7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

 

Yunus Emre Ilköğretim Okulu   7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

A)Aşağıdaki cümlelerden doğru olanları (D);yanlış olanları(Y)ile gösteriniz.(10 puan)

1.(   )Türkiye'de ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. .(2 puan)
2.(   )Osmanlı devletinde ilk nüfus sayımı III.Selim zamanında yapılmıştır. .(2 puan)
3.(   )Ülkemizde nüfus sayımları TÜIK tarafından yapılmaktadır. .(2 puan)
4.(   )Ülkemizde ilköğretim sadece erkek çocuklar için zorunludur.(2 puan)
5.(   )Ülke sınırları içinde yapılan göçe iç göç denir.(2 puan)

B)Boş bırakılan yerlere aşağıda verilen kelime veya kelime gruplarından uygun olanını yazınız.(10 puan)
Iç göç-nüfus yoğunluğu-dış göç-nüfus-Darüşşafaka-2007

6.Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına........denir. .(2 puan)
7..........Kilometrekareye düşen insan sayısını ifade eder. .(2 puan)
8.1863 yılında babası ölmüş ve ekonomik durumu yetersiz kız ve erkek öğrencilere eğitim sağlamak amacıyla.........eğitim kurumu kurulmuştur. .(2 puan)
9.Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir kişi.....göç faaliyetinde bulunmuş olur.
10.Ülkemizde son nüfus .(2 puan)
sayımı......yılında yapılmıştır. .(2 puan)

C) Ağıdaki sorularda doğru olan şıkkı işaretleyin

11.Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçlarından değildir? .(4 puan)
a)Kent nüfusunu belirlemek       
b)Nüfusun cinsiyet oranını belirlemek
c)Nüfusun yaş oranını belirlemek
d)Suç işleyenleri tespit etmek

12.Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir? .     (3 puan)
a)Plansız kentleşme olur
b)Kişi başına düşen milli gelir artar
c)Işsizlik oranı artar
d)Kalkınma hızı yavaşlar

13.Şehirlerde;
-----Gecekondulaşmanın artması
-----Yaşam seviyesinin düşmesi
Aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olarak gösterilebilir? .(3 puan)
a)Köyden kente göçün artığına
b)Yer şekillerinin sade olduğuna
c)Doğum oranının azaldığına
d)Ithalatın azaldığına
14.Aşağıdakilerden hangisi,göçlerin nedenlerinden biri değildir? .(4 puan)

a)Işsizlik               b)Terör 
c)Doğal afetler     d)Yerleşme tipi

15.Göç alan yerlerde erkek nüfus, göç veren yerlerde ise kadın nüfus fazladır.
Buna göre aşağıdaki illerden hangisinde erkek nüfus kadın nüfusundan fazladır? .(4 puan)

a)Hakkari    b)Mardin     c)Tokat      d)Istanbul

16.Osmanlı padişahlarından II. Mahmut tarihimizde ilk nüfus sayımını (1831)yapmıştır. II. Mahmut'un nüfus sayımı yapma amaçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? .(4 puan)

a)Nüfusun eğitim düzeyini belirlemek b)Hıristiyanları tespit etmek
c)Askere gidecekleri tespit etmek   
d)Köy nüfusunu belirlemek

17.Aşağıdaki ilerden hangisinin nüfusu,Turizm faaliyetlerine bağlı olarak yıl içinde en fazla değişir? .(4 puan)

a)Antalya    b)Amasya    c)Rize     d)Hakkari

18.Bazı yerler sahip olduğu yer altı kaynaklarına bağlı olarak hızlı nüfuslanmıştır.                       Buna göre aşağıdaki ilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir? .(4 puan)

a)Çorum    b)Zonguldak      c)Antalya     d)Ankara

19. I.Serkan'ın fındık toplamak için Mardin'den Orduya gitmesi
II.Hüseyin'in doktor olan abisinin ABD'ye gitmesi
III.Osman'ın Babasının tayini nedeniyle Savur'a taşınması
IV.Ilhan'ın ailesi ile pamuk toplamak için Adana'ya gitmesi
Yukarıda verilenlerden hangisi mevsimlik göçlere örnek gösterilebilir? .(4 puan)
a)I ve II    b)Yalnız II     c)I ve IV    d)II ve III

20.I.Türk hava kurumu
II.Emekli sandığı
III.Sosyal sigortalar kurumu(SSK)
IV.Çocuk esirgeme kurumu
Yukarıda verilenlerden hangisi sosyal güvenlik kurumları arasında yer alır? .(4 puan)

a)Yalnız I    b)II ve III    c) Yalnız IV   d) I ve IV
21-  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, yanda verilen sözcüklerden uygun olanları yazınız.(10 Puan)
*    TÜIK'ninaçılımını yazınız.(.................................)        .(2 puan)   
* TRT' nin açılımını yazınız.(.................................) .(2 puan)
* Osmanlı Devleti'nde ilk nüfus sayımı.......yılında yapılmıştır. .(2 puan)
* Belirli bir prim karşılığında, devlet eliyle esnaf, sanatkarlar ve bağımsız çalışanlar ve bunların yükümlü oldukları.(2 puan)
kişilerin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla bir sosyal güvenlik kuruluşu olan......kurulmuştur. .(2 puan)
*    Türkiye'de Radyo, Televizyonları denetleme yetkisine Sahip Olan Kuruluş......dır. .(2 puan)
22- Yukarıdaki tablo ve grafiği inceleyerek aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(Toplam 10 puandır)
1)Ülkemiz nüfusu 1927'den günümüze genel olarak ............ tır. (2 puan)
2)Ülkemiz şehir nüfusu ......... yılından sonra ...... nüfusunu geçmiştir. (4 puan)
3)Ülkemiz köy nüfusu .......... yılından sonra giderek azalma göstermiştir. (2 puan)
4)Ülkemiz köy nüfusu ile şehir nüfusu arasında en yüksek fark .....yılında gerçekleşmiştir. (2 puan)
23)Aşağıdaki durumlardan hangisinde yerleşme ve seyahat özgürlüğü kısıtlanmaz? .(2 puan)
A)Bir kişinin suç soruşturması ve kovuşturması durumunda
B)Ülkede meydana gelen trafik kazası durumunda.
C) Halkın sağlığını ve güvenliğini tehdit edecek salgın hastalığı  durumlarında.
D)Olağan üstü hal ve savaş durumlarında.
24-
Yukarıdaki grafiğe bakarak boşlukları doldurunuz.(Toplam 16 puandır)
1)Ülkemiz nüfusunun büyük kısmı ........ grubunda toplanmıştır. (4 puan)
2)Ülkemiz nüfusunun en az olduğu grup .... (4 puan)
3)Ülkemiz nüfusunda gençlerin oranı .......(4 puan)
4)Orta yaşlı nüfusun oranı .......ile........ arasındadır. 4 puan)
25 . Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin genç nüfusu bir ülke olmasının nedenidir ? .(2 puan)
A) Nüfusun bölgelere göre dağılımının düzensiz olması
B) Kentli nüfus oranının kırsal nüfus
oranından fazla olması
C) Tarımla uğraşan nüfusun fazla olması
D) Doğum oranının fazla olması

26-Malazgit savasının bazı sonucları sunlardır: 
_Anadolu'ya  Türkler yerlesmeye baslamıstır.
_Anadoluda  ilk Türk beylikleri kurulmustur
_Bizans'ın Türklere karsı gücü kırılmıstır
Bu sonuclara göre ulasılabilecek  en kapsamlı yargı asagıdakilerden hangisidir? (2 puan)
A)Anadolu'da Türk tarihi baslamıstır
B)Bizans Türklere karsı savunmaya çekilmistir.
C)Türkler yerleşik hayata gecmişlerdirD)Malazgirt savasıyla Türkler  Islam dinini kabul etmislerdir.
D)Malazgirt savasıyla Türkler Islam dinini kabul etmişlerdir.

Ayrıca Bakınız

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 500 Soruluk Tüm Konular Genel Tekrar ve Yazılı Soruları (Bölüm 1)

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Konular Ders Notları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Türkiye Bölgeler Haritaları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri