İnkılap 8. Sınıf Test Soru Cevapları Teog

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

İnkılap 8. Sınıf Test Soru Cevapları Teog

1) Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra imzalanan ve Osmanlı Devleti’nin yok sayıldığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?                       A) Sevr         B) Lozan          C) Ankara         D) Moskova

2)Güney Cephesi’nde Fransızlara karşı verilen mücadele aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin imzalanmasıyla son bulmuştur?                                                      A) Gümrü        B) Ankara   C) Mondros        D) Moskova

3) Anadolu’da uzun yıllar Osmanlı hâkimiyeti altında huzur içinde yaşayan fakat sonrasında Avrupa devletlerinin kışkırtmasıyla ayaklanan millet aşağıdakilerden hangisidir? A) Sırplar         B) İngilizler  C) Yunanlılar      D) Ermeniler

4)Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Almanların yanında katılmasında;

1 - İttihat-terakki ileri gelenlerinin Alman hayranlığı

2 - Almanya’nın savaşı kazanacağına duyulan inanç

3 - İngiltere’nin Osmanlı’yı yanında tutma isteği;   durumlardan hangileri etkili olmamıştır?

A) Yalnız 1            B) Yalnız 3  C) 1 ve 2               D) 2 ve 3 

5)1-Savaş alanını genişleterek savaştaki yükünü azaltmak 2- Halifenin dini gücünden yararlanmak 3- Osmanlı’nın ekonomik gücünden faydalanmak 4- İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kapatmak Verilenlerden hangisi Almanya’nın I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ni kendi yanına savaşa sokmak istemesinin nedenlerinden değildir? A)1              B) 2                  C) 3                                     D) 4

6)Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra İtilaf Devletleri işgallere başlamıştır. Yaptıkları bu işgaller karşısında halk direniş göstermiş ve kendi içinde örgütlenmelere gitmiştir. Verilen bilgilere bakılarak; aşağıdaki durumlarından hangileri söylenebilir?

1 - Halk yenilgiyi kabullenmiştir. 2 - Halk topraklarını vermemek için kendisi mücadele başlatmıştır 3 - Halk Osmanlı topraklarının kolayca işgal edilemeyeceğini göstermiştir

A) Yalnız 1                        B) Yalnız 2                       C) 1 ve 2                          D) 2 ve 3

7)İstanbul Hükümetine göre işgal devletlerine karşı direnmek imkânsızdı. İtilaf Devletlerinin isteklerine boyun eğmenin daha doğru olacağını düşünüyordu.     Buna göre aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin İstanbul Hükümetinin bu tutumuna karşı olduğu söylenemez?                                    

A) Reddi İlhak Cemiyeti         B) Klikyalılar Cemiyeti      C) İslam Teali Cemiyeti     D) Trakya Paşaeli Cemiyeti

8)Kurtuluş Savaşı’nın askeri safhasını bitiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?                                          

A) Sevr Antlaşması      B) Mudanya Ateşkes Antlaşması       C) Ankara Antlaşması     D) Mondros Ateşkes Antlaşması 

9)I. İnönü Savaşı dış politikada önemli sonuçlar doğurmuştur. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu durumu destekler?                                                                                                                                                              

A) İtilaf Devletleri’nin barış teklifinde bulunmaları          B) İç isyanların bastırılması                                      

C) İstiklal Marşı’nın kabul edilmesi              D) İlk Anayasa’nın hazırlanması

10)Batı Cephesi’nde düzenli ordunun kazandığı ilk başarı aşağıdakilerden hangisidir?                                              

A) I. İnönü Muharebesi    B) II. İnönü Muharebesi    C) Kütahya-Eskişehir Savaşları     D) Sakarya Savaşı 

11)Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından, kahraman ordumuza ithaf edilerek yazılan ve Osman Zeki Üngörtarafından bestelenen 12 Mart 1921’de İstiklal Marşı’nın kabul edilişi aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra olmuştur?                                                                                                                         A) I. İnönü Muharebesi      B) II. İnönü Muharebesi       C) Sakarya Savaşı      D) Büyük Taarruz 

12)Mustafa Kemal’in İsmet Bey’e çektiği telgrafta; “Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makûs talihini de yendiniz” diyerek Türk ordusunu kutladığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?                                                                      

A) I. İnönü Muharebesi        B) II. İnönü Muharebesi      C) Kütahya-Eskişehir Savaşları        D) Sakarya Savaşı 

13)Aşağıdakilerden hangisi milli cemiyetlerin özelliklerinden biri değildir?

A) Kendi bölgelerini savunmak için kurulmuşlardır. B) Başlangıçta aralarında iletişim bulunmamaktadır.

C) İngiliz ve Amerikan mandasını desteklemişlerdir.D) Sivas Kongresi’nde birleştirilmişlerdir.

14)Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi İtilaf Devletlerinin Anadolu’nun tamamını işgaline olanak sağlamıştır?

A) Donanma İtilaf Devletlerinin gösterecekleri limanlarda gözaltında tutulacak.                                                              

B) Toros tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.                                                                                        

C) Çanakkale ve İstanbul Boğazı açılacak.                                                                                                                          

D) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek.

15)Aşağıda bazı zararlı cemiyetler kuruluş amaçları ile eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Etnik-i Eterya    =    Saltanatı ve hilafeti korumayı amaçlar.

B) Mavri Mira        =     Batı Anadolu ve Trakya’yı Yunanistan’a katmayı amaçlar.

C) Pontus Rum     =     Batum’dan Sinop’a kadar Rum devleti kurmayı amaçlar                                                                                    

D) Hınçak ve Taşnak Sütyun    =       Doğuda bir Ermeni Devleti kurmayı amaçlar 

16)Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisinde Kurtuluş Savaşı’nın dayanacağı temel güç açıkça vurgulanmıştır? A) İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemektedir. B) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.                        C) Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. D) Milletin haklarını savunacak bir kurula ihtiyaç vardır.

17)Erzurum Kongresi’nin aşağıdaki kararlarından hangisi yabancı etkisinin kabul edilmeyeceğinin göstergesidir?

A) Manda ve himaye kabul edilemez.                        

B) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.

C) Azınlıklara sosyal dengeyi bozacak haklar verilemez.

D) Milli meclis derhal toplanarak hükümet işlerini kontrol etmeye çalışacaktır. 

18)Sivas Kongresi’nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisiyle ulusal birlik ve beraberliği sağlamak ve kurtuluş savaşını tek elden yürütmek amaçlanmıştır? A) Manda ve himayenin reddedilmesi. B) Erzurum’da alınan kararların kabul edilmesi. C) Milli Cemiyetlerin birleştirilmesi.  D) Mebusan Meclisi’nin toplanmasının ifade edilmesi. 

19)İtilaf Devletleri İstanbul’u ablukaya alarak başkenti baskı altında tutmuşlardır. Fakat İstanbul’u resmen işgal etmemişler istediklerini Padişah aracılığıyla zorla yaptırmaya çalışmışlardır. Buna göre İtilaf Devletleri aşağıdaki olaylardan hangisiyle kontrolün ellerinden gideceğinden korkarak İstanbul’u resmen işgal etmişlerdir? A) Amasya Protokolünün imzalanmasıyla.

B) Mebusan Meclisi’nde Misakı Millinin kabulüyle.

C) Sivas Kongresinin ulusal bir şekilde toplanmasıyla.

D) Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkmasıyla.

20)İstanbul Hükümetinin İtilaf Devletlerinin yaptığı işgallere göz yumması Anadolu’da aşağıdakilerden hangisinin oluşumuna zemin hazırlamıştır?

A) İstiklal Mahkemelerinin kurulması .B) Tekalifi Milliye emirlerinin çıkarılması.

C) Kuvayımilliyenin oluşturulması .D) Meclisin İstanbul’da toplanması.

21)Kararların hızlı alınıp uygulanabilmesi için TBMM ilk başlarda güçler birliği ilkesini benimsemiştir. Aşağıdakilerden hangisi meclisin yargı yetkisini kullandığını göstermektedir?

A) Meclisin tüm yurdu temsil etmesi B) İstiklal Mahkemesi üyelerin meclis içinden seçilmesi                                      

C) Savaşa ve barışa karar vermesi D) Yasa çıkartması

22)Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin Londra Konferansı’na katılmasının nedenlerinden biri değildir?

A) Misakımilli’yi dünya kamuoyuna duyurmak                                                                                                                                

B) TBMM’nin resmen tanınmasını sağlamak                                                                                                                              

C) TBMM’nin savaş yanlısı olduğunu göstermek                                                                                                                                  

D) Türk halkının gerçek temsilcisinin TBMM olduğunu göstermek

23)I. İnönü ve II. İnönü Muharebelerinin ortak sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Londra Konferansı’nın toplanması

B) İstiklal Marşı’nın kabul edilmesi

C) Halkın TBMM’ye olan güven ve bağlılığının artması                                          

D) Batı Anadolu’nun Yunan birliklerinden temizlenmesi 

24)Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı’ndan sonra meydana gelen gelişmelerden biri değildir?

A) Mustafa Kemal’e “Mareşallik” rütbesi ile “Gazilik” unvanı verildi

B) Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması imzalandı

C) Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalandı

D) Batı Anadolu tamamen Yunanlılardan temizlendi 

25)Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı yıllarında toplumda meydana gelen olayların edebiyata yansımasına örnek gösterilebilir?

A) Halkı bilinçlendirmek amacıyla Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin çıkarılması

B) İşgaller karşısında halkın protesto mitingleri düzenlemesi

C) Milli Mücadele yıllarında orduya kadınların da destek olmaları

D) Halide Edip Adıvar’ın ordu hizmetinde yaşadıklarını “Türk’ün Ateşle İmtihanı” adlı eserinde anlatması                                                                                                                                                                           

26)“En önemli ve verimli vazifelerimiz eğitim ve öğretim işleridir” diyen Mustafa Kemal’in, bu düşüncesinden hareketle aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir? A) Tekalifi Milliye Emirleri yayınlanmıştır B) İstiklal Marşı kabul edilmiştir C) Maarif Kongresi düzenlenmiştir       D) Londra Konferansı düzenlenmiştir

27)Tekalifi Milliye’nin uygulanabilirliğini güçlendirmek için alınan karar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her aile birer takım çamaşır, bir çift çorap ve çarık verecektir.

B) Herkes elindeki taşıtlarla ayda bir, yüz kilometrelik yere savaş araç ve gereci taşıyacaktır.

C) Halkın elinde bulunan bütün silahlar ve cephaneler üç gün içinde orduya teslim edilecek.

D) Kararlara uymayanlar İstiklal Mahkemeleri’nde yargılanacaktır.

28)Kurtuluş Savaşı’nda Türk halkının kadınıyla erkeğiyle cephede ve cephe gerisinde yaptığı mücadele pek çok esere konu olmuştur. Bu eserlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Vatan sevgisi, birlik ve beraberliği kuvvetlendirmiştir                                  

B) TBMM Hükümeti’nin emriyle yazılmıştır

C) Askeri konularla ilgili bilgi vermektedir

D) Gerçeklerle uyuşmamaktadır

29)Türkiye İktisat Kongresi’nin sonunda Misakıiktisadi (Ekonomi Andı) adıyla sonuç bildirisi yayımlandı. Bu bildiride; yerli üretimin teşvik edilmesi, ithalatın kısılması, tekelciliğin önüne geçilmesi, yeniliklere açık olunması ve toplumsal dayanışma temel ilkeler olarak benimsendi. 

Yayımlanan bildiri ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir?

A) Ekonomik bağımsızlık                                                     B) İhracatın azaltılması 

C) Sanayi üretiminin kısıtlanması                                          D) Rekabetin ortadan kaldırılması 

30) “Tek partili bir mecliste ülkeyi yöneten partinin hatalarını gösteren onu denetleyen bir parti olmadığı için kararlar alınırken çok yönlü düşünülmez” diyen bir tarihçi aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır? 

A) Halifeliğin kaldırılmasının   B) Çok partili hayata geçilmesinin                      

C) Ülkenin saltanatla yönetilmesinin        D) Batının örnek alınmasının 

CEVAP ANAHTARI

1) A 2) B       3) D    4) B 5) C     6) D        7) C    8) B 9) A    10) A 

11)A 12) B    13) C  14)D15) A     16) B     17) A18) C     19) B       20) C

21) B    22) C     23) C     24) D      25) D     26) C    27) D      28) A 29) A        30) B

Ayrıca Baknız

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Konu Anlatımı, Ders Notları, Özetler, Ders Videoları, Teog Konuları, Teog Hazırlık, Teog Konu Anlatımları

8. Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Örnek Yazılı Soruları, Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

8.  Sınıf, Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Örnek Yazılı Soruları,  Testler, Soru Bankaları, Çıkmış Sorular, Deneme Sınavları, teog, teog Yazılısı, cevapları, teog soruları, meb yazılısı

T c Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı

8.  Sınıf,  Tc İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,  Çalışma Kitabı, Cevapları, sayfa, sayfa cevaplar, tamamı, meb yayınları, meb, tüm yayınlar, inkılap çk, çk