Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Klasik Sorular Cevaplar 100 Tane Yeni 2016

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Klasik Sorular 100 Tane Yeni 2016

1)Haber ve bilgi kaynağına en çabuk ulaşan ve bu kaynaklardan edindiği bilgi ve haberleri okurlara sunan insan kimdir?

CEVAP: Gazeteci

2)Birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır.

Yukarıda tanımı verilen nedir?

CEVAP: İnternet

3)Panel nedir?

CEVAP: Dinleyicilerin önünde, seçilmiş bir konuşmacı grubunun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantı veya açık oturumdur.

4)İlim, sanat, hukuk, edebiyat gibi çeşitli konularda bilgi vermek amacıyla yapılan uzun konuşmalara verilen ad nedir?

CEVAP: Konferans

5)Tekzip hakkı nedir?

CEVAP: Düzeltme ve cevap hakkıdır.

6)Hangi gazete önce çıkarılmıştır?

CEVAP: İrade-i Milliye

7) Nüfus miktarı nedir?

CEVAP: Belirli bir alanda yaşayan insan sayısıdır.

8)Nüfus yoğunluğu nasıl bulunur?

CEVAP: Nüfus miktarının yüz ölçüme bölünmesiyle bulunur.

9)Nüfus artışı nedir?

CEVAP: Nüfusun bir önceki yıla göre gösterdiği sayısal değişime verilen addır.

10)Doğal nüfus artışı nedir?

CEVAP: Bir yerde doğanlarla ölenler arasındaki sayısal farka verilen addır.

11)Osmanlı Devleti zamanındaki ilk nüfus artışı ne zaman yapılmıştır?

CEVAP: 1831 yılında 2. Mahmut Dönemi’nde yapılmıştır. 

12)Cumhuriyetin kurulmasından sonra ilk nüfus sayımı ne zaman yapılmıştır?

CEVAP: 1927 yılında

13)Cumhuriyetin kurulmasından sonra ikinci nüfus sayımı ne zaman yapılmıştır?

CEVAP: 1935 yılında 

14)Darüşşafaka Cemiyeti ne amaçla kurulmuştur?

CEVAP: 30 Mart 1863 tarihinde padişah fermanı ile babası ölmüş ve ekonomik durumu yetersiz kız ve erkek öğrencilere eğitim sağlamak amacıyla kurulmuştur.

15)Ekonomik, doğal ve siyasi nedenlerle bireylerin veya  toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitmesine ne denir?

CEVAP: Göç 

16)İnsanların bulundukları ülkelerden başka ülkelere göç etmesine ne denir?

CEVAP: Dış göç

17)Beyin göçü nedir?

CEVAP: Bilim ve tekniğin gelişimine katkıda bulunabilecek nitelikli elemanların başka ülkelere çalışmak amacıyla göç etmelerine denir.

18)İç göç nedir?

CEVAP: Ülke sınırları içinde olan göçlere denir.

19)Mevsimlik göçler nedir?

CEVAP: Kırsal kesimdeki bazı ailelerin, büyük şehirlere ya da tarımın yoğun olarak yapıldığı yerlere bir süre çalışmak üzere gerçekleşir.

20)Pasinler Savaşı hangi devletler arasında ve ne zaman gerçekleşmiştir?

CEVAP: Selçuklular – Bizans    1048 yılında

21)Büyük Selçuklu sultanı Alp Arslan Anadolu’nun kısa sürede fethedilmesini istiyordu. Bu yüzden komutanlarını teşvik amacıyla onlara fethettikleri yerlerde beylik kurma yetkisi verdi.

Bu durumun sonucunda ne olmuştur?

CEVAP: Anadolu’da birbirinden bağımsız birçok beylik kurulmuştur.

22)Saltuklular nereye egemen olmuşlardır?

CEVAP:  Erzurum ve çevresi

23)Danişmentliler nereye egemen olmuşlardır?

CEVAP: Tokat, Sivas, Malatya, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve çevresi

24)Mengücekliler nereye egemen olmuşlardır?

CEVAP: Erzincan ve Kemah çevresine egemen olmuşlardır.

25)Artuklular nereye egemen olmuşlardır?

CEVAP: Diyarbakır, Harput, Mardin ve çevresine egemen olmuşlardır.

26)Çaka Bey ilk neyi başlatmıştır?

CEVAP: Türk tarihindeki ilk denizcilik çalışmalarını başlattı.

27)Miryokafalon savaşı ne zaman gerçekleşmiştir?

CEVAP:1176 yılında

28)Kösedağ Savaşı ne zaman gerçekleşmiştir?

CEVAP:1243 yılında

29)Haçlı seferleri nedir?

CEVAP: Avrupalı Hristiyanların dinsel, ekonomik ve siyasal nedenlerle İslam dünyası üzerine 1096 – 1270 yılları arasında düzenledikleri sekiz büyük sefere verilen addır.

30)Birinci Haçlı Seferi kaç yılları arasında yapılmıştır?

CEVAP: 1096 – 1099

31)Üçüncü haçlı seferinde Haçlı ordusunu başarısızlığa uğratan kimdir?

CEVAP: Selehaddin Eyyubi

32)Osman Bey’den sonra Osmanlı Devleti’nin başına geçen Orhan Bey hangi savaşta Bizans ordusunu mağlup etti?

CEVAP: Maltepe (Pelekanon) Savaşı’nda

33)Ankara Savaşı hangi tarihte gerçekleşmiştir?

CEVAP: 1402 yılında

34)İlk düzenli Osmanlı ordusu ne adıyla kurulmuştur?

CEVAP: Yaya ve Müsellem

35)Kapıkulu Askerleri kimlerdir?

CEVAP: Bunlar padişaha bağlı ve üç ayda bir ulufe denilen maaş alan askerlerdi.

36)Kapıkulu Askerleri ikiye ayrılırlardı. Bunlar nelerdir?

CEVAP: Piyade (yaya) ve süvari (atlı)

37)Yeniçerilerin komutanına ne denirdi?

CEVAP: Yeniçeri Ağası

38)Top arabacıları Ocağı’nın görevi nedir?

CEVAP: Sefer sırasında topları savaş bölgesine götürmekle görevli bir sınıftı.

39)Cebeci Ocağı’nın görevi nedir?

CEVAP: Ordunun silahlarını hazırlayan, bakımını yapan ve savaş alanına taşıyan sınıftı.

40)Lağımcı Ocağının görevi nedir?

CEVAP: Kuşatma sırasında tüneller açarak kale duvarlarını çökertmekle görevli bir sınıftı.

41)Devlet işlerinin yürütülmesinde hangi kurul padişaha  yardım ediyordu?

CEVAP: Divan-ı Hümayun

42)Vezirler kimlerdir?

CEVAP: Bakanlık ve valilik gibi önemli olan ve paşa unvanı taşıyan görevlilerdir.

43)Türk askerleri hangi tarihte topların açtığı gediklerden girerek şehri ele geçirdi?

CEVAP: 29 Mayıs 1453

44)İnebahtı Deniz Savaşı hangi tarihte gerçekleşmiştir?

CEVAP: 1571

45)Hoşgörü nedir?

CEVAP: Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumudur.

46)Vakıf nedir?

CEVAP: Toplum yararına çalışmayı ilke edinen kuruluşlara denir.

47)İbrahim Müteferrika ne yapmıştır?

CEVAP: Yirmisekiz Çelebi’nin oğlu Sait Efendi ile birlikte çalışmalar yaparak ilk Osmanlı devlet matbaasını kurdu.

48)Minyatür nedir?

CEVAP: Çok ince işlenmiş ve küçük boyutlu resimlere ve bu tür resim sanatına verilen addır.

49)Fransız halkı kaç yılında krallık yönetimine karşı büyük bir halk hareketi başlatmıştır?

CEVAP: 1789 yılında 

50)Tanzimat Fermanı kaç yılında ilan edilmiştir?

CEVAP: Abdülmecit zamanında ilan edilmiştir.

51)Osmanlı Devleti’nin temel para biçimi nedir?

CEVAP: Akçedir

52)Tekerlek kaç yıl önce nerede yapılmıştır?

CEVAP: 5000 yıl önce Mezopotamya’da yapılmıştır.

53)Camın ilk kez kimler tarafından bulunduğu sanılmaktadır?

CEVAP: Fenikeliler tarafından bulunduğu sanılmaktadır.

54)Yazıdan önceki döneme ne denilmektedir?

CEVAP: Tarih öncesi

55)Yazının MÖ kimler tarafından icat edildiği kabul edilmektedir?

CEVAP: MÖ 3500 yıllarında Sümerler tarafından icat edildiği kabul edilmektedir.

56)Rasathane nedir?

CEVAP: Gözlemevi

57)Dünyada ilk rasathane ne zaman hangi devlet döneminde kurulmuştur?

CEVAP: 9. Yüzyılın başlarında, Abbasi Devleti Dönemi’nde

58)Osmanlı Devleti’nde ilk rasathane ne zaman kim tarafından kurulmuştur?

CEVAP: 3. Murat zamanında, Takiyyüddin adlı astronom tarafından kurulmuştur.

59)15. ve 16.  yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni kıta, okyanus, ticaret yolları, ada ve canlıların tanınmasına yol açan keşiflere ………. ………… denilmiştir.

    Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere ne gelmelidir?

CEVAP: coğrafi keşifler

60)Ümit Burnu’nu dolaşan Portekizli Vasko do Gama nereye ulaşmıştır?

CEVAP: Hindistan’a varmıştır

61)Rönesans nedir?

CEVAP: 15. yüzyılın sonlarıyla 16. yüzyılın ilk yarısında önce İtalya’da başlayan ve ardından Fransa, Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde görülen edebiyat, güzel sanatlar, bilim ve teknik alanında görülen gelişmelere verilen addır.

62)Reform’un kelime anlamı nedir?

CEVAP: Yeniden düzenlemek ve yeni şekil vermek 

63)Aydınlanma Çağı nedir?

CEVAP: Avrupa’da 17. ve 18. yüzyıllarda her konuda akla ve bilime öncülük tanıyan bir düşünce sistemi yaygınlaşmıştır. Bu nedenle 18. yüzyıl Batı için bir aydınlanma çağıdır.

64)Buharlı makineler ilk nerede ve hangi amaçla kullanılmıştır?

CEVAP: İngiltere’de ve dokuma alanında kullanılmıştır.

65)Osmanlı Devleti’nde toprağın sahibi devlet idi. Ancak çiftçinin vermek zorunda olduğu vergiyi devlet değil, devlet adına bir memur alırdı. Bu memura ………….. , bu uygulamaya …………..  ……………  adı verilirdi. Bu şekilde kullanılan topraklara da …………..  …………… denilirdi.

      Yukarıdaki tanıma göre boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?

CEVAP: sipahi, tımar sistemi, dirlik arazisi

66)Ticaret nedir?

CEVAP: Malların, hizmetlerin ve ham maddelerin alınıp satılmasına yönelik faaliyetlerdir.

67)James Watt kimdir?

CEVAP: Buhar gücüyle çalışan ilk makineyi bulan kişi.

68)Sanayi İnkılabı nedir?

CEVAP: İnsan ve hayvan gücüne dayalı üretimden makine gücüyle üretime geçiş demektir.

69)Vakıf nedir?

CEVAP: Bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmi bir yolla ayrılarak bir kimse tarafından bırakılan mülk veya paradır.

70)Ahi (Lonca) Teşkilatı nedir?

CEVAP: Anadolu’da 13. yüzyılda kurulup belli bir süre içinde belli kurallarla işlenmiş esnaf ve sanatkârların birliğine denir.

71)Medrese ne anlama gelmektedir?

CEVAP: Ders okunan yer anlamına gelir.

72)Enderun nedir?

CEVAP: Osmanlı Devleti’nde, devlet teşkilatında görev yapacak nitelikli üst düzey yöneticilerin, mülki, idari ve diğer önemli memur kadrosunun yerlere verilen addır.

73)İlköğretim nedir?

CEVAP: İlköğretim, birkaç öğretim basamağından oluşan örgün eğitim sisteminin, okuma yazmayı, matematiği, iyi bir yurttaş olmak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri kazandıran sekiz yıllık eğitimin ilk basamağıdır.

74)Ortaöğretim nedir?

CEVAP: Ortaöğretim, 15 – 18 yaşları arasındaki öğrencilerin genel, mesleki ve teknik alanlarda eğitimlerini sağlamayı içeren okullardır.

75)Yükseköğretim nedir?

CEVAP: Yüksekokullar ve üniversitelerde yapılan öğretimdir.

76)Atatürk neye dayalı milliyetçilik anlayışını reddetmiştir?

CEVAP: Irka dayalı

77)Yasama nedir?

CEVAP: Yasa yapma

78) Yürütme nedir?

CEVAP: Yasaları uygulama

79)Yargı nedir?

CEVAP: Yasalara uymayanları cezalandırma

80)Demokratik ülkelerde egemenlik kimindir?

CEVAP: Milletindir

81)Türkiye Cumhuriyeti’nde yargı yetkisini kim kullanır?

CEVAP: Bağımsız mahkemeler

82)Bütün toplumu ilgilendiren herhangi bir konuda, halkın benimsediği ortak görüşe ne denir?

CEVAP: Kamuoyu

83)İzcilik nedir?

CEVAP: Milliyet, din, dil, ırk, renk ayrımı yapmaksızın herkese açık olan, politik olmayan, eğitim amaçlı uluslararası üniformalı bir genlik etkinliğidir.

84)1. Dünya Savaşı hangi tarihler arasında gerçekleşmiştir?

CEVAP: 1914 – 1918

85)Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşında hangi cephelerde ne amaçla savaşmıştır?

CEVAP: Kafkasya, Çanakkale, Irak, Filistin, Suriye cephelerinde savaşmış, cephelerinde kaybettiği toprakları geri almak ve sınırlarını korumak amacıyla savaşmıştır.

86)Atatürk, barış yanlısı bir önderdi ve bu yönünü ‘’………….. ………. , …………. ………..’’ sözü ile tüm insanlığa anlatmaya çalışıyordu.

Noktalı yere ne gelmelidir?

CEVAP: Yurtta sulh, cihanda sulh

87)Çevre nedir?

CEVAP: Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü ortamdır.

88)Çevre kirliliği nedir?

CEVAP: İnsanların doğal kaynakları aşırı ve yanlış kullanımı sonucu hava, su ve toprağın yapısı bozulmaktadır. Bu durumdan başta insanlar olmak üzere, tüm canlı varlıklar zarar görür. Bu sorun çevre kirliliğidir.

89)Birleşmiş Milletler ne zaman kurulmuştur?

CEVAP: 24 Ekim 1945 

90)Erozyonun başlıca nedeni nedir?

CEVAP: Toprağı koruyan bitki örtüsünün su ve rüzgar gibi etkenler nedeniyle yok olmasıdır.

91)Erozyonu önlemek için ne yapılabilir?

CEVAP: Ağaçlandırma çalışmaları artırılmalı, su havzaları kontrol altına alınmalı, çevre konusunda bilinçli olunmalı, tarlalar yamaç eğimine dik sürülmelidir.

92)UNESCO’nun açılımı nedir?

CEVAP: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 

93)UNESCO ne zaman kaç ülke tarafından kurulmuştur?

CEVAP: İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 44 ülke tarafından kurulmuştur.

94)WHO nedir?

CEVAP: Dünya Sağlık Örgütü

95)WHO hangi alanda, kaç yılında, kaç ülke tarafından kurulmuştur?

CEVAP: Sağlık alanında, 1948 yılında 26 ülke tarafından kurulmuştur.

96)UNICEF nedir?

CEVAP: Birileşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu

97)UNICEF ne amaçla kaç yılında kurulmuştur?

CEVAP: Çocukların haklarını savunmak, geliştirmek ve korumak amacıyla 1954 yılında kurulmuştur.

98)Miras nedir?

CEVAP: Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktıklarıdır.

99)Ortak miras nedir?

CEVAP: İnsanlığın sanat, düşünce, edebiyat ve bilim alanlarında ortaya koyduğu ürünler ile doğada zaman içinde kendiliğinden meydana gelmiş olan doğal oluşumlara denir.

100)Resim ve Heykel Müzesi kaç yılında açılmıştır?

CEVAP: 1937 

Ayrıca Bakınız

7.Sınıf,Sosyal Bilgiler, Konuları, Ders Notları, Özetler, Videolu, Resimli, Görsel, Anlatım

7.Sınıf, Sosyal Bilgiler, Soruları, Testler, Yazılılılar, Soruar, Cevaplar

7. Sınıf, Sosyal Bilgiler, Çalışma Kitabı, Cevapları, çk, sosyal, tüm, sayfalar, tüm, yayınlar,meb