Islamiyet Öncesi Türk Tarihi Soru ve Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

Islamiyet Öncesi Türk Tarihi Soru ve Cevapları

1. Göktürk Devleti aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulmuştur?

A.Bumin Kağan      B.Bilge Kağan      C.Kutluk Kağan      D.Attila

2.  Çin'de üretilen ipeğin batıya taşınmasında kullanılan ticaret yollarına 'Ipek Yolu' adı verilmiştir.Ipek Yolu'nun geçtiği topraklarda yaşayan topluluklar önemli ticari kazanımlar sağlamışlardır.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenir?

A.Ipek yolu egemenliği için savaşklar yapılmasına
B.Ipek Yolu'nun değişmesine
C.Çin kültürünün Avrupa'da yayılmasına
D.Türklerin hayat biçimlerinin değişmesine

3. Kök Türkler,Ipek Yolunun denetimini ele geçitrmek için Sasanilere karşı Bizanslarla birlikte hareket etmişlerdir.

Bu durum Kök Türklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisişni doğrular niteliktedir?

A.Çinliler egemenlik altına alınmiştır.
B.Bizans kültürünün etkisinde kalmıştır.
C.Siyasi ittifaklar kurulmuştur.
D.Sasani Devleti ortadan kaldırılmıştır.

4. 630 yılında Çin egemenliği altına giren Göktürkler bu durumdan kurtulmak amacıyla birçok kez isyan çıkarmışlardır.

Bu durum,aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A.Kök türklerin hayvancılıkla uğraştılklarının
B.Kök türklerin bağımsız olmak istediklerinin
C.Türklerin üzerinde üstünlük sağlandığının
D.Kök türklerin aralarında anlaşamadıkları

5. Kök türkler Çin sınırında pazar yeri olarak kullanılmak üzere merkezler oluşturmuşlardır

Yukarıdakilerden hangisi anlatılmak istenendir?

A.Hayvancılığı yaygınlaştırmak
B.Türk Devletlerini yaygınlaştırmak
C.Devletin sınırlarını genişletmek
D.Ticari gelirleri  arttırmak

6.Göktürkler ile ilgili

1-Göktürkler milliyetçi bir davranış göstermişlerdir
2-Öz benliklerini korumaya çalışmışlardır
3-Cumhuriyet yönetimini benimsemişlerdir

Düşüncelerden hangisini ulaşabilir?


A.1 ve 3      B.1 ve 2      C. 2 ve 3       D.1,2 ve 3

7.Göktürklerinbazı özellikleri şunlardır:

1-Ülkenin hanedanınortak malı  sayılması
2-Orta Asya 'ya egemen olması
3-Alfabeyi kullanan ilk Türk devleti olması

Bu  özelliklerden hangileri Göktürklerin diğer Türk devletlerinden ayırmıştır?


A.Ylnız 3      B.1 ve 2      C.1 ve 3      D.2 ve 3

8.Göçebe hayat süren Göktürklerin tarihi ile ilgili araştırmalarda

1-Silahlar
2-Tapınak ve saray kalıntıları
3-Çadır parçaları

Malemelerinin hangisi ve ya hangilerinden yararlanılabileceği söylenemez?

A.Yalnız 1      B.Yalnız 2      C.1 ve 3      D.2 ve 3


9.Aşağıdakilerden hangisi ilk kez ''Türk'' adını almış devlettir?


A.Büyük Selçuklu Devleti               B.Bizans Devleti

C.Göktürk Devleti                            D.Avrupa Hun Devleti

10.   - Göktürkler 38 harfli Göktürk Alfabesini oluşturmuşlardır.
- Göktürkler Orhun Kitabelerini oluşturmuşlardır.
- Uygurlar 18 harfli Uygur Alfabesini oluşturmuşlardır.

Verilenler dikkate alındığında bu devletle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A.Kültürel ve edebi faaliyetlere önem verildiği
B.Yazı edebiyatın sözlü edebiyatın üstünde tutulduğu
C.Halk arasındaki kültürel farklılıklara son verildiği
D.Kültürel etkileşime kapalı kalındığı

11. 630 yılında Çin egemenliğine giren Doğu Göktürkler yarım yüzyıl boyunca ulusal kimliklere sahip çıkmışlardır.Her fırsatta Çin etrafında kurulmaya başlamış  ve bunu 631'de gerçekleşmişlerdir.

Buna göre Göktürklerle ilgili olarak

1- Milli benliklerini korudukları
2- Çin kültüründen etkilendikleri
3- bağımsızlıklarına düşkün oldukları    yargılardan hangileri söylenebilir?

A.Yalnız 3      B.1 ve 2      C.1 ve 3      D.2 ve3

12. Göktürkler Ipek Yolu'na hakim olabilmek için öncelikle Sasanilerle anlaşıp Akhunları yıktı.Daha sonra Bizans ile anlaşarak Sasanileri ortadan kaldırdı.Bu bilgiye göre Göktürklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?

A.Çin ile hiçbir mücadeleye girmedikleri
B.Ticarete önem vermedikleri
C.Devley teşkilatlarının zayıf olduğu
D.Çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri

13. Göktürkler Çin'in egemenliği altında yaşadıkları dönemde başarısızlıkla sonuçlanan pek çok ayaklanma gerçekleştirmişlerdir.Ama en sonunda kendi devletlerini yeniden kurmuşlardır.Türk adını ilk defa kullanan bu devlet,yine bir Türk Devleti olan Uygurlar tarafından yıkılmıştır.

Parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi savunulamaz?

A.Göktürklerin bağımsaızlıklarına düşkün oldukları
B.Türk Devletleri arasında mücadeleler olduğu
C.Çin'in Gökürklerin egememliğine girdiği
D.Göktürklerin ulusal kimliklerine sahip çıktıkları

14.Göktürkler

- Ilk defa türk adını kullanarak devlet kurdular.
- Ilk türk alfabesini kullandılar.
- Orhun Yazıtlarını diktiler.

Yukarıdaki bilgilere göre

1- Göktürkler milliyetçi bir davranış göstermişlerdir.
2- Öz benliklerini korumaya çalışmışlardır.
3- Cumhuriyet yönetimini benimsediler.

düşüncelerden hangisine ulaşılabilir?


A.1 ve 3      B.1 ve 2      C.2 ve 3       D.1,2 ve 3


15. Orhun Yazıtlarında Bilge Kağan 'Ey Türk Milleti ben yoksul olanları zengin kıldım,aç olanları doyurdum'demiştir.
Bu sözlere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?

A. Göktürk Devleti sosyal bir devlettir.
B.Göktürklerde yoksul halkında bulunduğu
C.Orhun kitabelerinin Türk tarihinin yazılı bir belgesi olduğu
D-Bilge Kağan'ın baskıcı bir hükümdar olduğu

16.  1- Asya Hun Devleti
2-Uygur Devleti
3.Göktürk Devleti
4.Avrupa Hun Devleti

Orta Asya'da kurulan yukarıdaki Türk Devletlerinden hangisi veya hangilerinin,kendilerine özgü bir alfabe kullandıkları söylenebilir?

A. Yalnız 3       B.2 ve 3      C.1, 2 ve 3      D.1, 2, 3, ve 4

17.    Köktürklerin bazı özellikleri şunlardır:
1.Ülkenin hanedanın ortak malı sayılması
2.Orta Asya'ya egemen olması
3.Alfabeyi kullanan ilk türk devleti olması

Bu özelliklerden hangisi ya da hangileri Köktürkleri diğer türk devletlerden ayırmıştır?

A.Yalnız 3      B.1 ve 2      C.1 ve 3      D.2 ve 3

18.    1. Türk adı ile kurulan ilk türk devletidir.
2.Kendi adları ile bilinen lfabe hazırlamışlardır.
3.Yerleşik yaşamı benimsemişlerdir.
4.Ipek yolu egemenliği ile Çin'le mücadele etmişlerdir.

Yukarıdakilerden hangisi Köktürklere ait bir özelliktir

A.Yalnız 1      B.Yalnız 3      C.2 ve 3      D.1 ,2 ve 3


19.    Köktürklerin tarih sahnesine çıkışlarının ve Avarlara karşı verilen mücadelerin konu edildiği destan aşağıdakilerden hangisidir?

A.Oğuz Kağan       B.Kırgız      C.Ergenekon      D.Manas


20.Göktürkler Ipek yolu hakimiyeti için aşağıdaki devletlerden hangisi ile mücadele etmiş olamaz?

A.Çinliler
B.Akhunlar
C.Sasaniler
D.Peçenekler

21.    - Hunlar Çin politikasına dayanamayarak Kuzey ve Güney Hunları olmak üzere ayrıldılar.
- Göktürkler 586 yılında Çin'in baskıları sonucu Doğu ve Batı Göktürk Devleti olmak üzere ikiye ayrıldılar.

Bu bnilgilere göre Türk devletlerinin yıkılmasında aşağıdakilarden hangisi etkili olmuştur?

A. Coğrafi zorluklar
B.Iç çekişmeler
C.Çin entrikaları
D.Boy siyaseti izlemeleri

22.Çin kaynaklarında; Göktürklerin ziraay aletleri ve tohumluk yahıl istedikleri belirtilmiştir.

Bu bilgilere göre Göktürkler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A.Savaşçı olduklarına

B.Üretim faaliyetlerinde bulunduklarına
C.Maden işlemeciliğinde geliştiklerine
D.Başlıca ekonomik faaliyetlerinin hayvancılık olduğuna

23.Bu dağların arasında sıkışarak çoğalmaya başlayan haklar artık bu dağ ve ormancılıklar içinde yaşayamaz hale gelmişlerdi. Kurtuluş için bir yol aradılar.Bir yol bulamayınca bu demir kapıyı eritip orada çıkmaya karar verdiler.Körükleri öyle dizdiler ki ateş yanıpta körükler üflenmeye başlayınca dağ hemen eriyip delinecekti. “

Göktürklerin Ergenekon Destanından alınan bir cümleye göre aşağıdaki ekonomik etkinliklerden hangisinin bu toplumda yaygın olduğu söylenebilir?

A. Madencilik
B.Hayvancılık
C.Tarım
D.Balıkcılık


24 Avarlara Göktürkler,Göktürkler Uygurlar,Uygurlara ise Kırgızlar son vermiştir.

Bu durumla ilgili;

1.Türk devletleri arasında yoğun bir mücadele vardır.
2.Boylar ve devletler arası çekişeler devletlerin yıkılışına neden olmuştur.
3.Türkler federasyon şeklinde örgütlenmiştir.

Verilenlerden hangisi söylenebilir?

A.Yalnız 1       B.1 ve 2      C.2 ve 3      D.1,2 ve3

25.Göktürkler Ipek Yolu hakimiyeti için Iran'da yaşayan Sasaniler ile savaşmış bu sırada Bizans'tan yardım almışlar.Bizans ile mücadele ederken de Sasanilerden destek almışlardır.

Buna göre Göktürkler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A.Ekonomik çıkarları için savaşmışlardır.
B.Devletler arası denge politikası izlemişlerdir.
C.Yerleşik hayata geçmişlerdir.
D.Batı yönünde seferler düzenlemişlerdir.

Cevap Anahtarı:

1-A, 2-A, 3-C, 4-B, 5-D, 6-D, 7-A, 8-B, 9-C, 10-A, 11-C, 12-D,13-C, 14-D, 15-D, 16-B, 17-A, 18-D, 19-C, 20-D, 21-C, 22-B, 23-A, 24-B, 25-C

Ayrıca Bakınız

islamiyetten Önceki Türk Devletleri

Göktürk (Köktürk) Devleti Haritası 552-630

Asya Hun Devleti Haritası

Avrupa Hun Devleti Haritası

Uygur Devleti Haritası

Kutluk Devleti Haritası

Türklerin Anayurdu ve Göçler Haritası

Kpss Tarih Notları

Tarih Konular

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları