Genelgeler, Kongreler, Istanbul'un Işgali, TBMM'nin Açılması Test Soruları ve Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

Genelgeler, Kongreler, Istanbul'un Işgali, TBMM'nin Açılması Test Soruları ve Cevapları

1-Milli Mücadele döneminde,
I. Ingiliz ve Amerikan mandasının istenmesi

II. Işgallerin mitinglerle protesto edilmesi

III. Kongrelerin toplanması

Faaliyetlerinden hangileri, Türk ulusunun başka ulusların yönetimi altına girmek istemediğini gösterir?

A)I B)II C)III D)I-III E)II-III


2-M. Kemal, Amasya Görüşmelerinde, toplanması gereken son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ının Istanbul dışında bir yerde toplanmasını istemiştir.

M. Kemal'in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır?

A)Misak-ı Milli'nin kabül edilmesiyle

B)TBMM'nin açılmasıyla

C)Amasya Görüşmelerinin yapılmasıyla

D)Istanbul'un işgal edilmesiyle

E)Izmir'in işgal edilmesiyle


3-Hıristiyan unsurlara, siyasi egemenlik ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.

Erzurum Kongresi'nde alınan bu karar, Lozan Barış Antlaşması'nın aşağıdaki hangi hükmüyle gerçekleşmiştir?

A)Yabancı okullar D)Savaş tazminatı E)Dış borçlar

B)Azınlıklar E)Batı sınırı


4-M. Kemal, padişaha bağlı bir kurum olmasına rağmen, Meclis-i Mebusan'ın toplanmasını istemiştir.

Mustafa Kemal'in, Mebusan Meclisi'nin toplanmasını istemesi, aşağıdakilerden hangisine dayandırılabilir?

A)Padişah ile ilişkilerini geliştirmek istemesine

B)Itilaf devletlerinin baskısını kırma düşüncesine

C)Anadolu'nun, siyası mücadele ile işgalden kurtulacağı inancına

D)Millet iradesini yönetime yansıtma isteğine

E)Istanbul'un idaresini ele geçirme düşüncesine


5-

I. Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın kapatılması

II. Amasya Görüşmeleri kararlarının Istanbul Hükümeti tarafından uygulanmaması

III. Istanbul Hükümeti'nin Sevr Antlaşması'nı imzalaması

Yukarıdakilerden hangileri, TBMM'nin Ankara'da açılması için siyasi ve hukuki ortam hazırlamıştır?

A)I B)II C)III D)I-II E)II-III


6-

I. Batı Trakya'nın geleceğinin yöre halkının kararına bırakılması

II. Kars, Ardahan ve Batum'da halk oylaması yapılması

III. Azınlıklara verilecek hakların komşu ülkelerdeki Türklere verilecek haklar oranında olması

Yukarıdakilerden hangileri Misak-ı Milli'nin sınırlarla ilgili kararlarından biri değildir?

A)I B)II C)III D)I-II E)II-III


7-Aşağıdakilerden hangisi, 28 Ocak 1920'de yayınlanan Misak-ı Milli'de yer almamıştır?

A)Azınlık hakları C)Boğazlar E)Sınırlar

B)Kapitülasyonlar D)Savaş tazminatı


8-Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde, Misak-ı Milli kararlarının kabül edilmesi Istanbul'un resmen işgal edilmesine sebep olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi, Istanbul'un işgalinin sonuçlarından biri değildir?

A)Mebusan Meclisi'nin fesh edilmesi

B)TBMM'nin açılmasına zemin hazırlaması

C)Sevr Antlaşması'nın yapılması

D)Istanbul'dan kaçan milletvekillerinin Ankara'da M. Kemal'e katılmaları

E)Damat Ferit Paşa'nın yeniden sadrazam olması


9-Osmanlı Devleti'nin yabancılara verdiği kapitülasyonlara ilk tepki aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

A)TBMM'de D)Sivas Kongresi'nde

B)Misak-ı Milli'de E)Amasya Genelgesi'nde

C)Amasya Görüşmesi'nde


10-Hazırlık döneminde M. Kemal, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?

A)Milli cemiyetlerin birleştirilmesine

B)Damat Ferit Paşa Hükümeti'nin istifasına

C)Temsilciler Kurulu'nun oluşturulmasına

D)Mebuslar Meclisi'nin Istanbul'da toplanmasına

E)Amasya Görüşmesi'nin yapılmasına


11.M. Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nın başından beri en önemli amacı, milli güçleri birleştirmekti.

Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda yapılan çalışmalardan değildir?

A)Sivas Kongresi'nin toplanması

B)Direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi

C)TBMM'nin açılması

D)Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinin toplanması

E)Düzenli ordunun kurulması


12.Istanbul Hükümeti, Salih Paşa'yı Amasya'ya göndererek Temsilciler Kurulu adına M. Kemal ile görüşmesini sağlamıştır.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)Istanbul Hükümeti'nin Temsilciler Kurulu'nu tanıdığının

B)Ingiliz Muhipleri Cemiyeti'nin faaliyetlerinin yasaklandığının

C)Ankara'nın Milli Mücadele'nin merkezi olduğunun

D)Paris Barış Konferansı kararlarının uygulandığının

E)Istanbul Hükümeti'nin, tavrını Anadolu'ya göre düzenlemeye başladığının


13-Ankara'nın Milli Mücadele'de merkez olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A)Bütün Anadolu'yu kontrol edebilecek bir konumda olması

B)Güvenli bir konumda bulunması

C)Ulaşım ve haberleşme yönünden elverişli olması

D)Istanbul'daki gelişmeleri daha yakından izleme imkanı olması

E)Ilk direniş cemiyetlerinin Ankara'da kurulması


14-Amasya Genelgesi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, Kurtuluş Savaşı'nın amaç ve yöntemini ortaya koymaktadır?

A)Her türlü etki ve denetimden uzak bir kurul oluşturulmalıdır

B)Sivas'ta bir milli kongre toplanacaktır

C)Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır

D)Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir

E)Istanbul Hükümeti görevini yerine getirememektedir


15-Birinci TBMM'nin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi

B)Meclis hükümeti sisteminin uygulanması

C)Medeni Kanunu onaylaması

D)Meclis başkanının hükümetin de başı olması

E)Yargı yetkisinin Meclis'in elinde olması


16-M. Kemal'in, TBMM'ye 24 Nisan 1920'de verdiği önergede, Hükümet kurmak gereklidir maddesi yer almıştır.

Bu durum, TBMM'nin hangi özelliğini göstermektedir?

A)Laiklik C)Çağdaşlık E)Halkçılık

B)Kuruculuk D)Milli bağımsızlık


17-Birinci TBMM döneminde, Meclis, yürütme yetkisini aşağıdakilerden hangisinin kullanmasını uygun görmüştür?

A)Bağımsız mahkemeler D)Vekiller Heyeti

B)TBMM E)Komutanlar

C)Temsilciler Kurulu


18-Istanbul Hükümeti, M. Kemal'in bilinçlendirmeye çalıştığı Anadolu halkını etki altına alarak, Ankara Hükümeti'nin, hiç bir yetkisi olmayan, boşlukta bir kuruluş durumunda olduğu izlenimini uyandırmak istemiştir.aygunhoca.com

Istanbul Hükümeti'nin,

I. TBMM'ye karşı isyanları desteklemesi

II. Mebusan Meclisi'ni toplaması

III. Amasya Görüşmesi'ni kabül etmesi

Faaliyetlerinden hangileri yukarıdaki amaca ulaşmaya yöneliktir?

A)I B)II C)III D)I-II E)II-III


19-Fransa, Ermeni Intikam Alayını kışkırtarak aşağıdaki şehirlerden hangisinde katliam yaptırmıştır?

A)Antalya C)Adana E)Erzurum

B)Istanbul D)UrfaCevap Anahtarı:
1-E 6-C 11-D 16-B

2-D 7-D 12-A 17-D

3-B 8-C 13-E 18-A

4-D 9-B 14-C 19-C

5-A 10-D 15-C

Ayrıca Bakınız