Türk Tarihi Genel Test Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

Türk Tarihi Genel Test Soruları

1.
I. Mısır Nomları(Şehir devletleri), savaş zamanı asker temini için toprakların bir kısmını nüfuzlu kişilere dağıtmışlardır
II. Hz. Muhammed Hayber'in fethinden sonra hayber Yahudilerinin bir kısmını burada kiracı olarak bırakmıştır
III. Selçuklular devlet topraklarını ikta(dirlik)'lara ayırmışlardır.
IV. Osmanlılar devrinde Tımar sistemi uygulanmıştır

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Üretimde süreklilik hedeflenmiştir.
B) Düzen ve asayiş sağlamak istenmiştir.
C) Devletin asker besleme külfeti azalmıştır.
D) Ekonomik refah artmıştır.
E) Merkezi otorite güçlenmiştir.

2. Türkiye Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan, Malatya'dan Süryani Patriği'ne yazdığı mektuplarda, Bizans'a karşı kazandığı zaferleri onun dualarına borçlu olduğunu söylemiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Islâm dininin Selçuklular arasında tam olarak yerleşmediğinin
B) Süryanilerin, Bizans ile aynı mezhepten olduğunun
C) II. Kılıç Arslan'ın, Süryani patriğinin manevi desteğine sahip olduğunun
D) Anadolu Hıristiyan birliğinin sağlandığının
E) Süryani patriğinin siyasal ayrıcalıkları olduğunun

3.
I. Doğu Hıristiyanlarına Müslümanlara karşı yardım götürmek istenmesi
II. Kralların eski güçlerini yeniden kazanmak istemesi
III. Türklerin batıya yönelik ilerleyişinin durdurulmak istenmesi
IV. Doğu ticaret yollarına yeniden işlerlik kazandırma amacı
Haçlı Seferinin yukarıdaki nedenlerinden hangilerinin, Avrupa halkının feodal düzenden çıkış çabası olarak gösterilmesi yanlış olmaz?
A) l ve III B) II ve III C) II ve IV D) l ve IV E) III ve IV

4. Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan ülkeyi on bir oğlu arasında paylaştırmıştır. Bu tarihten itibaren Türkiye Selçuklu Devleti'nde taht kavgaları artarak devam etmiştir. Osmanlılarda bu uygulama kaldırılarak merkezi otorite kuvvetlendirilmiştir. Bu durumun bir sonucu olarak Osmanlılar, Türk tarihinin en uzun ömürlü devleti olmuştur.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Türkiye Selçuklularının yıkılmasında veraset sistemi de etkili olmuştur.
B) Osmanlılar Islâmiyet öncesi Türk veraset sistemini en iyi uygulayan Türk devletidir.
C) Osmanlılar'ın güçlenmesinde veraset sisteminin niteliği de etkili olmuştur.
D) Selçuklu şehzadeleri yönetimi ele geçirmek için birbirleriyle mücadele etmişlerdir.
E) Osmanlılar'ın yönetim anlayışı dönemine göre oldukça modern bir yönetim şeklidir.

5. "Türkiye Selçukluları; Anadolu'yu bir ticaret merkezi hâline getirmeye çalışmışlar, ticaret yolları üzerine kervansaraylar yapmışlar. Antalya, Alanya ve Sinop'u fethederek buralara Türk tüccarlar yerleştirmişlerdir. Ele geçirilen bu şehirlerde tersane ve donanma kurmuşlar, ayrıca şehirlerin etrafını surlarla çevirmişlerdir."
Yukarıdaki bilgilere göre Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili olarak;
I. Şehirlerin savunulmasına özen göstermişlerdir.
II. Ticareti geliştirmeye çalışmışlardır.
III. Fetih politikaları ticari amaçlara yönelik olmuştur.
IV. Anadolu Türk birliğini sağlamışlardır.
gibi yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız l B) Yalnız III C) Yalnız IV D) III ve IV E) l, II ve III

6. XIII. yüzyılda Anadolu'da yoğunlaşan Moğol baskıları Anadolu siyasi birliğinin kısa sürede dağılmasına neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi siyasi birliğin dağılmasıyla ortaya çıkan beyliklerden birisi değildir?
A) Danişmentliler B) Aydınoğulları C) Germiyanoğulları D) Karamanoğulları E)Saruhanoğulları

7. XIII. yüzyılda Anadolu'da Türk kültür ve uygarlığında büyük gelişmeler görülmüştür.
Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun meydana gelmesinde etkili olduğu söylenemez?
A) Karamanoğlu Mehmet Bey'in Tükçe'yi resmi dil ilân etmesi
B) Selçuklu Sultanlarının ilmi ve edebi çalışmalara destek olmaları
C) Moğol istilâsından dolayı batıya göç eden bir çok bilgin ve edebiyatçının Anadolu'ya gelmesi
D) Endülüs Medreseleri'nde başarılı ilmi çalışmalar yapılması
E) Anadolu halkının bilimsel çalışmalara karşı ilgili olması

8.
- Göktürkler'de Kağan'ın bazı konuları kurultaya getirmesi
- Büyük Selçuklular'da sultanın bazı işleri Divan'a bırakması
- Osmanlılar'da Padişahların Divan'a başkanlık etme işini Vezir-i Azam'a bırakması
Yukarıdaki bilgilere bakılarak Türk devletleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Türk devletlerinde hükümdara yardımcı kurumlar vardır.
B) Divan'da bazı konular görüşülmektedir.
C) Kurultaya her konu getirilmemektedir.
D) Türk devletlerinde demokrasi uygulanmıştır.
E) Hükümdarlar yönetimde yetersiz kalmışlardır.

9.
I. Güneydoğu Anadolu'da kuruldu.
II. 1402 Ankara Savaşı ile sınırlarını genişletti.
III. 1473 Otlubeli Savaşı ile yıkılışa geçti.
Yukarıda bazı özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karakoyunlular B) Memlûkler C) Eyyubiler D) Akkoyunlular E) Timur Imparatorluğu

10. Türkiye Selçuklularında zanaatkârlar arasında dayanışmayı sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
A) Divan teşkilâtı B) Loncalar C) Uç beylikleri D) Kervansaraylar E) Ikta sistemi

11. Türkiye Selçuklu Devleti ile ilgili,
I. Türkçe'yi hem resmi yazışmalarda hem de bilim ve sanat dili olarak kullanmışlardır
II. Miryakefalon Savaşı ile yıkılma sürecine girmişlerdir.
III. Anadolu'da Kuzey-Güney, Doğu-Batı yönlü ticaret yolları oluşturmuşlardır.
IV. Etkileri günümüze kadar devam eden bilim ve din alimleri yetiştirmişlerdir.
Yargılarından hangileri doğrudur?
A) III ve IV B) Yalnız l C) Yalnız III D) Yalnız II E) l, ve II

12.
I. Konya - Ince Minareli Cami
II. Sivas - Gök Medrese
III. Bursa - Ulu Cami
IV. Cihan Şah - Taç Mahal
V. Erzurum - Çifte Minare
Yukarıdaki eserlerden hangileri Türkiye Selçukluları devrine aittir?
A) l-III ve IV B) l - II ve V C) II ve IV D) II - III ve IV E) III ve V

13. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçuklu Devleti'nin Anadolu'da ticari hayatı geliştirmek amacıyla yaptığı faaliyetlerden birisi değildir?
A) Kervansarayların yapılması
B) Önemli ticaret merkezlerinin ele geçirilmesi
C) Komşu ülkelerle çeşitli ticari antlaşmalar yapılması
D) Dirlik sisteminin uygulanması
E) Zarar eden tüccarların zararlarının devlet tarafından karşılanması

1.    

I. Konya, Sivas ve Kayseri gibi şehirlerin surlarının güçlendirilmesi
II. Yassı Çemen Savaşı'nda Harzemşahlar'ın yenilgiye uğratılması
III. Danişmendliler Devleti'nin ortadan kaldırılması
IV. Trabzon Rum Imparatorluğu'nun baskı altına alınması
V. Eyyûbiler'le askeri ittifak yapılması
Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri Türkiye Selçuklu sultanlarının Moğol tehlikesine karşı aldıkları tedbirler arasında gösterilebilir?

A) l ve V B) II ve V C) l ve IV D) III ve VI E) Yalnız l


2. Haçlı Seferleri sonrasında halka çok şeyler vadeden Papa ve din adamlarına bu seferlerden sonra halkın güveni kalmamıştır. Içine kapalı, dünya ile irtibatı olmayan halk, bu seferler ile ilk kez ciddi şekilde dış dünya ile tanışmışlardır. Doğunun düşünce sistemi, Batı dünyasını derinden etkilemiştir.
Yukarıdaki bilgi doğrultusunda, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Batı'da, Papa ve Kilise'ye karşı güven sarsılmasına
B) Toplumlarda yoğun kültürel etkileşimlerin yaşanmasına
C) Batı toplumlarının kendi yaşam biçimlerini sorgulama sürecine girmesine
D) Islâmiyet'in egemenlik sahasının genişlemesine
E) Batı toplumlarının değişim içerisine girmesine

3. Türkiye Selçuklu sultanlarının Karadeniz ve Akdeniz kıyılarındaki limanları ele geçirip şehirler arasında güvenli ticaret yolları oluşturmak istemelerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Doğu-Batı ticaret yolları üzerinde bulunmaları
B) Moğol istilâsından korunmak istemeleri
C) Bizans baskılarına son verme düşünceleri
D) Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlama çabaları
E) Taht kavgalarını sona erdirme istekleri

4. Türkiye Selçukluları Devri'nde;
- l. Kılıçarslan, l. Haçlı Seferi sonucunda Iznik ve Batı Anadolu’yu Bizans’a terk ederek merkezini Konya'ya taşımak zorunda kaldı.
- Taht kavgalarını fırsat bilen Bizans, Türkleri Batı Anadolu ile Anadolu'nun güney ve kuzey sahillerinden uzaklaştırdı.
Buna göre Anadolu'daki durumu aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
A) Taht kavgaları devam etti.
B) Türkler Iç Anadolu'ya çekilmek zorunda kaldı.
C) Siyasi üstünlük Türklere geçti.
D) Haçlı Seferleri daha da yoğunlaştı.
E) Selçuklular yıkılma sürecine girdi.

5. Islâm coğrafyası üzerine XI. ve XIII. yüzyılda Avrupalıların büyük kitleler hâlinde düzenlediği seferlere Haçlı Seferleri adı verilir. Bu seferlerin siyasal, dini, sosyal ve ekonomik sonuçları vardır.
Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri'nin dini sonuçları arasında gösterilebilir?
A) Burjuva sınıfının zenginleşmesi
B) Bankacılık faaliyetlerinin gelişmesi
C) Papa ve kilisenin otoritesinin zayıflaması
D) Rönesans ve Reform'a zemin hazırlaması
E) Derebeylik yönetiminin zayıflaması

6. IV. Haçlı Seferi sırasında Haçlılar Istanbul'u işgal ederek Latin Krallığını kurdular. Bizanslı yöneticiler ise Istanbul'dan kaçarak bir kısmı Iznik'te bir kısmı da Trabzon'da birer devlet kurdular.
Buna göre, IV. Haçlı Seferi'nin sonuçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Bizans'ın siyasi ve askeri gücünü zayıflattığı
B) Hristiyan devlet sayısını azalttığı
C) Anadolu'nun Selçukluların eline geçtiği
D) Bizanslıların Anadolu'dan tamamen uzaklaştırıldığı
E) Anadolu'nun batı bölgelerinin Bizans'ın eline geçtiği

7. XI - XIII. yüzyıllar arasında Islâm dünyası üzerine yapılan Haçlı Seferleri özellikle Türk devletlerini ekonomik, sosyal ve siyasal alanda olumsuz etkilemiştir.
Türk devletlerinin aşağıdaki çalışmalarından hangisinin Haçlı Seferleri'nin yeniden yapılmasını önlemeye yönelik olduğu savunulabilir?
A) Ticaret yollarını ele geçirmeye çalışmaları
B) Abbasi halifelerinin koruyuculuğunu üstlenmeleri
C) Orduda devşirmelere görev vermeleri
D) Hristiyan birliğini parçalamaya çalışmaları
E) Devamlı birbirleriyle mücadele etmeleri

8. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'nun ilk defa fethiyle kurulmuş devletler arasında gösterilemez?
A) Artuklular Devleti B) Saltuklular Devleti C) Danişmentliler Devleti D) Mengücükler Devleti E) Candaroğulları Devleti

9. Türkiye Selçukluları döneminde ticaret faaliyetlerine büyük önem verilmiştir. Malatya, Sivas, Kayseri, Konya ve Antalya gibi şehirler zengin birer ticaret merkezi hâline gelmiştir.
Günümüzde bu şehirlerin hangi özelliği bu durumu doğrulamaktadır?
A) Sanayinin gelişmiş olması
B) Nüfuslarının kalabalık olması
C) Bu şehirlerde Selçuklu döneminden kalma birçok kervansaray, cami ve medresenin bulunması
D) Bu şehirlerin Orta Anadolu'da bulunması
E) Buralarda yaşayanların büyük çoğunluğunun Türk ve Müslüman olması

10. Haçlı Seferleri'ne hem askeri hem de ekonomik güçleriyle katılan derebeyleri seferlerden sonra eski güçlerini kaybetmişlerdir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Akdeniz limanlarının önem kazandığına
B) Avrupa'da mezhep birliğinin bozulduğuna
C) Haçlı Seferlerinin başarısızlıkla sonuçlandığına
D) Skolâstik düşünce yerine özgür düşüncenin geliştiğine
E) Islâm dünyası ile Hıristiyan dünyası arasında çatışmaların sona erdiğine

11. Kutadgu Bilig'de "Türk insanı kılıç ve kalemi birlikte düşünen bir millettir. Kılıç memleketi zapdeder, kalem ise memleketi tanzim eder, düzenler" sözleriyle Yusuf Has Hacip Türk insanın güzel bir yönüne vurgu yapmıştır. Aşağıda verilen uygulamalardan hangisinin Y. Has Hacibin bu kanaati ile bağdaştığı iddia edilemez?
A) Ani kalesi fethinden sonra Alp Arslan'ın şehre büyük bir kervansaray ve medrese yaptırması
B) II. Kılıç Arslan Türkiye Selçuklu Devleti'nin sınırlarını Sakarya nehrinden Fırat’a kadar genişletirken aynı anda ülkeyi kervansaray ve medreselerle süslemesi
C) Abbasi halifeliğini koruyuculukları altına alan Büyük Selçukluların Bağdat’ta Nizamiye Medreseleri kurmaları
D) Ankara Savaşı'ndan sonra Bursa'ya gelen Timur'un Osmanlı Devlet arşivini yok etmesi
E) Alanya'yı fetheden Aleddin Keykubad'ın buraya liman ve medrese yaptırması

12. Aşağıdaki olaylardan hangisi, Türkiye Selçuklu Devleti'nin denizlerde de güçlü bir devlet hâline geldiğine kanıt olarak gösterilemez?
A) Suğdak'ın ele geçirilmesi
B) Kıbrıs krallığı ile ticari antlaşma yapılması
C) Alanya'da tersane kurulması
D) Kayseri, Konya ve Sivas'ın önemil ticaret merkezleri hâline getirilmesi
E) Antalya, Alanya ve Sinop'a yabancı tüccarların yerleştirilmesi

1.    Türkiye Selçukluları devrinde;
- Antalya, Alanya ve Sinop fethedildi.
- Trabzon Rum Imparatorluğu mağlup edilerek Karadeniz ticaret yolunun güvenliği sağlandı.Karadeniz'in kuzeyindeki Suğdak Limanı fethedildi.
Bu gelişmeler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Askeri seferler ekonomik amaçlı yapıldı.
B) Anadolu'da siyasi birlik sağlandı.
C) Anadolu kesin Türk yurdu hâline geldi.
D) Anadolu Selçuklu Devleti'nde yükselme devri başladı.
E) Bizansın Anadolu'daki üstünlüğüne son verildi.

2. Türkleri Anadolu'dan atmak isteyen Bizanslılar Türkiye Selçukluları ile 1176'da Miryokefalon Savaşı'nı yapmışlar ancak ağır bir yenilgiye uğramışlardır. Bu olay Anadolu Türk tarihi için önemli bir dönüm noktasıdır.
Miryokefalon Savaşı'nın sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Haçlılar'ın Türkler'i Balkanlar'dan atma ümidi sona ermiştir.
B) Anadolu'ya Türkiye denilmeye başlanmıştır.
C) Bizans'ın Anadolu'yu geri alma ümidi kalmamıştır.
D) Haçlı Seferleri ile Bizans'a geçen üstünlük tekrar Türk-ler'e geçmiştir.
E) Bizanslılar savunmaya çekilmiştir.

3.
- II. Gıyasettin Keyhüsrev ile evlenen Gürcü prensesi Konya'ya gelirken yanında papazlarını ve kutsal eşyalarını getirmiştir.
- II. Kılıçarslan, Malatya Süryani Patriği ile Incil üzerine tartışmalar yapmıştır.
Bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
A) Selçuklu sultanları hoşgörülüdür.
B) Komşu devletlerle akrabalık kurulmuştur.
C) Türkiye Selçuklu devleti zayıflamaya başlamıştır
D) Türkler arasında Hıristiyanlık dini tanınmaktadır.
E) Selçuklu Sultanları dini bilgiye sahiptir.

4. Selçuklu ordusunun temelini oluşturan Tımarlı Sipahiler, ikta sistemi içinde yetiştirilmekteydi.
Bu sistemin yararları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Hazinenin askeri harcamalarının azaltılması
B) Göçebe Türkmenlerin yerleşik halka zarar vermelerinin önlenmesi
C) Üretimde sürekliliğin sağlanması ve verimin arttırılması
D) Eyaletlerde güvenliğin ve devlet otoritesinin sağlanması
E) Adalet işlerinin düzenli yürütülmesi

5. Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluş yılında hutbede önce Büyük Selçuklu hükümdarının adı okunmaktaydı. Ancak l. Kılıç Arslan bu uygulamayı kaldırmış ve hutbede sadece kendi adının okunmasını istemiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Büyük Selçuklu Devleti yıkılmıştır.
B) l. Kılıç Arslan halifeliği ele geçirmiştir.
C) Türkiye Selçuklu Devleti lâik yönetim anlayışını benimsemiştir.
D) Büyük Selçuklu Devleti Islâm devleti olma özelliğini kaybetmiştir.
E) Türkiye Selçuklu devleti bağımsızlığını ilân etmiştir.

6.
- Pontus Rum Krallığı
- Bizans Imparatorluğu
- Kıbrıs Krallığı
- Iznik Rum Krallığı
Yukarıdaki belirtilen bölgelerin sınırlarına Türkiye Selçuklu Devleti Türkmenlerin yerleşmesini sağlamış ve başlarına bir komutan atayarak sınırların genişlemesini amaçlamıştır.
Türkiye Selçuklularında görülen bu bölgelere ne ad verilirdi?
A) Avasım şehirleri B) Sancak C) Uç vilayetleri D) Ordugâh şehirleri E) Eyalet

7. Büyük Selçuklular - Katvan Savaşı
Anadolu Selçukluları - Kösedağ Savaşı
Yukarıdaki savaşların Türk tarihi açısından ortak sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sınırların genişlemesi
B) Denizcilik faaliyetlerinin başlaması
C) Türk devletlerinin yıkılmasına neden olması
D) Iç karışıklıkların sona ermesi
E) Anadolu'nun fethinin gecikmesi

8. Türkiye Selçuklu Devleti'nde belli zamanlarda köylüye vergi affı çıkarıldığı, vergilerin hafifletildiği görülmektedir. Devlet bazı zamanlarda köylüye tohum ve çift hayvanı da dağıtmıştır.
Uygulanan bu politikanın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Köylüyü toprağa bağlayarak tarımın gelişmesini sağlamak
B) Ülkeyi savaşa hazır hâle getirmek
C) Müslüman olmayan halkı tarıma teşvik etmek
D) Tüm halkı tarım alanlarına çekmek
E) Fethedilen yerleri Türkleştirmek

9. Türkiye Selçuklu Devleti'nde ticari hayatın canlılık kazanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) Kervansarayların yapılması
B) Sinop'un fethi
C) Antalya'nın fethi
D) Devlet güvencesinin olması
E) Ikta sisteminin uygulanması

10. IV. Haçlı Seferi'nde, Haçlı kitleleri deniz yolu ile Ortadoğu'ya hareket ettikleri sırada yönlerini Istanbul'a çevirerek burayı işgal etmişlerdir. Böylece bu sefer amacından sapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi IV. Haçlı Seferi sonucunda meydana gelen gelişmelerden biri değildir?
A) Istanbul'un işgal edilmesi
B) Istanbul'un 1261'de tekrar ele geçirilmesi
C) Bizans topraklarında birden fazla yönetimin ortaya çıkması
D) Katolik mezhebi ile Ortodoks mezhebi arasındaki ayrılıkların artması
E) Kudüs'te Latin krallığı kurulması

11. "1096'da başlayan Haçlı Seferleri, aralıklarla 1270 yılına kadar devam etti. Bu seferlerin yapılmasında; Papaların vaatleri, Kluni tarikatının Müslümanlar aleyhindeki faaliyetleri etkili oldu.
Papa ve din adamlarının vaatlerine ve çekilen sıkıntılarına rağmen Haçlı Seferleri amacına ulaşamadı.
Bu durumun Avrupa'da yarattığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Feodal yönetim tarzı başladı.
B) Papa ve Kilisenin otoritesi sarsıldı.
C) Sanayi Inkılâbı gerçekleşti.
D) Coğrafya keşifleri hız kazandı.
E) Kilise ve papalık kurumunun etkisi arttı.
Türkiye Selçuklu Devleti'nde ticari hayatın canlılık kazanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) Kervansarayların yapılması
B) Sinop'un fethi
C) Antalya'nın fethi
D) Devlet güvencesinin olması
E) Ikta sisteminin uygulanması

12. Türkiye Selçukluları, Antalya, Alanya ve Sinop limanlarını ele geçirmişler, buralarda tersaneler kurmuşlardı. Bu limanları yollarla birbirlerine bağlayarak, belli aralıklarla kervansaraylar yapmışlardır.
Türkiye Selçuklularının; yukarıdaki bilgilere göre ulaşmak istedikleri temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Iç ve dış ticareti geliştirmek
B) Ülke sınırlarını güvenli hâle getirmek
C) Islâmiyet'i geniş alanlara yaymak
D) Merkezi otoriteyi güçlendirmek
E) Bizans'ın gücünü kırmak
1. TEST CEVAPLARI


1D= Ekonomik refahın arttığına dair bir bilgi verilmemektedir.

2C= Şıkkların tamamında bilgiler doğru gibi görünmekte Ancak, Siyasi de olsa Süryani Papazın manevi desteğini aldığını gösterir.

3B= Çünkü feodal düzen ezildikleri için halkı; karşı koyamadığı için de kralları bezdirmişti. Bu duruma da en uygun şıklar B şıkkıdır.

4B= Çünkü parçada Osmanlı'nın eski Türk veraset kanununu değiştirdiğini ifade ediyor.

5D= Çünkü, parçada sadece Selçukluların ticaret noktasındaki çalışmalarından bahsediliyor. Fetih politikasından bahsedilmiyor ve liman şehirlerine Türk tüccarı yerleştirerek de Anadolu Türk Birliğinin Sağlandığını ifade etmek yanlış olur..

6A= Çünkü Danişmentliler beyliği Malazgirt Savaşı sonrası kurulan ilk Türk Beyliklerindendir.

7D= Endülüs'teki çalışmaların Anadolu'yu birinci dereceden etkilediğni söylemek yanlış olur.

8E= Çünkü devletin liderleri kendilerindeki eksiklikten dolayı bu işi yapmamışlar, devlet adamlarının görüşlerine de saygı duyduklarını göstermişlerdir.

9D= Otlukbeli savaşında Osmanlıya yenilerek yıkılışa geçen devlet Akkoyunlar devletidir.

10B= Divan, meclistir. Uc Beyliği, sınırların güvenliğinden sorumlu beylikler. Kervansayar, konaklama yeridir. Ikta da toprak sistemidir.

11A= Resmi yazışma dili Farsça, halk dili Türkçe idi. Miryakefalon savaşı Selçukluların gücüne güç katan bir savaştır. Yıkılışına neden olduğu savaş Kösedağ savaşıdır..

12B = Ince Minareli Cami, II.Izzeddin Keykavus. Gökmedrese, 1271'de Selçuklu Vezirince. Bursa Ulucamii, 1395-99'da Yıldırım Bayezıd zamanında. Erzurum Çifte Minare 1271'de Selçuklu veziri. Tac Mahal, Şah Cihan’ın 1631’de Burhanpur’da doğum sırasında ölen karısı Ercümend Banu Begüm için yaptırdığı eserdir.

alıntıdır.

 

Ayrıca Bakınız

1.Dünya Savaşı Haritaları

2.Dünya Savası Haritaları

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Tarih Konular

Savaş Haritaları

Atatürk Videoları

Kurtuluş Savaşı haritaları

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Tarih

Tarihi Videolar

Tarihi Resimler