bir süre sonra TBMM’yi resmen tanımak zorunda kalmışlardır.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu durumun kanıtıdır?

A)Batı Anadolu’yu işgal eden Yunanlıları desteklemeleri

B)Sevr Antlaşmasını imzalamaları

C)Gümrü Antlaşmasını tanımamaları

D)TBMM’yi Londra Konferansına davet etmeleri

                                                                                                                        Cevap=C

40)Sakarya Meydan Savaşı’ndan sonra Kafkas Antlaşması yapılarak Doğu sınırlarının güvenliği sağlanmıştır.Ayrıca Fransa ile Ankara Antlaşması yapılarak Güney Cephe’si kapanmıştır.

Bu durumun Büyük Taarruz açısından sağladığı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A)Yunanlıların savunma durumuna geçmesi

B)Doğu ve güneydeki birliklerin batı cephesine kaydırılması

C)Yurt dışından silah ve cephane alınması

D)İtilaf devletlerinin Ateşkes ve Barış önerisinde bulunması

                                                                                                             Cevap=B

41)Kütahya-Eskişehir savaşlarının kaybedilmesi üzerine Mustafa Kemal,Başkomutanlık görevini üstlenmiş,meclisin yetkilerinin de bir süre kendisine verilmesini istemiştir.

Mustafa Kemal’in bu tutumu aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

A)İleri görüşlü olması 

B)Yeniliklere açık olması

C)İnsanlara değer vermesi 

                                                                                                          Cevap=D 

42)20 Ekim 1921’de,Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması’yla,Hatay ve İskenderun Fransa’nın yönetiminde kalmıştır.Bununla birlikte Fransa Hatay’ın Türk toprağı olduğunu dolaylı da olsa kabul etmiştir.

Antlaşmada yer alan aşağıdaki hükümlerden hangisine bakarak böyle bir sonuca ulaşılabilir?

A)İki taraf arasındaki silahlı mücadele sona erecek 

B)Hatay,Fransa’da kalacak,fakat burada dili Türkçe olacak olan özerk bir yönetim kurulacak 

C)Esirler karşılıklı serbest bırakılacak 

D)Suriye sınırları içinde kalan Caber Kalesi Türk toprağı sayılacak 

                                                                                                    Cevap=B

 43)Mudanya Ateşkes  Antlaşması ile İtilaf devletleri Osmanlı Devleti’nin sona erdiğini dolaylı da olsa kabul etmişlerdir.

Ateşkesin aşağıdaki maddelerinden hangisine bakarak böle bir yargıya ulaşılabilir?

A)Yunanlılar 15 gün içinde Doğu Trakya’yı boşaltacaklardır

B)TBMM Doğu Trakya’ya bir miktar jandarma kuvveti geçirebilecektir

C)İstanbul ve Boğazların yönetimi TBMM idarisine bırakılacaktır

D)İstanbul ve Boğazlardaki İtilaf kuvvetleri barış yapılana kadar yerinde kalabilecektir

                                                                                                                      Cevap=C

44)Büyük taarruz öncesinde;

1)Doğu ve Güney cephelerindeki birliklerin Batı Cephesi’ne kaydırılması

2)Orduya taarruz eğitimi verilmesi

3)İstanbul’da İtilaf Devletlerinin depolarından kaçırılan silahların Anadolu’ya getirilmesi

durumlarından hangisi ya da hangilerinin Türk askeri gücünün artırılmasına katkıda bulunduğu savunulabilir?

A)Yalnız 1                                                          B)Yalnız 2

C)1 ve 2                                                              D)1,2 ve 3                       Cevap=D

45)Lozan Barış Antlaşması’na göre Boğazlar Türk toprağı sayılacak ancak yönetimi başkanı Türk olan uluslararası bir komisyona bırakılacaktı.Ayrıca Türkiye Boğazlar bölgesini silahlandırmayacaktı.

A)Türkiye’nin denizcilikte ilerlemesinin engellemesine 

B)Boğazların öneminin azalmasına

C)Türkiye’nin egemenlik haklarının kısıtlanmasına 

D)Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığının zedelenmesine 

                                                                                                                             Cevap=C

46)Lozan Barış Antlaşması’na göre azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak ve Türk kanunlarına uyacaktı.Bu durumun;

1)milli birlik ve beraberliğin güçlenmesi

2)toplumsal barışın bozulması

3)Türkiye üzerindeki dış baskıların azalması

Sonuçlarından hangisi ya da hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?

A)Yalnız 1                                                               B)Yalnız 2

C)Yalnız 3                                                               D)1 ve 3

                                                                                                                            Cevap=D

 

47)Ozan “Saltanattan milli egemenliğe “ konulu bir kompozisyon yazmıştır.

Ozan’ın kompozisyonunda aşağıdakilerin hangisinden bahsetmesi beklenemez?

A)TBMM’nin açılmasından

B)Cumhuriyetim ilan edilmesinden

C)Saltanatın kaldırılmasından

D)Medeni Kanun’un kabul edilmesinden 

                                                                                                                            Cevap=D

48)1923’te Türkiye’nin ekonomik meselelerinin görüşüldüğü İzmir İktisat Kongresi’nde ham maddesi yurt içinden temin edilen sanayi dallarına öncelik verilmesi kararı alınmıştır.

Kongrede böyle bir kararın alınmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A)Ekonomide dışa bağımlılığın azaltılması

B)Milli ekonominin kurulması 

C)İhracatın azaltılması

D)Dışarıya para çıkışının önlenmesi

                                                                                                                Cevap=C

49)Atatürk “Halkın içinde bulunduğu sefaletin sebeplerini kaldırarak yerine kalkınma ve mutluluk getirmek Meclis’in en baş amacıdır.”demiştir.

Atatürk’ün bu sözünden çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Meclis halkın çıkarlarını gözeten politikalar üretmek zorundadır

B)Milletvekilleri ve politikacılar zengin vatandaşlar arasından seçilmelidir

C)Milletvekilleri hayatlarının sonuna kadar Meclis’te görev yapmalıdır

D)Halk ekonomik durumunun düzelmesini sadece devletten beklemelidir

                                                                                                                Cevap=A

50)Lozan Barış Antlaşması’nın;

Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacaktır

Yabancı okullar Türk kanunlarına göre faaliyet gösterecektir

Kapitülasyonlar ve Düyun-u Umumiye idaresi kaldırılacaktır

Hükümlerinin aşağıdakilerden hangisinin engellenmesine  katkı sağladığı söylenebilir?

A)Milliyetçiliğin güçlenmesinin

B)Saltanatın kaldırılmasının

C)Ülkede hukuk birliğinin sağlanmasının 

D)Türkiye’nin iç işlerine karışılmasının

                                                                                                                              Cevap=D

51)Türk Medeni Kanunu ile kadınlara daha önce tanınmayan bir kısım yeni haklar verilmiştir.

Bu haklardan hangisi kadınların ekonomik hayatın içinde daha fazla yer almalarını sağlamıştır?

A)Kadınlar mirastan erkeklerle aynı oranda pay alması

B)Kadınlar istediği meslekte çalışabilmesi

C)Resmi nikah ve tek eşle evlilik zorunlu olması 

D)Boşanma hakkı kadınlara da tanınması 

                                                                                                     Cevap=B

52)Ülkemizde 1921,1924,ve 1982 yıllarında yeni anayasalar tanınmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu anayasalarda yer almıştır?

A)Seçimlerin beş yılda bir yapılması 

B)Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması

C)Meclisin çıkardığı kanunların Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenebilmesi 

D)Egemenlik hakkının millete ait olduğunun belirtilmesi 

                                                                                                                Cevap=D

53)Mustafa Kemal Türk halkının yalnızca düşünce olarak değil,dış görünüş olarak da çağdaş ve uygar toplumlara benzemesini hedeflemiştir.

Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin Atatürk’ün bu hedefi doğrultusunda yapıldığı söylenebilir?

A)Medreselerin kapatılmasının

B)Şapka Kanunu’nun çıkarılmasının

C)Tekke,zaviye ve türbelerin kapatılmasının

D)Medeni Kanunun kabul edilmesinin

                                                                                                                    Cevap=B

54)Bir milletin kültür ve milli eğitim siyasetinde milletin fikir ve duygu bakımından birliğini sağlamak için öğretim birliği en doğru en bilimsel ,en çağdaş ve her yerde yararları görülmüş bir ilkedir.

Aşağıdakilerden hangisinin Atatürk’ün bu görüşleri doğrultusunda yapıldığı söylenebilir?

A)Türk dil Kurumu’nun kurulmasının

B)Türk Tarih Kurumu’nun açılmasının

C)Tekke,zaviye ve türbelerin kapatılmasının

D)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesinin

                                                                                                                    Cevap=D

55)Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin milletlerarası ticari ilişkilerde önemli kolaylıklar sağlanması amacıyla yapıldığı savunulabilir?

A)Yeni Türk harflerinin öğretilmesi

B)Şapka giyilmesi hakkında kanunun kabul edilmesi

C)Ölçü ve tartı sistemlerinin değiştirilmesi

D)Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi

                                                                                                                         Cevap=C

56)En Uygur uluslar derecesinde hukuk kurallarımızı da iyileştireceğiz.Yüz sene,beş yüz sene,bin sene evvel yaşayan bir toplum için yapılan yasalarla bugünkü toplumu yönetmeye kalkışmak gaflettir.

Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin Atatürk’ün bu sözleri doğrultusunda yapıldığı söylenebilir?

A)Saltanatın kaldırılmasının

B)Halifeliğin kaldırılmasının

C)Türk Medeni Kanununun kabul edilmesinin

D)Soyadı Kanunu’nun çıkarılmasının

                                                                                                                           Cevap=C

57)Türkiye Cumhuriyeti kapitülasyonları kaldırmış ülkemizdeki yabancı işletmeleri satın almış,Türk kıyılarında deniz taşımacılığı ile limanlar arasında gemi işletme ve ticaret yapma hakkını Türk vatandaşlarına ve Türk bayrağı taşıyan gemilere taşımıştır.

Bu gelişmelere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Ekonomiyi millileştirmenin amaçlandığı

B)Avrupa devletleri ile ticaretin geliştirildiği 

C)Boğazların güvenliğinin sağlandığı

D)Dış borç ödemelerinin bitirildiği

                                                                                                                        Cevap=B

58)En uygun coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye,endüstrisi,ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiştirmek yeteneğindedir.Bu yetenekten yararlanmasını bilmeliyiz.Denizciliği Türk’ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız.

Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin Atatürk’ün bu sözleri doğrultusunda yapıldığı söylenebilir?

A)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılmasının

B)Kabotaj kanununun çıkarılmasının

C)Medeni kanunun  kabul edilmesinin

D)Sanayiyi Teşvik Kanunu’nun çıkarılmasının

                                                                                                                           Cevap=C

59)Birtakım şeyhlerin ,dedelerin,seyitlerin,çelebilerin,babaların,emirlerin arkasından sürüklenen kaderlerini ve hayatlarını falcıların,büyücülerin üfürükçülerin muskacıların ellerine bırakan insanlardan meydana gelmiş bir  millet gözüyle bakılabilir mi?

Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin Atatürk’ün bu sözleri doğrultusunda yapıldığı söylenebilir?

A)Tekke,zaviye ve türbelerin kapatılmasının

B)Harf inkılabının  yapılmasının

C)Kadın erkek eşitliliğinin sağlanmasının

D)Kabotaj Kanunu’nun çıkarılmasının

                                                                                                                         Cevap=B

60)Bir millet fertleri ancak bir türlü eğitim görebilir.İki türlü eğitim bir memlekette iki türlü insan yetiştirir.Bu ise his ve fikir birliğine ve dayanışma amaçlarına tamamen aykırıdır.

Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda yapıldığı söylenebilir?

A)Saltanatın kaldırılmasının

B)Üniversitelerin açılmasının

C)Medreselerin kapatılmasının

D)Türk Dil ve Türk Tarih kurumlarının açılmasının

                                                                                                                        Cevap=A

61)Dünyada her şey için ,medeniyet için,hayat için,başarı için en hakiki yol gösterici,ilimdir,fendir.İlim ve fennin dışında kılavuz arama gaflettir, bilgisizliktir,doğru yoldan sapmaktır.

Atatürk’ün bu sözlerini aşağıdakilerden hangisi ile tamamladığı söylenebilir?

A)Ne mutlu Türk’ün diyene!

B)Bağımsızlık benim karakterimdir.

C)Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

D)Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

                                                                                                                      Cevap=D

62)Mustafa Kemal Menemen Olayı’nda Asteğmen Kubilay’ın şehit edilmesi üzerine Büyük ordu’nun kahraman genç subayı ve cumhuriyetin  idealist öğretmenler topluluğunun değerli üyesi Kubilay’ın temiz kanı ile cumhuriyet hayatını temizlemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır.

Mustafa Kemal’in bu sözleri ile aşağıdakilerden hangisini ifade ettiği söylenebilir?

A)Olaya müdahale etmeyen Menemen halkının cezalandırılacağını

B)Asker sayısının artırılacağını

C)Öğretmenlerin askere alınmayacağını

D)Cumhuriyete yönelen tehditler karşısında geri adım atılmayacağını 

                                                                                                                               Cevap=D

63)Şimdiye kadar izlenmiş olan eğitim  ve öğretim biçimlerinin milletimizin gerilemesinin en önemli sebeplerinden biri olduğu kanısındayım.Milli eğitimi asılsız uydurmalardan bize uymayan yabancı düşüncelerden uzak milli ve tarihi varlığımıza uygun bir kültürü öne sürüyorum.

Mustafa Kemal’in milli eğitim ile ilgili bu düşüncelerine dayanarak aşağıdakilerden hangisini hedeflediği ileri sürülebilir?

A)Eğitimde milli düşüncelerin esas alınmasını

B)Kızlara erkeklerden daha fazla eğitim verilmesini 

C)Medreseler ile çağdaş eğitim kurumlarının birlikte hareket etmesini

D)Batı’nın eğitim sisteminin taklit edilmesini 

                                                                                                                              Cevap=A

64)Atatürk 5Eylül 1938 tarihinde sağlık durumunun ağırlaşması üzerine vasiyetini yazmıştır.Vasiyetinin altıncı maddesinde Türkiye iş Bankası’ndaki hisselerinin yıllık gelirinden Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu’na eşit miktarlarda pay ayırmıştır.

Atatürk’ün bu tutumu aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini göstermektedir?

A)Bankacılık faaliyetlerinin geliştirilmesine 

B)Türk kültürünün aydınlatılmasına 

C)Okuryazar sayısının artırılmasına 

D)Eğitimin devlet tarafından desteklenmesine 

                                                                                                                        Cevap=B

65)

23Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması

1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılması

29 Ekim 1923’te cumhuriyetin ilan edilmesi

gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini sağlamıştır?

A)Siyasi birliğin 

B)Millet egemenliğinin 

C)Kadın erkek eşitliğinin

D)Ekonomik bağımsızlığın 

                                                                                                                          Cevap=D

66)Kadınlarımız erkeklerden daha çok aydın ,daha çok verimli,daha çok bilgili olmak zorundadır.

Atatürk’ün kadınlarla ilgili böyle söylemiş olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kadın nüfusunun erkeklerden daha fazla olması

B)Kadınların daha zeki olması

C)Kadınların beden gücünün erkeklere göre daha zayıf olması

D)Yeni neslin yetişmesinde kadınların daha çok sorumluluk üstlenmesi

                                                                                                                          Cevap=C

67)Atatürk yalnızca idare ve hukuk alanında toplumun laikleşmesini istiyordu.Özellikle eğitim alanında yapılacak laikleşme hareketi diğer alanlardaki laikleşmenin yerleşmesi ve toplum tarafından benimsenmesini de kolaylaştıracaktı.

Aşağıdakilerden hangisi eğitimin laikleşmesi amacıyla yapılan en önemli inkılap hareketidir?

A)Türk Dil Kurumu’nun kurulması

B)Şapka Kanunu’nun çıkarılması

C)Din eğitimi veren medreselerin kapatılması

D)Millet mekteplerinin açılması

                                                                                                                               Cevap=A

68)Türkiye’nin asıl sahibi ve efendisi gerçek üretici olan köylüdür.O halde herkesten daha çok refah saadet ve servete müstahak ve layık  olan köylüdür.Onun için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ekonomi siyaseti bu aslı gayeye erişmek amacını güder.

Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin Atatürk’ün bu sözleri doğrultusunda yapıldığı söylenebilir?

A)Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması

B)Türkiye İş Bankası’nın kurulması

C)Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nün kurulması

D)Tarım ürünlerinden alınan aşar vergisinin kaldırılması

                                                                                                                    Cevap=C

69)1924 yılında yayınlanan Köy Yasası’nda köylerde “nişan alma,cirit,güreş” gibi oyunları özendirici hükümlere yer verilmiştir.

Bu durum Atatürk’ün aşağıdaki alanlardan hangisine verdiği önem ile ilişkilendirilebilir?

A)Sanat                                                           B)Spor

C)Tarım                                                           D)Ticaret

                                                                                                                   Cevap=B

70)Atatürk yıllardır süren savaşlar nedeniyle iyice yorulmuş ve yoksullaşmış Türk köylüsünün durumunun iyileştirilmesini istiyordu.Bu halkçılık ilkesinin de bir gereğiydi.Bu amaçla köylünün sırtında ağır bir yük olan aşar vergisinin kaldırılmasını sağlamıştır.

Buna göre aşar vergisinin kaldırılması halkçılık ilkesinin hangi yönü ile daha çok ilgilidir?

A)Toplumun refah düzeyinin iyileştirilmesi

B)Din,sınıf,cinsiyet ve zümre  ayrılığının kaldırılması

C)Kanun önünde herkesin eşit olması 

D)Devlet karşısında herkesin aynı hak ve ödevlere sahip olması

                                                                                                                          Cevap=A

71)Cumhuriyetin ilk yıllarında;

Traktör kullanılması teşvik edilerek çiftçiye ucuz alet ve makine dağıtılmıştır.

Köylülere kredi ,ıslah edilmiş tohum ve gübre yardımı yapılmıştır.

Toraksız köylüye toprak dağıtımı yapılmıştır.

bu faaliyetlerin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenemez?

A)Üretimi artırmaya

B)İşsizliği azaltmaya

C)İç tüketimi azaltmaya

D)Hazine gelirlerini artırmaya

                                                                                                                       Cevap=A

72)En iyi bireyler,kendinden çok,bağlı olduğu tolumu düşünen,onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına yaşamını veren insanlardır.

Atatürk bu sözleri ile aşağıdakilerden hangisinin  önemini vurgulamıştır?

A)Çok partili hayata geçilmesinin

B)Mazlum milletlere her konuda yardım edilmesinin 

C)Vatandaşlık bilincine sahip olunmasının

D)Dünyada barış ve huzur ortamının korunmasının

                                                                                                                              Cevap=D

73)Atatürkçülük,Türk devleti ile toplumunun her alanda çağdaşlaşmasıyla ilgili genel hedefleri, amaçları ve ilkeleri belirten bir düşünce sistemidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülükle bağdaşmaz?

A)Çağın ihtiyaçlarına uygun kurumlara sahip olmak

B)Türk kültürü yerine Batı kültürünü benimsemek

C)Türk milletini insanlık ailesi içerisinde layık olduğu en şerefli  yere yükseltmek

D)Milli kültürümüzü aklın ve bilimin yol göstericiliğinde çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak

                                                                                                                         Cevap=D

74)Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşünce sisteminde devletin başlıca görevlerinden biri değildir?

A)Komşu ülkelerin iç işlerine karışarak yayılmacı bir politika izlemek

B)Ülkede güvenlik ve adaleti sağlayarak vatandaşların her çeşit hürriyetini güvence altında bulundurmak

C)Milli eğitim,sağlık,sosyal yardım,tarım ve ticaret işleriyle ilgilenmek

D)Dış siyaseti ve diğer milletlerle olan ilişkileri iyi yönetmek

                                                                                                                              Cevap=A

75)Ordu,dışarıya karşı devletin varlığını temin eder ve gerektiğinde içeride büyük asayişsizliği ortadan kaldırır…

Ordu, cumhuriyet aleyhine girişimlere karşı ,devlet ve hükümetin irade ve kuvvetini belirtir.

Atatürk bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisinin ordunun görevi olduğunu vurgulamıştır?

A)Milli kültürü geliştirmenin

B)Devleti iç ve dış tehlikelerden korumanın

C)Kişisel özgürlükleri savunmanın

D)Kanunları uygulamanın

                                                                                                                        Cevap=B

76)Atatürkçülük ,sadece hükümdarın kişisel egemenliğini yıkmayı değil  halk yönetimini hakim kılmayı da amaçlamıştır.

Bu bilgilerde Atatürkçülüğün aşağıdakilerden hangileri ile ilişki vurgulanmıştır?

A)Milli bağımsızlık-Milliyetçilik

B)Milli egemenlik-Demokrasi

C)Devletçilik-halkçılık

D)Milli birlik ve beraberlik- Cumhuriyetçilik

                                                                                                                        Cevap=B

77)Demokrasi,egemenliğin millete ait olduğu bütün vatandaşların devlet yönetiminde eşit haklara sahip olduğu bir yönetim şeklidir.

Buna göre aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi demokrasi ile daha çok ilişkilidir?

A)Cumhuriyetçilik                                                         B)Laiklik

C)İnkılapçılık                                                                   D)Milliyetçilik

                                                                                                                           Cevap=A

78)Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi,ırkçılık esasına dayanmaz.O’na göre ırkı , düşüncesi ve inancı ne olursa olsun kendisini Türk bilen ve Türk hisseden her insan Türk’tür.

Mehmet’in verdiği bu bilgilere göre Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)Irkçılığa karşıdır.

B)Millet fertlerini birbirine bağlar.

C)Milli kültürün geliştirilmesine karşıdır.

D)Milli birlik ve beraberliği güçlendirir.

                                                                                                                 Cevap=D

79)Ülkemizde egemenlik  hakkı millete aittir.Kişi grup ya da sınıf üstünlüğü yoktur.Herkes kanunlar önünde eşittir.Devlet imkanlarından yararlanma ve devlete karşı görevler açısından herkes aynı hak ve ödevlere sahiptir.

Bu durum Atatürk ilkelerinden daha çok hangisinin bir gereğidir?

A)Halkçılık                                                           B)Devletçilik

C)Milliyetçilik                                                      D)Laiklik

                                                                                                                            Cevap=C

80)Her  insan veya topluluk dinini seçmede veya yaşamada özgür ve devlet güvencesinde olmalıdır.Devlet vatandaşlarının arasında dinsel ayırım da yapmamalıdır.

Yukarıda belirtilen durumlar aşağıdaki ilkelerden hangisinin devlet tarafından benimsenmesiyle gerçekleşir?

A)Devletçilik                                                                      B)Laiklik

C)Cumhuriyetçilik                                                             D)Halkçılık

                                                                                                                            Cevap=B

81)Atatürk,”Diyarbakırlı,Vanlı,Erzurumlu,Trakyalı ve Makedonyalı  hep bir ırkın evlatları hep aynı cevherin damarıdır.”demiştir. 

Atatürk’ün bu sözüyle aşağıdaki ilkelerden hangisini vurguladığı söylenebilir?

A)Milli birlik ve beraberlik

B)Akılcılık ve bilimsellik 

C)Laiklik

D)Devletçilik

                                                                                                                     Cevap=A

82)Kurtuluş Savaşı sırasında;

manda ve himaye fikrinin reddedilmesi

Misakımilli’nin ilan edilmesi

İstiklal Marşı’nın kabul edilmesi

gelişmelerinden hangilerinin Atatürk’ün Milliyetçilik ilkesi ile bağdaştığı savunulabilir?

A)1 ve 2                                                              B)1 ve 3

C)2 ve 3                                                               D)1,2 ve 3

                                                                                                                   Cevap=D

83)Atatürk,”Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı sınıflardan olmuş değil fakat kişisel ve sosyal hayat içinde iş bölümü itibarıyla çeşitli  mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir.”demiştir.

Atatürk bu sözüyle aşağıdaki temel ilkelerinden hangisini açıklamıştır.

A)Laiklik                                                                      B)Milliyetçilik

C)Halkçılık                                                                   D)Devletçilik

                                                                                                                     Cevap=C

84)”Türk çocuğu, atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

A)Laiklik                                                                  B)Halkçılık 

C)Cumhuriyetçilik                                                      D)Milliyetçilik

                                                                                                                       Cevap=D

85)Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı sınıf kavgasına,ırk,din,ve mezhep ayrımcılığına karşıdır.

Bu durum Atatürkçü Milliyetçilik anlayışında aşağıdakilerden hangisinin önemli bir yer tuttuğu gösterir?

A)Milletin birlik ve bütünlüğünü korumanın

B)Kanunları kişi ve zümrelere farklı uygulamaların

C)Dini siyasi amaçlar için kullanmanın 

D)Yönetimde veraset usulünü benimsemenin

                                                                                                                          Cevap=A

86)  

Saltanatın kaldırılmasının 

Miladi takvimin kabul edilmesi

Türk dil kurumunun kurulması

İnkılaplarıyla  aşağıdaki ilkelerden hangisi arasında ilişki kurulamaz?

A)Milliyetçilik                                                           B)Cumhuriyetçilik

C)Çağdaşlaşma ve batılılaşma                                D)Devletçilik

                                                                                                                            Cevap=A

87)Laiklik;din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması devletin dini düşüncelere göre değil,çağdaş anlayışa göre yönetilmesini ifade eder.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamda laiklik ilkesinin uygulanmasının  sonuçlarından biri olamaz?

A)Kişinin dini inancını açıklayabilmesi

B)Herkesin istediği kabul etmesi

C)Yasalar yapılırken din kurallarının dikkate alınması

D)Kişinin dini inancının gereklerini özgürce yerine getirebilmesi

                                                                                                                 Cevap=C

88)Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün laiklik ilkesinin Türk toplumuna sağladığı yararlara örnek olarak gösterilebilir?

A)Kişilerin inanç ve ibadetlerine saygı duyması

B)Türkiye’nin kalkınmasını hızlandırması

C)Halkın yönetime katılması

D)Yabancı kuruluşların millileştirilmesi

                                                                                                             Cevap=A

89)Atatürk’ün devletçilik anlayışı halkın yararına olan durumlarda özel sektörün yapamadığı işlerin devlet tarafından yapılmasını öngörür.

Bu bilgi devletçilik ilkesinin doğrudan aşağıdakilerden hangisi ile ilişkisini gösterir?

A)Laiklik                  B)İnkılapçılık                    C)Cumhuriyetçilik             D)Halkçılık

                                                                                                                                  Cevap=B

90)İnkılapçılık sadece yapılan inkılapları korumakla yetinmeyip , akıl ve bilimin önderliğinde yeni atılımlarla çağdaşlaşmaya yönelmeyi kılar.

Buna göre inkılapçılık ilkesinin aşağıdakilerden hangisinin benimsenmesini gerektirdiği savunulamaz?

A)Yeniliklerde sürekliliğin sağlanması 

B)Yenileşmenin ileriye dönük olması

C)Çağın gerisinde kalan uygulamalara son verilmesi

D)Geleneklerin tamamen terk edilmesi

                                                                                                                          Cevap=C

 

91)Cumhuriyet Dönemi’nde;

kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda erkeklerle eşit hale getirilmesi

laiklik ilkesinin benimsenerek dini baskı ve ayrımcılığa son verilmesi

uygulamalarının öncelikle aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı söylenebilir?

A)Eğitim ve kültür hayatının gelişmesine 

B)Ülke güvenliğinin sağlanmasına 

C)Temel hak ve özelliklerin genişlemesine 

D)Bilim ve sanat alanında yeni eserlerin ortaya konmasına 

                                                                                                                         Cevap=C

92)

Her biri bir diğerinin devamıdır.

Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur.

Akıl ve bilime dayanmaktadır.

Batı kültürünün taklit edilmesidir.

yukarıdakilerden hangileri Atatürk ilkelerinin özelliklerinden biri değildir?

A)Yalnız 1                                                               B)Yalnız 4

C)1 ve 2                                                               D)2 ve 3

                                                                                                                       Cevap=B

93)

Sanayide önemli yatırımların devlet tarafından gerçekleştirilmesi

Aşar vergisinin kaldırılması

Ölçü ve tartı aletlerinin değiştirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri devletçilik ilkesinin bir gereği olarak gerçekleştirilmiştir?

A)Yalnız 1                                                                            B)Yalnız 2

C)1 ve 2                                                                                D)1 ve 3

                                                                                                                    Cevap=B

94)

Halkın din ve vicdan özgürlüğüne sahip olması

Kişilerin özel hayatlarında ibadetlerini serbestçe yapabilmesi

Devlet işlerinin akla ve mantığa dayalı olarak yapılması

Yukarıda verilen özellikler Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha fazla ilgilidir?

A)Cumhuriyetçilik                                              B)Halkçılık 

C)Devletçilik                                                         D)Laiklik 

                                                                                                                   Cevap=D

95)Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimlerin amacı Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun ve bütün anlam ve biçimiyle uygar bir toplum haline eriştirmiştir.Devrimlerimizin amacı budur.

Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilişkilendirilebilir?

A)Cumhuriyetçilik                                                 B)laiklik

C)İnkılapçılık                                                          D)Devletçilik

                                                                                                                 Cevap=C

96)Sömürgecilik  yeryüzünden yok olacak ve yerine uluslar arasında renk,din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve iş birliği çağı egemen olacaktır.

Atatürk’ün bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı söylenebilir?

A)Demokrasi düşüncesini

B)Uluslar arası barışı

C)Devletler arası askeri ittifakları

D)Sınırların yeniden belirlenmesi

                                                                                                                    Cevap=B

97)İtilaf Devletleri 1. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılan ittifak Devletleri askeri siyasal ve ekonomik alanlarda ağır hükümler içeren barış antlaşmaları kabul ettirmişlerdir.

İtilaf Devletleri bu yolla aşağıdakilerden hangisi amaçlamış olabilir?

A)2. Dünya Savaşı’nı kısa sürede sona erdirmeyi

B)İttifak devletlerinin güçlenerek kendilerine rakip hale gelmelerini önlemeyi

C)Avrupa devletleri arasındaki silahlanma yarışını hızlandırmayı 

D)Dünya barışının kalıcı olmasını engellemeyi

                                                                                                                             Cevap=B

98)Atatürk 1932 yılında yaptığı bir konuşmada Almanya’nın Versay Antlaşması’na uymayacağını çıkacak bir savaştan yararlanacak Sovyet Rusya’nın yalnız Avrupa’yı değil,Asya’yı da tehdit edeceğini belirtmiştir.

Bu sözler Atatürk’ün aşağıdaki yönlerinden öncelikle hangisini ortaya koymuştur?

A)Liderlik                                                         B)Akılcılık

C)İleri görüşlülük                                            D)İnsan ve insanlık sevgisi 

                                                                                                                              Cevap=B

 

99)

Tarımda makineleşme ile birlikte iş gücüne duyulan ihtiyacın azalması

Arazilerin miras yoluyla bölünmesi 

Nüfusun artması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin köyden kente göçüş hareketleri üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

A)Yalnız 1                                                           B)Yalnız 2 

C)2 ve 3                                                              D)1,2 ve 3

                                                                                                                           Cevap=D

100)Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlıklarını ilan eden Orta Asya Cumhuriyetleri en çok Türkiye ile yakınlaşmak istemişlerdir.

Orta Asya cumhuriyetlerinin bu tutumlarının temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A)Ekonomik bakımdan çeşitli sorunlar yaşamaları

B)Enerji kaynakları bakımından zengin olmaları

C)Türkiye ile dil,din,soy ve tarih birliğine sahip olmaları

D)Avrupa devletleri ile iyi ilişkiler kuramamaları

                                                                                                                           Cevap=C

101)Türkiye’de 1950’li yıllardan itibaren köylerden şehirlere yoğun bir göç yaşanmaya başlamıştır.Bu durumun sonucunda gecekondulaşma ortaya çıkmış,ekonomik,sosyal ve kültürel sorunlar artmıştır.

Türkiye’de yaşanan bu sorunların aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı savunulabilir?

A)Çok partili hayata geçilmesinden

B)Göç dalgasının planlı olmamasından

C)Radyo ve televizyonun yaygınlaşmasından

D)Demokrasi’nin kesintiye uğramasından

                                                                                                                       Cevap=B

102)1983yılından itibaren Türkiye yabancı ülkelerle ekonomik ilişkilere daha fazla ağırlık veren politikalar izlemiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’nin bu politikasının bir sonucu olduğu savunulabilir?

A)Yabancı ülkelere yapılan ihracatın artmasının 

B)Kırsal kesimde eğitim hizmetinin yaygınlaşmasının

C)Halkın ülke yönetimine katılmasının

D)Çok partili demokratik hayata geçilmesinin

                                                                                                                          Cevap=A

103)Atatürk hayatı  boyunca milli egemenlik ilkesine dayalı bir Türk devletinin kurulması için mücadele etmiştir.

Atatürk’ün bu yolda kazandığı başarılar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)Milletin vekillerini seçmeyi

B)Mondros Mütarekesi’nin imzalanması 

C)TBMM’nin açılması

D)Cumhuriyet’in ilan edilmesi

                                                                                                                     Cevap=B

104)Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi ile doğrudan İstanbul Hükümeti’nin eleştirildiği söylenebilir?

A)Vatanın bütünlüğü ve ülkenin geleceği tehlikededir.

B)İstanbul Hükümeti üzerine almış olduğu görevi yerine getirmemektedir.

C)Her yönden güvenli olan Sivas’ta bir kongre  düzenlenecektir.

D)Toplanacak kongreye her ilden üç kişi katılacaktır.

                                                                                                                           Cevap=B

106)Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında ortaya çıkan ayaklanmaların sonuçları arasında gösterilemez?

A)Düzenli ordunun kurulması gecikmiştir.

B)Yunanlılar Anadolu içlerinde ilerlemişlerdir.

C)İnsan ve malzeme kaybına neden olmuştur.

D)Tekalif-i Milliye emirleri çıkartılmıştır.                                                   Cevap=D

107)Anadolu’nun her bakımdan güvenli bir yeri olan Sivas’ta milli bir kongre toplanacak ve bu kongreye vatanın her yerinden halkın güvenini kazanmış kişiler seçilip temsilci olarak gönderilecektir.

Buna göre Amasya Genelgesi’nde dile getirilen bu madde  ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaya çalışılmıştır?

A)Millet iradesini egemen kılmak

B)Cumhuriyet yönetimine  geçmek

C)Saltanat rejimini sona erdirmek

D)Anadolu’daki işgalleri kabul etmek

                                                                                                                    Cevap=A

108)Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla başlayan işgallere karşı verilen tepkilerde hangisi diğerlerinden daha önce ortaya çıkmıştır?

A)Kongreler                                          B)Genelgeler

C)Direniş cemiyetleri                          D)Kuva-yı milliye                      

                                                                                                                           Cevap=C

                                                                                                                                                                                                                                   

109)Halkın temel görüşlerini meclise yansıtmak benim en büyük hedeflerimdendi.

Mustafa Kemal’in bu amaçla yapmış olduğu en büyük yenilik aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kadınlara siyasi hakların verilmesi

B)Laikliği yürürlüğe koyma

C)Çok partili hayata geçiş denemeleri

D)Aşar vergisinin kaldırılması

                                                                                                               Cevap=C

110)Eğitim ve kültür alanlarında yapılan yeniliklerden  hangisi Türk milletine kültürel bilinçlenmenin oluşması ile ilgilidir?

A)Medreselerin kapatılması

B)Türk Dil Kurumu’nun kurulması

C)Latin alfabesinin kabul edilmesi

D)Eğitimin birleştirilmesi                                                               Cevap=D

                                                                                                         

111)Lozan Barış Antlaşması’nın Türk tarihi açısından önemi aşağıdakilerden hangisidir?

A)1.Dünya Savaşı’nı bitiren son Antlaşmadır.

B)Yeni Türk Devleti uluslararası resmi olarak tanındı.

C)Sömürge altında yaşayan milletlere bağımsızlık yolunda örnek oldu.

D)Yunanistan ile sınırlarımız belirlendi.

                                                                                                          Cevap=B

112)Atatürk döneminde siyasi,sosyal,hukuk,eğitim ve ekonomi gibi birçok alanda inkılaplar yapılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal alanda yapılan inkılaplardan biri değildir?

A)Soyadı Kanunu’nun kabulü

B)Takvim,saat ve ölçülerde değişiklik

C)Tevhid-i Tedrisat kanunu

D)Kılık-kıyafet kanunu

                                                                                                            Cevap=C

113)Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde hızlı bir çağdaşlaşmaya gidildiğinin göstergesi değildir?

A)Soyadı Kanunu’nun kabulü

B)Yeni ölçü,saat ve takvim uygulamasına geçilmesi

C)Takrir-i Sükun Kanunu’nun çıkarılması

D)Medeni Kanunu’nun kabulü

                                                                                                            Cevap=C

114)Atatürkçü düşünce sistemi içinde yapılan yeniliklerin korunması ve çağın gereklerine göre sürekli ilerlemeyi  hedef alır.

Yukarıda tanımı verilen Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Cumhuriyetçilik                                       B)Laiklik

C)İnkılapçılık                                                 D)Milliyetçilik

                                                                                                                             Cevap=C

 

115)

Kalkınmada aklın ve bilimin rehberliğinin temel alınması

Yönetimin millet egemenliğine bağlı olması

Ekonomik kalkınmanın yabancı sermayeye dayandırılması

Yukarıdakilerden hangileri Atatürkçülükle bağdaşmaz?

A)Yalnız 1                                          B)Yalnız 2

C)Yalnız 3                                           D)1 ve 3 

                                                                                                                              Cevap=C

116)

Devletin önderliğinde sanayi yatırımlarının gerçekleştirilmesi

Özel sektör yatırımlarına öncelik verilmesi

Planlı ekonomiye geçilmesi

Bu durumlardan hangileri Devletçilik ilkesinin özelliklerinden biri olamaz?

A)Yalnız 1                                                     B)Yalnız 2

C)Yalnız 3                                                      D)1 ve 3

                                                                                                                              Cevap=B

117)Mustafa Kemal Atatürk’ün en önemli ödevi hedefi ulusumuzu çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmaktır.Bunu başarabilmek için çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir sistemin kurulması ve her daim yenilenmesini esas almıştır.

Bu bilgilere göre Atatürk’ün aşağıdaki hangi ilkesi bu amaca hizmet etmek için ortaya atılmıştır?

A)İnkılapçılık                                                               B)Laiklik

C)Devletçilik                                                                D)Milliyetçilik              

                                                                                                                           Cevap=A

118)Ülke kaynaşmış bir birlik gereksinimidir.Üstünkörü politikacılıkla milleti parçalamak hıyanettir.

Atatürk bu sözüyle aşağıdaki ilkelerden hangisini savunmaktadır?

A)Devletçilik                                                    B)Milliyetçilik

C)İnkılapçılık                                                     D)Halkçılık

                                                                                                                      Cevap=B

119)En büyük gerçekler ve ilerleyişler düşüncelerin serbestçe ortaya konması karşılıklı aktarılması ile meydana çıkar ve yükselir.

Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangisiyle uygulanmaya konmuştur?

A)İnkılapçılık                                                  B)Cumhuriyetçilik

C)Laiklik                                                          D)Milliyetçilik

                                                                                                                   Cevap=B

120)Atatürk ilkeleri birbirini tamamlayan ve birbirinin içinden doğan özellikler taşır.

Aşağıdakilerden hangisinin olmaması durumunda diğerlerinden de söz etmek mümkün değildir?

A)İnkılapçılık                                                   B)Devletçilik

C)Halkçılık                                                      D)Milli egemenlik

                                                                                                                      Cevap=D

121)Cumhuriyetin ilk döneminde yakın döneme kadar ekonomik alanda geçerliğini sürdüren devletçilik ilkesi günümüzde yerini serbest piyasa ekonomisine bırakmıştır.

Atatürk ilkelerinden biri olan devletçiliğin değişme uğraması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

A)Halkçılık                                                     B)Milliyetçilik 

C)İnkılapçılık                                                  D)Cumhuriyetçilik

                                                                                                                       Cevap=C

122)Türkiye’nin güvenliğini amaçlayan hiçbir milletin aleyhinde olmayan bir barış yönü bizim daima prensibimiz olacaktır.

Atatürk bu sözü onun aşağıdaki hangi özelliğini yansımaktadır?

A)Akılcılık ve bilimsellik

B)İleri görüşçülük

C)Barışçıllık

D)Milliyetçilik

                                                                                                                            Cevap=C

123)Cumhuriyet’in ilk yıllarında ekonominin oldukça kötü olmasından dolayı bu darboğazın aşılmasında aşağıdaki Atatürk ilkelerinin hangisinden faydalanılmıştır?

A)Milliyetçilik                                                    B)Cumhuriyetçilik

C)Devletçilik                                                       D)Halkçılık

                                                                                                                       Cevap=C

124) Başarılı olmak için aydınlarla halkın düşünce ve gayesi arasında bir uygunluk olması gerekir.Yani aydınların halka telkin edeceği ülküler halkın ruh ve vicdanından alınmış olmalı.

Atatürk’ün bu ifadesi aşağıdaki ilkelerden hangisinde anlam bulmuştur?

A)Halkçılık                                                                    B)Milliyetçilik

C)Devletçilik                                                                 D)Laiklik

                                                                                                                     Cevap=B

125)Atatürk dönemindeki çok partili rejim denemeleri olumlu sonuç vermemiş ve bu partiler kapatılmıştır.

Atatürk döneminde partilerin açılması aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirme amacını taşır?

A)Demokrasi                                                            B)Halkçılık

C)Laiklik                                                                     D)Devletçilik

                                                                                                                      Cevap=A

126)Millet her türlü isteğini yerine getirme gücüne sahiptir.Millet girişimlerinin önüne geçebilecek hiçbir kuvvet yoktur.

Atatürk’ün bu vecizesinde hangi ilkesi anlam bulmuştur?

A)Cumhuriyetçilik                                                  B)Devletçilik

C)Laiklik                                                             D)Milliyetçilik

                                                                                                                Cevap=A

127)Atatürkçü düşüncede dış politikanın temel prensipleri aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)Türkiye’nin  milli çıkarlarını korumak

B)Milli bir dış politika izlemek

C)Dünya barışını savunmak

D)Başka bir ülkenin gücüne dayanmak

                                                                                                                              Cevap=D

128)Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk devletinin uluslararası ilişkilerde kolaylık sağlaması amacıyla gerçekleştirdiği inkılaplardan değildir?

A)Yeni takvimin kabul edilmesi

B)Saat sisteminin değiştirilmesi

C)Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

D)Yeni ölçü sisteminin kabul edilmesi                                                          Cevap=C

                                                                                                                               

129)Toplumun her kesiminden insanı etkileyen inkılaplara toplumsal alandaki inkılaplar denir.

Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uyan bir inkılap değildir?

A)Aşar Vergisi’nin kaldırılması

B)Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi

C)Takvim,saat ve ölçülerde değişiklik yapılması

D)Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması

                                                                                                                          Cevap=A

130)Yeni Türk Devleti’nin ekonomik alanda güçlenmek amacıyla yaptığı inkılaplar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)Düyunu umumiye İdaresinin kurulması

B)Kapitülasyonların kaldırılması

C)İş Bankasının kurulması

D)Aşar vergisinin kaldırılması

                                                                                                                  Cevap=A

131)Sivas Kongresi’nde en önemli tartışmalardan biri de manda yönetimi konusunda yapılmış fakat bu yönetim tarzı kesin bir dille reddedilmiştir.

Manda yönetiminin kabul edilmemesi aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olmuştur?

A)Meşrutiyet’in benimsendiğine 

B)Milletin iradesine güvenildiğine 

C)Temsil Heyeti’nin Osmanlı devleti tarafından tanındığına 

D)Saltanat olan güvenin arttığına 

                                                                                                                     Cevap=C

132)Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyet Halk Fırkası’nı kurarken aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaç edinmemiştir?

A)Milli Mücadele’nin İstanbul Hükümeti’ne onaylatılması

B)Yapmayı tasarladığı yenilikleri gerçekleştirmeyi

C)Halkın doğru şekilde bilgilendirilmesi

D)Milletin desteğinin sağlanmasını 

                                                                                                                   Cevap=A

133)Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşundan itibaren mecliste oluşan ve 2. Grup olarak adlandırılan milletvekillerinden karşı oldukları konu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Atatürk’ün yaptığı inkılaplar

B)Misakı Milli kararları

C)Saltanatın ve halifeliğin geleceği

D)Düzenli yardıma geçilmesi

                                                                                                                  Cevap=A

134)Soyadı Kanunu’nun kabulü ile gerçekleştirilen yeni düzenlemeler arasında aşağıdakilerden hangisi  gösterilemez?

A)Her Türk’ün adından başka soyadı bulunması zorunlu tutuldu.

B)Sivil rütbe ve nişanlar kaldırıldı.

C)Her türlü lakap ve unvanın kullanılması yasaklandı.

D)Eskiden kullanılan ferik,mirliva,nazır gibi nişanlar korundu.                 Cevap=D

135)Cumhuriyet,fikren,ilmen,fennen,bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister.

Sözleriyle,Atatürk eğitimin önemini hangi amacın gerçekleştirilmesindeki rolü açısından önemsemektedir?

A)Çağın yakalanması

B)Barış ve kardeşliğin sağlanması

C)Cumhuriyet değerlerinin korunması

D)İlerlemenin sağlanması

                                                                                                                Cevap=C

136)

Devletin bağımsızlığını korumak

Ülke sınırlarını genişletmek

Yönetimde millet egemenliğini sürdürmek

Yukarıdaki düşüncelerden hangisi ya da hangileri Atatürk inkılaplarının amaçları arasından gösterilemez?

A)Yalnız 1                                                  B)Yalnız 2

C)1 ve 3                                                      D)2 ve 3

                                                                                                                             Cevap=B

137)İktisadi bağımsızlığı olmayan bir devletin siyasi bağımsızlığını koruması mümkün değildir.

Atatürk’ün bu sözleri aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?

A)Cumhuriyeti ilan etmek

B)Laik devlet düzenini geçekleştirmek

C)Milli ekonomiyi kurmak

D)Medeni kanunu çıkarmak

                                                                                                                              Cevap=C

138)Milli egemenlik demokrasinin vazgeçilmez temel öğelerinden biridir?

Bu duruma uygun olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yeni ölçü sistemlerinin kabul edilmesi

B)Çok partili hayata geçilme çalışmalarının olması

C)Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi

D)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi

                                                                                                                            Cevap=B

139)Türkiye Musul’u 1926 Ankara Antlaşmasıyla Irak’a bırakmıştır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)Musul sorunu Türkiye’nin lehine çözülmüştür

B)Misak-ı milliden taviz verilmiştir

C)Türkiye’nin bölgedeki etkinliği artmıştır

D)Doğu sınırımız kesinleşmiştir

                                                                                                                             Cevap=B

140)Atatürk” dış siyasetimizde millet yararının gerektirdiği esasların içine alan tamamen bağımsız ve özgür bir siyaset izlemelidir.”demiştir.

Atatürk bu sözüyle Türk dış politikasının  hangi yönünü vurgulamıştır?

A)Milli egemenlik                                               B)Eşitlik

C)Batıcılık                                                         D)Milli bağımsızlık

                                                                                                                               Cevap=D

141)Avrupalı devletlerin kontrolünde olan yabancı okullar ve azınlık okulları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)Eğitimde laiklik ilkesi gerçekleştiğinin

B)Misak-ı milliden taviz verildiğinin 

C)Dış siyasette barışçı bir politika izlediğinin

D)Yabancı okulların denetiminin Türklerin eline geçtiğinin

                                                                                                                             Cevap=C

142)2. Dünya Savaşı sonunda meydana gelen gelişmelerden hangisinin günümüzde devam ettiği söylenemez?

A)Birleşmiş Milletler Cemiyeti’nin kurulması

B)Almanya’nın Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılması

C)Alsas-Laren Bölgesi’nin Fransa’da kalması

D)Türkiye’de çok partili hayata geçilmesi

                                                                                                                          Cevap=B

143)Milletin en yüksek madeni icaplara göre ilerlemesini temin edecek yeni müesseseleri korumak ve savunmak gerekir.

Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözü aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

A)Devletçilik                                                        B)İnkılapçılık

C)Milliyetçilik                                                      D)Cumhuriyetçilik

                                                                                                                      Cevap=B

144)Cumhuriyetin ilk yıllarında tarım,sanayi,ticaret,ulaşım ve bayındırlık alanında yapılan çalışmalar hangi program temel alınarak gerçekleştirilmiştir?

A)Teşvik-i sanayi kanunu

B)Misak-ı  İktisadı kararları

C)1. Beş yıllık kalkınma planı

D)Misakı milli kararları

                                                                                                                   Cevap=C

145)1924’te çıkarılan bir kanunla milletvekillerinin aynı zamanda ordu komutanlığı görevleri de üstlenmeleri yasaklanmış iki görevi aynı anda yürütenlerin bunlardan birini tercih etmeleri istenmiştir.Bu dönemlerde ulaşılmak istenen temel hedef hangisidir?

A)Orduyu siyasetten ayırmak

B)Askeri işleri yeniden düzenlemek

C)Savunma görevinin devamlılığını sağlamak

D)Politikayı her şeyin üstünde tutmak

                                                                                                                      Cevap=A

146)”Misak-ı milli sınırlarımız Lozan’da  tam olarak çizilmemiştir” denildiğinde Lozan’dan sonraki gelişmelerden hangisi buna ispat olarak gösterebilir?

A)Azınlıkların durumu

B)Yabancı okullar meselesi

C)Hatay sorunun çözünmesi

D)Dış borç meselesi

                                                                                                                    Cevap=C

147)İki dünya savaşının sonunda sırasıyla Milletler Cemiyeti Örgütü’nün kurulması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)Dünya barışına verilen önemin

B)Evrensel değerlerin güçlendirilmesinin 

C)Uluslar arası İttifakların önemi

D)Ekonomik ve kalkınmaya  verilen değerin

                                                                                                                      Cevap=A

148)TBMM tarafından ilen edilen 1921 anayasasında aşağıdakilerden hangisine tam bir açıklık getirilmemiştir?

A)Egemenliğin kime ait olduğuna 

B)Kurulacak yeni devletin yönetim biçimine 

C)TBMM’nin yetkilerine 

D)Milli iradenin önemine 

                                                                                                                      Cevap=C

149)Yeni Türk cumhuriyeti kurulduğu ilk günden itibaren tarıma büyük önem vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılan çalışmalardan değildir?

A)Aşar  vergisinin kaldırılması

B)Ziraat okullarının açılması

C)Köylüye tohumluk dağıtılması

D)Köyden şehre göçün teşvik edilmesi

                                                                                                                          Cevap=D

150)Aşağıdakilerden hangisi TBMM’ye bağlı düzenli ordunun Kurtuluş Savaşı esnasında giriştiği savunma amaçlı savaşlardan biri değildir?

A)Sakarya meydan savaşı

A)Sakarya meydan savaşı

B)1.İnönü savaşı

C)Kütahya-Eskişehir savaşı

D)Büyük taarruz

 

Ayrıca Baknız

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Konu Anlatımı, Ders Notları, Özetler, Ders Videoları, Teog Konuları, Teog Hazırlık, Teog Konu Anlatımları

8. Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Örnek Yazılı Soruları, Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Örnek Yazılı Soruları,  Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

8.  Sınıf,  Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Çalışma Kitabı, Cevapları, sayfa, sayfa cevaplar, tamamı, meb yayınları, meb, tüm yayınlar, inkılap çk, çk