Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Inkılaplar

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

EĞITIM KÜLTÜR ALANINDAKI INKILAPLAR
Osmanlı Devletinin Eğitim müesseleri 17 yy dan sonra çöktü
Eğitimin direği olan medreseler sadece dini eğitim vermeye başladı
Bu da Osmanlıda batı tarzında yeni okulların açılmasına neden oldu
Ayrıca azınlıkların ve kapitülasyonlardan dolayı yabancılarında okulları vardı
Bu kadar çok ve çeşitli okulun olması da eğitim birliğini bozdu.
Birliğin bozulması toplumda kültür çatışmasını ortaya çıkardı.
Yeni Türk devleti bu ve aşağıdaki sebeplerden dolayı bir seri inkılap yaptı.
Eğitim birliğinin olmaması
Ülkede kültür çatışmasının olması
Eğitimde laikliğin hedeflenmesi
Eğitimde batılı çağdaş eğitimin hedeflenmesi
Eğitim programlarının bilimsel olmasının hedeflenmesi
Eğitimin kolay ve yaygın olmasının hedeflenmesi 
Işte bu sebeplerden dolayı şu inkılaplar yapıldı
1-TEVHID-I TETRISAT KANUNU 3 MART 1924
Bu kanunla ülkedeki bütün okullar maarif vekaletine bağlandı,
Artık ülkedeki bütün eğitim işlerini bakanlık düzenleyecekti.
Böylece
Bütün eğitim kurumları bakanlığa bağlandı
Azınlık ve yabancı okulların dini, siyasi amaçlı eğitim yapmaları önlendi
Eğitimin laikleşmesi yolunda önemli bir adım atıldı
Eğitimin çağdaş ve batılı olması için bir adım atıldı
Toplumdaki kültür çatışması önlendi

2-MEDRESELERIN KAPATILMASI 1924

Tevhid-i Tetrisat kanunu ile medreseler maarif vekaletine bağlanmıştı.
Bu kurum işlevini kaybetmiş çağdışı kalmıştı.
Sonuçta kapatılmasına karar verildi.
Bunların yerine Ilahiyat ve imam hatipler açıldı.


2 Mart 1926 Maarif Vekaleti Kanunnamesi yayınlandı
Artık hangi amaçla eğitim yapılacağı da belirlenmiş oldu.
Böylece eğitim çağdaş ve modern hale getirildi.

3-YENI HARFLERIN KABULU 1 KASIM 1928

Türkler tarihin akışı içerisinde çeşitli alfabeler kullanmışlardır.
Bunlardan bir tanesi de Müslüman  olunca alınan Arap alfabesidir.
Bu alfabe
Okumu yazması  zordu
Türkçe yi tam ifade etmiyordu
Okur yazar oranını düşürüyordu
Dünya ile uyumu sağlayamıyordu
Işte bu sebeplerden dolayı  Atatürk yapılan çalışmalardan sonra Latin alfabesinin Türkçe ye uyum sağladığını gördü ve alfabenin değiştirilmesine  karar verildi.
Böylece
Okuma yazma kolaylaştı ve oranı arttı
Türkçe daha iyi ifade edildi
Batıyla uyum kolaylaştı
Çağdaşlaşma ve laiklik konusunda önemli bir adım atıldı

1928 yılında açılan milli mektepler sayesinde bu alfabe millete öğretilmeye çalışılarak okur yazar oranı artırılmaya çalışıldı.


TÜRK TARIH KURUMU 1931
Osmanlı devletinde tarihi incelemeler genelde Islam tarihiyle başlar ve genelde kendi tarihine ağırlık verirdi.
M.Kemal bir milletin geçmişini bilip ondan ders çıkarması gerektiğini bildiği için bu konuya önem vererek  Osmanlının bu anlayışını yıktı.
Türk Tarih Kurumunu kurarak onlardan
Türk Tarihini milliyetçilik ve laiklik  esaslarına uygun ve bilimsel bir şekilde ele alınmasını istedi.
Türklerin  köklerinin araştırılmasını istedi.
Asya medeniyetinin Türkler tarafından oluşturulduğunun ispatını istedi.
Anadolu da yaşayan ilk kavimlerin  Türk olup olmadığının incelenmesini istedi.
Türklerin dünya medeniyetine katkılarının bulunmasını istedi.
Türklerin Islam medeniyetine katkılarının bunmasını istedi.

TÜRK DIL KURUMU
M.Kemal milleti millet yapan unsurlardan birinin de dil olduğunu biliyordu.
Türk dili uzun yıllar ihmal edilmişti.
Yeni  Türk devleti milliyetçiliği esas almıştı.
zaman dilinde millileşmesi esastı.
Millileşme yapılırken bilimsel ve sistemli olmalıydı.
Türk Dil Kurumu bu işi sistemli bir şekilde yapacaktı.
Bu kurumdan
Türkçe'yi yabancı dillerin (Arapça,Farsça) etkisinden kurtarmasını,
Türkçe'nin gelişimini sağlamasını,
Dilde sadeleştirme ve millileştirmeye gidilmesini,
Bu yapılırken halkın Türkçe sinin esas alınmasını,
Türkçe'nin dünya dilleri arasına sokulmasını,
Türkçe'nin bilim ve kültür dili haline getirilmesini istedi

Bu iki kurumdan M.Kemalin milliyetçilik ilkesinden yola çıkarak açılmıştır.

M.Kemal döneminde ayrıca eğitim alanında 
1925 de ilk yüksek okul olan Ankara Hukuk Mektebi açıldı
1933 de Istanbul Üniversitesi ve Yüksek Ziraat Mektebi açıldı
1936 da Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi açıldı
Güzel Sanatlar Akademisi ve Devlet Konservatuvarıda açıldı

Ayrıca Bakınız

8. Sınıf Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı Özet Notlar

1.Dünya Savaşı Haritaları

2.Dünya Savası Haritaları

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Kurtuluş Savaşı haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Tc inkılap Tarihi veAtatürk'ün Kronolojik Hayatı Atatürkçülük Sorular

Tarih Konular

Atatürk Videoları

Türkiye Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Tarih

Tarihi Videolar