11. Sınıf Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Örnek Yazılı Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

11. Sınıf Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Örnek Yazılı Soruları Boşluk Doldurma, Doğru Yanlış,  Klasik  Sorular

BOŞLUK DOLDURMA SORULARI:

1. 1924 Anayasasına göre ............... Devletinin hükümet şekli ........ tir.

2. ........... Efendinin devlet başkanı gibi davranmamaya başlaması ................
kaldırılmasında etkili oldu.

3. Türkiyede halkın görüşlerinin devlet yönetimine yansımasının temel aracı ........... dir.

4. Yeni Türk devletinde devletçi ekonomiye karşı olanlar, ................ ekonomi anlayışını savunmuştur.

5. Şeyh Sait Isyanının ardından ............. mahkemesi, Menemen olayından sonra ise ................ mahkeme kurulmuştur.

6. 1929 Dünya ekonomik krizi, Türkiyede ......................... Fırkasının kurulmasında etkili oldu.

DOÄžRU YANLIS SORULARI

1. ( ) 1921 Anayasasındaki Egemenlik kayıtsız sartsız milletindir. ilkesi 1924 Anayasasındaki Egemenlik TBMM nindir biçimini aldı.

2. ( ) Cumhuriyetin ilanı, hükümet krizinin doğmasına neden oldu.

3. ( ) 4 Mart 1925 te çıkarılan Takrir-i Sukün Kanunu ile Halifelik Kaldırıldı.

4. ( ) Mustafa Kemal'e yönelik Izmir Suikastı'nın amacı siyasal devrimleri engellemektir.

5. ( ) Menemen Olayı, Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasına neden oldu.

6. ( ) Türkiye, II.Dünya Savaşının başlamasıyla birlikte çok partili hayata geçmiştir.


DOÄžRU YANLIS SORULARI

1. ( ) Lozan Antlaşmasının imzalanması ile Türkiyenin bağımsızlığı kabul edildi.

2. ( ) Cumhuriyetin ilanıyla Kabine Hükümeti sisteminden Meclis Hükümeti sistemine geçildi.

3. ( ) Cumhuriyetin ilanı, devlet başkanlığı ve rejim sorunlarını doğurdu.

4. ( ) 1924 Anayasası ''Devletin dini Islamdır.'' maddesini kabul etmemiştir.

5. ( ) 1924 Anayasasına göre kadınlara da seçme hakkı verilmiştir.

6. ( ) 1924 Anayasasında iki dereceli seçim sistemine yer verilmesi, Türkiyede çoğulcu demokrasi anlayışının tam anlamıyla gelişmediğini gösterir.

7. ( ) Yeni Türk devletinin ikinci muhalefet partisi olan Serbest Cumhuriyet Fırkasını Ali Fethi Bey kurdu.

8. ( ) Menemen olayının ardından Istiklal mahkemesi kuruldu.

9. ( ) Serbest Cumhuriyet Fırkası ekonomik görüşler bakımından Cumhuriyet Halk Fırkasıyla aynı görüşleri benimsemiştir.

BOŞLUK DOLDURMA:

1. ............. rejimi ile ............ kurumunun bağdaşmaması, ............... kaldırılma nedenlerinden biridir.

2. ............. Vekaleti kaldırılarak, yerine ................ Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı kuruldu.

3. ............. devlet düzenine geçişin en önemli aşamalarından biri, Halifeliğin kaldırılmasıdır.

4. Şeyh Sait Ayaklanması ................. 'da başlamış, kısa sürede kuzeyden .............., güneyden ............... önlerine ulaşmıştır.

5. Takrir-i Sukün kanununun tavizsiz uygulaması, .................. rejimini güçlendirmiştir.

6. ............. .................. 'e dönük Izmir Suikastı, eski ................ tarafından düzenlenmiş ve sorumluları ................ yargılanmıştır.

7. II. TBMM'nin ilk icraatı 23 Agustos 1923'te ............. nı onaylamak oldu.

8. 6 Ekim 1923'te ............ resmen ................. 'ye bırakıldı ve bu ilin boşaltılması ............... sorununu ortaya çıkardı.

9. I.TBMM .............. ve ................ II.TBMM ise ..................... meclisidir.


KLASIK SORULAR:

1. 1921 Anayasasında yönetim biçiminin ''cumhuriyet'' olarak belirtilmemesi
hangi gerekçelere dayandırılabilir?

2. 13 Ekim 1923 tarihinin Türkiye açısından önemi nedir?

3. Cumhuriyetin ilanı, hükümet sistemi üzerinde nasıl bir değişiklik yaratmıştır?

4. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti hangi gelişmeyle sona ermiştir?

5. 3 Mart 1924'te TBMM'de alınan bir kararla ''Osmanlı hanedan üyelerinin yurt dışına çıkarılmasının'' nedeni nedir?

6. TBMM, ordunun siyasete karışmasını engellemek için hangi kararları almıştır?

7. 1924 yılında yaşanan hangi gelişme Kurtuluş Savaşının lider kadrosu arasında siyasal ayrışma olduğunu gösterir?

8. 1925 - 1926 yıllarında yaşanan hangi olaylar, siyasal inkılapların yapılmasını bir süre geciktirmiştir?

9. 1925 yılında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da seferberlik ilan edilmesinin nedeni nedir?

10. Ingiltere, Musul sorunu konusunda avantaj sağlamak için, Türkiyenin iç politikasına nasıl bir müdahalede bulunmuştur?

11. 1924 Anayasasında yapılan bir değişikliğe seçmen yaşının 18'den 22'ye çıkarılması durumunu çoğunluk ilkesi bakımından değerlendiriniz.

12. 1923 - 1930 yılları arasında Türkiyede hangi siyasi partiler kurulmuştur?


KLASIK SORULAR :

1. II.TBMM'nin kurulmasının gerekçeleri nelerdir?

2. 1921 Anayasasında ''Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'' ifadesinin yer alması neyi gösterir?

3. Cumhuriyetin ilanı öncesinde, hükümet bunalımının doğmasında etkili şey nedir?

4. Erkan-ı Harbiye Vekaleti'nin kaldırılmasının amacı nedir?

5. 1924 Anayasası'nın temel aldığı dört ilke hangileridir?

6. 1924 Anayasasına göre hangi madde ile Türkiye Cumhuriyetinin laikleşme süresi hızlandırılmıştır?

7. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın Kurucuları kimlerdir?

8. Şeyh Sait Isyanının amacı nedir? Nerede Başlamıştır?

9. Şeyh Sait Isyanı'nı bastırma düşüncesi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde nasıl bir değişikliğe zorunlu kılmıştır?

10. Serbest Cumhuriyet Fırkası hangi amaçla ve kim tarafından kurulmuştur?

11. Menemen Olayının ardından kurulan mahkeme niçin askeri niteliklidir?

12. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk on yılında hangi ulaşım politikasına ağırlık verildi? Niçin?


HEM BOŞLUK HEM KLASIK SORULAR :

1. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilan edilmesiyle seçilen;

a) Ilk cumhurbaşkanı : ................
b) Ilk başbakan: ......................
c) Ilk meclis başkanı .......................... kimlerdir?

2. Cumhuriyet ilanının sonuçlarından dördünü yazınız?
1) .............................
2) .............................
3) .............................
4) ..............................

3. 3 Mart 1924'te TBMM'de yapılan yenilikleri yazınız.
.............................. .............................. ..
.............................. .............................. .
.............................. .............................
.............................. ..............................

4. Aşağıdaki boş bırakılan yerleri doldurunuz.
a) Ikinci TBMM ........-........ yılları arasında görev yapmıştır.
b) II.TBMM'ye .................... meclisi adı verilir.

5. Halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden üçünü yazınız.
1) ..............................
2) ..............................
3) ..............................

6. Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında rejime karşı çıkan ayaklanmaları tarihleriyle birlikte yazınız.
.............................. .............................. .............................. .....
.............................. .............................. .............................. .....
.............................. .............................. .............................. .....

7. Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

a) 17 Kasım 1924 yılında Kazım Karabekir Paşa Önderliğinde .........................
Fırkası Kurulmuştur.

b) 12 Agustos 1930 tarihinde Fethi Okyar başkanlığında ...................... Fırkası Kurulmuştur.

8. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
a)Şeyh Sait Isyanı nın bastırılmasıyla ilgili çıkarılan kanunu yazınız.
.............................. .............................. .........................
b) Günümüze kadar kullanılan anayasaları yazınız.
.................,............ ......,.............,......... .....

 

Ayrıca Bakınız