Ilk Türk Islam Devletlerinde Kültür ve Uygarlık Test Soruları ve Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

Ilk Türk Islam Devletlerinde Kültür ve Uygarlık Test Soruları ve Cevapları

1-Anadolu Selçuklu Devletinde ticareti geliştirmek için gerekli ana yollar üzerinde inşa edilen mimari yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kervansaray B ) Bedesten C) Arasta D) Çarşı E) Bimarhane

2- Anadolu Selçukluları döneminde;
- Gümrük vergilerinin azaltılması,
- Devlet sigortacılığının uygulanması,
- Kervansarayların yapılması,
öncelikle aşağıdaki alanlardan hangisinde gelişme sağlamaya yöneliktir?

A-Eğitim B-Sanat C-Ticaret D-Mimari E-Tarım

3- Aşağıdakilerin hangisi, Anadolu Selçuklularının ikta (tımar) sistemini uygulamakla ulaşmak istedikleri temel hedeflerden biri değildir?

A-Idari işleri yürütmek
B-Üretimin sürekliliğini sağlamak
C-Devlet otoritesini her tarafa götürmek
D-Özel mülkiyeti özendirmek
E-Güçlü bir ordu kurmak

4- Aşağıdakilerden hangisi Oğuzların tarih boyunca kurdukları devletlerden birisi değildir?

A-Türkiye Cumhuriyeti B-Büyük Selçuklular C-Osmanlı Devleti D-Karahanlılar E-Anadolu Türk Beylikleri

5- Türklerin Islamiyete hizmetleri ilk defa hangi dönemde önem kazanmıştır?

A)Dört Halife Devri B )Emeviler C)Abbasiler D)Gazneliler E)Karahanlılar

6-Türk-Islam Edebiyatının ilk önemli eserlerinden Kutadgu Bilig hangi alfabeyle yazılmıştır?

A-Göktürk B-Arap C-Uygur D-Kiril E-Latin

7- Aşağıdakilerden hangisi özel mülkiyet kavramının gelişmediğinin göstergesidir?

A-Paşmaklık B-Müsadere C-Dirlik D-Saray E-Enderun

8- Osmanlı Devletinde aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi karma şekilde faaliyetlerini(Kuruluşundan yıkılışına kadar) sürdürmektedir?

A-Rüştiye B-Idadi C-Mahalle Mektepleri D-Medrese E-Enderun

9- Tımar Sistemi aşağıdakilerden hangi alanla doğrudan alakalı değildir?

A-Ekonomi B-Askeri C-Idari D-Siyasi E-Hukuki

10- Osmanlı Devletinde eğitimin en önemli amacı,askeri ve ilmi sınıflara uzman yetiştirmektir.
Aşağıdakilerden hangisi bu eğitim kurumlarında yetişen görevlilerden değildir?

A) Müderris B ) Cebelu C) Yeniçeri D) Kadı E) Defterdar

11- Osmanlı devleti'nde koşul öne sürerek sadrazamlığı kabul eden ilk kişi kimdir?

A) Tarhuncu Ahmet Paşa B ) Fazıl Ahmet Paşa C) Köprülü Mehmet Paşa D) Sokullu Mehmet Paşa E) Halil Halim Paşa

12- Büyük Selçuklular Dönemi'nde,
I. Selçuklu sultanlarının halife sanını almaması
II. Yönetici sayısının artırılmasına gerek duyulması
III. Yetenekli öğrencilerin okutulmasının ve topluma kazandırılmasının amaçlanması
durumlarından hangilerinin, Selçuklu sultanlarının medreselerin kurulup yaygınlaştırılmasına önem vermelerinde etkili olduğu savunulabilir?

A)Yalnız I B )Yalnız II C)Yalnız III D) I ve III E) II ve III

13-Sınırların genişlemesi bir ülkede kurumlara olan ihtiyacı arttırmaktadır.
Osmanlı Devletinde aşağıdaki kurumlardan hangisi böyle bir ihtiyacın ürünü olarak gösterilemez?

A)Divan-ı Hümayun B )Kapıkulu Ordusu C)Enderun Mektebi D)Duyun-u Umumiye Idaresi E)Kazaskerlik Makamı

14- Osmanlı Devleti'nde gelirleri arttırmak için vergilerin yükseltilmesi ve vergilerini ödeyemeyen köylünün toprağını terketmek zorunda kalması aşağıdakilerden hangisine yol açmamıştır?

A)Üretiminin azalmasına
B )Celali isyanları'nın çıkmasına
C)Savaş ganimetlerinin azalmasına
D)Tımar sistemi'nin bozulmasına
E)Anadolu'da güven ortamının bozulmasına

15-Osmanlı Devletinde Medreselerin bozulmasına rağmen ayakta tutunmasını sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A-Padişah B-Ulema C-Vezir-I Azam D-Yeniçeriler E-Ayanlar

16- Osmanlı Devleti'nde,
I. Veraset sisteminde değişiklik yapılarak hanedanın en yaşlı üyesinin hükümdar olması
II. Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi,
III. Avrupa'da elçilikler açılması
gelişmelerinden hangilerinin, Avrupa'yı yakından tanımaya olanak sağladığı savunulabilir?

A) Yalnız I B ) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

17-Osmanlı Imparatorluğunda Divan-ı Hümayun' da aşağıdakilerden hangisi bulunurdu?
I-Ilmiye sınıfı
II-Kalemiye sınıfı
III-Seyfiye sınıfı
IV-Azınlıklar

A) I-II B ) I-II-III-IV C) IV D) I-II-III E)Yalnız IV

18-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda toprak yönetimi ile ilgili değildir?

A) Ikta B ) Yurtluk C) Ocaklık D) Zeamet E) Ulak

19- I-Padişah
II-Sadrazam
III-Nişancı
Yukarıdakilerden hangisi yönetim hakkına sahiptir?

A)I-II-III B )I-II C) Yalnız I D)Yalnız II E)II-III

20-Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut dönemindeki gerçekleştirilmemiştir?

A) Nüfus sayımı
B ) Yeni bir ordunun kurulması
C) Ilk resmi gazetenin çıkartılması
D) Anayasa çıkartılması
E) Ilkokul eğitiminin zorunlu hale getirilmesi

21- Türk-Islam mimarisinde medrese, cami, mescit, han, saray, kümbet, külliye ve darüşşifa gibi önemli mimari eserler yaratılmıştır. Bu eserlerden hangisi “Anıtmezar” niteliğinde yapılmıştır?

A) Kümbetler B ) Külliyeler C) Cami ve Medreseler D) Han ve Saraylar E) Darüşşifalar

22-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları döneminde yapılmış mimari eserlerdendir?

A) Divriği Ulu Camii B ) Iznik Yeşil Camii C) Karatay Hanı D) Beyazid Külliyesi E) Semerkant Bibi Hatun Türbesi

23- I. Rumeli Hisarı
II. Imam Buhari Türbesi
III. Kahire Tulunoğlu Ahmet Camiisi
IV. Mostar Köprüsü
V.Malabadi Köprüsü
Yukarıda verilen eserlerden hangileri Osmanlılar dönemine aittir?

A) I ve III B ) IV ve V C) I, II ve III D) I ve IV E) III, IV ve V

24 -Osmanlılar döneminde birçok hayır kuruluşu oluşturulmuştur. Bu kuruluşlardan hangisi fakir insanlara yemek dağıtmak amacıyla kurulmuştur?

A) Külliyeler B ) Vakıflar C) Kervansaraylar D) Loncalar E) Imarethane

25- Osmanlı medreselerinde özellikle Fatih döneminde pozitif ve dini ilimlerin birlikte okutulması XVII. Yüzyıla kadar sürmüştür. Bu yüzyıldan sonra medreselerde bazı dersler okutulmamıştır. Aşağıdakilerden hangisi XVII. Yüzyıldan itibaren medreselerde okutulmayan derslerdendir?

A) Coğrafya B ) Hukuk (fıkıh) C) Icma D) Kıyas E) Kelam

26- I. Meşrutiyet şartlarının oluşmasında ve ilanının sağlanmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısı en fazladır?(aygunhoca.com)

A) Ordunun B )Yöneticilerin C) Aydınların D) Halkın E) Azınlıkların

27- I. Yeniçeri Ocağının Kaldırılması
II. Tanzimat Fermanının Ilanı
III. Sened-i Ittifakın Ilanı
IV. Kanun-i Esasinin Ilanı
V. Islahat Fermanının ilanı
Yukarıda verilenler XIV yüzyılda Osmanlı devletinde yapılan ıslahat hareketlerinden bazılarıdır. Bu ıslahatlardan hangileri Osmanlı toplumunu oluşturan bireyler arasındaki eşitliği sağlamaya yönelik değildir

A) III ve IV B ) IV ve I C) II ve III D) I ve III E) IV ve V

28- Orta Asya Türk devletleri göçebe yaşamın getirdiği zorunluluk nedeniyle yazılı hukuk kuralları meydana getirememişlerdir. Ancak, devlet yönetiminde ve günlük ilişkilerde hükümdarın ve de halkın uymak zorunda olduğu kurallar vardı. Hatta Hakanın millete karşı sorumluluklarından biri de bu kuralları uygulamaktı.Yazılı olmayan bu kurallara ne ad verilirdi?)

A) Toy B ) Kurultay C) Toygun D)Otağ E) Törü (Töre)

29- Türk-Islam devletlerinde akılcılığı ön plana alan ve pozitif bilimlerin gelişmesine katkı sağlayan bilim adamı kimdir?

A) Gazali B ) Eşâ'ari C) Ibn-i Rüşt D) Farabi E) Zemahşeri

30- Türk-Islam devletlerinde Anadoluâ'da Darüşşifa ve Şifahane adı verilen günümüz hastanelerinin işlevini gören yapıtlar ortaya konulmuştur. Bunların önemlilerinden birisi de Kayseriâ'deki Gevher Nesibe Şifahanesiâ'dir. Bu şifahane hangi Türk-Islam devleti tarafından yaptırılmıştır?

A) Danişmentler B)Saltuklular C) Anadolu Selçukluları D) Osmanlılar E) Germiyanoğulları

31- Islamiyet inancında resmin yasak olması nedeniyle Osmanlılarda el sanatları ve benzer alanlarda gelişmeler olmuştur. Genelde Osmanlı siyasi ve sosyal yaşamını konu alan ve resimden farklı bir tarzda yapılan sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oymacılık B ) Minyatür C) Hat D) Çini E) Ebru

32- Osmanlı mimarisi XV. ve XVI. Yüzyıllarda zirveye ulaşır. Bu dönemde Osmanlı mimarisine büyük katkılar sağlayacak, Kanuni adına Süleymaniye Camii, Mostar Köprüsü ve Şehzade Camii gibi önemli eserler veren Osmanlı mimarı kimdir?

A) Mimar Sinan B ) Mimar Mehmet Ağa C) Mimar Hayreddin D ) Levni E) Ali Kuşçu

33- 1876 Kanun-i Esasiâ'de Meclisin iradesinin üzerinde padişahın doğrudan müdahale etme yetkisi vardı. II. Meşrutiyet 1908 de yapılan değişiklikle demokratikleşme sağlanmıştır. Bu yapılan değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halka temsilcilerini seçme hakkı tanındı.
B ) Kanun teklifini hükümet verebilecekti.
C) Milletvekilleri dört yılda bir seçilecekti.
D) Seçimler tarafsız olacaktı.
E) Padişahın meclisi açma ve kapama yetkisine sınır getirildi.

34- XVIII. Yüzyılda, 1718 de Osmanlı Devleti Batı ile yaptığı savaşlarda başarı sağlayamamıştır. Bu dönemden sonra Osmanlı, Batıâ'nın üstünlüğünü kabul ederek, Lale Devriyle yenilik hareketlerine girişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde Osmanlıâ'nın Avrupaâ'nın üstünlüğünü kabul ettiği alanlardandır?

A) Yönetim-Mimari B ) Askeri-Yönetim C) Teknoloji-Yönetim D) Askeri-Teknoloji E) Yönetim-Hukuk

35-I. Padişahın ordunun başında savaşa katıldığında
II. Padişah tahta çıktığında
III. Ayaklanmaların bastırılmasında
IV. Padişah, savaştan kazanan ordu ile döndüğünde
Yukarıdaki olayların hangisinde Osmanlı padişahları Yeniçerilere cülüs bahşişi verirlerdi?

A) II-IV B ) I-II C) III-IV D ) I-II-III E) II-III-IV

36- Osmanlı Devleti 1740â'dan sonra verdiği kapitülasyonları devamlı hale getirmiş ve bu dönemden sonra da verilen ayrıcalıklar artarak devam etmiştir. Bu durum Lozan antlaşmasına kadar sürmüştür. Bu verilen kapitülasyonlardan ithalattan %5, ihracattan %12 gibi vergiler alınmıştır. Bu oranlar dönemlere göre değişmesine rağmen, ithalat ve ihracat arasındaki açık devam etmiştir. Bu durumun Osmanlı Devletiâ'nin ekonomisine nasıl bir etki yaptığı söylenebilir.

A) Osmanlı tüccarları büyük kazançlar elde ettiler.
B ) Batılı tüccarlar büyük kazançlar elde ettiler
C) Osmanlı Devletiyle ticaret yapan Avrupa devletlerinin ekonomileri olumlu etkilendi.
D) Osmanlı ekonomisi dışa bağımlı hale geldi.
E) Yerli işletmeler zarar etti.

37- I. Bitki ve hayvan figürleri II. Geometrik şekiller III. Insan figürleri
Anadolu Selçukluları Dönemiâ'nin süsleme sanatında yukarıdakilerden hangileri kullanılmıştır?

A) Yalnız I B ) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

38- Fatih Sultan Mehmetâ'ten sonra, hangi padişah halka, Osmanlı Devletiâ'nin vatandaşlar arasında din ve mezhep ayrılığı gözetilemeyeceği teminatını vermiştir?

A) II. Mahmut B ) V. Murat C) I. Abdülhamit D) III. Selim E) Abdülaziz

39- Osmanlı Devletiâ'nin ünlü sanatçılarından biri olan Levni, sanat dallarından hangisinde yaptığı çalışmalarla tanınmıştır?

A) Minyatür B ) Çini C) Müzik D) Hat E) Mimari

40- Konyaâ'da bulunan;
I. Ince Minareli Medresesi
II. Karatay Medresesi
III. Sırçalı Medrese
Türk sanatının hangi dönemine aittir?

A)Osmanlılar B )Büyük Selçuklular C)Anadolu Selçukluları D)Anadolu Beylikleri E) Memlükler

41- Osmanlı Devletiâ'nde,
I. Tanzimat Fermanıâ'nın ilanı
II. Islahat Fermanıâ'nın ilanı
III. 31 Mart Olayıâ'nın bastırılması
Gelişmelerden hangileri, mevcut bir tepkidir?

A) Yalnız I B )Yalnız III C) I ve II D) II ve III E)I, II ve III

42- Osmanlı Devletiâ'ne parlamento kavramı aşağıdakilerden hangisiyle girmiştir?

A) Divan-ı Hümayun B )Kanunname-i Al-i Osman C) Saltanat Şurası D) Kanun-u Esasi E) Vilayet Nizamnamesi

43- Osmanlı Devletiâ'nde,
I.Yöneticiler
II. Hanedan üyeleri
III. Azınlıklar
Gruplarından hangileri Cizye Vergisi ödemekle yükümlüydü?

A) Yalnız I B )Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

44- Osmanlılarâ'da ;
I. Ferman
II. Fetva
III. Berat
Belgelerinden hangileri padişah tarafından verilirdi?

A) Yalnız I B ) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

CEVAP ANAHTARI:

1 A 11 C 21 A 31 B 41 B
2 C 12 E 22 C 32 A 42 D
3 D 13 D 23 D 33 E 43 B
4 D 14 C 24 E 34 D 44 D
5 C 15 B 25 A 35 A
6 C 16 E 26 C 36 D
7 B 17 D 27 D 37 D
8 C 18 E 28 E 38 A
9 E 19 B 29 D 39 A
10 B 20 D 30 C 40 C

Ayrıca Bakınız

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Türkiye Bölgeler Haritaları