Kurtuluş Savaşına Hazırlık Genelge ve Kongreler

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

KONGRELER DÖNEMI
HAVZA GENELGESI 28-29 Mayıs 1919
Mustafa Kemal Samsun dan hareketle Havza ya geldi ve hemen çalışmalara başladı.
Buradan askeri birliklere gönderdiği emirde
Askerlerinizi terhis etmeyin
Silahlarınızı teslim etmeyin
Emrini verdi.
29 Mayısta ise Mudafa-i Hukuk guruplarına ve belediye başkanlıklarına birer genelge gönderdi.
Genelgede
Işgalleri protesto edici mitingler düzenleyin
Itilaf devletlerine ve Istanbul hükümetine protesto telgrafları çekin
Emrini veridi.
Kendisi 30 Mayısta Havza da bir miting düzenledi.
Mustafa Kemal Samsun a çıkmadan öncede mitingler düzenlenmişti.
Istanbul'da Izmir in işgalinden önce bunu protesto edici 150 bin kişinin katıldığı bir miting düzenlenmişti.
Mustafa Kemal mitinglerle düşmanın yurdu terk etmeyeceğini biliyordu.
Böyle bir yol izlemekteki gayesi şuydu.
Milli bilinci uyandırmak ve uyanık tutmak
Halkı aynı gaye karşısında birleştirmek
Istanbul hükümetinin kabul ettiği şartları Anadolu nun kabul etmediğini göstermek.
Işgalcilere karşı idari ve askeri yöneticilerin ve Anadolu halkının tepkisini öğrenmek,nabız ölçmek.
Halkın düşmanla mücadeleye hazır olup olmadığını öğrenmek.
Kendisinin bu davanın lideri olacağını ortaya atmak.
Genelgeden sonra mitingler düzenlendi.
Ingilizler ise bu gelişmeler karşısında hükümete baskı yapmaya başladılar.
Istanbul hükümeti de  bu durum karşısında Mustafa Kemal i 8 Haziranda geri çağırdı.
Fakat Mustafa Kemal geri dönmeyip işine devam edecektir.


AMASYA GENELGESI 22 HAZIRAN 1919
Havza da yayınlanan genelge bir şeyi daha ortaya koymuştu.
Oda kurtuluşun teşkilatlanmayla mümkün olacağı idi.
Gazi çalışmalarını bir programa bağlamak istiyordu.
Fakat bazı tereddütleri vardı.Bunlar
Anadolu'da bir teşkilatlanma vardı ama yeterli değildi.
Erzurum'da ve Balıkesir'de kongreler düzenlenecekti ama bölgeseldi.
Mustafa Kemal tüm yurdu kapsayacak bir teşkilatlanmadan yana olup kurtuluşun bununla mümkün olacağına inanıyordu.
O halde tüm yurttaki teşkilatlar birleştirilmeliydi.
Bunun gerçekleşmesi içinde bu teşkilat temsilcilerinin bir yerde toplanması gerekmekteydi.
Bunu gerçekleştirmek için Amasya dan bir genelge yayınladı.
Devletin bütünlüğü ve milletin istiklâli tehlikededir. Başkentteki Hükümetimiz, Galip Devletlerin denetleme ve baskısı altında bulunduğundan, görevini yapamıyor. Bu durum millitimizi yok saymaktadır.Bu durumdan milletimizi milletin azmi ve kararı kurturacattır.Milletin istiklâlini kurtarmak için, her türlü tesir ve baskıdan uzak bir Milli-Heyet ‘in kurulması gerekmektedir. Bunun için yazışmalar sonunda, Anadolu ‘nun en güvenilir yeri Sivas'ta Milli Kongre ‘nin toplanması, kararlaştırılmıştır. Fırka anlaşmazlıkları gözetilmeden her sancak tan halkın güvenini kazanmış üç Murahhas ‘ın mümkün olan çabuklukla,yola çıkarılması gerekir.Her ihtimale karşı bunun bir “milli sır” olarak tutulması ve gereken yerlerden yolculuğun değişik adla ve kılıkla yapılması lâzımdır.
Doğu illerimiz adına,10 Temmuzda Erzurum da yapılması kararlaştırılan Kongre için, Vilâyâti Şarkıyye Müdafaai Hukuki Milliye ve Reddi-Ilhak Cemiyetleri'nden seçilen üyeler, zaten Erzurum'a doğru yola çıkarılmışlardır.O zamana değin öteki illerimizin murahhasları Sivas'a ulaşacağından, Erzurum Kongresi Üyeleri de Sivas ‘a hareket edecektir.
Bu maddelere göre, müdafaai hukuki milliye cemiyetleri ve belediye başkanlıklarınca murahhasların seçilmesi ve yola çıkarılması hakkında, yurtseverlikle yardımcı olmanızı;ve onların adlarıyla yolculuk tarihlerinin, telgrafla bildirilmesini istirham ederim.
Kumardanlıklara belgenin ulaşıp ulaşmadığının bildirilmesi.

Bu genelgenin özelliklerine bakıldığında
Ulusal güçlerin birleştirilmesi amacıyla Sivas'ta bir kongre istemiştir.
Ilk defa millet egemenliğinden bahsetmiştir.
Kurtuluş savaşının amacını gerekçesini yöntemini ortaya koymuştur.
Türk inkılâbının ihtilal safhasını Anadolu ihtilalini başlatmıştır.
Mustafa Kemal yetkilerini aşarak Osmanlıya baş kaldırmıştır.
Milleti Istanbul hükümetine ve işgalcilere karşı koymaya çağırmıştır.
Istanbul hükümetinin baskıdan dolayı görevini yapamadığını açıklamıştır.
Her ilden temsilciler istemiş,seçim işini mudafai hukuk guruplarına ve belediye başkanlıklarına,denetim işini ise kumandanlıklara bırakmıştır.
Samsun'a çıkışla fiilen başlayan milli mücadeleyi resmen başlattı.
Milli mücadelenin başladığını halka duyurdu.
Milli egemenlik ilkesini ortaya koymuştur.
Bağımsızlığı kayıtsız şartsız ortaya koymuş ve bunu hukuki bir belgeye dayandırmıştır.
Yeni bir Türk devletinin kuruluşunu hazırlan temel vesikadır ve ilk ciddi hazırlığıdır.
Işin mitinglerle çözülemeyeceğini bu davanın millete dayalı olursa başarılı olacağını ortaya koymuş ve bu davayı millete mal etmeye çalışmıştır.
Milli mücadeleyi tekelden yönetmeyi amaçlamıştır.
Milli mücadelenin programını ve ilkelerini ortaya koyarak bunu Türk halkına duyurmuştur.
Erzurum kongresi hakkında bilgi vermiş ve bunun yapılacağını tüm yurda duyurmuştur.
Gazi bu genelge ile Istanbul un Anadolu ya hakim değil bağlı olacağı fikrini bu genelge ile ortaya atmıştır.
Bölgesel kurtuluşu çare olarak görenlere bir uyarı niteliğindedir.
Bu genel itilaf devletleri tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
Istanbul hükümetine büyük bir baskı yapmaya başladılar.
Istanbul hükümeti ise bu baskı sonucunda bir genelge yayınladı.
Mustafa Kemal 3 ordu müfettişliğindin alınmıştır.
Bu görev geçici olarak Kazım Karabekir Paşaya verilmiştir.
Mustafa Kemal'in yayınladığı genelgeye uyulmayacaktır.
Kazım paşaya çekilen bir telgrafta da Mustafa kemalin tutuklanması istendi.
Fakat Kazım Paşa Mustafa Kemal i tutuklamayıp emrinde olduğunu açıklayacaktır.
Mustafa Kemal Amasya dan Sivas a gelip gereken emirleri verdikten sonra Erzurum kongresine katılmak için Erzurum' doğru hareket edecektir.

ERZURUM KONGRESI 23 Temmuz  7 Ağustos 1919

Mustafa Kemal Amasya'dan Sivas'a geldi.
Sivas ta yapılacak kongre nazırlıkları başlattı ve Erzurum a doğru yola çıkarak 3 Temmuz 1919 da Erzurum'a  geldi.
Doğu Anadolu cemiyeti burada bir kongre düzenliyordu.
Bu kongre şunun için toplanıyordu.
Ermeni ve Rum idealarının yanlışlığını tüm dünyaya duyurma
Bu iki guruba karşı birlikte hareket etme
Mustafa Kemal bu kongreye asker olduğu için katılamazdı.
8-9 Temmuz gecesi sarayla yaptığı bir telgraf görüşmesinde askerlik mesleğinden istifa etti.
Şimdi kongreye katılabilirdi fakat hangi ilin delegesi olarak katılacaktı.
Erzurum delegelerinden biri istifa ederek hakkını Gazi ye devretti.
Böylece Mustafa Kemal Erzurum delegesi olarak kongreye katıldı.
23 temmuzda açılan kongreye 56 delege katıldı.
38 delege Mustafa Kemal e oy vererek başkan seçti.
7 Ağustosa kadar çalışan kongre 11 maddelik kararlarını 10 maddelik beyanname ile halka duyurdu.
Bu kongreye Reddi Ilhak cemiyeti gözlemci olarak katılmıştır.
Duyurulan beyannamede
Trabzon Vilâyeti (Rize-Trabzon-Gümüşhane-Giresun-Ordu) ile Samsun sancağı ve doğu illeri (veya Altı-Il) adını taşıyan Erzurum(Ağrı-Erzurum Kuzey Bingöl-Mardin ve Sivecek), Mamuretilaziz (Batı Tunceli-Elazığ-Adıyaman-Malatya),(Hakkari ) ile van ve bitlis (Mus Siirt güney Bingöl) vilayetleri ve bölge içindeki Müstakil Sancaklar,hiçbir sebep ve bahane ile birbirinden ve osmanlı topluluğundan ayrılmak imkanı düşünülemez, bir bütündür.Bunlardaki Islamlar, birbirini karşılıklı sevip sayan “Özkardaştırlar”
Osmanlı Vatanı'nın bütünlüğünü ve Milli Istiklalin sağlanıp, Saltanat ve Halifelik Makamının dokunulmazlığı için,milli güçleri yürür ve milli iradeyi hakim kılmak,ana gayedir.
Her türlü işgal işlerimize karışma,Rumlar ile Ermenilik kurulması gayesine yönelmiş sayılacağından, bunlara karşı hep birlikte korunma ve karşıkoyma esası benimsenmiştir.Hıristiyan unsurlara,yeni imtiyazlar tanınmayacaktır.
Başkentteki Hükümetin(Galip) Devletlerin bir baskısı ile, buraları bırakması ihtimaline karşı,Saltanat ve Halifelik Makamına bağlı ve milli haklar ile varlığımızı yerine getirecek tedbirler ve kararlar alınmıştır.
Yurdumuzda yaşayan Gayrimüslimlerin, Osmanlı Kanunları ile tanınan kazanılmış haklarına riayet ederiz:mal,can ve ırzlarının korunması,kanunlarımızda yer almıştır;Kongremizce de, bu esas benimsenmiştir.
30 ekim 1918 mütarekesi ile kesilen milli hudutlarımız içinde, çokluğu ve üstünlüğü elinde tutan Islamlar din-kardeşi ve ırkdaştırlar.Bu yüzden, oturduğumuz ülkenin bölüşülmesinden vazgeçilmesini,tarih ve din ile milli haklarımıza saygı gösterilmesini,bunlara aykırı kararlar alınmamasını bekliyoruz.
Altıncı maddede açıklanan milli sınır içinde,milliyet esaslarına saygılı ve istila emeli besleyen herhangi bir devletin,Teknik,endüstri ve iktisadi yardımını,severek karşılarız.Bu şartları içine alan bir barışın acele kararlaştırılması da, milli emelimizdir.
Milletlerin kendi kaderlerini kendilerini belirttiği bu çağda, Merkez hükümetinin,milli meclis hemen toplaması ve millet mukadderatını milli meclisin denetimine bırakması,mecburidir.
Yurdumuzun karşılaştığı acılar ve olaylar ile hep aynı milli gayeler için kurulan cemiyetlerin birleşme ve anlaşmasından,şarkı Anadolu müdafaa-i hukuk cemiyeti adlı umumi bir bütünlük kurulmuştur.Bu cemiyet,her türlü particilik akımlarından uzak olup, bütün Islam yurttaşlar,bunun tabii azasıdır.
Kongre tarafından seçilen bir Temsil Heyeti, kabul edilip;Köylerde ve vilayet merkezlerine değin var olan milli teşkilat birleştirilip teyit edilmiştir.


KONGRENIN ÖNEMI VE SONUÇLARI
Ilk defa milli sınırlardan bahsetmiştir.
Mustafa Kemal'in katılması bölgesel olmasına rağmen ulusal kararlar almalarına neden olmuştur.
Millet iradesine dayanan yeni bir devlet kurulacağını açıklamıştır.
Millet iradesinin padişah ve halifeyi de kurtaracağını açıklayarak halktan gelebilecek tepkiler önlenmeye çalışılmıştır.
Temsil heyeti seçilmiş başkanlığına Mustafa Kemal getirilmiştir.
Amasyada bahsedilen milli heyetin seçimi bu kongrede tüm yurdun temsilcileri tarafından olmasa da seçilmiş ve bir hükümet gibi görev yapma yetkisi verilmiştir.
Azınlıklara verilen haklara tepki gösterilmiştir.
Sivas kongresi için ön hazırlık olmuştur.
Ulusal birlik için önemli bir adım atılarak doğudaki cemiyetler birleştirildi.
Ilk defa geçici bir hükümetten bahsetti.
Manda ve himayeye ilk kez karşı çıkılmıştır.
Egemenlik ve bağımsızlık şartsız olarak ilan edilmiştir.
Istanbulun Mustafa Kemal ve arkadaşları üzerindeki baskısı artmıştır.
TBMM nin açılış gerekçesi bu kongrenin karalarında yatmaktadır.
Mudanya ateşkes ve Lozan barışının bağımsızlığı savunan düşüncesi ilhamını bu kongreden alır.
Amasya genelgesinde yayınlanan esaslar ilk kez bu kongrede halkın seçtiği temsilciler tarafından benimsenip karara bağlanmıştır.
Mebusan meclisinin toplanması istenmiştir.
Doğu Anadolu nun ve Karadeniz bölgesinin Türk olduğunu Osmanlıdan ayrılamayacağını açıklamıştır.
Mondrosun hükümlerine Istanbul hükümeti uysa bile milletin uymayacağı kararı alınmıştır.
Amasyada yer alan “milletin istiklalini milletin azmi ve kararı kurtaracaktır” bu kongrede “milli güçleri yürür milli iradeye egemen kılmak ana gayedir “ şeklinde karara bağlanmıştır.
Kongrede alınan kararlara milli mücadelenin temelini oluşturmuştur.
Batı Anadolu daki cemiyetlere örnek olmuş onların çalışmalarına hız kazandırmıştır.
Milli güçleri yürür hale getirme kararıyla kendi başımıza kurtuluşu hedeflemiştir.

l. BALIKESIR KONGRESI 26-31 Temmuz 1919
Yunanı Izmir i  işgalinden sonra yöre halkı küçük çaplı kongreler düzenlemiştir.
Daha sonra Reddi Ilhak cemiyeti l. Balıkesir kongresinin düzenlendi.
Arılan kararlarda
Yunanla mücadele edilecek
Padişaha bağlı kalınacak
Bölgesel güçler birleştirilecek
Herkes askerlik göreviyle yükümlendirilecek
Asker kaçakları sürgün edilicek.

ALAŞEHIR KONGRESI 16-25 AÄžUSTOS 1919
Bu kongre egedeki teşkilatlar tarafından l. Balıkesir ve Erzurum kongresi kararlarının görüşmek için toplanmıştır.
Burada alınan kararlara bakıldığında
Erzurum kongresi kararları benimsenecek
Yunana karşı ölünceye kadar mücadele edilecek
Batı Anadolu daki cemiyetler birleştirildi.
Askere alma ve silah temini gibi işleri kongre yapacak.
Tesbit edilen hattın doğusuna düşman geçirilmeyecek.
Bu kongrede batı Anadolu daki cemiyetler birleştirilerek bir savunma hattı oluşturulmuştur.
Böylece bu kongrelerden sonra batı cephesi kurulmuş oldu.

ll.BALIKESIR KONGRESI 22 EYLÜL 1919
Hacim Muhittin Bey tarafından toplanıp Sivas kongresi kararlarını benimsediklerini açıklamışlardır.
Bu da Batı Anadolu daki teşkilatın Mustafa Kemal in emrine girdiğini gösterir.

SIVAS KONGRESI 4-11 EYLÜL 1919
Erzurum kongresi bittikten sonra Sivas kongresi hazırlıklarına başlandı.
Sivas kongresinin toplanmasını iki şey tehdit ediyordu.
Itilaf devletlerinin Sivas ı işgal etme ihtimalleri.
Elazığ valisi Ali Galip in Istanbul un emriyle kongreyi basacağı.
Birinci tehdit pek dikkate alınmadı.
Ikinci tehdit üzerinde duruldu.
Kazım Karabekir bu konuda gereken tedbirleri aldı.
Ayrıca Sivas valisi Reşit Paşada Istanbul u dinlememiş ve gereken desteği vermiş ve gereken tedbirleri almıştır.
Sivas kongresinde iki mesele fazlaca tartışılmıştır.
Amerikan mandası
Kongreye başkanlık meselesi
Mustafa Kemal 2 Eylülde Sivas a geldi.
4 Eylülde kongre toplandı.
Istanbul hükümetinin çalışmaları fayda göstermiş katılım istenildiği gibi olmamıştır.
Bazı kişiler Mustafa Kemal'in başkanlığını istemediyse de o başkan seçildi ve bir açış konuşması yaptı.
Konuşmasında
Mondrosun hükümlerinin aleyhimize işlediğini.
Ermenilerin doğuyu sahiplenmek istediklerini
Yunanın batı Anadolu'ya almak istediğini
Istanbul hükümetinin galip devletlerin merhametine sığındığını 
Ecnebi mandaterliğinin kesinlikle reddedilmesi gerektiğini
Meclisi mebusanın açılması gerektiğini
Ferit Paşa hükümetinin reddedilmesi gerektiğini
Erzurum kongresi hakkında bilgi verdi.
8 celse yapan kongre Erzurum kongresi karalarını ufak değişiklikler yaparak aynen benimsedi.
Mütareke 30 Ekim 1918 de imzalanırken milli sınırlar içinde sayılan anayurt,bir bütündür, parçalanmaz,bölünüp ayrılmaz.Bu sınırsız içindeki Müslümanların hepsi “öz kardaştırlar”
Osmanlı topluluğunun bütünlüğü ve milli istiklalimizin sağlanması,Hilafet ve Saltanat'ın korunması için,milli kuvvetleri ve milli idareyi takim kılmak esası kesindir.
Osmanlı ülkelerinin herhangi bir bölgesine yapılacak işgal ve müdahaleye yanı yurdumuzda birer Rumluk,ve Ermenilik kurulması gözetilmesine karşı Aydın-Manısa-Balıkesir Cephelerinde olduğu gibi birlikte koruma ve karşı koyma esası kabul edilmiştir.
Öteden beri aynı yurtta yaşadığımız bütün Gayrimüslimler,her türlü haklar eşitliğinden faydalanacaklar ve bu unsurlara,siyasi hakimiyetimizi ve içtimai dengemizi bozacak imtiyazların verilmesi,tanınmayacaktır.
Osmanlı Hükümeti,(Ferid Paşa'nın Mayıs 1919 da beyanatta bulunup, Doğu'yu Ermenilere bağışlamasına bezer) bir siyasi baskı karşısında Yurdumuzun herhangi bir bölümünü bırakmak veya ihmal etmek zorunda kalırsa,Saltanat'la Vatan ve Milletin korunacak bütünlüğünü sağlayacak her türlü tedbir ve kararlar alınacaktır.
Itilaf Devletlerince, 30 Ekim 1918 de Mütareke ile tanınan milli sınırlar içindeki halkımızın dini,içtimai,harsi birliği ve yurt bütünlüğümüzü bozacak karar alınmasına itiraz edilecektir.
Milletimiz,insani ve çağdaş Gayeleri tebcil ederek,fenni,sınai ve iktisadi ihtiyaçlarımız olduğunu bilir.Buna göre,Devletimizin iç ve dış istiklalini ve yurdumuzun bütünlüğünü korumak şartı ile, ülkemize karşı istila ülküsünü beslemeyen herhangi bir devletin teknik,endüstri ve ekonomik yardımlarını,sevinçle karşılarız.Ayrıca bu şartlara uygun bir adil ve insancıl barışın acele kararlaştırılması, insanlık ve dünyanın selameti adına milli isteğimizdir.
Milletlerin kendi mukadderatını kendileri belirttiği çağımızda, Merkezdeki Hükümetimizin de, milli iradeye tabi bulunması gerekir. Bu bakımdan hükümetin, milli meclisi vakit geçirmeden toplanması ve milletin,yurdun mukadderatı hakkındaki kararlarını.milli meclisin murakabesine sunması mecburidir.
Yurdumuzun ve milletimizin uğradığı mezalim ve acılar yüzünden,aynı gayelerle milli vicdandan doğan yurtçu ve milliyetçi cemiyetlerin birleşmesiyle, bu defa Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti kurulmuştur.Bu Cemiyet,her türlü particilik akımlarından ve şahsi ihtiraslardın büsbütün uzaktır.Bütün Müslüman yurttaşlarımız bu cemiyetin tabii azasıdır.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti'nin 4 Eylül 1919'da Sivas'ta toplanan Umumi Kongresi tarafından,kutlu ülküyü gerçekleştirmek ve umumi teşkilatı idare için, bir temsil He'yeti seçilmiştir.Ayrıca köylerden il merkezlerine değin,bütün milli teşkilatı güçlendirilip,birleştirilmiştir.

KONGRENIN SONUÇLRI VE ÖZELLIKLERI
Erzurum kongresine göre genişletilmiş ve millileştirilmiştir.
Bütün cemiyetler birleştirilerek tek bir cemiyet olmuştur.
Kongre Ali Fuat Cebesoy Paşa yı batı Anadolu umumi Kuvva-i milliye komutanlığına atamıştır.
Buda kongrenin yürütme görevini eline aldığını ve bir hükümet gibi görev yaptığını gösterir.
Kongreye ABD temsilcileri gözlemci olarak katılmış,buda Amerikan mandasının gündeme gelmesine neden olmuş ve kongreyi fazlaca meşgul etmiştir.
Kesin olarak tam bağımsızlık kabul edilerek bu konu bir daha tartışılmamış ve hedef belli olmuştur.Ya istiklal ya ölüm.
Proganda için Iredeyi Milliye adlı bir gazete çıkarılmıştır.
Temsil heyeti tüm yurdu temsil etme ve yürütme görevini ve gücünü de üzerine almıştır.
Ilk defa Anadolu'da gücünü halktan alan bir otorite doğmuştur.(temsil heyeti)
Başkanlık meselesi çok tartışılmış,kongreyi meşgul etmiş,Mustafa Kemal başkan seçilerek başkanlık meselesi son bulmuştur.
Milli sınırlar yeniden ortaya konmuştur.
Mebusan meclisinin toplanması bir daha istemiştir.
Ulusal egemenlik kavramı kullanılarak cumhuriyete giden yol açılmıştır.
Ali Galip in tehdidi altında toplanması ve Erzurum kongresi kararlarını aynen benimsediğinden kısa sürmüştür.
Mustafa Kemal'in ulusal direnişi birleştirme düşüncesi burada gerçekleşmiştir.
Amasya'da bahsedilen her türlü tesir baskıdan uzak milli heyetin seçimi burada gerçekleşmiştir.
Kongreden sonra Damat Ferit e kesin cephe alınmış Anadolu dan gelen baskı sonucu istifa etmek zorunda kalmıştır.
Mondrosun hükümlerine uyulmayacağı açıklanmıştır.
Erzurum kongresi kararlarını millileştirmiştir.

TEMSIL HEYETININ GÖREVLERI

Askeri güçlerin toplanmasını sağlamak
Ulusal meclisin açılmasını sağlamak
Askeri ve sivil makamlara gereken emirleri vermek
Seçimlerin yapılmasını sağlamak
Gerekirse geçici hükümeti kongre adına seçmek
Milli mücadele için gereken ne varsa yapmak

SIVAS KONGRESINDEN SONRAKI GELIŞMELER
Mustafa Kemal Ferit Paşa hükümetine karşı olup her fırsatta çekilmesini istemiştir.
Itilaf devletlerinin baskısı ile Ferit Paşa hükümeti Sivas kongresinin toplanmaması için elinden geleni yapmıştı.
Kongreden sonra Mustafa Kemal kongre hakkında telgrafla padişaha bilgi vermek istedi.
Ayrıca Ferit paşayı da şikayet edecekti.
Fakat Damat Ferit bu telgrafı engelledi.
Buda bardağı taşıran son damla oldu ve Mustafa Kemal hükümetin yanlışlarını sıralayarak
Kongreyi bastırmak istediğini
Sarayla haberleşmesini engellediğini
Cinayetler işlediğini
Etnik grupları ayaklandırdığını
Birlik bütünlüğü bozduğunu
Itilaf devletleri ile işbirliği yaptığı
Ingiliz muhibbiler cemiyeti için çalıştığı
bazı tedbirler aldı.
Yaptığı ilk iş Anadolu ile Istanbul un haberleşmesini kesmek oldu.
Bu olay temsil heyetini Anadolu'da tek başına otorite yapıyordu.
Anadolu'da ailelerinden haber alamdan askerler durumdan şikâyet etmeye başladılar.
Yapılan baskılara dayanamayan Damat Ferit 2 Ekim 1919 da istifa ette.
Bu temsil heyetinin Istanbul hükümetine karşı kazandığı ilk zafer oldu.
Padişah hükümet kurma görevini padişah Ali Rıza paşaya verdi.
Ali Rıza Paşa Istanbul'da hükümet kalmanın şartının Anadolu'ya bağlı olduğun gördü.
Işte bu yüzden mektuplaşma yoluyla Mustafa Kemal le uzlaşma yoluna gitmeye çalıştı.
Mustafa Kemal
Erzurum ve Sivas kongreleri kararlına saygı göstermesini
Ulusal çıkarlara ve ulusal örgütlere karşı çıkmaması
Mebusan meçlisini açmasını
Barış görüşmelerine gidecek temsilcilerin halkın güvenini kazanmış kişilerden olmasını
Şartlarıyla hükümetinin destekleyeceğini açıklamıştır.
Uzlaşıldıktan sonra haberleşme yasağı kaldırıldı.

AMASYA GÖRÜŞMELERI 20-22 EKIM1919
Mustafa Kemal ve Istanbul hükümeti arasındaki karşılıklı bu iyi niyetlerinden sonra istanbu hükümeti temsil heyeti ile görüşmeye kara verdi.
Bu görüşmede itilaf devletlerinin Anadolu'daki fiili durumu bitirmesi için hükümete yaptığı baskıda etkili oldu.
Görüşme teklifi Istanbul hükümetinden geldi.
Buda Istanbul'un temsil heyetini resmen tanıdığını gösterir.
Bahriye nazırı Salih Paşa ve Mustafa Kemal Amasya da görüştüler.
Bir açık birde gizli protokol imzaladılar
Açık protokolde
30Ekim 1918 ‘de Mütareke ile tespit edilen sınırlar içinden Türklerin oturduğu yerlerden bir parça, hiçbir sebeple, düşmana bırakılmayacak;yabancı himaye ve mandası,asla kabul edilmeyecek.
Garimüslimlere,Türkiyenin siyasi hakimiyet ve içtimai düzenini bozacak hiçbir imtiyaz verilmeyecektir.
Sivas Kongresinde kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti,Istanbul Hükümetince,bir hukuk teşekkülü olarak tanınacak ve yapılacak barış görüşmelerinde,Türkiye Murahhası olacak kişileri,bu Cemiyetin Temsil Hey'eti de tasvip ederse,onların Murahhaslığı kesinleşecektir.
Yeni seçimle gelecek Mebusların işgal tehlikesi altındaki başkent Istanbul'da toplanması, uygun değildir.

11 maddelik gizil protokolde ise
Izmir in Yunanlılarca boşaltılması için hükümetin teşebbüse geçmesi gerekirse yerli gizil talimatlaTürklere protesto mitingleri yaptırılması
Aydın kuvva-i milliyesine yardım edilmesi
Çukurovanın Anadolu dan hiçbir suretle ayrılmaması
barış görüşmelerine gidecek heyetin bildirilmesi
Ingiliz muhibbiler cemiyetinin çalışmalarının sınırlandırılarak kontrol edilmesi
Yabancı altınları ile satın alınan Türklerce kurulmuş gazete dergi vb.yerlerin yayınlarının durdurulması.

Sonuçta
Görüşmelerde Sivas kongresi kararlarının kabulü istenmiş Salih Paşa kabul etmiş ama Istanbul hükümeti kabul etmemiş.
Temsil heyeti tanınmıştır.
Görüş ayrılıkları ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.
Mebusan meçlisinin açılması sağlanmıştır.
Anadolu'nun isteklerine Istanbul ilk defa burada uydu e kendi hareketlerini Anadolu'ya göre ayarlamaya başladı.
Bu görüşmelerden sadece mebusan meclisinin açılması gerçekleşmiştir.

ANKARA'NIN MERKEZ SEÇILMESI 27ARALIK 1919

Mebusan meçlisini açılmasına karar verilence Mustafa Kemal bunun Anadolu'da bir yerde toplanmasını istedi.
Bu kanun-i esasiye aykırı olduğu için kabul görmedi.
Neticede seçimler yapıldı meçlisin Istanbul'da açılması yakınlaştı.
Mustafa Kemal Erzurum milletvekili seçildi ama Istanbul'a gitmeyecekti.
Anadolu'dan Istanbul'a gidecek milletvekilleri ile görüşüp gereken talimatları vermek için Istanbul yolu üzerindeki bir yere gitmek istedi.
Önce Eskişehir düşünüldü fakat düşmana yakın olduğundan Ankara tercih edildi ve buraya 27 Ekim 1919 da gelindi.
Ankara daha sonra merkez seçildi ve burada kalındı.
Ankara'nın merkez seçilmesinde
Merkezi bir konumda olması
Güvenlikli olması
Işgal edilmemiş olması
Istanbul'a yakın olması buradan meclisin çalışmalarının yakından takip edilebileceği
Batı cephesine yakın olması
Ulaşımının ve haberleşmesinin iyi olması.
Ankara'ya gelindikten sonra burada Hakimiyet-i Milliye adlı bir gazete çıkarılmaya başlandı.

Ayrıca Bakınız

8. Sınıf Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı Özet Notlar

1.Dünya Savaşı Haritaları

2.Dünya Savası Haritaları

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Kurtuluş Savaşı haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Tc inkılap Tarihi veAtatürk'ün Kronolojik Hayatı Atatürkçülük Sorular

Tarih Konular

Atatürk Videoları

Türkiye Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Tarih

Tarihi Videolar

Resimlerlerle Tarih