Ortacağ Avrupa Tarihi Ders Notları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

ORTAÇAĞ AVRUPA TARIHI
Bu çağda Islamiyet ve Hrıstiyanlık hızla yayılmıştır.
Avrupada yaygın olan yönetim şekli feodalite.
Kilisenin toplum üzerinde baskısı olup skolastik düşünce hakimdir.
Bu çağda Sasani Bizans Abbasi Emevi Selçuklu ve Osmanlı çağın güçlü devletleridir.
Kağıt pusula barut matbaa bu çağda Çin in dışına çıkmıştır.
Bunlar önce Türklere sonra Islam dünyasına daha sonra Avrupa ya gitmiştir.
Haçlı seferleri Moğol istilası bu çağda yaşanmıştır.
Manga Karta ve yüzyıl savaşları bu çağda yaşanmıştır.

KILESE VE PAPALIK
Hrıstiyanlık Hz.Isa dan sonra oniki havari tarafından yayılmıştır.
313 yılında Milano fermanı ile Roma bu dini resmi din olarak ilan etmişti.
Kavimler göçünde Roma ikiye bölününcü Hrıstiyanlıkta ikiye bölündü.
Katolik ve Ortodoks olarak bölünen dinde Ortodoks mezhebi Bizans ın kontrolünde kaldı ve liderlerine patrik denildi.
Katolik lideri ise Hz.Isa nın havarilerinden Sen Pool ve Sen Piyer in temsilcisi sayılan Papa oldu.
Kavimler göçü Avrupa da siyasi otoriteleri sarsınca papa ve kilise bu durudan istifa ile güç kazandı.
Romadan bazı tavizler aldılar.Bunlar
Vergi vermeme
Askerlik yapmama
Mahkeme kurma
Eğitimi kontrol etme
Aforoz ve enterdi yetkileri
Krala taç giydirme
Kilise en güzel toprakları elinde tutup burada köylüleri çalıştırmış ve onları sömürmüştür.
Bu kazançlarından vergi vermemeleri bunları zenginleştirmiştir.
Eğitimi ellerine alarak istediklerine istedikleri kadar bilgi verilmiştir.
Incilin dışında düşünemez ve her şeyin Incil de yazılı olduğu kabul edilirdi.
Bu düşünce sistemi skolastik düşünce olup bilimin gelişmesini engellemiştir.
Bu düşünceye karşı çıkanlar ise içlerinde şeytan var diye yakılmıştır.
Kiliselerin mahkemelere bakmaları da güçlerine güç katmıştır.
Bir kişiyi dinden çıkarabilir (Aforoz) veya bir bölgeyi dinden çıkarabilir (Enterdi) ve orayı saldırıya açabilirdi.
Bu muameleye maruz kalanların her şeylerini el konulurdu.
Bu yetkiler karşısında kilisenin dokunulmazlığı doğmuştur.
Bu güçler önce Haçlı Seferlerinde peşine Coğrafi Keşifler ve Rönesans ve Reformla yavaş yavaş kilisenin elinden alınmıştır.

FEODALITE
Temeli eşitsizliğeve toprak zenginliğine dayanan ve ortaçağ boyunca Avrupa yı etkileyen yönetim şeklidir.
Hunlar Avrupa ya yürüdükleri zaman merkezi otoriteler zayıfladı ve halkın üzerindeki etkilerini kaybettiler.
Otorite kaybolunca bu otoriteyi bölgedeki asiller doldurdu ve böylece feodalite doğdu.
Böylece Avrupa da temelde iki sınıf doğdu.
Süzeren –yöneten
Vassal –yönetilen
Bu sınıflarda dört sınıf olarak şekillenirdi.
Asiller soylular
Askerlik dışında başka bir iş yapmazlardı
Soylulukları doğuştan gelirdi sonradan soylu olunmazdı.
Geniş toprakları vardı.
Gelirin büyük kısmı bu sınıfa aittir.
Din adamları-kilise
Burjuvalar-orta tabaka
Şehirlerde yaşayan esnaf zanaatkar tüccar vs.

Köylüler
Sistemin temelini oluştururlar
Halkın büyük kesimi bunlardan oluşur
Bunlar
Serf köle köylüler(toprakla satılıp alınan)
Hür köylüler(ücret karşılığı çalışanlar) olmak üzere ikiye ayrılırlardı.
Ezilen ve sömürülen kesimdir.
Feodalite haçlı seferleri ile güç kaybetmeye başladı.
Barutun toplarda kullanılması ile daha da güç kaybetti.
Onların güç kaybetmeleri merkezi krallıklara yaradı.


HAÇLI SEFERLERI 1096-1270
Hrıstiyanların lX. yy sonlarından Xlll.yy sonlarına kadar Islam dünyası üzerine yaptıkları seferlere haçlı seferleri denir.
Sebeplerine bakıldığında dini siyasi ve ekonomik olduğu görülür.

DINI SEBEPLER
Küdüsün alınmak istenmesi
Papanın-kilisenin kışkırtması
Kuluni tarikatının kışkırtıcı faaliyetleri
Papanın Ortodokslar üzerinde hakimiyet kurmak istemesi.
Hrıstiyanların koyu taassubu.
Müslümanlığın yayılmasını önleme

SIYASI SEBEPLERI
Türklerin Anadolu yu alıp Bizans ı tehdit etmesi ve buna karşılık Bizans ın Avrupa yı kışkırtması.
Papanın siyasi nüfuzunuzda artırmak istemesi.
Senyor ve şovalyelelerin macara tutkusu.
Selçukluların taht kavgalarını fırsat saymaları.
Türkleri Anadolu Suriye Filistin ve Akdeniz den uzaklaştırmak istemeleri.

EKONOMIK SEBEPLER
Arupanın fakirliği Islam dünyasının zenginliği.
Avrupanın Islam dünyasındaki zenginliklere sahip olmak istemesi.
Doğu ticaret yollarının Müslümanların elinde olması.
Topraksız asilzadelerin toprak sahibi olmak istemeleri.
1095 yılında Piyer Lermit adlı bir keşişin komutasında bir milyona yakın Hrıstiyan anadoludan içeri girdi.
Bunda papa ll.Urbanın katkısı vardı ve düzenli ordu olmayıp bir çapulcu takımaydı.
l.Kılıçarslan tarafında imha edildiler.

l.HAÇLI SEFERI 1096-1099
1096 yılında Gode Froi Do Boullion komutasındaki 600 bin kişilik düzenli ordu ile yapıldı.
Bu ordu önce Bizans la anlaştı.
Anadoluda alınan yerler Bizans a verilecek buna karşılık Bizans haçlılara yardım edecekti.
l. Kılıçarslan Danişmendlilerle bir olup haçlılarla Eskişehir ovasında karşılaştı.
Bu şekilde baş edemeyeceğini anlayınca Iznik i boşaltıp merkezi Konya ya taşıdı.
Vur kaç taktiği yol üzerindeki suları yiyecekleri imha etme gibi taktikler uyguladı ve haçlıları zayıflatarak Antakya ya kadar 60 bin kişiye düşmelerine sebep oldu.
Buradan bir kol gidip Kudüs ü diğer kol ise gidip Urfa yı aldı.
Alınan yerlerde birer krallık kuruldu.
Böylece
Kudüs haçlıların eline geçti.
Haçlı seferi başarıya ulaştı.
Avrupanın feodal yapısı Ortadoğuya taşındı.
Selçuklular Marmara ve batı Anadolu yu boşaltmak zorunda kaldı

ll.HAÇLI SEFERI 1147-1149
Musul atabeyi Zengi 1144 de Urfa yı haçlıların elinden alınca ikinci sefer geldi.
Bu sefere Fransız kralı  lll.Lui ve Alman kralı Konrad da katıldı.
l. Mesut Danişmendlilerin yardımı ile Alman ordusunu Konya ovası da bozguna uğrattı.
Konrad geri döndü.
Fransız ordusu ise Ege kıyılarını takip ederek Kudüs e geldi.
Şama saldırdı ama alamayınca geri döndüler.

lll.HAÇLI SEFERI 1189-1192

Selahaddin Eyyübi nin Kudüs u geri alması üzerine düzenlendi.
Eyyübinin gayesi haçlıları bölgeden atmaktı
1187 Hattin-Hıttın savaşıyla Kudüs u geri aldı.
Bunun üzerine haçlılar geldi.
Bu haçlı seferi en güçlü haçlı seferidir.
Bu sefere Ingiliz kralı arslan yürekli Rişar Fransız kralı Flip Ögüst Alman kralı Frederik Barbaros katılmıştır.
Bu haçlı seferi sırasında ll.Kılıçarslan ülkeyi onbir oğluna pay etmiş ve taht kavgaları yaşanıyordu.
Işte bu yüzden Selçuklular pek fazla alakadar olamadılar.
Alman kralı Silifke çayını geçerken düşüp boğuldu ve ordusu dağıldı.
Fransız ve Ingilizler isi Istanbul dan deniz yoluyla Suriye ye çıktılar.
Selahaddin gerektiği gibi karşıladı ve gereken cevabı verdi.
Bu iki kral burada bir şey yapamayacaklarını anladılar.
Buralarda fazla oyalanmaları tahtlarının da tehlikeye sokabilirdi.
Bu sebeplerden dolayı geri döndüler.
Böylece bu sefer başarısız oldu.

lV.HAÇLI SEFERI 1202-1204

lll. Haçlı seferi başarısız olunca Kudüs u geri almak için dördüncüsü düzenlendi.
Haçlılar bu seferde deniz yolunu tercih ettiler.
Venediklilerle analaşarak Macarların elinden Zara kalesini alıp onlara verdiler buna karşılık taşınmayı sağladılar.
Hedef Mısır da ama Istanbul da tahtını kaybeden Aleksi Angelos çeşitli vaatlerde bulunarak onları buraya davet etti.
Aleksinin niyeti bunlar sayesinde tahtını geri almaktı.
Papanın karşı çıkmasına rağmen haçlılar Istanbul a geldi ve bu kişiyi tahta çıkardılar.
Bu arada Istanbul halkı bunu kabullenmedi ayaklanarak Aleksiyi öldürdüler.
Bunun üzerine haçlılar Istanbul a girdiler ve burayı yağmaladılar ve Bizans hanedanını şehirden kovarak burada bir Latin krallığı kurdular.
Bu aileden bir kol Iznik e gelip Iznik  Rum krallığını diğer kol Trabzon a gidip Trabzon Rum krallığını kurdu.
1261 de Iznik Rum krallığı Istanbul a dönüp Latin krallığını yıkıp tahtı tekrar geri alacaktır.
Böylece lV.haçlı seferi amacından sapmış oldu.
Ortodoks Katolik arasındaki münasebetler bu olaydan sonra daha çok düşmanlığı dönüştü.

V.HAÇLI SEFERI 1217-1221
Macar kralı ll.Adras düzenlemiştir.
Niyeti Kahire yi alıp Kudüs e yürümekti.
Önce Akka kalesi aldı.
Burada oyalanırken Eyyübilerin müdahalesi sonuçu başarısız olup döndüler.

Vl.HAÇLI SEFERI 1228-1229
Alman kralı ll.Frederik düzenledi.
Eyyübilerin iç mücadelelerinden yaralanarak Akka ya kadar geldi.
Eyyübi sultanı Melik Adil haçlılarla baş edemeyeceğini anlayınca onlarla on yıllık bir barış yaptı.
Buna göre haçlılar Kudüs te serbestçe oturacaklardı.
Harzem Türkleri haçlıları yendi ve zayıflattı.
Buda Eyyübilerin işine yaradı ve haçlıları kovdular.

Vll.HAÇLI SEFERI 1248-1254
Kudüs Türkler tarafında geri alınınca Fransız kralı Sen Luis düzenledi.
Mısıra çıkarak Suriye ye kadar ilerledi.
Eyyübi sultanı Turan Şah Sen Luis i esir aldı.

Vlll.HAÇLI SEFERI 1270
Bu sefer Sen Lui tarafından Tunus a düzenlendi.
Bu seferde gerek vebadan ve gerekse karşı koymaktan dolayı başarısız oldu.


HAÇLI SEFERLERININ SONUÇLARI
DINI SONUÇLARI
Papanın ve kilisenin itibarı sarsıldı. bunlara duyulan güven azaldı.
Skolastik düşünce zayıflamaya başladı Hümanizm doğmaya başladı.
Müslümünlür ve Hrıstiyanlar dini açıdan birbirlerini daha iyi tanıdılar.
Kilisenin gücünün azalması krallara yaradı.

SIYASI SONNUÇLARI
Bu seferlerden en büyük zararı Türkler gördü.
Selçukluların batıya ilerleyişi durdu.
Anadolunun Türkleşmesi gecikti.
Istanbulun fethi gecikti.
Her iki taraftan binlerce insan öldü.
Bu bölgeler siyasi olarak harap oldu.
Senyörler ve şövalyelerin (derebeylerin) bir kısmı öldü.Kalanlar geri döndü ve borçlarını ödemek için topraklarını sattı.Böylece feodalite zayıfladı krallar güçlendi.
Feodalite zayıflamaya başlayınca köylüler bazı haklar elde etmeye başladılar.
Türklerin Islam dünyasındaki itibarı artı.
Bizans batı Anadolu daki bazı topraklarını ele geçirdi.
Bu mücadelede Türk Islam dünyası güç kaybetti buda Moğollarnı çok rahat ilerlemelerine sebep oldu.

EKONOMIK SEBEPLERI
Haçlıların gemilerle taşınması gemi yapım sanatını geliştirdi.
Haçlıları Suriye ye bırakıp dönüşlerinde mal almaları Akdeniz (doğu-batı) ticaretini canlandırdı.
Canova Marsilya Venedik gibi Akdeniz limanları önem kazandı.
Anadolu Suriye Filistin ekonomik yönden zarara uğradı.
Avrupada hayat standardı yükseldi.
Haçlıların bankerlerden borç para almaları bankacılığı geliştirdi..
Avrupalılar dokuma cam dericilik sanatındaki gelişmeleri aldılar.
Ticaretin gelişmesi şehirlerde burjuva sınıfının güçlenmesine sebep oldu.

TEKNIK SONUÇLARI
Barut pusula kağıt matbaa Avrupa ya taşındı.
Pozitif ilimler Avrupa ya taşındı.
Avrupa da kültür hayatı canlandı.
Islam medeniyetini yakından tanıyıp faydalandılar.
Rönesans'ın temeli atıldı.

MAGNA KARTA
Ingiltere'de 1215 de kral Jan a karşı halk ve asiller ayaklandı.
Kral halkın isteği olan kimseyi haksız yere cezalandırmama ve halkın rızası olmadan vergi koymamayı kabul etti.
ilk defa krala karşı çıkılmış ilk kez kral yetkilerini sınırlandırmıştır.
Bu olay Ingiliz ve Avrupa demokrasisinin başlangıcı sayıldı.
Ingilterede meşrutu rejime geçişin başlangıcı sayıldı.
Bu olaydan belli bir zaman sonra Ingiltere de parlamento açıldı.


VERDÜN ANTLAŞMASI 843
Batı Roma imparatorluğu yıkılınca Fransa da Merovanj hanedanının yönettiği Frank krallığı kuruldu.
Bunların elinden yönetimi belli bir zaman sonra Karolenj hanedanı aldı.
Şarlman bu krallığı çok güçlendirdi.
Yerine geçen dindar Lui ise imparatorluğu oğulları arasında pay etti.
Bu paylaşımdan sonra iç savaş çıktı.
Sonuçta 843 de Verdün antlaşması imzalanarak imparatorluk üçe bölündü.
Böylece Italya Almanya Fransa siyasi olarak doğmuş oldu.
Verdün antlaşmasından sonra Almanya da dört büyük Dukalık kuruldu.
Bunların içinden Saksonya dukalığı birliği sağlayarak 962 den 1806 yılınakadar hüküm sürecek Kutsal Roma Germen imparatorluğunu kurdu.


YÜZYIL SAVAŞLARI 1337-1453
1337 de Ingiltere Fransa yı işgale başladı.
Ingilizler ilk başlarda başarılı oldular.
Kreys muharebelerinde ilk defa topu kullandılar.
Zaman içerisinde Jean Dark adlı bir genç kız Fransızları örgütledi ve savaşmaya başladı.
Ingilizler bu kızı yakalayıp yakarak öldürdüler.
Sonuçta Fransızlar Ingilizleri yenip ülkelerinden çıkardılar.
Ingilizlerde bu savaştan sonra otuz yıl sürecek çifte gül savaşları başladı.
Bu savaşlar Osmanlının işine yaradı ve Balkanlarda rahat ilerledi.

Ayrıca Bakınız

Avrupa Tarihi Haritaları

Roma Imparatorlugu Haritası Ms 2. yy

British Empire Map Büyük Biritanya Imparatorluğu

1815 de Avrupa Haritası

Kpss Tarih

Tarih Konular

Türk Tarihi Kronolojisi Türk Devletlerinin Kuruluş ve YıkılışTarihleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları SBS Hazırlık Tüm Konular

Coğrafi Haritalar

Tarih Haritaları

Haçlı Seferleri Haritası 1096-1270