7. Sınıf Sosyal Bilgiler Yeni 100 Test Sorusu Cevabı

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Yeni 100 Test Sorusu Cevabı

1-)Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişim için yapılması gerekenlerden biri değildir ?

             a-)Konuşurken jest ve mimiklerimizi kullanmak .

             b-)Karşımızdaki insan konuşurken sözünü kesmeden dinlemek.

             c-)Konuşmamızdaki ses tonumuzun etkili olması

             d-)Konuşurken karşımızdaki insanlara sürekli iltifatlar etmek.

 

2-)Aşağıdakilerden hangisi ATATÜRK’ün kitle iletişime katkılarından biri değildir ?

             a-) Tercüman Gazetesi

             b-)Anadolu Ajansı

             c-)İrade-i Milliye Gazetesi

             d-)Hakimiyet-i Milliye Gazetesi 

 

3-) Yazılı, sesli veya görsel yapıtların dağıtımını ya da yayımını sağlayan her türlü teknik iletişim araçlarına ne denir?

A)Televizyon

B)İnternet

C)Uydu

D)Kitle iletişim araçları    

                                                          

4-).Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?

A) Anadolu Ajansını kurması

B) İrade-i milliye gazetesini kurması

C) Hâkimiyet-i milliye gazetesini kurması

D) Cumhuriyet gazetesini kurması     

                                                 

5-) Aşağıdakilerden hangisi  Atatürk zamanında kurulan gazetelerden değildir ?

İrade-i Milliye

Hakimiyet-i Milliye

Takvim-i  Vekayi

Ceride-i  resmiye

                                       

6-)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biridir?

Milliyet Gazetesi

Anadolu Ajansı

Tercüman-ı Ahval Gazetesi

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

 

7-) Aşağıdakilerden  hangisi  Ülkemizde  nüfusun dağılışını etkileyen faktörler arasında yer almaz?

A)Endüstri kuruluşlarının dağılışı

B)Yeryüzü şekilleri

C)İş imkanları

D)Ormanların dağılışı

8-)Eski çağlardan günümüze kadar geçen süreçte insanlar çevresinde olup bitenleri öğrenmek ve iletmek için uğraşmışlardır.Bu da haberciliğin temelini oluşturmuştur.

Eski çağlarda insanların haberleşmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullandığı            düşünülemez?

a-Resim çizme       b-Telgraf çekme      c-Davul Çalma      d-Ateş yakma

 

9-Bir ülkede yayın yapan kuruluşların belli ilkeler doğrultusunda yayın yapmalarını sağlamak amacıyla denetlenmeleri gerekir.

   Ülkemizde,televizyon ve radyo kanallarını denetleme yetkisine sahip olan devlet kuruluşu   aşağıdakilerden hangisidir?

A-TRT      B-RTÜK     C-TÜİK      D-AA

 

10-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde iletişim alanında yapılan çalışmalardan biri değildir?

a-Gazeteler çıkarıldı.                                                   b-İlk telsiz telgraf kuruldu.

c-Radyo yayınlarına başlandı                                      d-İlk televizyon istasyonu kuruldu.

 

11-Atatürk,basının önemini şöyle ifade etmiştir.”Basın milletin müşterek sesidir.Başlı başına bir  kuvvet,bir okul,bir öncüdür.”

     Atatürk”ün bu sözüne göre,basınla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a-Önemli bir güç olduğu                             b-Eğitici yönünün olduğu

c-Halkın düşüncelerini yansıttığını             d-Kişiler arasındaki ilişkileri zayıflattığını

 

12-  6 Nisan 1920 tarihinde kurulan Anadolu Ajansı bir yandan ulusal birliği tehlikeye düşürecek iç ve dış yayınlara karşı Türk Ulusu  uyarırken diğer yandan da Büyük Millet Meclisinin kararlarını günü gününe halka ileterek hükümet ile halk arasındaki bağlantıyı sağlamıştır.

Parçada verilen bilgilere göre ,Anadolu Ajansı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilemez?

a-Hangi tarihte kurulmuştur?                                       

b-Milli mücadeledeki rolü nedir?

c-Günümüzde nasıl bir yayın politikası izlemektedir    

d-Hükümet ile halk arasındaki iletişimi nasıl sağlamıştır.

13-İnsanlar arasındaki bütün konuşmaları sağlıklı bir iletişim olarak kabul edemeyiz. Anne babalar çocuklarına,amirler memurlarına bir takım emirler verip onların tepkilerini almazlarsa buna sağlıklı bir iletişim denilemez.Çünkü bu tek yönlü bir bilgi aktarımıdır ve buna  Enformasyon denir.

Bu bilgide sağlıklı iletişimin gereklerinden hangisi üzerinde durulmuştur?

a-Bilgi akışının karşılıklı olması gerektiği

b-Öğüt vermekten uzak durulması gerektiği

c-Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymamız gerektiği

d-Çevre koşullarının göz önüne alınması gerektiği

 

14-Atatürk:”Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir.Benim fikirlerimi,benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.”demiştir.

 Atatürk bu sözüyle iletişimde hangi etkenin önemini vurgulamıştır?

a-Beden dili       b-Empati       c-Etkili dinleme        d-Üslup

15-Ülkemizde nüfus çeşitli nedenlerden dolayı düzensiz bir dağılım göstermektedir.

    Aşağıda özellikleri verilen alanlardan hangisinde nüfus yoğunluğu azdır?

a-Maden çıkarılan yerler                                               b-Önemli ulaşım yollarının kesiştiği yerler

c-Yükselti ve engebenin fazla olduğu yerler                d-Ilıman iklimin görüldüğü yerler

16-Sosyal Bilgiler öğretmeni Aytaç Onay,öğrencilerine nüfus sayımının niçin yapıldığını ve  sayımlarda hangi sonuçlara ulaşıldığını sorarak derse başlamıştır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin vermiş olduğu  cevaplar arasında  gösterilemez?

a-İnsanların sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarını belirlemek

b-Kırsal ve kentsel nüfusun özelliklerini öğrenmek 

c-Nüfusun yaş ve cinsiyet özelliklerini belirlemek

d-Bölgeler arasındaki nüfus dağılımını dengelemek

                                     

17-Yerleşim yerlerinde nüfusun az olması:yerşekilleri,iklim ve ulaşım koşullarının gelişmiş olmasıyla açıklanabilir.

Bu bilgilere göre aşağıdaki merkezlerden hangisinin nüfusunun daha az olması beklenir?

a-İzmir      b-Balıkesir        c-Kars          d-Samsun

 

18-  Kısa zamanda birçok kişiye haber ulaştıran iletişim araçlarına “kitle iletişim araçları” denir.

 Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarına örnek gösterilemez?

A) Telgraf

B) Radyo

C) İnternet

D) Televizyon

19-   Çeşitli iletişim araçlarının gereğinden fazla kullanılması nedeni ile aile içi iletişimsizlik problemi ortaya çıkmaktadır. 

Buna göre aşağıdaki iletişim araçlarından hangisinin yoğun kullanımı aile içi  iletişimsizliğin en önemli sebeplerinden birisi olarak gösterilebilir?

A) İnternet

B) Televizyon

C) Radyo

D) Mektup

 

20- Aşağıdakilerden hangisi toplum halinde yaşamanın bireylere sağladığı faydalardan biridir?

Düzensiz olmak

Hoşgörülü olmak

Savurgan olmak

Bencil olmak

 

21- Demokrasilerde basın özgürlüğü esastır. Düşünce, haber ve bilgilerin hiçbir denetime bağlı olmadan, sansür edilmeden basın-yayın yoluyla halka duyurulmasına basın özgürlüğü denir?

Buna göre basın özgürlüğü insan hak ve özgürlüklerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?

Din ve vicdan özgürlüğü

Özel hayatın gizliliği

Düşünce ve ifade özgürlüğü 

Seyahat etme özgürlüğü

 

22- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?

A) Ankara Radyosunu kurması

İrade-i Milliye gazetesini kurması

Hakimiyet-i Milliye gazetesini kurması

D) Anadolu Ajansını kurması

 

23-Kişilerin eşyalarını gizlice kullanmak veya eşyalarını kurcalamak kişinin hangi hakkını ihlal edildiğini gösterir?

A)Dokunulmazlık hakkı                    B)Özel hayatın gizliliği

C)Düşünceyi açıklama                            D)Güvenlik hakkı

 

24-.Aşağıdakilerden hangisi medyanın ilkelerinden biri olamaz?

a)Tarafsız b)Objektif c)Önyargılı d)Abartısız

 

25-Anadolu Ajansı ne zaman kurulmuştur?

A)4 Eylül 1919 B)7 Ekim 1920

C)6 Nisan 1920 D)6 Mayıs 1927

 

CEVAP ANAHTARI ( 1 / 25 )

1 B 11 D 21 C

2 A 12 C 22 A

3 D 13 A 23

4 D 14 B 24 C

5 C 15 C 25 C

6 B 16 D 26

7 D 17 C 27

8 B 18 A 28

9 D 19 B 29

10 D 20 B 30

 

26-.Atatürk tarafından çıkarılan “İradeyimilliye”gazetesinin çıkarılma kararı nerede alınmıştır?

A)Sivas Kongresi B)Amasya Genelgesi

C)Erzurum Kongresi D)Amasya Görüşmeleri

 

27-Panel:Dinleyiciler önünde seçilmiş bir konuşma grubunun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantıdır.Buna göre hangisi panelin özelliklerinden değildir?

A)Dinleyici grubunun bulunması.

B)Bir konuşma grubunun olması

C)Bilginin dinleyenlere zorla kabul ettirilmesi

D)Bir konunun tartışılması.

 

28-)Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele döneminde Atatürk’ün İrade-i Milliye ve Hakimiyeti Milliye gazetelerinin açılmasında öncülük etmesinin amaçlarından değildir?

 

A)İşgaller hakkında halkın bilgilenmesini sağlamak.

B)İşgallere karşı halkın direnişe geçmesini sağlamak.

C)Milli Mücadeleye destek sağlamak.

D)İşgallerin sona ermesini sağlamak.

29-Eğitim, sağlık, seyahat gibi hakların kullanıla bilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine  bağlıdır?

A)Temel hak ve özgürlüklerin korunmasına

 B)Kişi başına düşen ulusal geliri arttırmasında

 C)Yargının sağlıklı işleyişinin sağlanmasına

D)Yaşama görevinin yerine getirilmesinde 

 

30-.Kırsal alanlardan şehirlere yapılan göçler sonucunda şehirlerde bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan değildir?

A)Okur yazar oranının artması

B)İşsiz sayısının artması

C)Gece kondu sayısının artması

D)Alt yapı hizmetlerinin yetersiz kalması 

    

31-İletişimdeki en büyük engel hangisidir?

Karşımızdaki kişiyi dinlememek.

Ses tonu.

Jest ve mimikler.

Bireysel farklılıklar.

 

32-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Ajansı, Hakimiyet-i Milliye ve İrade-i Milliye gazetelerinin kurulması amaçlarından değildir?

Anadolu’daki mücadelenin haklılığının tüm dünyaya duyurulması.

Halkın ulusal kurtuluş hareketine katılmaya çağırılması.

Halkın bilinçlendirilmesi ve kurtuluş savaşı ile ilgili kamuoyu oluşturulması

Türk kültürünü dünyaya tanıtmak.

 

33-Hangi durumlarda “konut dokunulmazlığı” ortadan kalkabilir?

Kamu güvenliği ve kamu sağlığını tehdit eden bir durum varsa.

Gazetecilerin haber yapabilmesi için.

Canımız başkasının evini görmek istediği için

Çok ünlü birinin evini merak ettiğimiz için.

 

34-İnsanların sadece kendilerini ilgilendiren, başkalarıyla paylaşmak ya da paylaşmamak konusunda özgür oldukları konular olabilir. Kimse kişilerin bu hakkını ihlal edemez.

Yukarıda hangi özgürlüğümüzden söz edilmektedir?

A) Seyahat özgürlüğü B) Konut dokunulmazlığı

C) Fırsat eşitliği D) Özel yaşamın gizliliği

 

35- Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’mızın devam ettiği yıllarda çıkarılan gazetelere haber kaynağı olmuştur?

Anadolu Ajansı

İradeyi Milliye

Hakimiyeti Milliye

TRT

 

36- Aşağıdakilerden hangisi bir göç  şekli değildir?

Bir haftalık tatile gitmek

Üç aylığına fındık toplama işine gitmek

Üç yıllığına inşaatta çalışmaya gitmek

Hiç ayrılmamak üzere İstanbul’a yerleşmek.

 

37-Ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarını hangi kurum denetler?

     a)   TRT             b)   RTÜK               c)   AA                d)   TDK

38-Milli Mücadele yıllarında Sivas’ta çıkartılan gazete aşağıdakilerden hangisidir?

     a)   Hakimiyet-i Milliye                     b)   İstikbal

     c)   İrade-i Milliye                              d)   Cumhuriyet

39-”Basın hiçbir sebeple baskı ve etki altına alınamaz” Mustafa Kemal bu sözleriyle aşağıdakilerden  hangilerini savunduğu söylenebilir?

Basın özgürlüğünün olması

Basının halkın çıkarına ters yayın yapması gerektiği

Basının bağımsız haber yapma hakkının olması

 a)   yalnız III                 b)   I, II, III                         c)   I  ve III                 d)   yalnız II

 

40-   I.     İrade-i Milliye

      II.   Hakimiyet-i Milliye

      III.   İstanbul radyosu

      IV.  Anadolu Ajansı 

 

      Yukarıda verilenlerin kronolojik sıralaması hangi şıkta doğru verilmiştir?

     a)   I-IV-III-II               b)   IV-II-III-I            c)   III-II-IV-I                   d)   I-II-IV-III

41-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

      A) Televizyon aile içi iletişimde önemli bir araçtır.

      B) İletişimde insan hakları önemlidir

      C) İletişimin en önemli parçalarından biri konuşurken yüz yüze bakmaktır.

      D) İletişim araçları kamuoyunun oluşmasında etkilidir

 

42-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?

A) Anadolu Ajansını kurması

B) İrade-i milliye gazetesini kurması

C) Hâkimiyet-i milliye gazetesini kurması

D) Cumhuriyet gazetesini kurması

   

43- Kitle iletişim araçları bilgi-görüş ve düşüncelerin paylaşılmasını sağlayan sosyal örgütlenmeyi güçlendiren komu oyu oluşturan insanın anlama, anlatma öğrenme ve eğitim görme gibi ihtiyaçlarını karşılayan, insan ilişkilerini değiştirip geliştiren, yeni davranış ve düşünce akımlarını yaygınlaştıran en etkin iletişim araçlarıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin kitle iletişim araçlarının faydalarından biri olduğu söylenemez?

Kamuoyu oluşmasında önemli bir etkiye sahip olduğu

Farklı fikirdeki insanların düşüncelerini ve birbirlerini anlamada etkili olduğu

Ortaya çıkan bir fikir akımının yaygınlaşmasını sağladığı

Yöneticilere karşı fikirlerin ortaya çıkmasını engellediği

 

44-   Vatandaşlar kendi evlerinde huzur ve güven içerisinde yaşam sürdürme hakkına sahiptir.

Demokrasinin bir gereği olarak hiç kimse bir başkasının evine izinsiz giremez ve  gözetleyemez.

Konut dokunulmazlığı ile ilgili devlet de yasalar ile bazı önlemler almıştır.

Yukarıda belirtilen konut dokunulmazlığı hakkının aşağıda verilen temel hak ve özgürlüklerden hangisiyle birbirini tamamladığı söylenebilir?

Basın özgürlüğü

Özel yaşamın gizliliği

Haberleşme özgürlüğü

Düşünce ve kanaat özgürlüğü

 

 

45-İki kişi arasında gerçekleşen bir iletişim de mutlaka olması gereken bazı unsurlar söz konusudur.Aksi takdirde iletişimin sağlıklı yürümesi mümkün olmayacaktır.

Buna göre;

    I.Dinleme

   II.Dokunma

   III.Soru sorma 

    IV.Uyarma

Gibi unsurlardan hangisi iki kişi arasında yaşanan bir konuşma için kesinlikle gereklidir?

A) I      B) II      C) III     D) IV

 

46-) Yüksek yaşam standartlarına sahip kentlerde hizmet sektörünün payı büyüktür.Ayrıca tarımla uğraşan insan sayısı da oldukça azdır.

Aşağıdaki şehirlerimizden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?

Hakkari

Kars

Yozgat

İzmir 

 

47- Sanayi İnkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır.

Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı ile ilgili değildir?

A)Üretimde kalitenin artması

B)İşçi sınıfının ortaya çıkması

C)Sömürgecilik yarışının hızlanması

D)Fransız İhtilali’ne zemin hazırlanması

 

48- I. Dünya Savaşı’nı başlatan neden olarak Avusturya- Macaristan veliahdını öldürülmesi gösterilirken, asıl nedenin Avrupa  Devletleri arasındaki siyasal ve ekonomik çıkar paylaşımı olduğu kabul edilmektedir bu paragrafta verilen bilgiye göre aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?

A-Toplumun içinde bulunduğu koşullar anlaşılmadan olaylar anlaşılmaz.

B-Olayların görünen nedenleri dışında başka nedenlerde vardır.

C-Benzer olaylar benzer sonuçlara neden olurlar.

D-Küçük olaylar birikerek büyük olaylara neden olurlar.

49-  Aşağıdaki grafikte 2006 yılına ait ülkemizdeki enerji kaynaklarının kullanıldığı alanlar verilmiştir.

       Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

K. Alan Sanayi Konut Turizm Aydınlatma Diğer

Tüketim % 55 % 15 % 8 % 4 %19

 

a) Toplam enerjinin yarıdan fazlası sanayi alanında tüketilmektedir.

b) Enerji ihtiyacının en az olduğu alan turizmdir

c) Konutlar sanayiden sonra  en fazla enerji tüketmektedir.

d) Aydınlatmada kullanılan  enerji Turizm’de   kullanılan enerjinin yarısıdır.

 

50-Aşağıdakilerden hangisi Demokrasinin  özelliklerinden değildir

A)Halk kendini yönetecek kişiyi seçer

B)Milletvekilleri, halk adına karar veren kişilerdir

C)Hak ve özgürlükler kanunlar tarafından korunur

D)İnsanlar toplantı yapıp tartışamazlar

 

CEVAP ANAHTARI ( 26 / 50 )

26 A 36 A 46 D

27 C 37 B 47 D

28 D 38 C 48 B

29 A 39 C 49 B

30 A 40 D 50 D

31 A 41 A

32 D 42 D

33 A 43 D

34 D 44 B

35 A 45 A

 

51-.Aşağıdakilerden hangisinde nüfus farklı nedenle fazladır?

a)Zonguldak             b) Manisa                c) Aydın                   d) Adana

 

52-.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişim alanındaki çalışmaları alanında yer almaz?

a)Hakimiyeti Milliye

b) Son Havadis

c)İradiyei Milliye

d) Anadolu Ajansı

 

53- Temel hak ve özgürlükler aşağıdakilerden hangisinde kısıtlanmaz?

a)Savaş                b) Sıkıyönetim                   c) Olağanüstü  hal     d) Nüfus sayımı

       

54- Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken hususlardan  değildir?

a) Dinleme           b) Vücut hareketleri             c) Ses tonu            d) İstediği zaman konuşma

55- Kamuoyunun oluşmasında aşağıdakilerden hangisi, diğerlerine göre daha fazla etkiye sahiptir?

a. Sinema  b. Panel  c. Gazete  d. Tiyatro

 

56- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Basın, kamuoyu oluşmasında etkilidir.

b. Bir ülkede basın-yayın kuruluşlarının çok olması, o ülkede basın özgürlüğü olduğunu gösterir.

c. Basın-yayın kuruluşlarının temel amaçlarından biri de halkı bilgilendirmektir.

d. Toplumun hür ve doğru haber alması için basın özgürlüğünün olması gerekir.

 

57-Aşağıdaki illerden hangisi en az göç veren iller  arasındadır ?

a- Adana b- Kastamonu c- Yozgat d-Bingöl

 

58-Ülkemiz nüfus yapısı aşağıdaki ifadelerden hangisine uygundur ?

a – Yaşlı b-Çok yaşlı c- Orta yaşlı d-Genç

 

59-Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicide olması gereken davranışlarından birisi değildir?

    A) Dikkatini karşısındaki kişiye verir.           B) Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler.

    C) Göz teması kurmamaya özen gösterir       D) Duygu ve düşünceleri anlamaya çalışır.

 

60- Nüfus artışı sınırları belli bir alanda, belirli bir süre içerisinde insan sayısında meydana gelen Artıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki nüfus artışına neden olan etkenlerden birisi değildir?

    A) Bir ülkenin dışardan göç alması                    B)Doğumların artması

    C)Şehirden köylere yapılan göçler                         D)Sınır değişiklikleri

 

61-. Aşağıdakilerden hangisi doğru iletişim kurmada etkili değildir?

A) Başkalarının görüşlerine de saygı duymak.

B) Konuşurken karşımızdaki ile göz teması kurma.

C) Sadece konuşmayı değil dinlemeyi de bilme .

D) Karşımızdaki kişi konuşurken başka işle uğraşma.

 

62.-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hâkimiyetimilliye gazetesi Atatürk’ün kurduğu gazetedir.

B) İlk kurulan ajans İhlas Haber Ajansıdır. 

C) 1927’de Ankara Radyosu yayına başlamıştır.

D) 1927’de telsiz telgraf vericileri hizmete girmiştir.

 

63-Aşağıdakilerden hangisi göç alan şehirlerin tercih edilmesinde etkili değildir?

İş imkanlarının fazla olması

Eğitim imkanlarının iyi olması

Sağlık hizmetlerinin iyi olması

Kalabalık şehir olması

64-Aşağıdaki şehirlerden hangisi Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmıştır?

Trabzon

Edirne

Eskişehir

İzmir

65- En yaygın kullanılan kitle iletişim aracı olan televizyonun olumlu etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a- Çocukların şiddete eğilim göstermesine yol açması

b- Toplumsallaşmayı sağlaması

c- Dayanışma ve yardımlaşma duygularını geliştirmesi

d- Küresel sorunlarla ilgili bilgilenme sağlaması

 

66- Basın ve yayın organları bir haberi hazırlarken haberin niteliği ile ilgili aşağıdakilerden dikkat etmek zorunda değildir? 

a- Gerçek olmasına

b- Popüler olmasına

c- Toplumu ilgilendirmesine

d- Kamu yararı bulunmasına

67- Bir yerin yerleşim yeri olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi fazla etkili değildir?

       a-Uygun iklim şartları     

       b-Verimli tarım alanları           

       c-Endüstrisinin yaygın oluşu                       

      d-Havasının temiz oluşu

 

68-     Aşağıdakilerden hangisi günümüzde sık kullandığımız kitle iletişim araçlarından biri değildir? 

A) İnternet          B) Telgraf          C) Gazete          D) Televizyon

 

69-     Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişime verdiği önemi gösteren bir gelişmedir?

A)    Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

            B)  Harf İnkılabı’nın gerçekleştirilmesi

            C)  Türk Dil Kurumu’nun kurulması

            D)  Anadolu Ajansı’nın kurulması

 

70-“Etkili bir iletişimde ses tonu, kullanılan sözcükler ve el- kol hareketleri ve mimikler çok 

  önemli rol oynar.”diyen birisi hangi önemli etkeni unutmuştur?

A)Vücut dilini                                               C)Göz temasını

B)Konunun özelliğini                                     D)Mikrofon kullanımını

 

71-Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızdan değildir?

A)Yaşama hakkı                                         C)İsim hakkı

B)Konut dokunulmazlığı                            D)Eğitim hakkı

  

72-  Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kurumu değildir ?

A )Emekli Sandığı                B) Türk Silahlı Kuvvetleri

C) Bağ – Kur                        D ) Sosyal Sigortalar kurumu  

 

73-Ülkemizde ilk nüfus sayımı hangi tarihte yapılmıştır ?

A ) 1927                   B) 1924                 C) 1933             D) 1930

 

74-Sınıfta arkadaşlarına sunmak için konuşma hazırlayan öğrencinin aşağıdakilerden hangisini yapması etkili konuşma için gerklidir?

A- Alçak sesle konuşması           B- Ayrıntılara girmesi

C-Hızlı konuşması                              D-Jest ve mimiklerin kullanması.

 

75-Aşağıdaki ifadelerden hangisi kitle iletişim özgürlüğü ile ilgili değildir?

A) Çok sayıda insana aynı bilgiyi aynı anda iletmeyi sağlar. 

B) Herkesin haber alma ve verme hakkı vardır.

C) Kimsenin özel yaşamı ile ilgili özel yazıları okunamaz.

D) Hakkımızda yayınlanan bir haberin yanlışlığı düzeltme ve cevap hakkı getirir.

 

CEVAP ANAHTARI ( 51 / 75 )

51 A 61 D 71 C

52 B 62 B 72 B

53 D 63 D 73 A

54 D 64 B 74 D

55 C 65 A 75 C

56 B 66 B

57 A 67 D

58 D 68 B

59 C 69 D

60 C 70 C

 

76-Aşağıda ifade edilen davranışlardan hangisi bir iletişim engelidir?

A) Empatik bir yaklaşım kullanmak

B) Eleştirel yaklaşımla konuşmaya başlamak

C) Gülümseyerek anladığını belli etmek

D) Karşımızdaki kişi ile göz teması kurmak

 

77- Osmanlı Devletinin Rumeli’de aldığı ilk toprak parçası hangisidir?

a)Keşanb)Malkarac)Balayırd)Çimpe

 

78-  I.Bakır II.Krom III.Demir IV.Taşkömürü

Yukarıdaki madenlerden hangilerinin üretiminde Karadeniz bölgesi ilk sırayı alır?

a)I-II b)II-III c)III-IV d)I-IV

 

79-Aşağıdakilerden hangisi iletişimi başlatma ifadelerinden biri değildir?

A)Bugün nasılsın        B)Merhaba,Kolay gelsin            C)Günaydın              D)Yarın görüşürüz

 

80-*Zonguldak’ta ………........sayesinde nüfus yoğundur.

    *Tuz Gölü çevresinde ise……………nedeniyle nüfus seyrektir.

  Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri getirilebilir

 

A) Yağış miktarı-Yükselti                      B)Turizm-Tarım

C) Yer altı kaynakları -Kuraklık             D) Bitki örtüsü-Ulaşım

 

81- Yapılan araştırmaya göre, televizyonda şiddet unsurları içeren programları izleyen çocuklarda şiddet eğilimli davranışlara daha sık rastlanmaktadır.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

Yayının içeriği ne olursa olsun , izleyicide davranış değişikliği yaratmaz.

Gelişme çağındaki çocukların şiddet içeren programları izlemesi engellenmelidir.

Çocukların televizyon izlediği saatler dikkate alınmalı ve yayın akışı buna göre düzenlenmelidir.

Şiddet içeren programlara Radyo Televizyon Üst Kurulu belli sınırlamalar getirmelidir.

 

82- Mustafa Kemal Sivas Kongresi’nde Milli Mücadele Hareketi’ni örgütlemeye çalışırken, bir yandan da bu mücadeleye katkıda bulunabilecek İrade-i Milliye adlı bir gazetenin çıkarılmasını istemiştir.   

 Mustafa Kemal’in böyle bir gazete çıkarılmasını sağlamakla aşağıdakilerden hangisini öncelikle amaçladığı söylenebilir?

Temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını sağlama

Geniş halk kitlelerini bağımsızlık doğrultusunda harekete geçirme

İstanbul Hükümeti ile uzlaşma yolları arama

Teknolojik olanaklardan yararlanma  

83- Yapılan araştırmaya  göre bilgisayar kullanımının, çocuklara bilgi aktarımı ve ödev hazırlama gibi konularda yardımcı olmasının dışında olumsuz etkilerinin de olduğu belirlenmiştir.

Yukarıdaki bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisinin bilgisayarın olumsuz etkilerinden biri olduğu söylenebilir?

Bilgisayardaki zeka oyunları, çocukların zamanlarını verimli geçirmelerinde etkilidir.

Çeşitli internet siteleri, çocukların çizim becerilerini geliştirmelerine katkı sağlar.

İnternet bilgi aktarımında etkin bir rol üstlenir.

Uzun süre bilgisayar başında kalan çocuklarda göz ve eklem ağrılarına rastlanır.

 

84-Türk Dil Kurumu, Türkçe’nin doğru kullanıldığı alanlarda görev yapan kişileri ödüllendirip topluma örnek göstermektedir.

Türk Dil Kurumu’nun bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını gösterir?

Türkçe’nin doğru ve güzel kullanımını yaygınlaştırmak

Türk dilinin diğer dillerden üstün olduğunu kanıtlamak

Türk dilinde kullanılan yabancı sözcük sayısını arttırmak

Konuşma ve yazı dilindeki farkı en aza indirmek

85-Aşağıdakilerden hangisi iletişim etkenlerinden değildir?

 

A)Dinleme

B)Konuşma

C)Jest ve mimikler

D)Karşıdaki konuşurken başka bir şeyle ilgilenme

 

86-Hangisi nüfusu etkileyen etmenlerden değildir?

A)İklim

B)Yeryüzü şekilleri

C)Sanayi

D)Tarihi eserler

87-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçları arasında yer almaz.

      a)Bilgisayar                     B)İrade-i Milliye      

      c)Anadolu Ajansı            d)TRT

  

 

88- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi iletişim faaliyetlerinden biri değildir.

     a)Hakimiyet-i Milliye                    b)İrade-i Milliye

     c)Anadolu Ajansı                           d) TRT                                   

     

89- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Televizyon aile içi iletişimde önemli bir araçtır.

B) İletişimde insan hakları önemlidir

C) İletişimin en önemli parçalarından biri konuşurken yüz yüze bakmaktır.

D) İletişim araçları kamuoyunun oluşmasında etkilidir

 

90- Herhangi bir iletişim kanalının haberlerinde veya programlarında yanlış haberler yayınlaması aşağıdakilerden hangisine öncelikle ters düşer?

A)Vicdan hürriyetine                            B)Basın ahlakına

C)Düşünce ahlakına                              D)Kişi haklarına

 

91- Kurtuluş Savaşı sırasında olan bitenleri halka duyurmak için ,  Atatürk’ün talimatıyla kurulan,haber ajansı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Doğan haber ajansı

b) Cihan haber ajansı

c) Anadolu ajansı

d) İhlas haber ajansı

 

92- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde büyük kentlere göçün sebeplerinden biri değildir?

a) Ekonomik koşullar

b) Sağlık hizmetleri

c) Eğitim hizmetleri

d) Doğal güzellikler

 

93-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının özelliklerinden birisi değildir.

Kitle iletişim araçları ile uluslararası iş birliği ve kültürel aktarım sağlanır.

Kitle iletişim araçları tarafsızlığı ilke edinmiştir.

 Kitle iletişim araçları dünyada yaşanan olaylarla ilgili toplumu bilgilendirir.

Toplumdaki görüş farklılıklarını derinleştirir.

 

94-Nüfus sayımları sonucunda nüfusumuzla ilgili hangi bilgiye ulaşamayız?

A) Nüfus miktarı     B) Eğitim durumu     C) Meslek durumu       D) Kültür durumu

       

95-Etkili bir iletişim için en önemli şart hangisidir?

A) Karşısındakini dinlemek                          B) El ve mimik hareketlerini kullanmak

C) Karşısındakinin gözüne bakmak                D) Oturarak konuşmak

 

96- Aşağıdakilerden hangisi iletişimsizliğe neden olan davranışlardan değildir.?

Öğüt vermek

Emir vermek

Dinlemek

Yargılamak

97- Anayasamız 28 nci maddesiyle basın özgürlüğünü sağlamaya çalışmıştır.

Anayasamızın basın yayın kuruluşlarını koruyarak basın özgürlüğünü sağlamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir.?

Düşünce ve kanaatleri yayma özgürlüğünü korumak istemesi.

Demokraside basının önemli olması

Basının toplumun gelişiminde,eğitimindeki önemsenmesi.

Basının kendini koruyamaması.

 

98- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biri değildir?

A) Hakimiyet-i Milliye Gazetesi

B) Anadolu Ajansı

C) İradeyi Milliye Gazetesi

D) Takvimi Vakayi Gazetesi

 

99-Aşağıdakilerden hangisi daha önce kurulmuştur?

A) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

B) İradeyi Milliye Gazetesi

C) Telsiz Telgraf Hakkında Kanun

D) Ankara Radyosunun Yayına Başlaması

 

100-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk zamanında kurulmuş iletişim araçlarından biri değildir?

a)Resmi gazete

b)Anadolu ajansı

c)İstanbul radyosu

d)Radyo Televizyon Üst Kurulu

 

CEVAP ANAHTARI ( 76 / 100 )

76 B 86 D 96 C

77 D 87 C 97 A

78 D 88 D 98 D

79 D 89 A 99 B

80 C 90 B 100 D

81 A 91 C

82 B 92 D

83 D 93 D

84 A 94 D

85 D 95 A

 

Ayrıca Bakınız