Inkılap Tarihi Performans Ödevi

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

T.C. INKILAP TARIHI VE ATATÜRKÇÜLÜK

PERFORMANS ÖDEVI 

1)M. Kemal Atatürk'ün doğduğu şehir olan Selanik, şu anda aşağıdaki hangi ülkenin sınırları içindedir?

A) Bulgaristan          B) Yunanistan

C) Kosova                D) Türkiye

2)    M. Kemal Harp Okulu'nu bitirdikten sonra Yüzbaşı rütbesiyle ilk olarak nerede görevlendirilmiştir?

A) Şam            B) Çanakkale     C) Sofya       D) Kafkasya

3)    M. Kemal'in ilk katıldığı ve deneyim kazandığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çanakkale   B) Musul  C) Trablusgarp    D) Kafkasya

4)    Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal'in yer almadığı  bir savaştır? 

A)    Trablusgarp Savaşı
B)    Balkan Savaşı
C)    Çanakkale Savaşı
D)    Galiçya-Makedonya Savaşı

5)   Atatürk'ün bu sözü, aşağıdaki özelliklerinden hangisini işaret eder?

A)    Çok yönlülüğü
B)    Ileri görüşlülüğü
C)    Idealistliği
D)    Akılcılığı

6)  Atatürk diyor ki: ‘'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum 

Yukarıdaki sözü M. Kemal aşağıdaki cephelerden hangisini söylemiştir?

A)Çanakkale cephesi
B)Kafkasya cephesi
C)Suriye cephesi
D)Kanal cephesi

7)   Aşağıdakilerden  hangisi Erzurum kongresinde alınan kararlardır?

A)    Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz
B)    Yabancı işgal ve müdahelelere karşı, Osmanlı Hükümeti'nin dağılması halinde  ulus hep birlikte direnişe geçcektir
C)    Manda ve himaye kabul edilemez
D)    Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır

8) Düzenli ordunun kazandığı başarılar Anadolu'nun düşman işgalinden kurtulmasında çok önemli  paya sahiptir.

Aşağıdakilerden yerlerden hangisinin kurtarılmasında Düzenli ordunun
Doğrudan payı bulunmamaktadır?

A) Manisa-Izmir         B) Artvin-Kars
C) Urfa- Maraş          D) Eskişehir-Bursa

9)    “Istanbul'da II.Meşrutiyet'in ilanına karşı çıkan bazı kesimler ayaklanma çıkartmışlardı. Bu isyan Rumi Takvimle 31 mart tarihine rast geldiği için bu isimle anılır.”

31 Mart isyanını bastırmaya gelen Hareket Ordusu'nun içinde M.Kemal
hangi görevi üstlenmişti?

A)    Başkomutandır
B)    Kurmay Başkanıdır
C)    Teğmendir
D)    Istihbaratçıdır

10)    M. Kemal I. Dünya Savaşı'nın başladığı sırada aşağıdaki hangi  görevde bulunuyordu?

A)    1. Ordu Komutanlığı
B)    Yıldırım Orduları Komutanlığı
C)    Sofya Orduları Komutanlığı
D)    Çanakkale Grup Komutanlığı    

11)    Mustafa Kemal'in Milli Mücadele'yi başlatmak için Istanbul'dan Anadolu'ya geçmek istemesinde;

I.    Istanbul hükümeti'nin işgallere kayıtsız şartsız kalması,
II.    Anadolu'nun işgale uğramamış olması,
III.    Gücünü halktan alan bir hareket başlatmak istemesi 
sebeplerinden hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I       B) I,II ve III   
C) II ve III         D) I ve II

12)          I. Mondros Ateşkes Antlaması imzalandı
II. M. Kemal Anafartalar Grup Komutanlığına atandı.
III. M. Kemal Samsun'a çıktı
IV. Yunanlılar Izmir'e asker çıkardı
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden  hangisinde     doğru olarak verilmiştir?

A) III-IV-I-II           B) II-I-IV-III    C) IV-II-III-I   D) II-III-I-IV

13)    Aşağıda verilen cemiyetlerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetler arasında gösterilemez?

A)     Ingiliz Muhipler Cemiyeti
B)     Wilson prensipleri Cemiyeti
C)     Izmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
D)       Sulh-i Selameti Osmaniye Fırkası

14)    Erzurum Kongresinde “ Milli gücü etken ve miil iradeyi hakim kılmak esastır” maddesi aşağıdaki verilen alanlardan hangiside bir değişim yaşanacağının kanıtıdır? 

A) Kültürel                         B) Siyasi 

C) Sosyal                          D) Dini


15)       I. Meclis-i Mebusan'da Misak-ı Milli kabul edildi
II. I. Inönü Zaferi kazanıldı
III. Paris Barış konfrensı düzenlendi.
IV. Amasya Genelgesi yayımladı.
Yukarıdaki kronolojik olarak hangisidir?
A)II-I-IV-III            B) III-IV-I-II

C) I-IV-III-II           D) IV-II-I-III


16)     

“ Türk toprağı sen, seni seven Türk  milletinin mezarı depilsin, Türk milleti için yaratıcılığını göster”
Mustafa Kemal'in yukarıdaki sözü onun aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

A)    Mantıklı ve gerçekçiliği
B)     Vatan ve millet sevgisi
C)    Yaratıcı düşüncesi
D)    Rehber ve önderliği

17) M.Kemal 1914- 1920 yılları arasında aşağıdaki görevlerden hangisini yapmamıştır? 

A)    19. Tümen Komutanlığı
B)    9. Ordu Müfettişliği
C)    Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı 
D)    TBMM Orduları Başkomutanlığı
18)Aşağıdakilerden Sivas'ta alınan kararlardan hangisi  cemiyetlerdendir?

A)    Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk
B)    Trabzon Muhafazaa-i Hukuk Cemiyetleri
C)    Anadolu ve  Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
D)    Kilikyalılar Cemiyeti19) 1908'deki II. Meşrutiyet'in ilanı aşağıdakilerden hangisine sebep olmamıştır?

A) 31 Mart Vakasının olmasına
B) Balkanlardaki bazı topraklarının
C) Meclis-i Mebusan'ın tekrar açılmasına
D) Yeni topraklar elde edilmesine

20) Misak-ı Milliye göre aşağıdakilerden hangisinde halk oylamasına başvurulacaktır?

A)Kars            B)Adana        C)Erzurum        D)Konya
21) I. Mondros ateşkes        II. Uşi antlaşması
III. Izmir'in Işgali             IV. 31 Mart Vak'ası
Yukarıdaki olayları kronolojik olarak hangisidir?

A)I-II-III-IV        B)II-I-IV-III        C)IV-II-I-III        D)II-IV-I-III

22)  Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A)Balkan savaşları        B) Çanakkale savaşları
C)Trablusgarp savaşı        D) 31 mart vakası I. Mondros ateşkesi

23) Sivas kongresinin önemli sonuçlarından biri de Amasya görüşmelerinin yapılmasını sağlamasıdır.
Amasya görüşmelerinde Temsil Heyeti ile Istanbul Hükümeti arasında anlaşmaya varılan konular arasında aşağıdakilerden hangisi vardır?          
A)Cemiyetlerin birleştirilmesi,
B)Takrir-i sükun kanununun çıkarılması,
C)Hıyanet-i vataniye kanununun çıkarılması,
D)Meclis-i Mebusan'ın açılması.  

24) TBMM'nin açılan ve kapanan ilk cephesi Doğu cephesidir. Bu cepheki savaş, Ermenilerle yapılan Gümrü Antlaşması'yla sonuçlanmış, böylece Misak-ı Milli ‘de belirlenen doğu sınırı büyük ölçüde çizilmiştir.
Doğu'da Misak-ı Milli sınırlarına ulaşılması aşağı-dakilerden hangisinin uygulanamayacağına bir kanıt olarak gösterilebilir?

A)    Hiyanet-i Vataniye yasasının
B)   Sevr Antlaşmasının
C)   Meclis Hükümeti sisteminin
D)   Brest - Litovsk Antlaşması'nın

25) -TBMM Hükümetinin uluslar arası alanda kazandığı ilk siyasal başarı aşağıdakilerden hangisidir?


a)    Ankara Antlaşması
b)    Sevr Antlaşması
c)    Moskova Antlaşması
d)    Gümrü Barış Antlaşması

26) Milli mücadelede, TBMM Hükümetinin kazandığı ilk askeri başarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Doğu illerinin Ermenilerden kurtarılması
B)  Güney illerinin Fransızlardan kurtarılması
C)  Izmir'in Yunanlılardan kurtarılması
D)  Istanbul'un Itilaf Devletlerinden alınması
27) Aşağıdakilerden hangisinde Mustafa Kemal'in  askeri dehası Türk Milleti ve dünya kamuoyunca görülmüştür?
A)Trablusgarp Savaşı                                            C)Çanakkale Savaşı
B)31 Mart Olayı                                                    D)Balkan Savaşları

28) Amasya Genelgesi ile ilk kez hangi kavramdan bahsedilmiştir?

A)Düşman Egemenliği
B)Milli Egemenlik
C)Azınlık Egemenliği
D)Itilaf devletleri Egemenliği

29) Aşağıdakilerden hangisi Sevr Barış Antlaşması'nın özelliklerinden biri değildir?
A-Uygulanamayan bir antlaşmadır.
B-Damat Ferit Paşa tarafından imzalanmıştır.
C-Saltanat Şurası tarafından onaylanmıştır.
D-Türk milletinin bağımsızlığını amaçlamıştır.

30) Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı'nı hazırlayan sebeplerden değildir?

A) Sömürgecilik yarışı.        B) Siyasi bloklaşma
C) Hızlı silahlanma            D) Italya'nın Habeşistan'a saldırması
31) Osmanlı Devleti , 19.yüzyılda Batılı büyük devletlerle ittifak arayışı içine girmiş Fransa,Rusya,Ingiltere ve daha sonrada  Almanya ile geçici dostluklar kurmak zorunda kalmıştır.

Osmanlı yönetiminin böyle bir siyaset izlemesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Milletlerarası barışa katkıda bulunmak istemesi.
B)    Ekonomik ilişkilerin önem kazanması
C)    Toprak bütünlüğünün tehlikeye düşmesi
D)    Yenileşme hareketleri için dış desteğe ihtiyaç duyması

32) Itilaf Devletleri'nin Anadolu'yu işgal etmeleri nedeniyle kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyet'lerinin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Yurdun bütünlüğünü sağlamak
B)    Kuruldukları bölgelerin işgaline son vermek
C)    Ulusal birliği sağlamak
D)   Osmanlı yönetimini değiştirmek

33) Mustafa Kemal' “ Ne Mutlu Türk'üm Diyene!” sözünü aşağıdakilerden hangisinde söylemiştir?

a) TBMM'nin açılışında         b) Gençliğe Hitabe'de    
c) Cumhuriyet'in Ilanında     d) Onuncu Yıl Nutku'nda

34) Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde alınan Misak-Milli kararları arasında yer almaz?

A)Türk vatanının tümü hiçbir şekilde ayrılmaz bir bütündür.
B)Hiçbir şekilde kapitülasyonlar kabul edilemez.
C)Azınlıklara dışarıdaki Türkler kadar haklar verilmelidir.
D)Bütün milli cemiyetler tek bir isim altından birleştirilecektir.

35) TBMM;                   
I-   I.Inönü zaferinden sonra Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşmasını,
II-  Sakarya Meydan Savaşı sonrasında Fransa ile Ankara Antlaşması'nı,
III- Büyük Taarruz zaferinden sonra Mudanya Ateşkesi'ni imzalamıştır.
Bu bilgilerden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) TBMM tam bağımsızlığı sağlamıştır.       B) Askeri başarıları diplomatik başarılar izlemiştir.
C) Ingiltere TBMM'yi tanıyan ilk devlet olmuş.     D) Itilaf Devletleri tarihi emellerinden vazgeçtiler.
36) Doğu  cephesinde Kurtuluş Savaşı'nın ilk zaferini tayin eden savaş aşağıdaki devletlerden hangisine karşı yapılmıştır?     
A) Yunanistan'a      B)Ingilizlere  C)Fransızlara    D) Ermenilere

37) Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir. Ileri!


M. Kemal, yukarıdaki emri aşağıdaki savaşlardan hangisi sırasında vermiştir?
A) I. Inönü Savaşı
B) Büyük Taarruz
C) II. Inönü Savaşı
D) Sakarya meydan Savaşı

38)    I.  Gümrü Antlaşması
II. Ankara Antlaşması
III.Moskova Antlaşması
Kurtuluş Savaşı sırasında imzalanan yukarıdaki antlaşmalardan hangilerinin Güney sınırımızın çizilmesine katkı sağladığı söylenebilir?

A) Yalnız II            B) Yalnız III

C) I ve II                D) II ve III

39)Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde “ Boğazların ulusları bir komisyon tarafından yönetilmesi” kararı yer almıştır?

A)    Mudanya Ateşkes Antlaşması
B)    Sevr Antlaşması
C)    Ankara Antlaşması
D)    Moskova ANtlaşması

40) Aşağıdakilerden savaşlardan hangisinden sonra Italya Anadolu'daki işgal bölgelerinden çekilme kararı almıştır?

A)    I. Inönü Savaşı
B)    II. Inönü Savşı
C)    Eskişehir- Kütahya savaşı
D)    Büyük Taarruz
41) Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı bitiren antlaşmaların ortak özelliklerinden değildir?

A)    Devletlerin eşitliği ilkesi gözetilmiştir
B)    Mağlup devletler toprak kaybetmişlerdir
C)    Yenilen devletlerin hepsinde isyanlar çıkmıştır
D)    Yenilen devletlere kısıtlamala getirilmiştir

42) “ Sivas Kongresi'nden sonra Heyet-i Temsiliye Ankara'ya gelir”
Aşağıdakilerden hangisi    Temsil Heyeti'nin Ankara'yı merkez  seçmesinin  askeri nedenlerinden biridir?

A)    Ankara'nın Batı Cephesi'ne yakınlığı
B)    Ankara'daki ulaşım imkanlara
C)    Ankara'nın haberleşme imkanlarının iyi olması
D)    Ankaralının Heyet-i Temsiliye'ye yakın davranması

43)    I. I. Inönü
II. II.Inönü
III.Sakarya
IV.Eskişehir- Kütahya
M. Kemal yukarıdaki savaşların hangisinde “ Başkomutanlık” yetkilerini TBMM'den almıştır?

A) I          B) II     C) III     D) IV


44)    I. Londra
II. Kars    
III. Gümrü
IV. Mskova
Yukarıda verilen antlaşmalardan hangisi doğudaki sınırlarımızı belirleyen antlaşmalardan değildir?

A) IV            B) III       C) I        D) II

45) Osmanlı devletinin I.Dünya savaşına girme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Ingiltere ve Fransa'nın kışkırtmaları
B) Almanya'nın savaşı kazanacağına inanılması
C) Osmanlı Devletinin kaybettiği yerleri geri almak istemesi
D) Ittihat ve Terakki Partisinin Almanya'ya hayranlık duyması

46) Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan unsurlardan değildir ?

A)    Yurt
B)    Dil
C)    Millet
D)    Egemenlik

47) Fransız ihtilali sonrası Osmanlı Devletinde ilk ayaklananlar kimlerdir ?

A-) Yunanlılar     B-) Arnavutlar    C Sırplar      D-) Bulgarlar

48) Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra kurulan milli varlığa düşman cemiyetlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Ülke bütünlüğünü bozmaya çalışmaları
B) Işgallere karşı vatanı savunmaları
C) Işgalci devletler tarafından destek görmeleri
D) Anadolu'da başlayan milli harekete karşı olmaları

49) Aşağıdakilerden hangisi yararlı bir cemiyet değildir?
A) Trakya-Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Islam Teali Cemiyeti
D) Milli Kongre Cemiyeti

50) Mondros  Ateşkes  Antlaşması   aşağıdaki tarihlerden hangisinde yapılmıştır?

A)10 EKIM 1918    
B)20 EKIM 1918    
C)22 EKIM 1918     
D)30 EKIM 1918

Cevaplar

1    B    21    C    41    C
2    A    22    D    42    B
3    C    23    D    43    B
4    D    24    B    44    C
5    D    25    D    45    A
6    A    26    C    46    B
7    C    27    C    47    B
8    C    28    B    48    B
9    B    29    C    49    C
10    A    30    D    50    D
11    B    31    C       
12    B    32    B       
13    C    33    D       
14    B    34    D

15    B    35    C       
16    B    36    D       
17    D    37    B       
18    C    38    A       
19    D    39    B       
20    A    40    B       
{fcomment}

Ayrıca Bakınız

Atatürk ResimleriAtatürk Resimleri (105)

Atatürk Videoları

Sevr (10 Ağustos 1920) ve Lozan (24 Temmuz 1923) Antlaşmalarının Karşılaştırılması ve Sınırlar

Kurtuluş Savaşı haritaları

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Konular Ders Notları

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Kurtuluş Savaşı haritaları

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Performans Ödevi

2.Dünya Savası Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük