8. Sınıf Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kavramları Sözlüğü

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

8.Sınıf Sözlük
A
Abluka:Kuşatma
Alaturka:Eski türk gelenek görenek töre ve hayatına uygun Doğuluca alafranfa karşıtı.
Anayasa:Bir devletin yönetim biçimini belirten yasama yürütme yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağı gösteren yuttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa kanunuesasi.
Anekdot:Hikayecik fıkra.
Antant:Devlet arasında bir veya birkaç anlaşmanın imzalanmasıyla oluşan ittifaklara verilen ad.
Asala:1975-1985 yılları arasında faaliyet gösteren ermeni silahlı örgütü.
Asayiş:Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu,düzenlilik güvenlik.
Ataşemiliterlik:Bir ulusun yabancı ülkelerdeki görevli askeri uzman.
B
Bahriye:Bir devletin deniz güçlerinin ve kuruluşlarının bütünü.
Banker:Para altın vb. Taşınır değerlerin ticaretiyle uğraşan kimse.
Beşeriyet:Insanlık.
Beyanname:Bir kimsenin resmi bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge bildirge.
Bolşevik Ihtilali:Çarlık Rusyası’nda Gregoryen takvimi’ne göre 25 ekim 1917’de Petrograd’daki Kışlık Saray’ın Lenin önderliğindeki Bolşeviklerin eline geçmesiyle başlayan ve Sovyetler Birliği’nin kurulmasına yol açan olaylar dizisidir.Ekim Devrimi olarak da bilinir.
C
Celadet:Yiğitlik kahramanlık
Cemiyet:Toplum.
Cephe:Üzerinde sasvaşın sürdüğü bölge.
Cihan:dünya.
Ç
Çarlık:Rus imparatorlarının ve Bulgar krallarının hakimiyetindeki ülkeler.
Çavuş:Onbaşıdan sonra gelen ve görevi manga komutanlığı olan erbaş.
Çehre:Yüz görünüş.
D
Damping:Düşürmek indirmek.
Darbe:Bir ülkede baskı kurarak zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükümeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme işi.
Demokrasi:Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi el erki demokratlık.
Dogma:Belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz tartışılamaz gerçek olarak kabul edilmesi.
E
Ebediyen:Sonsuz olarak sonsuzluğa kadar..
Ecnebi:Yabancı daha çok Batılıları anlatır.
Ekmek Karnesi:Ikinci Dünya Savaşının devam ettiği yıllarda yoksulluk nedeniyle halkın ekmeğini alabilmesi için verilen karne.
Emperyalizm:Bir milletin sömrü temeline dayanarak başka bir milleti siyasi ve ekonomik egemenliği altına alıp yayılması veya yayılması istemesi yayılmacılık.
Etabli:Yerleşmiş sakin Istanbul’da yerleşmiş Rumlar veya Batı Trakya’daki Türkler için kullanılır.
Evrensel:Bütün insasnlığı ilgilendiren alemşümul.
F
Fıtri:Doğuştan.
Filinta:Namlusu kısa kurşun atan bir çeşit küçük tüfek.
Filo:Bir arada ve bir komuta altında bulunan savaş gemilerinin veya uçaklarının bütünü.
G
Gazi:Savaştan sağ olarak dönen kimse.
General:Kara ve hava kuvvetlerinde albaylıktan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen ad.
H
Hakimiyet:Egemenliik.
Halife:1.Müslümanların imamlığı ve din koruyuculuğunu yapmakla görevi kimse.2.Hükümdar
Halk oylaması:Halkın türlü siyasi ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama plebisit refandum.
Hanedan:Hükümdar devlet büyüğü vb. Bir kişiye dayanan soy büyük aile.
Heyet:Kurul.
Huşu:Gönül rahatlığı.
Hükümran:Egemen.
I
Iaşe:Yedirip içirme beslenme bakma.
Idadi:Lise derecesindeki okul.
Ideoloji:sşyasi veya toplumsal bir öğreyi oluşturan bir hükümetin bir partinin bir grubun davranışlarına yön veren politik hukuki bilimsel felsefi dini morat estetik düşünceler bütünü.
Ihtilal:Bir devletin siyasi teşkilatını kanuni şekillere riayet etmeden değiştirmek üzere zorla yapılan halk hareketidir.
Iktisat:Ekonomi.
Ilham:Esin.
Ilke:Temel düşünce temell inanç umde unsur prennsip.
Inkılap:Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik iyileştirme devrim reform.
Inkısam:Bölünme taksim edilme.
Inkişaf:Gelişme gelişim.
Irade:Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü istenç.
Iskan:Yurtlandırma.
Istihkam:Düşman saldırısını durdurmak düşana karşı savunma yapmak amacıyla düzenlemiş yer.
Istiklal:Bağımsızlık.
Istila:Bir ülkeyi sillah gücüyle ele geçirme.
Itilaf:Anlaşma uyuşma bağlaşma Oy birliği.
Itimat:Güven.
Itinat:Özen ihtimam.
Ittifak:Anlaşma uyuşma bağlaşma oy birliği.
J
Jeopolitik:Coğrafya ekonomi nüfus vb.’nin bir devletin politikası üzerindeki etkisi.
K
Kabotaj:Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi.
Kaim:1.Başka bir şeyin yerine geçen.2.Ayakta duran var olan.
Kapitalizm:Üretim araçlarının özel mülkiyetin elinde olduğı ve kar amaçlı kullanıldığı malların üretim dağıtım ve fiyatının arz talep mekanizmasıyla serbest piyasada özgürce belirlendiği bir ekonomik sistemdir.
Kolağası:Osmanlı ordusunda yüzbaşı ile binbaşı arasında yer alan rütbe.
Kolordu:Değişik sayıda tümen ve savaş destek birliklerinden kurulu büyük askeri birlik.
Komite:Alt kurul.
Komplo:Düzen.
Konferans:Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma.Uuluslarası bir sorunun çözülmesi için yapılan toplantı
Kongre:Çeşitli ülkelerden yöneticilerin elçilerin delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı.
Konsolos:Yabancı ülkelerde orada bulunan yuttaşlarının haklarını koruyan bağlı bulunduğu hükümete siyasal bir ticari bilgileri veren dış işleri görevlisi şehbender.
Karargah:Bir birlik veya kurumun kumandan ile yardımc şube ve bölümlerininden oluşan kuruluş.Ordunun uzun bir süre veya geçimi olarak konakladığı yer.
Kurmay:Harp akademilerine girerek eğitimlerine başarıyla bitirmiş subay erkanıharp.Kurmaylık yetkisi ve niteliği olan (subay).
Kuvayımilliye:Kurtuluş Savaşı’nda Türk direniş örgütlenmelerine ve güçlerine verilen addır.
L
Liberal:Serbest ekonomiden yana olan kimse.
M
Maarif:Eğitim
Maarif vekaleti:Eğitim Bakanlığı.
Manda:Bir devletin başka bir devletin yönetimine girip dış işlerinde yetkisiz iç işlerinde bağımsız olma durumu.
Manevra:Tatbikat.
Mareşal:En yüksek askeri rütbe.
Marshall pLanı:ABD Dışişleri Bakanı George Marshall’ın kendi adııyla anılan 1947 yılında Harwand Üniversitesinde yaptığı konuşmasıdır.Bu konusşmada AVRUPA ekonomilerini tekrar kalkındırmak için çok geniş ve kapsamlı bir program önermiştir.
Milli Mücadele:Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmış Osmanlı Devleti’nin savaşı kazanan devletlerce paylaşılması sonucunda Misakımilli sınırları içinde ülke bütünlüğü korumak ulusal egemenliğe dayalı tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak için tüm milletçe girişilen savaştır.Kurtuluş savaşı.
Misakımilli:12 Ocak 1920’de Istanbul’da çalışmalarına başlayacak ve tarihe son Osmanlı Mebusan Meclisi olarak geçecek olan parlamentoyu oluşturan milletvekilleriniin bir kısmna Ankara’da bir eylem planı çerçevesinde çok öenmli bir misak söz edilmiştir.28 Ocak 1920 tarihinde Misakımilli kabul edilmiştir.Bu misak ileride Türk Kurtuluş Savaşı’nda siyasi programı ve cumhuriyet Türkiyesi’nin dış politikasının dayandığı temellerden biri olacaktır.
Misilleme:Kötü bir davranışa aynen verilen karşılık.
Miting:Gösteri amacıyla veya bir olaya dikkati çekmek için genellikle açık yerlerde yapılan toplantı
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti:Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra Anadolu’nun ve Rumeli’nin çeşitli şehirlerinde işgallere karşı kurulan milli cemiyetlerdir.Kurulduğu her şehirde o şehrin adı ile anılmıştır.
Müspet:Olumlu.
Müstesna:Bir bütünün veya kuralın dışında olan kural dışı.
Mütefik:Bağlaşık.Sovyetler Birliği’nin dağılması ile tek kutuplu hale gelen dünyada ABD yandaşlarıa verilen addır.

N
Naaş:Ölen insanın vücudu ceset.
NATO:Ikinci Dünya Savaşı sonrası oluşan politik ayrımda ABD önderliğinde Ruslar’a karşı Almanya’yı dışarıda bırakacak bir yapılamayı gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş bir örgüttür.
Nazır:Bakan.
Nutuk:Söz konuşma.
Nüfuz:Içine geçme.
O
Objektif:Nesnel.
I
Önerge:Meclis kongre vb. Resmi bir toplantıda herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir öneride bulunmak için üyelerden biri veya birçoğu tarafından başkanlığa verilen oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kağıt.
P
Pakt:Antlaşma.
Parti:Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasal topluluk fırka.
Payidar:Kalıcı sonsuza kadar yaşayacak olan.
R
Reform:Toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeyen kurumları bazı prensip ve şekil değişiklilieri koyarak çağın seviyesine göre yeniden düzenlemedir.
Rejim:Yönetme düzenleme biçimi düzen.
Rezerv:Saklanmış biriktirilmiş şey.
Riyaset:Başkanlık.
Rüştüye:Ortaokul derecesinde olan eğitim kurumu.
S
Saltanat:Bir ülkede hükümdarın padişahın sultanın egemen olması.
Sanatoryum:Özellikle veremli hastaların iyileştirilmesi için kurulmuş sağlık kuruluşu.
Seferberlik:Bir ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır duruma getiren ülkenin ekonomisini yönetimini savaş gereklerine uyacak duruma sokan hazırlık ve önlemlerin tümü.
Sevk:Gönderme Götürme.
Soğuk savaş:Sovyet Bloğu ülkeleri ile batılı güçler arasında 1945’den 1990’a kadar devam etmiş olan uluslarası siyasi ve askeri gerginlik.
Sömürge:Bir devletin kendi ülkesiin sınırları dışınca egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke sömürülen ülke müstemleke koloni.
Suikast:Gizlice cana kıyma ve kötülük etmeye kalkışma.
Ş
Şiar:Ülkü düstur.
Şuur:Bilinç.
T
Taarruz:Saldırı.
Tahammül:Insanın köyü güç durumlara karşı koyabilme gücü kaldırma katlanma.
Takat:Bir şeyi yapabilme başarabilme gücü güç hal derman kuvvet.
Teokrasi:Siyasi iltidarın Allah’ın temsilcileri oldukları inanılan din adamlarının elinde bulunduğu toplumsal siyasi düzen din erki.
Terörzm:Siyasi dini ve ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla sivillere resmi yerel ve genel yönetimlere yönelik baskı yıldırma ve her türlü şiddet içeren davranışlar.
Teşkilat:Örgüt.
Toprak Reformu:Hükümet tarafından başlatılan ya da desteklenen tarımsal alanların mülkiyetinin yeniden dağıtılmasıdır.
Truman Doktrini:1947 yılında amerika birleşik devletleri başkanı Harry Truman taradından sovyet tehdidine karşı hazırlanmış plandır.Truman Doktrini Amerika Birleşik Devletleri’nin uluslarası politikasının değiştiğini ve sovyet düşmanlığının bu yeni politikada temel esas olduğunu ilan etmiştir.Bu foktrin ile amerika birleşik devletleri komünixm tehdidi altındaki devltlere mali ve askeri yardım yapacağını açıklamıştır.
Turanizm:Türk kavimlerini bir devlet veya bir birlik hakinde birleşmeyş amaçlayan bir ideolojidir.
Tümen:Tugayla kolordu arasında yer alan birlik.


U
Umumi:genel
ü
Üniforma:Silahli kuvvetlerin resmi giysisi.Aynı işi yapanların giydikleri tüzükle belirtilmiş bir örnek giysi.
V
Vakar:Ağırbaşlılık.
Varlık Vergisi:Ikinci Dünya savaşı yıllarında türkiyede 1942 yılında hükümet tarafından alınan bir kararla taktir komisyonlarının itiraz edilemeuen varlık vergileri tespiti.Varlık vergisi o zaman devletin Ikinci Dünya Savaşı’nda Alman Ve rus işgaline karşı yeterli finans sağlamak amacıyla kararlaştırılmıştır.Uygulama 6 ay sonra kaldırılmıştır.
Velayet:Velilik otorite.
Veliaht:Bir hükümdarın ölümünden veya tahttan çekilmesinden sonra tahta geçmeye aday olan kimse.
Y
Yarbay:Orduda rütbesi binbaşı ile albay arasında olan subay.
Yasama:Yasa koyma yasa yapma.
Z
Zabit:Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker.
Zaviye:Küçük tekne.

Ayrıca Bakınız

8. Sınıf Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı Özet Notlar

1.Dünya Savaşı Haritaları

2.Dünya Savası Haritaları

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Kurtuluş Savaşı haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Atatürk'ün Kronolojik Hayatı

Tarih Konular

Atatürk Videoları

Türkiye Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Tarih

Tarihi Videolar