8.Sınıf Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Dönem 2. Yazılı Soruları Test

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

ZIYARET ILKÖĞRETIM OKULU T.C.INKILAP TARIHI DERSI
2.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA


1-TBMM'nin düzenli birlikleri ile ilk zafer kimlere karşı kazanılmıştır?
a)Ruslara c) Yunanlılara
b)Ermenilere d)Fransızlara

2-1878 Berlin Antlaşmasıyla Ruslara bıraktığımız Kars, Ardahan ve Artvin hangi antlaşmayla tekrar ana vatana katılmıştır?
a) Gümrü Antlaşması
b) Mondros Antlaşması
c) Ankara Anlaşması
d) Lozan Antlaşması

3-TBMM Hükümeti'nin batılı devletlerce resmen tanınmasını sağlayan Londra Konferansı hangi savaştan sonra toplanmıştır?
a) I. Inönü Savaşı c) II. Inönü Savaşı
b) Sakarya Savaşı d) Büyük Taarruz

4-TBMM hangi savaştan sonra M. Kemal'e “Mareşallik” ve “Gazilik” unvanını verdi?
a) I. Inönü c) II. Inönü
b) Sakarya d) Büyük Taarruz

5-Doğu Trakya'yı savaşmadan aldığımız antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a) Lozan Antlaşması
b) Ankara Antlaşması
c) Mudanya Ateşkes. Antlaşması
d) Gümrü Anlaşması.

6-Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde kuzeydoğu sınırımızı belirlemeye yönelik kararlar alınmamıştır?
a) Gümrü Antlaşması
b) Ankara Antlaşması
c) Kars Antlaşması
d) Moskova Antlaşması

7-Lozan Antlaşmasında hangi ülke ile olan sınırımızın görüşülmesi sonraya bırakılmıştır?
a) Iran c) Irak
b) Yunanistan d) Ermenistan

8- Istiklal Marşımızın kabul tarihi hangisidir?
a) 11 Ekim 1922 c) 13 Eylül 1921
b) 12 Mart 1921 d) 16 Mart 1921

9-Aşağıdakilerden hangisi ile Temsil Heyeti Istanbul hükümetince tanınmıştır?
a) Amasya Görüşmesi c) Amasya Genelgesi
b) Erzurum Kongresi d) Sivas Kongresi


10- I  Erzurum Kongresi
II- Amasya Görüşmesi
III- Sivas Kongresi
IV- Amasya Genelgesi
Yukarıdaki olaylar oluş sırasına göre hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) I, II, III, IV c) III, II, I, IV
b) IV, I, III, II d) II, I, IV, III11-Doğu Anadolu'da bağımsız bir devlet kurmak isteyen millet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fransızlar c) Ingilizler
b) Ermeniler d)Yunanlılar

12- -Iki taraftan birinin tanımadığı antlaşmayı diğeri de tanımayacaktı
-Sovyetler Birliği kapitülâsyonların kaldırılmasını kabul ediyordu.
Yukarıdaki maddeler aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde geçmektedir?
a) Londra Antlaşması c) Ankara Antlaşması
b) Paris Konferansı d) Moskova Antlaşması

13-TBMM, batı cephesinde kimlere karşı savaşmıştır?
a) Yunanlılara c) Ermenilere
b) Fransızlara d) Ingilizlere

14-Saltanat, aşağıdaki tarihlerden hangisinde kaldırılmıştır?
a) 23 Nisan 1920 c) 29 Ekim 1923
b) 1 Kasım 1922 d) 13 Eylül 1921


15-Mustafa Kemal; “Ordular! Ilk hedefiniz Akdeniz'dir! Ileri!” emrini hangi savaşta vermiştir?
a) Sakarya Savaşı c) Büyük Taarruz
b) I. Inönü Savaşı d) II. Inönü Savaşı

16- - Damat Ferit Paşa hükümeti düştü.
- Temsil heyetinin başına M. Kemal getirildi.

Yukarıdaki açıklamalar hangi kongrede meydana gelmiştir?
a) Amasya Genelgesi c) Erzurum Kongresi
b) Amasya Görüşmesi d) Sivas Kongresi


17- Sanayi inkılabı (devrimi) aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
a) Reformla
b) Buharın enerji olarak kullanılmasıyla
c) Tekerleğin Bulunmasıyla
d) Coğrafi Keşiflerle


18-Aşağıdaki ittifak devletleri ve I. Dünya Savaşı sonunda yaptıkları antlaşmalar eşleştirilmiştir. Yanlış olanı hangisidir?
a) Almanya – Brest Litovsk
b) Macaristan – Triyanon
c) Bulgaristan – Nöyyi
d) Avusturya – Sait Germain


19-TBMM hükümeti 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Antlaşması'nı aşağıdaki devletlerden hangisi ile yapmıştır?
a) Yunanlılar c) Ruslar
b) Ingilizler d) Fransızlar


20-Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı'nın sonuçlarından birisi değildir?
a)Yunan ordusu savunma, Türk ordusu taarruz durumuna geçti.
b) TBMM, Mustafa Kemal'e Mareşallik unvanını verdi.
c) Kapitülasyonlar kaldırıldı.
d) Kafkas cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması imzalandı.


21-Kurtuluş Savaşında, Büyük Taarruz'un en bü¬yük amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Düşmanı tamamen Anadolu'dan atmak.
b) Düşmanı geri çekilmeye zorlamak.
c) Düşmanı yıpratmak.
d) Düşmanı durdurmak.


22-Aşağıdaki yerlerden hangisi, Lozan Barış Antlaşması'nda Yunanistan'dan harp tazminatı olarak alınmıştır?
a) Bozcaada c) Gökçeada
b) Karaağaç d) Enez


23-Itilaf Devletleri,Londra Konferansı'na Istanbul ve Ankara Hükümetleri'ni birlikte çağırınca,TBMM aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?
a) Cumhuriyeti ilan etmiştir.
b) Osmanlı ailesini yurtdışına çıkarmıştır.
c) Mudanya Ateşkes Antlaşması'nı imzalamıştır.
d) Saltanatı kaldırmıştır

24-Kurtuluş Savaşı'nda aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan bir mücadele ve savaş olmamıştır?
a) Italya c) Fransa
b) Ermenistan d) Yunanistan

25-Kapitülasyonlar hangi anlaşma ile tamamen kaldırılmıştır?
a) Montrö c) Lozan
b) Mudanya d) Ankara

26-Lozan Anlaşması'nda genel görüşmelere katılmadıkları halde sadece boğazlarla ilgili konular görüşülürken konferansa katılan devletler aşağıdakilerden hangileridir?
a) Italya-Fransa
b) Ingiltere-Fransa
c) Yunanistan-Ingiltere
d) Bulgaristan-Rusya


27-Lozan Antlaşması'na göre;
I.Türkiye Boğazlarda asker bulunduramayacak.
II.Boğazlardan geçiş üzerinde denetim yetkisi olmayacak.
III.Boğazlar,uluslar arası bir komisyon tarafından yönetilecek.
Lozan Antlaşması'nın bu maddeleri öncelikle aşağıdakilerden hangisine ters düşmektedir?
a) Ekonomik çıkarlarımıza
b) Ulusal bağımsızlığımıza
c) Toprak bütünlüğümüze
d) Uluslar arası hukuka


28-Lozan Görüşmeleri'nde TBMM Heyeti'ni aşağıdaki devlet adamlarımızdan hangisi temsil etmiştir?
a) Mustafa Kemal c) Kazım Karabekir
b) Ismet Inönü d) Fevzi Çakmak


29-Avrupa'da meydana gelen bazı olaylar şunlardır;
I.Sanayi Devrimi
II.Hammadde ve Pazar arayışı
III.Devletler arasındaki gruplaşmalar
Yukarıda verilen olayların ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a) I.Dünya Savaşı
b) Fransız Ihtilâli
c) Sosyalizmin ortaya çıkması
d) Balkan Savaşları

30-Aşağıdaki olaylardan hangisi kronolojik olarak diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir?
a) Mondros Ateşkes Antlaşması
b) Sevr Barış Antlaşması
c) Mudanya Ateşkes Antlaşması
d) Lozan Barış Antlaşması

31- Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir?
a) 19 Aralık 1918 c) 23 Nisan 1920
b) 19 Mart 1920 d) 29 Ekim 1923

32-Aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan'da çözüme kavuşturulamamıştır?
a) Kapitülasyonlar
b) Dış borçlar
c) Boğazlar
d) Batı sınırı

33-Lozan barış görüşmeleri sırasında Musul meselesinde Türkiye'ye karşı en fazla direnen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fransa c) Yunanistan
b) Ingiltere d) Italya

Not Baremi: Her soru 3'er puandır.

Başarılar
Fatih COŞKUN
Sosyal Bilgiler Öğretmeni

1 a b c d 18 a b c d
2 a b c d 19 a b c d
3 a b c d 20 a b c d
4 a b c d 21 a b c d
5 a b c d 22 a b c d
6 a b c d 23 a b c d
7 a b c d 24 a b c d
8 a b c d 25 a b c d
9 a b c d 26 a b c d
10 a b c d 27 a b c d
11 a b c d 28 a b c d
12 a b c d 29 a b c d
13 a b c d 30 a b c d
14 a b c d 31 a b c d
15 a b c d 32 a b c d
16 a b c d 33 a b c d
17 a b c d

 

Ayrıca Bakınız

 

Atatürk ResimleriAtatürk Resimleri (105)

Atatürk Videoları

Sevr (10 Ağustos 1920) ve Lozan (24 Temmuz 1923) Antlaşmalarının Karşılaştırılması ve Sınırlar

Kurtuluş Savaşı haritaları

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Konular Ders Notları

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Kurtuluş Savaşı haritaları

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Performans Ödevi

2.Dünya Savası Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük