Abbasiler Dönemi Haritaları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

Abbasiler Dönemi Haritaları

Abbasiler Dönemi Haritaları

Abbasiler Dönemi Haritaları

Abbasiler (750 – 1258), Emevilerde olduğu gibi Arap olan olmayan ayrımı yapmadılar.

-Emeviler, Arap devletiyken, Abbasiler İslam devleti olmuştur. Bu durum Arap olmayan kitlelerin örneğin Türklerin, İslamiyeti benimsemelerinde etkili oldu. Bu nedenle bir İslam devleti sayılır.

-Başkenti Bağdat’tır.

-Abbasiler’in iktidara geçmesinden hemen sonra gerçekleşen Talas Savaşı’nda (751), Araplar Türklerle birlikte Çinlilere karşı savaştılar.

-Abbasi hizmetine giren Türkler giderek ön plana çıktılar.

-Türkler için Avasım denilen savunma şehirleri kuruldu. Böylece Bizans’a karşı önlem alınmış olundu.

-Bilim ve uygarlığa önem vermişler, tarihte ilk çağdaş öğretim başlamıştır.

-Askeri ağırlıklı samerra şehri kurularak vezirlik, komutanlık, valilikler Türklere verilmiştir.

-Türkler kitleler halinde İslam ülkelerine geldiler.

-Me’mun zamanında dünyanın yuvarlaklığı ispatlandı.

-Vezirlik makamı ve divan oluşturuldu.

-Tımarın ilk şekli olan ikta sistemi ilk defa Abbasiler döneminde uygulanmıştır.

-1258’de Moğollarca yıkılmıştır.

-En parlak dönem Harun Reşit devridir.

-Mansur zamanında Yunanca ve Hellence klasikler Arapça’ya çevrildi ve bir İslam Rönesans’ı yaşandı.

-Bağdat kuruldu ve bu şehir bilim-kültür merkezi haline geldi.

 

-Abbasiler;

a- İslamiyetin ilk heyecanının azalması

b- Yeteneksiz halifelerin işbaşına gelmesi

c- XI yüzyıldan itibaren Ön Asya ‘nın Selçuklu Türkleri’nin egemenliğine girmesi

d- Merkezi otoritenin zayıflaması ile halifeye ait topraklar üzerinde ”Tevaifül Mülük” denilen devletlerin kurulması (örn: Mısır’da Tulunoğulları ve Akiştler, (bilgi yelpazesi) Irak’ta Büveyhiler, İran’da Tahiriler, Maveraünnehir’de Samanoğulları) sonucu yıkılmışlardır.

 

-Abbasilere 1258 de Moğollardan Cengiz Han’ın torunu Hülagu Han, Bağdat’ı alarak son darbeyi vurmuştur.

-Emeviler yıkıldıktan sonra İspanya Abbasiler’e bağlanmadı.

-Endülüs Emevileri ayrı bir devlet olarak yaşadı.

-Daha sonra Beni Ahmer Devleti (Gırnata Devleti) varlığını XV. yüzyıla kadar korudu

-Abbasi hanedanlığı Osmanlılardan sonra en uzun egemenlik sürdüren hanedanlıktır.

 

 

abbasiler dönemi,abbasiler,abbasi dönemi,abbasiler dönemi özellikleri