Inkılap Tarihi Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük  Soruları
1-Işgallere karşı ilk direniş ne zaman başlamıştır?
-Güney Cephesinde Hatay Dörtyol'da.
2-Türk milletinin haklı olduğunu Dünya'ya ispatlayan ilk belge hangisidir?
-Amiral Bristol Raporu.
3-Vilayet-ı Sitte hangi illeri kapsamaktadır?
-Erzurum, Sivas, Van, Elazığ, Diyarbakır ve Bitlis.
4-Milli mücadelenin ilk yayın organı nedir?
-Irade-i Milliye.
5-Temsil heyeti yürütme yetkisini ilk kez hangi olayla kullanmıştır?
-Ali Fuat Paşa'nın Batı Anadolu'da Kuvay-ı Milliye komutanlığına getirilmesiyle.
6-Itilaf Devletleri, Anzavur ve Kuvay-i Inzibatiye ayaklanmalarını niçin desteklemiştir?
-Boğazlar çevresinde Kuvay-ı Milliyenin etkili olmasını engellmek için.
7-Osmanlıcılık düşüncesini tamamen çürüten nedir?
-Balkan Savaşları.
8-Islamcılık düşüncesini zayıflatan neden nedir?
-I.Dünya Savaşı'nda Arapların çıkardıkları ayaklanmalar.
9-Atatürk'ün siyasi hayatındaki en önemli gelişme nedir?
-Türkiye Cumhuriyeti'ni kurması ve ilk Cumhurbaşkanı olması.
10-Bir Müslüman devleti TBMM'yi ilk kez hangi antlaşma ile tanımıştır?
-Türk-Afgan Dostluk Antlaşması.
11-“Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.” Kararı hangi kongrede alınmıştır?
-Erzurum Kongresi.
12-Manda ve himaye kesin olarak hangi kongrede reddedilmiştir?
-Sivas Kongresi.
13-Mebusan Meclisi'nin kapatılmasının olumlu bir sonucu olarak ne gösterilebilir?
-TBMM'nin açılmasına ortam hazırlaması.
14-Hangi cephe Mustafa emal'in Milli Mücadele'de lider olmasını kolaylaştırmıştır?
-Çanakkale Cephesi.
15-Atatürk'ün fikir hayatının olgunlaşmasında rol oynayan şehir hangisidir?
-Manastır.
16-Atatürk Inkılapları neye denir?
-Atatürk'ün toplumu çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak için yaptığı çalışmalara.
17-Inkılabın temel dayanak noktası nedir?
-Ulusçuluk.
18-Lozan Konferansı'nda çözüme kavuşturulamayan tek konu nedir?
-Irak sınırı.
19-Mustafa Kemal'i halifeliğin kaldırılmasına zorlayan en önemli neden nedir?
-Halife mevcut oldukça Türkiye'de yapılması gerekli olan sosyal ve laik karekterdeki inkılapların yapılamayacağı gerçeği.
20-Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile amaçlanan nedir?
-Eğitim birliğinin sağlanması ve modern çağdaş eğitim kurumlarının açılması.
21-Güçler biriliği ilkesinin kabul edilme sebebi nedir?
-Olağanüstü şartlardan dolayı çabuk karar almak ve hemen uygulayabilmek.
22-En uzun yürürlükte kalan anayasa hangisidir?
-1924 Anayasası.
23-Cumhuriyet rejimine karşı yapılmış ilk isyan hangisidir?
-Şeyh Sait Isyanı.
24-Türk Milli Eğitiminin amacı nedir?
-Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen vatandaşlar yetiştirmek.
25-Soyadı kanununun amacı nedir?
-Toplumsal, ekonomik ve hukuki işlerde kargaşa ve karışıklıkların yaşanmasını önlemek.
26-Rusya'nın Itilaf Devletleriyle imzalayıp I.Dünya Savaşı'ndan çekildiği anlaşma hangisidir?
-Brest Litowsk Anlaşması.
27- Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ülkeye hakim olan fikir akımı hangisidir?
-Türkçülük.
28-Balkan Savaşları sırasında Osmnalı Devleti ile savaşa girmeyen ülke hangisidir?
-Romanya.
28-31 Mart Olayı'nı bastıran Hareket Ordusu'nda komutan kimdir?
-Mahmut Şevket Paşa.
29-Yunanlıların 15 Mayıs 1919'da Izmir'i işgal etmeleri hangi anlaşmanın sonucuna dayandırılmıştır?
-Paris Barış Konferansı.
30-Rusya'nın I.Dünya savaşından çekilmesiyle birlikte paylaşımı yeniden gündeme gelen yerler nerelerdir?
-Boğazlar ve Doğu Anadolu.
31-Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cemiyet hangisidir?
-Vatan ve Hürriyet Cemiyeti.
32-Mustafa Kemal Atatürk Balkan Savaşları'ndan sonra hangi göreve atanmıştır?
-Sofya Ateşeliği.
33-Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale Savaşları sonunda hangi rütbeye terfi etmiştir?
-Albay.
34-Sevr Antlaşmasına göre Antalya, Burdur, Isparta ve Konya çevresi hangi devlete bırakılmıştır?
-Italya.
35- Lozan antlaşmasında Türkiyeyi kim temsil etmiştir.
-Ismet Paşa.
36-Yeni Türk Devletinin imzaladığı ilk uluslar arası anlaşma hangisidir?
-Gümrü Antlaşması.
37-Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı sonunda hangi barış anlaşmasını imzalamıştır?
-Sevr Antlaşması.
38-Halifeliğin kaldırılmasının temel nedeni nedir?
-Cumhuriyet rejimi ile bağdaşmaması.
39-Misakımilli sınırları içinde olup da, Cumhuriyet'in ilanından bir süre sonra ana vatana katılan ilimiz hangisidir?
-Hatay.
40-Kuvayi milliye güçleri hangi savaştan sonra düzenli orduya katılmıştır?
-I. Inönü Savaşı
41-Atatürk Samsun'a ayak bastıktan sonra ilk kez hangi şehre giderek milli bilincin uyanması için çalışmalarda bulunmuş ve miting düzenlemiştir ?
-Havza.
42-Türk yurdunun sınırlarını belirleyen Misak-ı Milli nerede kabul edilmiştir ?
-Son Osmanlı Mebusan Meclisinde.
43-Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir?
-Kazım Karabekir.
44-Musul meselesi Türkiye ile hangi devlet arasında sorun olmuştur?
-Ingiltere.
45-Paris Barış Konferansında alınan kararlar doğrultusunda ilk işgali hangi devlet başlatmıştır?
-Yunanistan.
46-Kurtuluş savaşının amacı gerekçesi ve yöntemi nerede belirlenmiştir?
-Amasya Genelgesi.
47-Türk medeni kanunu hangi devletin kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır?
-Isviçre.
48-Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra işgal edilen ilk Türk toprağı hangisidir?
-Musul.
49-Fransız Ihtilali'nin getirmiş olduğu fikirlerden hangisi imparatorlukların yıkılmasına zemin hazırlamıştır?
-Milliyetçilik.
50-Kurtuluş Savaşı döneminde en uzun süren savaş hangisidir?
-Sakarya Meydan Savaşı.

Ayırca Bakınız

Atatürk Sözleri Vecizeleri

Atatürk Videoları

Kurtuluş Savaşında Iç Isyanlar Haritası

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük 50 Adet Çalışma Sorusu

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük 50 Adet Klasik Soru

Atatürk ResimleriAtatürk Resimleri (105)

8. Sınıf Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. Dönem 1.Yazılı Soruları(40 soru)

 

Türk BayraklarıTürk Bayrakları (35)