İnkılap Tarihi Test Soru ve Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

İnkılap Tarihi Test Soru ve Cevapları

1.Çağdaşlaşma; halkın mutluluk ve varlık içinde yaşamasını sağlamak, toplumu ileriye götürmek ve içinde yaşanılan çağı gerektirdiği düşünsel ve teknik alanlardaki yenilikleri gerçekleştirmektedir. Buna göre, aşağıdaki gelişmelerden hangisi çağdaşlaşmaya bir örnek olamaz

a) Takvim, saat gibi ölçülerin değiştirilmesi
b) Ankara’nın başkent ilan edilmesi
c) TBMM nin kurulması
d) hepsi


2.TBMM Lozan’a giderken Türk Heyeti’nden “Kapitülasyonlar ve Ermeni Yurdu” konularından kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir. Bununla TBMM aşağıdakilerden hangisine çok önem verdiğini kanıtlamıştır

a) milli uyanış
b) Milli Bağımsızlık ve bütünlüğe
c) Halifeliğin korunmasına
d) Milli savunmaya


3.Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa elde edilen zaferler kalıcı olamaz, kısa zamanda sönerler. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinin gerçekleştirilmesine daha çok destek vermiştir

a) Kapitülasyonların kaldırılması
b) Şapka kanunu
c) Saltanatın kaldırılması
d) Takvim değişikliği


4.Atatürk’ün devletçilik anlayışı, bireylerin özel girişimlerini esas almak, fakat ulusun ve ülkenin ihtiyaçlarını göz önünde tutarak, ekonomik konularda devletin etkinliğini arttırmaktır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesi ile açıklanamaz

a) Sanayi yatırımlarının gerçekleştirilmesi
b) Planlı ekonomiye geçilmesi
c) Kapitülasyonların kaldırılması
d) Bölgeler arası farklılıkların giderilmesi


5.Ulusal egemenlik demokrasinin vazgeçilmez ilkelerinden biridir. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeye uygun gelişmelerden biri değildir

a) Meclis’te biden fazla partinin bulunması
b) Hükümetin Meclis’e karşı sorumlu olması
c) Yönetenlerin belli bir süre için seçilmesi
d) Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin tek kişide toplanması


6.Yeni Türk Devlet’inin ekonomik amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez

a) Özel sanayi kuruluşlarını kamulaştırma
b) Yer altı ve yer üstü kaynaklarını değerlendirme
c) Tarımı modern araçlar ile geliştirme
d) Sanayileşmiş ülkeler arasına katılma


7.Atatürk döneminde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi daha çok aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir

a) Milli Egemenlik anlayışının pekiştirilmek istenmesiyle
b) Batı toplumlarına örnek olmak düşüncesiyle
c) Eğitimde ikilikleri önlemek düşüncesi ile
d) Kültürel zenginliğimizi arttırmak düşüncesi ile


8’ Aşağıdaki inkılâplardan hangisi “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesi ile doğrudan ilgilidir

a) Aşar Vergisinin kaldırılması
b) TBMM’nin kuruması
d) Tevhide-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması


Türk hukuk sistemi aşağıdaki inkılâplardan hangisinin gerçekleştirilmesi ile tamamen laikleştirildiği söylenebilir

a) Halifeliğin kaldırılması
b) Laiklik ilkesinin anayasaya girmesi
c) Medeni kanunun kabulü
d) Şehriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması


10.“Türkiye’nin asıl sahibi ve efendisi köylüdür.” Diyen Atatürk devlet adına büyük bir fedakârlıkta bulunarak Aşar Vergisini kaldırmıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Aşar vergisinin kaldırılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir

a) Üretimde çeşitliliği sağlamak
b) Tarımsal faaliyetlerin gelişmesini sağlamak
c) Köylünün asıl efendi olduğunu ispatlamak
d) Topraksız köylüyü topraklandırmak


11.TDK 1932 yılında kurulduğu zaman yapılacak dil çalışmalarına temel olmak üzere saptanan ilkelerden biri Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya çıkarmak olmuştur. Bu ilkenin gerçekleştirilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır

a) Türk dilinin dünyada yaygınlaştırılması
b) Dile ilişkin kaynakların araştırılmasına ve yayınlanmasına
c) Dil öğretiminde birlik sağlanmasına
d) Sözlük çalışmalarının çeşitli alanlara yayılmasına


12.Mustafa Kemal yaptığı bir konuşmada “Ölülerden medet ummak, çağdaş bir toplum için bir lekedir.” diyerek aşağıdaki inkılâplardan hangisinin yapılması gerektiğini vurgulamıştır

a) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasını
b) Halifeliğin kaldırılmasını
c) Medreselerin kaldırılmasını
d) Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi


13.I. Metre sisteminin kabul edilmesi II. Ağırlık birimi olarak kilogramın kabul edilmesi II. Avrupa saat sisteminin kabul edilmesi gibi inkılâpların amacı aşağıdakilerden hangisidir

a) Cumhuriyet rejimine zemin oluşturmak
b) Eski Türk kültürünü yeniden yaşatmak
c) Avrupa ile aramızdaki ikilikleri ortadan kaldırmak
d) Ulusal ekonomiyi güçlendirmek


14.Aşağıdaki inkılâplardan hangisi “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” İlkesi ile doğrudan ilgilidir

a) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
b) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun çıkarılması
c) Türk Medeni Kanunu'nun kabulü
d) Tevhide-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması


15.–İş Bankası’nın kurulması -MTA Enstitüsü’nün açılması -Teşvik-i Sanayi Yasası’nın çıkarılması Atatürk döneminde yaşanan bu gelişmeleri bir başlık altında toplamamız gerekseydi aşağıdakilerden hangisi söylenebilirdi

a) Hukuk alanında yapılan inkılâplar
b) Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi
c) Eğitim-Öğretim alanında yapılan inkılâplar
d) Ekonomik alanda yapılan yenilikler


16.Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile yeni kurulan Türk Devleti’nin çözümlenen en önemli sorunu aşağıdakilerden hangisidir

a) Devletin rejimi
b) Hükümet başkanlığı
c) Yasama yetkisinin kullanımı
d) Meclis başkanlığı


17.-1 Kasım 1922’de saltanat kaldırılmıştır. -3 Mart 1924’te halifelik kaldırılmıştır. -Kadınlara haklar verilmiştir. Yukarıdaki inkılâpların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir

a) Milli egemenlik ilkesini güçlendirmek
b) Avrupa ile Türkiye’yi birleştirmek
c) Türk ulusunun refah seviyesini yükseltmek
d) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak


18.TBMM 3 Mart 1924’te Osmanlı hanedanının Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarılmasını kararlaştırmıştır. TBMM bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır

a) Çok partili hayata geçmek
b) Halifeliğin devamını sağlamak
c) Saltanat yanlılarının etkisini azaltmak
d) Devletçilik ilkesinin yerleşmesini sağlamak


19.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün toplumsal alanda yaptığı inkılâplar arasında gösterilemez

a) Soyadı Kanunu’nun kabulü
b) Takvim-saat ve ölçülerde yenilik
c) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
d) Kılık kıyafette yenilik


20.Atatürk, Kurtuluştan sonra ülkenin iç durumunu ıslah ve medeni milletlerin bir parçası olduğumuzu ispat etmek için çok önemli bir vatan hizmetimiz vardır sözüyle aşağıdakilerden hangisini hedef göstermiştir

a) Ordunun siyasetten ayrılmasını
b) Misak-ı Milli’yi gerçekleştirmeyi
c) Çağdaş uygarlıklar düzeyine ulaşmayı
d) Azınlık haklarının korunmasını

1.I-Saltanatın kaldırılması
-Halifeliğin kaldırılması
II-Medeni kanunun kabulü
İV-Yeni Türk harflerinin kabulü
Yukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir
A) I-II-II-İV
B) II-II-İV-I
C) II-İV-I-II
D) I-II-II-İV

2. Saltanatın kaldırılması hangi alanda yapılan yenilikler arasında yer almaktadır
A) Toplumsal
B) Ekonomi
C) Siyasi
D) Hukuk

3. 1921 Anayasası, egemenliğin bir kişiye, bir aileye, bir zümreye değil millete ait olduğunu en açık şekilde belirtmişti. Bu aşağıdakilerden hangisinin hukuken kalktığına işaret eder
A) Halifelik
B) Saltanat
C) Mecelle
D) Kukayı Milliye

4. Saltanat hangi tarihte kaldırılmıştır
A) 1 Kasım 1922
B) 27 Aralık 1919
C) 30 Kasım 1925
D) 10 Aralık 1948
5. 9 Eylül 1922 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresinde alınan kararlarda ekonomide hangi ilke benimsenmiştir
A) Özel sektör ağırlıklı
B) Liberal ekonomi
C) Dışa bağımlılık
D) Devletçilik
6. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik alanla ilgili çıkarılan yasalardan birisidir
A) Tekâlif-i Milliye
B) Misak-ı Milli
C) Misak-ı İktisadi
D) Milli ant
7. Aşağıdakilerden hangisi Ankara’nın başkent yapılmasının temel nedenlerden birisidir
A) Coğrafi konumu
B) Şehir yapısı
C) Tarihi önemi
D) TBMM’nin burada olması
8. Yeni devletin yönetim şeklinin cumhuriyet olmasının temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurtuluş Savaşı
B) Padişahlık yönetimi

C) Halifelik
D) Ulusal Egemenlik
9. I. Cumhuriyetin ilanı.
II. Saltanatın kaldırılması
II. Ankara’nın başkent olması
Yukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir
A) I.II. II
B) II. I.II

 

C) II. II. I
D) I.II. II
10. “Tevhide-i Tedrisat” hangi alanda yapılan yeniliklerin temelini oluşturmuştur
A) Ekonomi
B) Eğitim
C) Siyasi
D) Hukuk


11. Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan yeniliklerden birisi değildir
A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Tevhide-i Tedrisat Kanunun çıkarılması
D) Karma eğitime geçilmesi

12. Cumhuriyetin ilk yıllarında inkılâpların birbiri ardına yapılmasının sonucunda görüş ayrılıkları ortaya çıktı Atatürk’e muhalif olanlar meclis bünyesinde yeni bir parti oluşturdular Bu parti aşağıdakilerden hangisidir
A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
B) Cumhuriyet Halk Fırkası
C) Terakkiperver Halk Fırkası
D) Serbest Cumhuriyet Fırkası

13. Şeyh Sait İsyanı aşağıdaki partilerden hangisinin fes edilmesine neden olmuştu
A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
B) Cumhuriyet Halk Fırkası
C) Terakkiperver Halk Fırkası
D) Serbest Cumhuriyet Fırkası

14. Atatürk’ün isteği ile Fethi (Okyar) Bey tarafından kurulan ve kısa sürede kapatılan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir
A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
B) Cumhuriyet Halk Fırkası
C) Terakkiperver Halk Fırkası
D) Serbest Cumhuriyet Fırkası

15. Cumhuriyetin ilk yıllarında açılan partilerin kısa sürede kapatılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir
A) Atatürk’ün İsteği
B) Rejim karşıtlarının etkisi
C) Halifeliğin devam ediyor olması
D) Siyasi partilerin yetersizliği

16. Yeni kurulan Türkiye’nin diğer devletlerle uluslar arası ilişkilerini kolaylaştırmak, toplumda ikiliğe ve kargaşaya neden olan sistemleri düzenlemek gerekiyordu. Bu amaçla aşağıdaki yeniliklerden hangisi yapılmıştır
A) Şapka İnkılâbı
B) Harf İnkılâbı
C) Takvim ve saat ölçülerinde yenilik yapılması
D) Hukuk alanında yenilikler yapılması

17. Yeni Türkiye Devleti’nin çıkardığı ilk anayasası 1921 Anayasa’sı olmuştu. Bu anayasaya ileriki yıllarda eklenen maddelerden en önemlisi hangisidir
A) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.
B) Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir
C) TBMM’nin kurulması
D Şapka İnkılâbı
18. Türkiye Cumhuriyetinin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası aşağıdakilerden hangisidir

) 1921 Anayasası
B) 1924 Anayasası
C 1961 Anayasası
D) 1982 Anayasası
19. Toplumsal ve sosyal hayatı düzenlemek için çıkarılan temel yasa aşağıdakilerden hangisidir
A) Soyadı Kanunu
B Tekâlifi Milliye
C) Teşkilatı Esasi
D) Türk Medeni Kanunu
20. Milli Egemenlik ilkesi aşağıdaki anayasalardan hangisinin temelini oluşturmuştur
A) 1921 Anayasası
B) 1924 Anayasası

C 1961 Anayasası
D) 1982 Anayasası1921 Anayasası ile egemenliğin bir kişiye, bir zümreye ait olmadığı
Belirtilmiş, saltanatın hukuki dayanağı ortadan kaldırılmıştır. 1921 Anayasası’nın aşağıdaki maddelerden hangisi bu durumu en açık bir şekilde kanıtlatmaktadır
A) Olağanüstü durumlarda seçimler bir yıl ertelenebilir
B) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
C) Milletvekili seçimleri iki yılda bir yapılır.
D) Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır.
SEÇ A B C D
Kurtuluş Savaşı devam ederken dönemin olağanüstü şartları içinde hazırlanan 1921 Anayasası,1924 yılında kaldırılarak yerine yeni bir anayasa kabul edilmiştir. Bu bilgiye göre anayasa değişikliğinin temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir
A) Saltanatın kaldırılması
B) Olağanüstü şartların sona ermesi
C) Hukuk alanında Avrupa’nın örnek alınması
D) Azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi
SEÇ A B C D
’’Türk milleti evlatlarına vereceği eğitimi okul ve medrese diye iki ayrı kuruluşa bırakamaz.’’ Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile ilgilidir
A) Tevhide-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
B) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
C) Latin harflerinin kullanılması
D) Saltanatın kaldırılması

Cumhuriyet in ilanından sonraki olaylar yeni kurulan devleti geliştirmeye ve korumaya yönelik olarak değerlendirilmiştir. Buna göre ifade edilen duruma aşağıdaki gelişmelerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir?
A) Latin alfabesinin kabul edilmesi
B) Kobataj Kanunu’nun çıkarılması
C) Halifelik kurumuna son verilmesi
D) Düzenli ordunun kuru
L
Yeni Türk devletinde çağdaş devletlerdeki kurumlara benzer çalışmalar yapılmıştır. Yapılan inkılâplarla muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarılması hedeflenmiştir Bu duruma aşağıdaki gelişmelerden hangisi kanıt olarak gösterilemez?
A) Şapka Kanunu’nun çıkarılması
B) Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi
C) Kılık Kıyafet Kanunu’nun çıkarılması
D) Ankara’nın başkent yapılması

Lozan Antlaşması’na göre boğazların yön
Etimi Türklerin başkanlığında Uluslaşası bir komisyona bırakılacaktı. Ancak boğazların her iki yasası askerden arındıracak ve silahsızlandırılacaktı. Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisinin göstergesidir?
A) Boğazların savunmasız hale getirildiğinin
B) Boğazların yönetiminin tamamen Türklere verildiğinin
C) Boğazlar sorununun çözümlendiğinin
D) Türklerin boğazlardaki egemenliğinin güçlendiğimde
Mustafa Kemal Paşa’’Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır.’’sözünü aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra söylemiştir?
A) İzmir suikastı girişimi
B) Sivas Kongresi’nin toplanması
C) Samsun’a çıkılması
D) Çanakkale Savaşı’nda askeri başarı kazanılması

Şeyh Sait İsyanı ile ilgili aşağıda verilen yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) Yapılan yenilikleri toplumun bazı kesimleri henüz tamamen benimsememiştir.

B) Halkın tamamı yeniliklere karşı çıkmıştır
C) Bazı kişiler halkın dini duygularını sömürmüştür.
D) İnkılâpların yerleşmesinin zaman alacağı anlaşılmıştır.

Cumhuriyetin ilanından sonra demokrasinin tam olarak yerleşmesi için yeni partiler kurulmuş fakat bu partilerin bşk kısmı daha sonra çıkan olaylar nedeniyle kapatılmıştır. Açılan partilerin kapatılması ülkemizde aşağıdakilerden hangisini engellemiştir
A) Cumhuriyetin ilan edilmesini
B) Demokrasinin gerçekleşmesini
C) Ekonomik alanda inkılâpların yapılması
D) Halifeliğin kaldırılması Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Mustafa Kemal’in bu sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
A) Akıl ve bilimi rehber edindiğini
B) Ülkesini canından çok sevdiğini
C) Hedefe ulaşmada kararlı olduğunu
D) İleri görüşlü olduğu

TBMM aldığı kararla 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatı kaldırmıştır?
A) Millet egemenliğini sağlamak
B) Padişahın yetkilerini sınırlandırmak
C) İstanbul hükümetini desteklemek
D) Padişahlık ve halifeliğin tek kişide toplanmasını engellemek

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Lozan barış anlaşmasıyla sağladığı kazanımlardan biri değildir?

A) Boğazlar üzerinde tam egemenlik
B) Ulus devlet niteliği kazanmak
C) Uluslararası alanda hukuki eşitlik
D) Tam bağımsımı
I. İstanbul’a yakın oluşu II. Anadolu’nun ortasında güvenli bir bölgede bulunması II. Gelişmiş bir kent olması 14. Askeri strateji açısından önemli bir mevkide olması V. Ulaşım yollarının bağlantı noktasında olması Yukarıdaki özelliklerden hangileri Ankara’nın başkent seçilmesinde etkili olmuştur?
A) I-II-II
B) II-II-İV
C) II-İV-V
D) II-İV-V
SEÇ A B C D
Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçişin gerekçelerinden biri olamaz?
A) Mecliste hükümetin denetlene bilmesi
B) Yürütme yetkisinin siyasal partilerce eşit paylaşılması.
C) Halkın görüşlerinin mecliste temsil edilebilmesi
D) insanların düşüncelerini özgür olarak söyleyebilmeleri

.Değişmez hukuk kuralları belirlendi. II. Modern hukuk kurallarının uygulaması sağlandı. II. Çağdaş ve laik bir hukuk sistemi oluşturuldu. İV. Hukukta ikilik ortadan kaldırıldı. Yukarıdakilerden hangisinde hukuk alanında yapılan inkılâpların sonuçları doğru olarak verilmiştir.
A) I-II-II
B) I-II-İV
C) I-II-İV
D) II-II-İV
SEÇ A B C D
I.Şeyh Sait II. İzmir suikastı II. Kubilay olayı Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki üç olayın ortak özelliği arasında yer almaz?
A Olayların yurt dışı ile bağlantısı olması
) Cumhuriyete ve inkılâplara karşı olması
C Olaylardan sonra gerekli tedbirlerin alınması
) Halkın olaylara büyük tepki göstermesi
SI.Türk dil kurumun açılması II. Türk tarih kurumunun kurulması II. Türk tarihinin ana hatları adlı kitabı
İV. Tarih ve dil kurultayının düzenlemesi Cumhuriyet döneminde yapılan, yukarıda verilen çalışmaların ortak amacı nedir?
A) Türk dili ve tarihinin köklerini araştırmak
B) Türk dilinin diğer dillerden etkilenmediğini savunmak

C) Türk ırkının en üstün ırk olduğunu savunmak
D) Anadolu da yaşayan medeniyetleri araştırma

I.Üniversite reformu II. tekke ve zaviyelerin kapatılması II. Tevhidi tedrisat kanunu İV. hukuk mektebinin açılması Yukarıdaki inkılâplar, Atatürk ün hangi kişilik özelliğiyle daha yakından ilişkilidir?
A) Liderliği
B) Cesareti
C)
Akıcılığı
D) İleri görüşlülüğü

1933 yılında gerçekleştirilen üniversite reformuna zemin hazırlayan malche raporunda yer alan önerilerin bazıları şunlardır: -Öğretim üyelerinin bilimsel seviyeleri yükseltilmesi -Bilimsel araştırmalara ağırlık vermeli -Üniversitelere öğrenci alımında sınav yapılmalı Bu önerilerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez
A) Bilimsel gelişmelerin takip edildiği
B) Öğretim üyelerinin ülke içinden seçildiği
C) Yeniliklere açık bir yükseköğretim hedeflendiği
D) Üniversiteye girişte seçici davrandığı

23 Aralık 1930 günü Derviş Mehmet ve adamları ‘’din elden gidiyor.’’diyerek ayaklandılar. Ayaklanmayı önlemeye çalıştım. Asteğmen Kubilay konuşmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisini vurgulamıştır?
A) Bozkır Ayaklanması
B) Konya Ayaklanması
C) Menemen Ayaklanması
D) Şeyh Sait İsyanı
SEÇ Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’nda hangi cephede savaşmamıştır?
A) Kanal
B) İran
C) Filistin
D) Kafkasya

Hangisi azınlıkların kurduğu cemiyetlerden biridir?
A) Milli Kongre
B) Pontus
C) Kilikyalılar
D) İzmir Müdafaa-i Hukuk

Hangisi Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı sonrasında imzaladığı ateşkes antlaşmadır?
A) Mondros
B) Triyanon
C) Varsay
D) Nö1
1. Dünya Savaşı sonrası İngilizler hangi bölgeyi işgal etmemiştir?
A) Kars
B) Batım
C) Antalya
D
23 Nisan 1920’de açılan 1. TBMM’nin yaptığı çalışmalardan değildir?
A) İlk anayasayı hazırladı
B) Uluslar arası antlaşmalar yaptı
C) Çıkan iç isyanları bastırdı
D) Saltanatın korunmasını sağlan
Hangisi farklı bir grup içindedir?
A) Fransa
B) Almanya
C) Avusturya-Macaristan
D)Bulgaristan
28 Ocak 1920’de kabul edilen Misak-i Milli ile hangisi söylenemez?
A) İnkilap hareketlerinin.
B) Azınlık haklarının.
C) Türk vatanının sınırlarının
D) Boğazların hangi şartlarda kullanılabileceğinin

Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’nda hangi müttefik cephesine yardım göndermiştir?
A) Çanakkale
B
C) Kanal
D) Suriye

Hangisi Kuvayimilliye’nin özelliklerinden biri değildir?
A) Yerel direniş örgütleridir
B) İstanbul Hükümetinin desteğini almışlardır
C) Düzensiz birliklerdir
D) İçlerinden düşman safına geçen olması
Hangisi, Mustafa Kemal’in kurtuluş planları arasında değildir?
A) Türk ulusunu temsil eden bir kurul oluşturmak
B) Padişaha tam bir bağlılık sunmak
C) Mitinglerle ulusal heyecan yaratmak
D) Ulusal dernekleri birleştirmek

Hangisi Çanakkale Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
A) 1. Dünya Savaşı uzamıştır
B) İngilizler 1. Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir
C) Ölenlerin sayısı yarım milyonu aşmıştır
D) Mustafa Kemal’in cesaret ve başarısı önem kazanmıştır

Hangisi Rusya’nın 1. Dünya Savaşı’ndan çekilmesine neden olmuştur
A) Çanakkale Cephesi
B) Suriye-Filistin Cephesi
C) Kafkas Cephesi
D) Kanal Cephesi

Hangi savaşta Mustafa Kemal ATATÜRK Muş ve Bitlis’i geri almıştır?
A) Çanakkale Cephesi
B) Kanal Cephesi
C) Kafkas Cephesi
D) Suriye-Filistin Cephesi
Hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak mücadele ettiği son savaştır?
A) Kafkas
B) Suriye-Filistin
C) Çanakkale
D) Kanal
Hangisi 2. Meşrutiyet’e bir tepki olarak ortaya çıkmıştır?
A) Hareket Ordusu’nun kurulması
B) İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kurulması
C) 2. Abdülhamit’in başa geçirilmesi
D) 31 Mart Vak’ası
SEÇ A B C D
Hangisi Kuvayi Milliye’nin ortaya çıkmasına neden olmuştur?
A) Yurdun her tarafının işgal edilmesi
B) Londra Konferansı’nın sonuçsuz kalması
C) Ayaklanmaların çıkması
D) Fransızların ilerlemesi A B C D
Direniş cemiyetleri hangisiyle daha az mücadele etmiştir?
A) Alman Askerleri
B) İtalyan Askerleri
C) Yunan Askerleri
D) Azınlık Cemiyetleri
A B C D
İlk TBMM için hangisi söylenemez?
A) Ülkeyi işgalden kurtarmıştır
B) Tekâlif-i Milliye emirlerini yayınlamıştır.
C) Halifeliği kaldırmıştır.
D) Saltanatı kaldırmıştır
SEÇ A b C D
Adana, Kilis, Antep, Urfa bölgelerinde Kuvayi milliye birlikleri hangi devletin askerlerine karşı savaşmıştır?
A) Yunanistan
B) Fransa
C) İtalya
D) İngiltere
A B C D
Türk Halkı Anadolu’da yaptığı işgallere karşı hangisine daha çok tepki göstermiştir?
A) İngiltere
B) İtalya
C) Yunanistan
D) Fransa
SEÇ k TBMM, kendisinin üstünde bir kuvvet tanımamakla hangisini yok saymıştır?
A) Kuday-i Milliye
B) Padişah yönetimini
C) Milli İrade
D) Azınlık haklarını

Osmanlı Devleti hangi cephede denizlerde de mücadele etmek zorunda kalmıştır?
A) Galiçya
B) Çan9akkale
C) Kafkas
D İstanbul

Yunanlılar İzmir ve çevresini hangi belgeye dayanarak işgal etmiştir?
A) Wilson İlkeleri
B) Paris Barış Konferansı
C) Mondros Ateşkes Antlaşması
D) Sevr Antlaşması
SEÇ A B C D
İtilaf Devletleriyle işgal ettikler yerleri eşleştirmesi yanlıştır?
A) İtalya/ Antalya ve Konya
B) İngiltere/ Musul, İskenderun
C) Fransa/ Samsun, Eskişehir ve Afyon
D) Yunanistan/ İzmir ve Manisa
SEÇ A B C D
Hangisi Rusya’ya vaat edilen topraklardan pay almıştır?
A) Yunanistan
B) İngiltere
C) İtalya
D) Ermenistan
SEÇ A B C D
Sivas Kongresi’nde milli cemiyetlerin birleştirilmesinin nedeni nedir?
A) Kurtuluş Savaşı’nı bir merkezden yürütmek
B) Hilafeti kaldırmak
C) Kurtuluş Savaşını başlatmak
D) Savaşın hazırlık çalışmalarını tamamlamak
SEÇ A B C D
Hangisi Kuvayi Milliye’nin kuruluşunda halk arasında diğerlerinden daha etkili olmuştur?
A) İzmir’in İşgali
B) İstanbul’un İşgali
C) Musul’un İşgali
D) Hatay’ın İşgali
SEÇ A B C D
Hangisinde Batı Trakya’nın geleceği, orada yaşayan halkın oyu ve kararına bırakılmıştır?
A) Sevr Antlaşmasında
B) Misakı Milli kararlarında
C) Mudanya Ateşkes Antlaşmasında
D) Sivas Kongresi kararlarında
SEÇ A B C D
Mustafa Kemal’in kongrelerde en çok üzerinde durduğu konu hangisidir?
A) Toplantıları gizli yapmak
B) Milli İrade’yi hâkim kılmak
C) Kongreleri ertelemek
D) Manda ve Himayeyi yaymak
SEÇ A B C D
Amasya Genelgesi’nde hangisi belirtilmemiştir?
A) Milletin bağımsızlığı tehlikededir.
B) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür
C) Sivas’ta milli bir kongre toplanacaktır
D) İstanbul Hükümeti üzerine düşen görev ve sorumluluğunu yerine getirememektedir
SEÇ A B C D
Hangisinde 90.000 Türk Askeri donarak ölmüştür?
A) Çanakkale
B) Kafkas
C) Irak
D) Makedonya
SEÇ A B C D
Amasya Genelgesi’nin en önemli özelliği hangisidir?
A) Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi, amacı ve yöntemi belirlenmiştir
B) İtilaf Devletlerini korkutmak için yapılmıştır
C) Kurtuluşun ancak beraber olacağı vurgulanmıştır
D) Türk milletine saltanatı yıkmak için bir çare yapılmıştır
SEÇ A B C D
Hangisi Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsız bir devlet kurmak istemiştir?
A) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
B) İngiliz Muhipleri cemiyeti
C) Kürt teali cemiyeti
D) İslam teali cemiyeti
SEÇ A B C D
Osmanlı Devleti hangi savaşları kaybetmemiştir?
A) 1. Balkan-Trablusgarp
B) 2. Balkan-Çanakkale
C) Trablusgarp-Yemen
D) Yemen-Çanakkale
SEÇ A B C D
Pek çok ulusu içinde barındıran Osmanlı Devleti’nin parçalanmasında hangisi etkilidir?
A) Sanayi Devrimi
B) Matbaanın İstanbul’a getirilmesi
C) Reform hareketleri
D) Fransız İhtilalı
SEÇ A B C D
Hangi şehirler için ülke topraklarına katılması amacıyla halk oylaması yapılmamıştır?
A) Erzurum
B) Kars
C) Ardahan
D) Batım
SEÇ A B C D
Hangisi Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşı öncesinde yaptığı antlaşmalardan değildir?
A) Mondros
B) Udi
C) İstanbul
D) Atina
SEÇ A B C D
İradem Milliye adlı gazete hangi kongrede çıkarılmıştır?
A) Erzurum
B) Alaşehir
C) Sivas
D) Balıkesir
SEÇ A B C D
1.TBMM’nin o günkü koşullar içerisinde işlerin daha çabuk yürümesi için ortaya koyduğu özellik hangisidir?
A) Saltanatı kaldırması
B) Güçler birliğini benimsemesi
C) Ankara’da açılması
D) Kurtuluş Meclisi niteliği taşıması
SEÇ A B C D
Atatürk hangi komutandan Amasya Genelgesi’ni yayınlamadan önce onay almıştır?
A) Ali Rıza Paşa
B) Refet Paşa
C) Kazım Karabekir
D) Ali Fuat Paşa
SEÇ k TBMM, kendisinin üstünde bir kuvvet tanımamakla hangisini yok saymıştır?
A) Kuday-i Milliye
B) Padişah yönetimini
C) Milli İrade
D) Azınlık haklarını
SEÇ A B C D
Osmanlı Devleti hangi cephede denizlerde de mücadele etmek zorunda kalmıştır?
A) Galiçya
B) Çanakkale
C) Kafkas
D) Irak
SEÇ A B C D
Yunanlılar İzmir ve çevresini hangi belgeye dayanarak işgal etmiştir?
A) Wilson İlkeleri
B) Paris Barış Konferansı
C) Mondros Ateşkes Antlaşması
D) Sevr Antlaşması
SEÇ A B C D
İtilaf Devletleriyle işgal ettikler yerleri eşleştirmesi yanlıştır?
A) İtalya/ Antalya ve Konya
B) İngiltere/ Musul, İskenderun
C) Fransa/ Samsun, Eskişehir ve Afyon
D) Yunanistan/ İzmir ve Manisa
SEÇ A B C D
Hangisi Rusya’ya vaat edilen topraklardan pay almıştır?
A) Yunanistan
B) İngiltere
C) İtalya
D) Ermenistan
SEÇ A B C D
Sivas Kongresi’nde milli cemiyetlerin birleştirilmesinin nedeni nedir?
A) Kurtuluş Savaşı’nı bir merkezden yürütmek
B) Hilafeti kaldırmak
C) Kurtuluş Savaşını başlatmak
D) Savaşın hazırlık çalışmalarını tamamlamak
SEÇ A B C D
Hangisi Kuvayi Milliye’nin kuruluşunda halk arasında diğerlerinden daha etkili olmuştur?
A) İzmir’in İşgali
B) İstanbul’un İşgali
C) Musul’un İşgali
D) Hatay’ın İşgali
SEÇ A B C D
Hangisinde Batı Trakya’nın geleceği, orada yaşayan halkın oyu ve kararına bırakılmıştır?
A) Sevr Antlaşmasında
B) Misakı Milli kararlarında
C) Mudanya Ateşkes Antlaşmasında
D) Sivas Kongresi kararlarında
SEÇ A B C D
Mustafa Kemal’in kongrelerde en çok üzerinde durduğu konu hangisidir?
A) Toplantıları gizli yapmak
B) Milli İrade’yi hâkim kılmak
C) Kongreleri ertelemek
D) Manda ve Himayeyi yaymak
SEÇ A B C D
Amasya Genelgesi’nde hangisi belirtilmemiştir?
A) Milletin bağımsızlığı tehlikededir.
B) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür
C) Sivas’ta milli bir kongre toplanacaktır
D) İstanbul Hükümeti üzerine düşen görev ve sorumluluğunu yerine getirememektedir
SEÇ A B C D
Hangisinde 90.000 Türk Askeri donarak ölmüştür?
A) Çanakkale
B) Kafkas
C) Irak
D) Makedonya
SEÇ A B C D
Amasya Genelgesi’nin en önemli özelliği hangisidir?
A) Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi, amacı ve yöntemi belirlenmiştir
B) İtilaf Devletlerini korkutmak için yapılmıştır
C) Kurtuluşun ancak beraber olacağı vurgulanmıştır
D) Türk milletine saltanatı yıkmak için bir çare yapılmıştır
SEÇ A B C D
Hangisi Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsız bir devlet kurmak istemiştir?
A) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
B) İngiliz Muhipleri cemiyeti
C) Kürt teali cemiyeti
D) İslam teali cemiyeti
SEÇ A B C D
Osmanlı Devleti hangi savaşları kaybetmemiştir?
A) 1. Balkan-Trablusgarp
B) 2. Balkan-Çanakkale
C) Trablusgarp-Yemen
D) Yemen-Çanakkale
SEÇ A B C D
Pek çok ulusu içinde barındıran Osmanlı Devleti’nin parçalanmasında hangisi etkilidir?
A) Sanayi Devrimi
B) Matbaanın İstanbul’a getirilmesi
C) Reform hareketleri
D) Fransız İhtilalı
SEÇ A B C D
Hangi şehirler için ülke topraklarına katılması amacıyla halk oylaması yapılmamıştır?
A) Erzurum
B) Kars
C) Ardahan
D) Batım
SEÇ A B C D
Hangisi Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşı öncesinde yaptığı antlaşmalardan değildir?
A) Mondros
B) Udi
C) İstanbul
D) Atina
SEÇ A B C D
İradem Milliye adlı gazete hangi kongrede çıkarılmıştır?
A) Erzurum
B) Alaşehir
C) Sivas
D) Balıkesir
SEÇ A B C D
1.TBMM’nin o günkü koşullar içerisinde işlerin daha çabuk yürümesi için ortaya koyduğu özellik hangisidir?
A) Saltanatı kaldırması
B) Güçler birliğini benimsemesi
C) Ankara’da açılması
D) Kurtuluş Meclisi niteliği taşıması
SEÇ A B C D
Atatürk hangi komutandan Amasya Genelgesi’ni yayınlamadan önce onay almıştır?
A) Ali Rıza Paşa
B) Refet Paşa
C) Kazım Karabekir
D) Ali Fuat Paşa
SEÇ Bir devletin dayandığı ilkelerin ve toplumun yaşam düzeyinin hızla ve ileriye dönük olarak değişmesine inkılâp denir. Buna göre Atatürk döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin inkılâp özelliği taşıdığı söylenemez?
A) Meclis hükümeti sisteminden kabine hükümeti sistemine geçilmesi
B) Arap harflerinin yerine Latin alfabesinin kullanılmaya başlanması
C) Mecellenin yerine medeni kanunun kabul edilmesi.
D) Soyadı Kanunu’nun yürürlüğe girmesi
SEÇ A B C D
Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitimdeki hedeflerinden biri de ülkedeki okur - yazar oranını ve eğitimli nüfus oranını artırmaktır.
Aşağıdaki inkılâplardan hangisi doğrudan bu amaca yöneliktir?
A) Türk Dil Kurumu’nun açılması
B) Üniversitelerin kurulması
C) Milet mekteplerinin açılması
D) Türk Tarih Kurumu’nun açılması
SEÇ A B C D
Türkiye’de 1929’da yapılan düzenlemelerle koruyucu gümrük politikası uygulamasına geçilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu yola ulaşılmak istenen hedeflerden biridir?
A) Kapitülasyonları yaygınlaştırmak
B) Ticaret yapılan devlet sayısını artırmak
C) Yerli malı kullanımını artırmak
D) İthal malların ülkeye girişini hızlandırmak
SEÇ A B C D
Atatürk Dönemi’nde devlet düzeninde ve toplumsal alanda laikleşme süreci başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi devlet düzeninin laikleşmesiyle doğrudan ilgilidir?
A) Teke ve zaviyelerin kapatılması
B) Mahkemelerde kadın erkek eşitliğinin sağlanması
C) Kılık kıyafetteki dinsel ve bölgesel farklılıklarının ortadan kaldırılması
D) 1928’de anayasadan “devletin dini İslam’dır” maddesinin Kaldırılması
SEÇ A B C D
Ekonomik kalkınmaya öncülük etmesi beklenen özel teşebbüsün bekleneni verememesi Yeni Türk Devletini aşağıdakilerden hangisine yönlendirmiştir?
A) Yabancı sermayeyi ülkeye çekmeye
B) Kapitülasyonları yaygınlaştırmaya
C) Devletçilik ilkesinin hayata geçirilmesine
D) Dış borç alımına gidilmesi
SEÇ A B C D
İzmir İktisat Kongresi'nde kabul edilen Misak-ı İktisadi'de; "Büyük devletlerin ekonomik boyunduruğu altında kalmadan, kendi kaynaklarımızla ekonomik kalkınma gerçekleştirilmelidir." kararı yer almıştır. Buna göre yeni Türk Devleti’’nin ekonomide aşağıdaki yöntemlerden hangisini izlemesi beklenemez?
A) Hammaddesi yurt içinde olan sanayi daları kurma
B) Yabancıların kurduğu ekonomik tekelerden kaçınma
C) Sanayicileri teşvik edecek ulusal bankalar kurma
D) Kapitülasyonları yaygınlaştırarak gümrük gelirlerini azaltma
SEÇ A B C D
Yeni Türk Devleti’nin gerçekleştirmiş olduğu yeniliklerden biri de patrikhanenin ve konsoloslukların mahkeme kurma hakkının elerinden alınmasıdır. Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdaki alanların hangisindeki ayrılıklara son verildiği savunulabilir?
A) Hukuk
B) Ekonomi
C) Eğitim
D) Siyaset
SEÇ A B C D
Türkiye 1946 yılına kadar hükümetler yeterince denetlenememiştir. Yukarıda bahsedilen olumsuzluk aşağıdakilerin hangisiyle giderilmiştir?
A) 1924 Anayasası’nın ilan edilmesiyle
B) Yeni siyasi partilerin kurulmasıyla
C) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
D) Halifeliğin kaldırılmasıyla
SEÇ A B C D
Cumhuriyet döneminde yapılan inkılâpların kökleşmesi ve halkın belirli bir olgunluğa erişmesi için bir dizi tedbirler alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirler arasında yer alır?
A) Tek partili hayatı bir süre daha devam ettirme
B) Meclis hükümeti sisteminden Kabine Hükümetine geçme
C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıma
D) Birinci beş yılık kalkınma planını hayata geçirme
SEÇ A B C D
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş ve laik devletlerin görevleri arasında yer almaz?
A) Farklı inançların bir arada yaşamasın sağlamak
B) İnancına bakılmaksızın herkese eşit yaklaşmak
C) Dindar ve Müslüman insanlar yetiştirmek
D) Toplumsal huzuru ve barışı sağlamak
SEÇ A B C D
Türk inkılabı kısa sürede, hızlı ve kapsamlı bir kültürel değişime ortam hazırlamıştır. Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Türk kültürünün geniş alanlara yayıldığına
B) Batı’nın kültürel değerlerinin aynen kabul edildiğine
C) Türk halkının benliğini yitirdiğine
D) Türk halkının yeniliklere açık olduğuna
SEÇ A B C D
Öğrenim Birliği Yasası ile medreseler kapatılırken, azınlık okulları ve yabancı okular Mili Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır. Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Kapitülasyon haklarına son verildiğine
B) Eğitimdeki uygulamalarda birlik sağlandığına
C) Geleneksel eğitim anlayışına bağlı kalındığına
D) Azınlık okullarının kapatıldığına
SEÇ A B C D
Kabotaj Yasası ile Türk karasularında gemi işletme hakkı Türk vatandaşlarına bırakılmıştır.
Bu durum;
I. Bağımsızlık
II. Milliyetçilik
II. Devletçilik
Anlayışlarından hangilerini güçlendirmiştir
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve II

I. Ziraat Bankasının açılması
II. Aşar vergisinin kaldırılması
II. Kabotaj Kanunu’nun yayınlanması
Cumhuriyet döneminde görülen yukarıdaki uygulamalardan hangileri, köylünün ekonomik koşullarını iyileştirme amacıyla yapılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve II

- Hafta sonu tatilinin Cumadan Pazara alınması
- Kabotaj Yasası’nın çıkarılması
- Sat ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi
- Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması
Yukarıdaki inkılâplardan kaç tanesi batı ile olan ilişkilerimizi geliştirme amacıyla yapılmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Yeni Türk Devleti'nin kabul etiği Medeni Kanun, İsviçre örnek alınarak hazırlanmıştır.
Bu durum İsviçre Medeni Kanunu’’nün;
I. Sorunlara pratik ve akılcı çözümler getirmesi
1. Çağdaş ve laik ilkelere uygun olması
2. Kavramların açık bir şekilde düzenlenmiş olması
Özelliklerinden hangisiyle ya da hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız I
B)Yalnız II
C) I ve II
D
) I, II ve II
SEÇ A B C D
Atatürk ilke ve inkılâplarında aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur?
A) Bağımsız devlet anlayışından taviz vermemek
B) Amaca ulaşmak için her yolu deneme
C) Kalkınmada aklı ve bilimi rehber alma
D) Ulusal egemenliği geliştirmek
SEÇ A B C D
Atatürk döneminde “laik ve çağdaş eğitim” anlayışını yerleştirmek için bir dizi inkılâp gerçekleştirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz?
A) Medreselerin kapatılması
B) Yabancı okulların mili eğitime bağlanması
C) Mebde
ni Kanun’un kabul edilmesi
D) hepsi

SEÇ
Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu’yla gerçekleştirilen yeniliklerden biri değildir?
A) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
B) Kız ve erkek çocukları arasında miras eşitliğinin sağlanması
C) Kadının ve erkeğin toplumsal alanda eşit kabul edilmesi
D) Evlilikle ilgili yeni düzenlemelerin getirilmesi
Atatürk halkın dini duygularının kullanılarak sömürülmesine, bağnazlığın ve tutuculuğun yaygınlaşmasına şiddetle karşıydı. İnsanların batıl inanışlara göre değil, akıl ve bilimin rehberliğinde hareket etmesini istiyordu. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’’ün doğrudan bu görüşleri doğrultusunda yapılmış inkılâplardan biridir?
A)Şapka giymenin zorunlu olması
B)Teke, zaviye ve türbelerin kapatılması
C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
D) Anayasadan dini hükümlerin çıkarılması
SEÇ