Yüzlerce Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Test Sorusu

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

7.SINIF SOSYAL BILGILER SORULARI

1-)Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişim için yapılması gerekenlerden biri değildir ?

a-)Konuşurken jest ve mimiklerimizi kullanmak .
b-)Karşımızdaki insan konuşurken sözünü kesmeden dinlemek.
c-)Konuşmamızdaki ses tonumuzun etkili olması
d-)Konuşurken karşımızdaki insanlara sürekli iltifatlar etmek.

2-)Aşağıdakilerden hangisi ATATÜRK’ün kitle iletişime katkılarından biri değildir ?
a-) Tercüman Gazetesi
b-)Anadolu Ajansı
c-)Irade-i Milliye Gazetesi
d-)Hakimiyet-i Milliye Gazetesi

3-) Yazılı, sesli veya görsel yapıtların dağıtımını ya da yayımını sağlayan her türlü teknik iletişim araçlarına ne denir?
A)Televizyon
B)Internet
C)Uydu
D)Kitle iletişim araçları   

4-).Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?

A) Anadolu Ajansını kurması
B) Irade-i milliye gazetesini kurması
C) Hâkimiyet-i milliye gazetesini kurması
D) Cumhuriyet gazetesini kurması    

5-) Aşağıdakilerden hangisi  Atatürk zamanında kurulan gazetelerden değildir ?
Irade-i Milliye
Hakimiyet-i Milliye
Takvim-i  Vekayi
Ceride-i  resmiye

6-)    Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biridir?
Milliyet Gazetesi
Anadolu Ajansı
Tercüman-ı Ahval Gazetesi
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

7-) Aşağıdakilerden  hangisi  Ülkemizde  nüfusun dağılışını etkileyen faktörler arasında yer almaz?

A)Endüstri kuruluşlarının dağılışı
B)Yeryüzü şekilleri
C)Iş imkanları
D)Ormanların dağılışı
8-)Eski çağlardan günümüze kadar geçen süreçte insanlar çevresinde olup bitenleri öğrenmek ve    
iletmek için uğraşmışlardır.Bu da haberciliğin temelini oluşturmuştur.
Eski çağlarda insanların haberleşmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullandığı            düşünülemez?a-Resim çizme       b-Telgraf çekme      c-Davul Çalma      d-Ateş yakma

9-Bir ülkede yayın yapan kuruluşların belli ilkeler doğrultusunda yayın yapmalarını sağlamak
amacıyla denetlenmeleri gerekir.
Ülkemizde,televizyon ve radyo kanallarını denetleme yetkisine sahip olan devlet kuruluşu   aşağıdakilerden hangisidir?
A-TRT      B-RTÜK     C-TÜIK      D-AA

10-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde iletişim alanında yapılan çalışmalardan biri
değildir?

a-Gazeteler çıkarıldı.                                                   b-Ilk telsiz telgraf kuruldu.
c-Radyo yayınlarına başlandı                                      d-Ilk televizyon istasyonu kuruldu.

11-Atatürk,basının önemini şöyle ifade etmiştir.”Basın milletin müşterek sesidir.Başlı başına bir
kuvvet,bir okul,bir öncüdür.”
Atatürk”ün bu sözüne göre,basınla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a-Önemli bir güç olduğu                             b-Eğitici yönünün olduğu
c-Halkın düşüncelerini yansıttığını             d-Kişiler arasındaki ilişkileri zayıflattığını

12-  6 Nisan 1920 tarihinde kurulan Anadolu Ajansı bir yandan ulusal birliği tehlikeye düşürecek
iç ve dış yayınlara karşı Türk Ulusu  uyarırken diğer yandan da Büyük Millet Meclisinin 
kararlarını günü gününe halka ileterek hükümet ile halk arasındaki bağlantıyı sağlamıştır.
Parçada verilen bilgilere göre ,Anadolu Ajansı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap
verilemez?

a-Hangi tarihte kurulmuştur?                                      
b-Milli mücadeledeki rolü nedir?
c-Günümüzde nasıl bir yayın politikası izlemektedir   
d-Hükümet ile halk arasındaki iletişimi nasıl sağlamıştır.

13-Insanlar arasındaki bütün konuşmaları sağlıklı bir iletişim olarak kabul edemeyiz. Anne
babalar çocuklarına,amirler memurlarına bir takım emirler verip onların tepkilerini almazlarsa
buna sağlıklı bir iletişim denilemez.Çünkü bu tek yönlü bir bilgi aktarımıdır ve buna
Enformasyon denir.
Bu bilgide sağlıklı iletişimin gereklerinden hangisi üzerinde durulmuştur?

a-Bilgi akışının karşılıklı olması gerektiği
b-Öğüt vermekten uzak durulması gerektiği
c-Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymamız gerektiği
d-Çevre koşullarının göz önüne alınması gerektiği

14-Atatürk:”Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir.Benim
fikirlerimi,benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.”demiştir.

Atatürk bu sözüyle iletişimde hangi etkenin önemini vurgulamıştır?
a-Beden dili       b-Empati       c-Etkili dinleme        d-Üslup

15-Ülkemizde nüfus çeşitli nedenlerden dolayı düzensiz bir dağılım göstermektedir.
Aşağıda özellikleri verilen alanlardan hangisinde nüfus yoğunluğu azdır?
a-Maden çıkarılan yerler                                               b-Önemli ulaşım yollarının kesiştiği yerler
c-Yükselti ve engebenin fazla olduğu yerler                d-Ilıman iklimin görüldüğü yerler

16-Sosyal Bilgiler öğretmeni Aytaç Onay,öğrencilerine nüfus sayımının niçin yapıldığını ve   
sayımlarda hangi sonuçlara ulaşıldığını sorarak derse başlamıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin vermiş olduğu  cevaplar arasında 
gösterilemez?

a-Insanların sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarını belirlemek
b-Kırsal ve kentsel nüfusun özelliklerini öğrenmek
c-Nüfusun yaş ve cinsiyet özelliklerini belirlemek
d-Bölgeler arasındaki nüfus dağılımını dengelemek


17-Yerleşim yerlerinde nüfusun az olması:yerşekilleri,iklim ve ulaşım koşullarının gelişmiş
olmasıyla açıklanabilir.
Bu bilgilere göre aşağıdaki merkezlerden hangisinin nüfusunun daha az olması beklenir?
a-Izmir      b-Balıkesir        c-Kars          d-Samsun

18-  Kısa zamanda birçok kişiye haber ulaştıran iletişim araçlarına “kitle iletişim araçları” denir.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarına örnek gösterilemez?
A) Telgraf
B) Radyo
C) Internet
D) Televizyon
19-   Çeşitli iletişim araçlarının gereğinden fazla kullanılması nedeni ile aile içi iletişimsizlik
problemi ortaya çıkmaktadır.
Buna göre aşağıdaki iletişim araçlarından hangisinin yoğun kullanımı aile içi        
iletişimsizliğin en önemli sebeplerinden birisi olarak gösterilebilir?
A) InternetB) TelevizyonC) RadyoD) Mektup

20- Aşağıdakilerden hangisi toplum halinde yaşamanın bireylere sağladığı faydalardan biridir?

Düzensiz olmakHoşgörülü olmak
Savurgan olmak
Bencil olmak

21- Demokrasilerde basın özgürlüğü esastır. Düşünce, haber ve bilgilerin hiçbir denetime bağlı
olmadan, sansür edilmeden basın-yayın yoluyla halka duyurulmasına basın özgürlüğü denir?

Buna göre basın özgürlüğü insan hak ve özgürlüklerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?

Din ve vicdan özgürlüğü
Özel hayatın gizliliği
Düşünce ve ifade özgürlüğü
Seyahat etme özgürlüğü

22- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?
A) Ankara Radyosunu kurması
Irade-i Milliye gazetesini kurması
Hakimiyet-i Milliye gazetesini kurması
D) Anadolu Ajansını kurması

23-Kişilerin eşyalarını gizlice kullanmak veya eşyalarını kurcalamak kişinin hangi hakkını
ihlal edildiğini gösterir?

A)Dokunulmazlık     hakkı                    B)Özel hayatın gizliliği
C)Düşünceyi açıklama                            D)Güvenlik hakkı

24-.Aşağıdakilerden hangisi medyanın ilkelerinden biri olamaz?
a)Tarafsız    b)Objektif    c)Önyargılı    d)Abartısız

25-Anadolu Ajansı ne zaman kurulmuştur?

A)4 Eylül 1919     B)7 Ekim 1920C)6 Nisan 1920     D)6 Mayıs 1927

CEVAP ANAHTARI ( 1 / 25 )
1    B    11    D    21    C
2    A    12    C    22    A
3    D    13    A    23   
4    D    14    B    24    C
5    C    15    C    25    C
6    B    16    D    26   
7    D    17    C    27   
8    B    18    A    28   
9    D    19    B    29   
10    D    20    B    30   

26-.Atatürk tarafından çıkarılan “Iradeyimilliye”gazetesinin çıkarılma kararı nerede alınmıştır?

A)Sivas Kongresi     B)Amasya GenelgesiC)Erzurum Kongresi  D)Amasya Görüşmeleri


27-Panel:Dinleyiciler önünde seçilmiş bir konuşma grubunun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantıdır.Buna göre hangisi panelin özelliklerinden değildir?
A)Dinleyici grubunun bulunması.
B)Bir konuşma grubunun olması
C)Bilginin dinleyenlere zorla kabul ettirilmesi
D)Bir konunun tartışılması.

28-)Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele döneminde Atatürk’ün Irade-i Milliye ve Hakimiyeti
Milliye gazetelerinin açılmasında öncülük etmesinin amaçlarından değildir?

A)Işgaller hakkında halkın bilgilenmesini sağlamak.
B)Işgallere karşı halkın direnişe geçmesini sağlamak.
C)Milli Mücadeleye destek sağlamak.
D)Işgallerin sona ermesini sağlamak.

29-Eğitim, sağlık, seyahat gibi hakların kullanıla bilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine
bağlıdır?
A)Temel hak ve özgürlüklerin korunmasına
B)Kişi başına düşen ulusal geliri arttırmasında
C)Yargının sağlıklı işleyişinin sağlanmasına
D)Yaşama görevinin yerine getirilmesinde


30-.Kırsal alanlardan şehirlere yapılan göçler sonucunda şehirlerde bazı sorunlar ortaya
çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan değildir?
A)Okur yazar oranının artması
B)Işsiz sayısının artması
C)Gece kondu sayısının artması
D)Alt yapı hizmetlerinin yetersiz kalması

31-Iletişimdeki en büyük engel hangisidir?
Karşımızdaki kişiyi dinlememek.
Ses tonu.
Jest ve mimikler.
Bireysel farklılıklar.

32-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Ajansı, Hakimiyet-i Milliye ve Irade-i Milliye gazetelerinin
kurulması amaçlarından değildir?
Anadolu’daki mücadelenin haklılığının tüm dünyaya duyurulması.
Halkın ulusal kurtuluş hareketine katılmaya çağırılması.
Halkın bilinçlendirilmesi ve kurtuluş savaşı ile ilgili kamuoyu oluşturulması
Türk kültürünü dünyaya tanıtmak.

33-Hangi durumlarda “konut dokunulmazlığı” ortadan kalkabilir?

Kamu güvenliği ve kamu sağlığını tehdit eden bir durum varsa.
Gazetecilerin haber yapabilmesi için.
Canımız başkasının evini görmek istediği için
Çok ünlü birinin evini merak ettiğimiz için.

34-Insanların sadece kendilerini ilgilendiren, başkalarıyla paylaşmak ya da paylaşmamak konusunda özgür oldukları konular olabilir. Kimse kişilerin bu hakkını ihlal edemez.

Yukarıda hangi özgürlüğümüzden söz edilmektedir?
A) Seyahat özgürlüğü            B) Konut dokunulmazlığı
C) Fırsat eşitliği            D) Özel yaşamın gizliliği

35- Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’mızın devam ettiği yıllarda çıkarılan gazetelere haber kaynağı olmuştur?
Anadolu Ajansı
Iradeyi Milliye
Hakimiyeti Milliye
TRT

36- Aşağıdakilerden hangisi bir göç  şekli değildir?
Bir haftalık tatile gitmek
Üç aylığına fındık toplama işine gitmek
Üç yıllığına inşaatta çalışmaya gitmek
Hiç ayrılmamak üzere Istanbul’a yerleşmek.


37-Ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarını hangi kurum denetler?
a)   TRT             b)   RTÜK               c)   AA                d)   TDK

38-Milli Mücadele yıllarında Sivas’ta çıkartılan gazete aşağıdakilerden hangisidir?

a)   Hakimiyet-i Milliye    b)   Istikbalc)   Irade-i Milliye       d)   Cumhuriyet

39-”Basın hiçbir sebeple baskı ve etki altına alınamaz” Mustafa Kemal bu sözleriyle
aşağıdakilerden  hangilerini savunduğu söylenebilir?

Basın özgürlüğünün olması
Basının halkın çıkarına ters yayın yapması gerektiği
Basının bağımsız haber yapma hakkının olması

a)   yalnız III                 b)   I, II, III                         c)   I  ve III                 d)   yalnız II


40-   I.     Irade-i Milliye
II.   Hakimiyet-i Milliye
III.   Istanbul radyosu
IV.  Anadolu Ajansı

Yukarıda verilenlerin kronolojik sıralaması hangi şıkta doğru verilmiştir?

a)   I-IV-III-II               b)   IV-II-III-I            c)   III-II-IV-I          d)   I-II-IV-III

41-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Televizyon aile içi iletişimde önemli bir araçtır.
B) Iletişimde insan hakları önemlidir
C) Iletişimin en önemli parçalarından biri konuşurken yüz yüze bakmaktır.
D) Iletişim araçları kamuoyunun oluşmasında etkilidir

42-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?
A) Anadolu Ajansını kurması
B) Irade-i milliye gazetesini kurması
C) Hâkimiyet-i milliye gazetesini kurması
D) Cumhuriyet gazetesini kurması

43- Kitle iletişim araçları bilgi-görüş ve düşüncelerin paylaşılmasını sağlayan sosyal örgütlenmeyi güçlendiren komu oyu oluşturan insanın anlama, anlatma öğrenme ve eğitim görme gibi ihtiyaçlarını karşılayan, insan ilişkilerini değiştirip geliştiren, yeni davranış ve düşünce akımlarını yaygınlaştıran en etkin iletişim araçlarıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin kitle iletişim araçlarının faydalarından biri olduğu söylenemez?
Kamuoyu oluşmasında önemli bir etkiye sahip olduğu
Farklı fikirdeki insanların düşüncelerini ve birbirlerini anlamada etkili olduğu
Ortaya çıkan bir fikir akımının yaygınlaşmasını sağladığı
Yöneticilere karşı fikirlerin ortaya çıkmasını engellediği

44-   Vatandaşlar kendi evlerinde huzur ve güven içerisinde yaşam sürdürme hakkına sahiptir.
Demokrasinin bir gereği olarak hiç kimse bir başkasının evine izinsiz giremez ve  
gözetleyemez.
Konut dokunulmazlığı ile ilgili devlet de yasalar ile bazı önlemler almıştır.

Yukarıda belirtilen konut dokunulmazlığı hakkının aşağıda verilen temel hak ve özgürlüklerden hangisiyle birbirini tamamladığı söylenebilir?
Basın özgürlüğü
Özel yaşamın gizliliği
Haberleşme özgürlüğü
Düşünce ve kanaat özgürlüğü

45-Iki kişi arasında gerçekleşen bir iletişim de mutlaka olması gereken bazı unsurlar söz
konusudur.Aksi takdirde iletişimin sağlıklı yürümesi mümkün olmayacaktır.

Buna göre;
I.Dinleme
II.Dokunma
III.Soru sorma
IV.Uyarma

Gibi unsurlardan hangisi iki kişi arasında yaşanan bir konuşma için kesinlikle gereklidir?
A) I      B) II      C) III     D) IV

46-) Yüksek yaşam standartlarına sahip kentlerde hizmet sektörünün payı büyüktür.Ayrıca tarımla uğraşan insan sayısı da oldukça azdır.
Aşağıdaki şehirlerimizden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?
Hakkari
Kars
Yozgat
Izmir

47- Sanayi Inkılabıyla basit aletlerin yerini makineler almış, çok mal üreten fabrikalar kurulmuş, sanayi ve ticaret gelişmiş, ulaşım imkanları kolaylaşmıştır. Buna bağlı olarak üretim ve pazarlama ihtiyaçları da artmıştır.
Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi Inkılabı ile ilgili değildir?

A)Üretimde kalitenin artması
B)Işçi sınıfının ortaya çıkması
C)Sömürgecilik yarışının hızlanması
D)Fransız Ihtilali’ne zemin hazırlanması

48- I. Dünya Savaşı’nı başlatan neden olarak Avusturya- Macaristan veliahdını öldürülmesi gösterilirken, asıl nedenin Avrupa  Devletleri arasındaki siyasal ve ekonomik çıkar paylaşımı olduğu kabul edilmektedir bu paragrafta verilen bilgiye göre aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?
A-Toplumun içinde bulunduğu koşullar anlaşılmadan olaylar anlaşılmaz.
B-Olayların görünen nedenleri dışında başka nedenlerde vardır.
C-Benzer olaylar benzer sonuçlara neden olurlar.
D-Küçük olaylar birikerek büyük olaylara neden olurlar.
49-  Aşağıdaki grafikte 2006 yılına ait ülkemizdeki enerji kaynaklarının kullanıldığı alanlar verilmiştir.
Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
K. Alan    Sanayi    Konut    Turizm    Aydınlatma    Diğer
Tüketim    % 55    % 15    % 8    % 4    %19


a) Toplam enerjinin yarıdan fazlası sanayi alanında
tüketilmektedir.
b) Enerji ihtiyacının en az olduğu alan turizmdir
c) Konutlar sanayiden sonra  en fazla enerji
tüketmektedir.
d) Aydınlatmada kullanılan  enerji Turizm’de   kullanılan enerjinin yarısıdır.

50-Aşağıdakilerden hangisi Demokrasinin  özelliklerinden değildir?

A)Halk kendini yönetecek kişiyi seçer
B)Milletvekilleri, halk adına karar veren kişilerdir
C)Hak ve özgürlükler kanunlar tarafından korunur
D)Insanlar toplantı yapıp tartışamazlar


CEVAP ANAHTARI ( 26 / 50 )
26    A    36    A    46    D
27    C    37    B    47    D
28    D    38    C    48    B
29    A    39    C    49    B
30    A    40    D    50    D
31    A    41    A       
32    D    42    D       
33    A    43    D       
34    D    44    B       
35    A    45    A       
51-.Aşağıdakilerden hangisinde nüfus farklı nedenle fazladır?
a)Zonguldak             b) Manisa                c) Aydın                   d) Adana

52-.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişim alanındaki çalışmaları alanında yer almaz?
a)Hakimiyeti Milliyeb) Son Havadisc)Iradiyei Milliyed) Anadolu Ajansı

53- Temel hak ve özgürlükler aşağıdakilerden hangisinde kısıtlanmaz?
a)SavaşÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  b) Sıkıyönetim                   c) Olağanüstü  hal     d) Nüfus sayımı

54- Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken hususlardan  değildir?
a) Dinleme           b) Vücut hareketleri             c) Ses tonu            d) Istediği zaman konuşma

55- Kamuoyunun oluşmasında aşağıdakilerden hangisi, diğerlerine göre daha fazla etkiye sahiptir?
a. Sinema
b. Panel
c. Gazete
d. Tiyatro

56- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Basın, kamuoyu oluşmasında etkilidir.
b. Bir ülkede basın-yayın kuruluşlarının çok olması, o ülkede basın özgürlüğü olduğunu gösterir.
c. Basın-yayın kuruluşlarının temel amaçlarından biri de halkı bilgilendirmektir.
d. Toplumun hür ve doğru haber alması için basın özgürlüğünün olması gerekir.


57-Aşağıdaki illerden hangisi en az göç veren iller  arasındadır ?
a- Adana        b- Kastamonu            c- Yozgat        d-Bingöl

58-Ülkemiz nüfus yapısı aşağıdaki ifadelerden hangisine uygundur ?
a – Yaşlı        b-Çok yaşlı        c- Orta yaşlı        d-Genç

59-Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicide olması gereken davranışlarından birisi değildir?

A) Dikkatini karşısındaki kişiye verir.           B) Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler.
C) Göz teması kurmamaya özen gösterir       D) Duygu ve düşünceleri anlamaya çalışır.

60- Nüfus artışı sınırları belli bir alanda, belirli bir süre içerisinde insan sayısında meydana gelen
Artıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkedeki nüfus artışına neden olan etkenlerden birisi değildir?
A) Bir ülkenin dışardan göç alması                    B)Doğumların artması
C)Şehirden köylere yapılan göçler                         D)Sınır değişiklikleri


61-. Aşağıdakilerden hangisi doğru iletişim kurmada etkili değildir?
A) Başkalarının görüşlerine de saygı duymak.   
B) Konuşurken karşımızdaki ile göz teması kurma.
C) Sadece konuşmayı değil dinlemeyi de bilme .
D) Karşımızdaki kişi konuşurken başka işle uğraşma.

62.-Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hâkimiyetimilliye gazetesi Atatürk’ün kurduğu gazetedir.
B) Ilk kurulan ajans Ihlas Haber Ajansıdır.
C) 1927’de Ankara Radyosu yayına başlamıştır.
D) 1927’de telsiz telgraf vericileri hizmete girmiştir.

63-Aşağıdakilerden hangisi göç alan şehirlerin tercih edilmesinde etkili değildir?

Iş imkanlarının fazla olması
Eğitim imkanlarının iyi olması
Sağlık hizmetlerinin iyi olması
Kalabalık şehir olması
64-Aşağıdaki şehirlerden hangisi Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmıştır?

Trabzon
Edirne
Eskişehir
Izmir
65- En yaygın kullanılan kitle iletişim aracı olan televizyonun olumlu etkileri arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a- Çocukların şiddete eğilim göstermesine yol açması
b- Toplumsallaşmayı sağlaması
c- Dayanışma ve yardımlaşma duygularını geliştirmesi
d- Küresel sorunlarla ilgili bilgilenme sağlaması

66- Basın ve yayın organları bir haberi hazırlarken haberin niteliği ile ilgili aşağıdakilerden
dikkat etmek zorunda değildir?

a- Gerçek olmasına
b- Popüler olmasına
c- Toplumu ilgilendirmesine
d- Kamu yararı bulunmasına


67- Bir yerin yerleşim yeri olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi fazla etkili değildir?
a-Uygun iklim şartları    
b-Verimli tarım alanları          
c-Endüstrisinin yaygın oluşu                      
d-Havasının temiz oluşu

68-     Aşağıdakilerden hangisi günümüzde sık kullandığımız kitle iletişim araçlarından biri değildir?

A) Internet          B) Telgraf          C) Gazete          D) Televizyon


69-     Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişime verdiği önemi gösteren bir gelişmedir?

A)    Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
B)  Harf Inkılabı’nın gerçekleştirilmesi
C)  Türk Dil Kurumu’nun kurulması
D)  Anadolu Ajansı’nın kurulması70-“Etkili bir iletişimde ses tonu, kullanılan sözcükler ve el- kol hareketleri ve mimikler çok
önemli rol oynar.”diyen birisi hangi önemli etkeni unutmuştur?

A)Vücut dilini                          C)Göz temasını
B)Konunun özelliğini                  D)Mikrofon kullanımını

71-Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızdan değildir?
A)Yaşama hakkı                                         C)Isim hakkı
B)Konut dokunulmazlığı                            D)Eğitim hakkı

72-     Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kurumu değildir ?

A )Emekli Sandığı                B) Türk Silahlı Kuvvetleri
C) Bağ – Kur                        D ) Sosyal Sigortalar kurumu 

73-Ülkemizde ilk nüfus sayımı hangi tarihte yapılmıştır ?

A ) 1927                   B) 1924                 C) 1933             D) 1930

74-Sınıfta arkadaşlarına sunmak için konuşma hazırlayan öğrencinin aşağıdakilerden hangisini yapması etkili konuşma için gerklidir?

A- Alçak sesle konuşması               B- Ayrıntılara girmesi
C-Hızlı konuşması                              D-Jest ve mimiklerin kullanması.


75-Aşağıdaki ifadelerden hangisi kitle iletişim özgürlüğü ile ilgili değildir?

A) Çok sayıda insana aynı bilgiyi aynı anda iletmeyi sağlar.
B) Herkesin haber alma ve verme hakkı vardır.
C) Kimsenin özel yaşamı ile ilgili özel yazıları okunamaz.
D) Hakkımızda yayınlanan bir haberin yanlışlığı düzeltme ve cevap hakkı getirir.


CEVAP ANAHTARI ( 51 / 75 )
51    A    61    D    71    C
52    B    62    B    72    B
53    D    63    D    73    A
54    D    64    B    74    D
55    C    65    A    75    C
56    B    66    B       
57    A    67    D       
58    D    68    B       
59    C    69    D       
60    C    70    C       

76-Aşağıda ifade edilen davranışlardan hangisi bir iletişim engelidir?
A) Empatik bir yaklaşım kullanmak
B) Eleştirel yaklaşımla konuşmaya başlamak
C) Gülümseyerek anladığını belli etmek
D) Karşımızdaki kişi ile göz teması kurmak

77- Osmanlı Devletinin Rumeli’de aldığı ilk toprak parçası hangisidir?

a)Keşan        b)Malkara        c)Balayır        d)Çimpe

78-  I.Bakır        II.Krom        III.Demir        IV.Taşkömürü

Yukarıdaki madenlerden hangilerinin üretiminde Karadeniz bölgesi ilk sırayı alır?

a)I-II            b)II-III            c)III-IV        d)I-IV


79-Aşağıdakilerden hangisi iletişimi başlatma ifadelerinden biri değildir?

A)Bugün nasılsın        B)Merhaba,Kolay gelsin            C)Günaydın              D)Yarın görüşürüz

80-*Zonguldak’ta ………........sayesinde nüfus yoğundur.
*Tuz Gölü çevresinde ise……………nedeniyle nüfus seyrektir.

Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri getirilebilir

A) Yağış miktarı-Yükselti                      B)Turizm-Tarım
C) Yer altı kaynakları -Kuraklık             D) Bitki örtüsü-Ulaşım

81- Yapılan araştırmaya göre, televizyonda şiddet unsurları içeren programları izleyen çocuklarda şiddet eğilimli davranışlara daha sık rastlanmaktadır.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Yayının içeriği ne olursa olsun , izleyicide davranış değişikliği yaratmaz.
Gelişme çağındaki çocukların şiddet içeren programları izlemesi engellenmelidir.
Çocukların televizyon izlediği saatler dikkate alınmalı ve yayın akışı buna göre düzenlenmelidir.
Şiddet içeren programlara Radyo Televizyon Üst Kurulu belli sınırlamalar getirmelidir.

82- Mustafa Kemal Sivas Kongresi’nde Milli Mücadele Hareketi’ni örgütlemeye çalışırken, bir
yandan da bu mücadeleye katkıda bulunabilecek Irade-i Milliye adlı bir gazetenin
çıkarılmasını istemiştir.

Mustafa Kemal’in böyle bir gazete çıkarılmasını sağlamakla aşağıdakilerden hangisini öncelikle amaçladığı söylenebilir?

Temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasını sağlama
Geniş halk kitlelerini bağımsızlık doğrultusunda harekete geçirme
Istanbul Hükümeti ile uzlaşma yolları arama
Teknolojik olanaklardan yararlanma 

83- Yapılan araştırmaya  göre bilgisayar kullanımının, çocuklara bilgi aktarımı ve ödev hazırlama gibi konularda yardımcı olmasının dışında olumsuz etkilerinin de olduğu belirlenmiştir.

Yukarıdaki bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisinin bilgisayarın olumsuz etkilerinden biri olduğu söylenebilir?
Bilgisayardaki zeka oyunları, çocukların zamanlarını verimli geçirmelerinde etkilidir.
Çeşitli internet siteleri, çocukların çizim becerilerini geliştirmelerine katkı sağlar.
Internet bilgi aktarımında etkin bir rol üstlenir.
Uzun süre bilgisayar başında kalan çocuklarda göz ve eklem ağrılarına rastlanır.
84-Türk Dil Kurumu, Türkçe’nin doğru kullanıldığı alanlarda görev yapan kişileri ödüllendirip topluma örnek göstermektedir.
Türk Dil Kurumu’nun bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını gösterir?

Türkçe’nin doğru ve güzel kullanımını yaygınlaştırmak
Türk dilinin diğer dillerden üstün olduğunu kanıtlamak
Türk dilinde kullanılan yabancı sözcük sayısını arttırmak
Konuşma ve yazı dilindeki farkı en aza indirmek

85-Aşağıdakilerden hangisi iletişim etkenlerinden değildir?

A)Dinleme
B)Konuşma
C)Jest ve mimikler
D)Karşıdaki konuşurken başka bir şeyle ilgilenme


86-Hangisi nüfusu etkileyen etmenlerden değildir?

A)IklimB)Yeryüzü şekilleriC)SanayiD)Tarihi eserler
87-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçları arasında yer almaz.a)Bilgisayar    B)Irade-i Milliye      c)Anadolu Ajansı       d)TRT

88- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi iletişim faaliyetlerinden biri değildir.

a)Hakimiyet-i Milliye   b)Irade-i Milliyec)Anadolu Ajans  d) TRT                                  


89- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Televizyon aile içi iletişimde önemli bir araçtır.
B) Iletişimde insan hakları önemlidir
C) Iletişimin en önemli parçalarından biri konuşurken yüz yüze bakmaktır.
D) Iletişim araçları kamuoyunun oluşmasında etkilidir

90- Herhangi bir iletişim kanalının haberlerinde veya programlarında yanlış haberler yayınlaması aşağıdakilerden hangisine öncelikle ters düşer?

A)Vicdan hürriyetine    B)Basın ahlakınaC)Düşünce ahlakına D)Kişi haklarına


91- Kurtuluş Savaşı sırasında olan bitenleri halka duyurmak için ,  Atatürk’ün talimatıyla kurulan,haber ajansı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Doğan haber ajansı
b) Cihan haber ajansı
c) Anadolu ajansı
d) Ihlas haber ajansı

92- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde büyük kentlere göçün sebeplerinden biri değildir?
a) Ekonomik koşullar
b) Sağlık hizmetleri
c) Eğitim hizmetleri
d) Doğal güzellikler

93-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının özelliklerinden birisi değildir.

Kitle iletişim araçları ile uluslararası iş birliği ve kültürel aktarım sağlanır.
Kitle iletişim araçları tarafsızlığı ilke edinmiştir.
Kitle iletişim araçları dünyada yaşanan olaylarla ilgili toplumu bilgilendirir.
Toplumdaki görüş farklılıklarını derinleştirir.


94-Nüfus sayımları sonucunda nüfusumuzla ilgili hangi bilgiye ulaşamayız?
A) Nüfus miktarı     B) Eğitim durumu     C) Meslek durum  D) Kültür durumu

95-Etkili bir iletişim için en önemli şart hangisidir?

A) Karşısındakini dinlemek                          B) El ve mimik hareketlerini kullanmak
C) Karşısındakinin gözüne bakmak                D) Oturarak konuşmak


96-    Aşağıdakilerden hangisi iletişimsizliğe neden olan davranışlardan değildir.?
Öğüt vermek   
Emir vermek
Dinlemek
Yargılamak
97-    Anayasamız 28 nci maddesiyle basın özgürlüğünü sağlamaya çalışmıştır.
Anayasamızın basın yayın kuruluşlarını koruyarak basın özgürlüğünü sağlamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir.?
Düşünce ve kanaatleri yayma özgürlüğünü korumak istemesi.
Demokraside basının önemli olması
Basının toplumun gelişiminde,eğitimindeki önemsenmesi.
Basının kendini koruyamaması.

98- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biri
değildir?

A) Hakimiyet-i Milliye Gazetesi
B) Anadolu Ajansı
C) Iradeyi Milliye Gazetesi
D) Takvimi Vakayi Gazetesi


99-Aşağıdakilerden hangisi daha önce kurulmuştur?
A) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
B) Iradeyi Milliye Gazetesi
C) Telsiz Telgraf Hakkında Kanun
D) Ankara Radyosunun Yayına Başlaması

100-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk zamanında kurulmuş iletişim araçlarından biri değildir?

a)Resmi gazete
b)Anadolu ajansı
c)Istanbul radyosu
d)Radyo Televizyon Üst Kurulu

101-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçları arasında gösterilebilir?

a) Gazeteb) Uçakc) Trend) Gemi


102-.    I.RTÜK
II.Anadolu Ajansı
III.Hakimiyet-i Milliye Gazetesi
IV.Irade-i Milliye
Yukarıda verilenlerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncelik ettiği iletişim araçlarına örnek gösterilemez?

a.)    I            b.)    II    c.)    III        d.)    IV       

103-    Aşağıda verilenlerden hangisi yalnızca işitsel kitle iletişim araçlarına örnektir?

a.)Televizyon             b.)Radyo       c.)    Gazete    d.)Bilgisayar

104 -Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede nüfus yoğunluğunun  fazla olmasının nedenlerinden
değildir ?

a) Sanayinin gelişmiş olması     b ) ılıman iklime sahip olması
c) Turizm merkezi olması       d) Yer şekillerinin dağlık olması

105- Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanacağı durumlardan
değildir?
a) Sıkı yönetim     b) Savaş hali    c) Seferberlik hali  d) Seçim

106-Yüz ifadeleri de etkili bir iletişim parçasıdır.Buna göre;
I-Güler Yüzlü
II-Şaşkın
III-Kızgın

yüz ifadelerinden hangisine sahip olan kişilerle iletişim kurmak daha zordur ?

A) Yalnız I     B) II ve III     C) I,II ve III      D) Yalnız III

107-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kurulmasına öncülük ettiği iletişim
kuruluşlarından biridir?
A-RTÜKB-Anadolu AjansıC-TRTD-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

108-“  Aşağıdakilerden hangisi  herhangi bir yerleşim biriminde nüfus yoğunluğunun fazla olmasının sonuçlarından değildir?
Tüketimin artması
Trafik sorunlarının yaşanması
Iş gücünün pahalı olması
Konut ihtiyacının artması

109- Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen unsurlardan birisidir?
A)  Birisiyle konuşurken kendi işimizle meşgul olmak
B)   Karşısındaki kişiyi dikkatle dinlemek
C)   Sorulan sorulara olumlu cevaplar vermek
D)   Karşımızdaki kişiye konuşma fırsatı vermek

110- Iletişim süreci ana hatları ile kimin neyi, kime, nasıl ve ne ile söylediği biçimde
özetlenebilir.
Buna göre, iletişimde aşağıdaki yöntemlerden hangisi tercih edilmelidir?
Dikkat çekici kelimeler kullanılmalıdır
Açık, net ve amaca ulaştıran ifadeler seçilmedir.
Sözlü ifadelerden çok jest ve mimikler tercih edilmelidir.
Herhangi bir detay bilgi istememeli ve verilmemelidir.

111-Ülkemizdeki okur yazar oranı geçmiş yıllara göre daha yüksektir. Bununla birlikte batı
bölgelerimizdeki okur yazar oranı doğu bölgelerimizden daha yüksektir.

Buna göre aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde okur-yazar oranının daha düşük olduğu
söylenebilir?
Marmara
Güneydoğu Anadolu
Ege
Akdeniz

112-Bilgi ve haberlerin insanlara ulaştırılması görevini basın-yayın organları üslenmiştir.
Bu nedenle kamuoyunu oluşturan etkenlerin başında basın-yayın organları gelir.
Yukarıdaki bilgilerde aşağıdakilerden hangisinin vurgulandığı söylenebilir?

a-Basın yayın kuruluşlarının kamuoyu oluşturduğu
b- Basın yayın kuruluşlarının özgür hareket ettikleri
c-Basın yayın kuruluşlarının doğru bilgi verdiği
d-Basın yayın kuruluşlarının tarafsız olması gerektiği

113-Mustafa Kemal Milli Mücadele yıllarında gazetelerin yayınlanmasını ve haber ajansının
kurulmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal’in bu faaliyetleri aşağıdakilerden öncelikle
hangisinin bir göstergesidir?

a-Halkın doğru bilgi almasına önem verdiğinin
b-Kitle iletişim araçlarının yetersiz kaldığının
c-Basın yayın özgürlüğünün sağlanamadığının
d-Yabacı devletlerin etkisinde kalındığının

114- Kişilerin eşyalarını gizlice kullanmak veya eşyalarını kurcalamak  hangi haklarını ihlal edildiğini gösterir?

A)Dokunulmazlık                          C)Özel hayatın gizliliği      
B)Düşünceyi açıklama                  D)Güvenlik hakkı

115- Aşağıda bazı illerimizin 1990 yılındaki nüfusları ve yüzölçümleri verilmiştir.
IL    NÜFUS    YÜZÖLÇÜM (km2)    YOÄžUNLUK
Ankara    3.236.626    25.706    125.90
Batman    344.669    4.694    73.42
Kars    662.155    18.557    35.68
Istanbul    7.309.190    5.712    1279.62

Tablodaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Kars'ın yüzölçümü Istanbul’un yaklaşık üç katıdır.
B) Yüzölçümü en küçük olan il Batman'dır.
C) Nüfus sayısı ve yoğunluğu en fazla olan kent Istanbul’dur.
D) Yüzölçümü en fazla olan kentte yoğunluk en azdır.
116-Sağlıklı bir iletişim kurmada aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
Dinlemeyi bilme
Görüşlerimizi karşıdakine zorla kabul ettirme
Eleştirilere karşı açık olma
Empati kurabilme

117-Aşağıdakilerin hangisi nüfus sayımlarının nedenleri arasında yer almaz?
Nüfus artışı hakkında bilgi edinmek
Şehir ve köy nüfusunu öğrenmek
O toplumun eğitim durumunu öğrenmek
Askeri alanda yenilik yapmak

118-Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturmada etkili değildir ?
a) Radyo        b) Gazeteler        c) Televizyon        d) Ders kitapları

119-Aşağıdakilerden hangisi “halk” kavramının en doğru tanımıdır?
Insanın heryerde istediği gibi davranması
Insanın başkalarına zarar vermeden istediği gibi davranması
Bir insana ait olan şey.
Yoksullara yapılan yardım

120-Bir yerin yerleşim yeri olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkendir?

a)uygun iklim şartları
b)verimli tarım alanları
c)turizmin gelişmiş olması
d)yüzölçümü

121-Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a-Televizyon aile içi iletişimi olumsuz etkilemez.
b-Iletişimin en önemli noktası karşımızdakine fikirlerimizi kabul ettirmektir.
c-Olumlu bir iletişim kurmak içim empati kurabilme yeteneğine sahip olmalıyız
d-Kitle iletişim araçlarının hayatımızda önemli bir yeri yoktur.

122-Sivas Kongresinde ,halkı milli mücadele hakkında bilgilendirmek için çıkarılmasına
karar verilen gazetenin adı nedir?
a-Irade-i Milliye       b-Hakimiyet-i Milliye     c-Anadolu Ajansı        d-Telgraf Idaresi

123-Kişinin izni olmadan veya mahkemenin arama kararı olmadan kişinin evine girilmesi 
hangi  hakkının ihlal edildiğini gösterir?

a-Özel yaşamın gizliliği                                            b-Konut dokunulmazlığı
c-Düşünceyi açıklama                                               d-Din ve vicdan özgürlüğü

124-Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi günümüzde fazla kullanılmamaktadır?
A)Internet        B)Televizyon     C)Gazete    D)Mektup

125-.Iletişimde kendini başkasının yerine koymak ne anlama gelir?
A)Sempati      B)Empati      C)Karışım      D)Bildirge


126-.Yılın ilk buğday hasadı Akdeniz bölgesinde yapılır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

Tarım alanlarının genişliğine
Sıcaklık şartlarının uygunluğuna
Sulama sistemlerinin varlığına
Toprakların çok verimli olmasına
127-Aşağıdakilerden hangisi yoğun nüfuslu yerlerin özelliklerinden değildir?

A) Iklimin elverişli olması
B) Sanayinin gelişmiş olması
C) Yükseltilerin fazla olması
D) Ulaşımın elverişli olması

128-Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin yaşlı nüfus yapısına sahip olduğunu gösterir?

A)Çalışan nüfusun yaş ortalamasının yüksek olması
B)Tarım ürünleri üretiminin fazla olması
C)Tarımla uğraşan nüfusun ülke nüfusuna göre çok olması
D)Ortalama yaşam sürecinin kısa olması

129-Yeryüzünde çeşitli nedenlerle insanlar yaşadıkları yerleri tamamen veya bir süre için terk
ederek göç ederler.
Aşağıdakilerden hangisi göçlerin en önemli nedeni nedenidir?
A)Savaşlar
B)Ekonomik şartlar
C)Eğitim sağlık sorunları
D) Sosyolojik nedenler

130- Günümüzde kitle iletişim araçları ile   dünyada olan haberlerle ilgili anında haberdar
olabiliriz.Bunun için basın-yayın kuruluşlarının hayatımızdaki rolü büyüktür.
Aşağıdakilerden hangisi basın-yayın organlarının ve görevlilerinin sahip olması gereken   
özelliklerden olmamalıdır?

A)Varsayımlarla haber yapmak
B)Haberleri tarafsız olarak halka iletmek
C)Halka verilen bilgileri fotoğraflar veya kamera çekimi ile daha da zenginleştirmek
D)Haber ve bilgiyi belge ve kanıtlara dayandırmadan halkı yanlış yönlendirmemek

131-Aşağıdakilerden hangisi hem sesli, hem yazılı hem de görüntülü iletişim araçlarından
biridir?
A)Gazete      B)RadyoC)Internet       D)Telgraf

132-Insanların duygu, düşünce ve bilgilerin başkalarına aktarılması aşağıdaki özgürlüklerden
hangisiyle ilgilidir?
A)Din ve vicdan özgürlüğü                                       B)Basın özgürlüğü
C)Düşünce ve kanaat özgürlüğü                                D)Seyahat özgürlüğü

133-Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumlu olarak etkileyen unsurlardan değildir?

A)Yüzümüzün iletişim kurduğumuz kişiye dönük olması
B)Konuşmamızla el-kol hareketlerimizin uyumlu olması.
C)Iletişim kurduğumuz kişiye gülümsememiz.
D)Iletişim kurduğumuz kişiyi dinliyormuş gibi davranmamız.


134-Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması
aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Duygu,  B) Iletişim,              C) Etkileşim,           D) Kişilik
135- Aşağıdakilerden hangisi bir yerdeki nüfus yoğunluğunun artmasının sonuçlarından  biri değildir?
a-) Tüketim artar
b-) Iş gücü ucuzlar
c-) Konut sıkıntısı yaşanmaz
d-) Trafik sorunları yaşanır.
136- Aşağıdaki davranışlardan hangisi özgürlük değildir?
a-) Istenilen dine inanmak
b-) Düşüncelerimizi ifade etmek
c-) Haberleşmeyi kısıtlamak
d-) Yerleşmek istediğimiz şehri seçmek

137-Aşağıdaki özelliklerden hangisi insanların kendisinin seçtiği özelliklerden değildir?
Sarışın olmak
Mühendis olmak
Güzel konuşmak
Çok kitap okumak

138-Aşağıdaki kurumlardan hangisi basın yayın kuruluşlarının yayın ilkelerini düzenleyen ve denetleyen kurumun kısaltılmış adıdır?
TÜIK
DSI
RTÜK
TBMM
139- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişimi geliştirmek için yaptığı çalışmalar arasında
değildir?
a)Anadolu Ajansının kurulması
b)Irade-i Milliye Gazetesinin kurulması
c)TRT’nin kurulması
d)Istanbul Radyosunun kurulması

140-Insanlar arası iletişim ve olumlu iletişimi engelleyen etmenler arasında aşağıdakilerden
hangisi gösterilemez?
a) Kendi düşüncelerimizi tek doğru olarak benimsetmek
b)Karşımızdakinin konuşmasını hiç müdahale etmeden dinlemek
c)Başkalarının fikirlerini önemsememek
d)Ifadelerimizle karşımızdakini yönlendirmeye çalışmak

141-Anadolu Ajansı’nın (AA) ilk kurulduğu yıllarda aşağıdakilerden hangisini amaçlamış ve o
doğrultuda topluma hizmet götürülmüştür ?

A)Savaş yıllarında ticaretin geliştirilmesini sağlama
B)Ülkemizi işgal eden düşmanlarımız hakkında geniş bilgiler elde etme
C)Kurtuluş Savaşı’nda cepheler arasında iletişimi sağlama
D)Milli Mücadele Yılları’nda halkın bilinçlenmesini sağlama


142.    Aşağıdakilerden hangisinde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına izin verilmez?
a)   Sıkıyönetim    b)   Seferberlik    c)   Festival            d)   Savaş hali

143.     Aşağıdakilerden hangisinde nüfus mevsimlere bağlı olarak daha çok değişir?
a)   Bodrum        b)   Kocaeli        c)   Divriği            d)   Kayseri

144.    Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir?
a)   Gazete        b)   Televizyon    c)   Uçak            d)   Radyo

145.    Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklularının ülkesinde ticaretin gelişmesine yönelik olarak yapılmıştır?
a)   Kervansaraylar    b)   Medreseler    c)   Darülşifa             d)   imaretler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

146.   Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden birisi değildir?

A)Danişmentliler             B) Artuklular        C)Memlüklüler        D)  Mengücekliler

147-Aşağıdakilerden hangisi, Kösedağ Savaşından sonra Anadolu’da kurulan Türk Beyliklerinden değildir?
A)Danişmentliler        B)Osmanlılar        C)Karamanoğulları            D)  Karesioğulları

148- Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim becerilerinden biri değildir?
A) Empati kurabilmek        B) Eleştirilere karşı açık olmak
C) Önyargılı olmak        D) Etkili dinlemek
149- Aşağıda verilen haklardan hangisinin karşısında ihlal edildiği bir durum verilmemiştir?
a) Özel yaşamın gizliliği    - bir kişinin izinsiz kameraya alınması
b) Konut dokunulmazlığı    - bir kişinin evine hakim kararı olmadan girilmesi
c) Doğru haber alma        - aynı haberin her kanal da farklı şekilde verilmesi
d) Basın özgürlüğü        - gazete ve dergilerin  süresiz olarak çıkarılması

150- Atatürk milli mücadeleye destek sağlanmasında iletişim araçlarının rolünü çok önceden fark etmiştir. Ona göre milli egemenlik esasına dayalı temsili bir hükümette kamuoyu büyük rol oynardı.
Bu amaçla Atatürk, aşağıdaki kurumlardan hangisinin kurulmasına öncülük etmiştir?

A) Anadolu Ajansı                                 B) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti       
C) Radyo Televizyon Üst Kurulu                 D) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

151-  I-Türkiye’nin nüfusu 1927 sayımında 13 milyon iken, 1990 sayımında 57 milyona yükselmiştir.
II- Köy nüfus oranı 1927’de %81 iken, 1990’da %40’a  düşmüştür.
Yalnızca bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

a) Şehir nüfusu artmıştır.
b) Büyük oranda iç göç vardır
c) Nüfus yaklaşık dört kat artmıştır
d) Sanayileşme artmıştır.

152-) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde köyden kente göçün sonuçları arasında yer almaz ?

A-) Sanayi tesislerinin yerleşim yerleri içinde kalması
B-) Tarım alanlarının genişlemesi
C-) Alt yapı hizmetlerinin yetersiz kalması
D-) Tarım alanlarının iş gücü eksikliği

153-) Aşağıda haçlı seferlerinin sonuçları sınıflandırılmıştır hangi eşleştirme yanlış yere verilmiştir?

A-) Doğu- Batı ticareti gelişti Akdeniz limanları önem kazandı   → ekonomik
B-) Barut matbaa gibi buluşlar Avrupa’ya götürüldü → teknik
C-) Kilise ve din adamlarına güven azaldı → dini
D-) Skolastik düşünce zayıfladı → siyasi

154-)  – Bizans’ın Türklere karşı saldırılarını sona erdiren Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren savaştır
-  Bu savaştan sonra Anadolu Selçuklu devleti iyice zayıflamış ve Moğol himayesine girmiştir
Yukarıdaki savaşlar hangi seçenekte doğru verilmiştir
A-) Malazgirt → Mirya kefalo
B-) Pasinler     →  Yassı çemen
C-) Mirya kefalon → Kösedağ   
D-) Malazgirt → Kösedağ                               

155) Haçlı seferlerinde :
-  Bu sefer sebebiyle Türkiye Selçuklu devleti merkezi Iznik’ten Konya ya taşıdı
-  Bu seferde Istanbul haçlıların eline geçti Latin imparatorluğu kuruldu

Yukarıdaki belirtilen sonuçlar hangi seferlere aittir ?


A-) Ι - ΙΙB-) II - IV C-) II – IIID-) I – IV

156I. Taşeli platosu  
II. Menteşe yöresi
III. Tuz Gölü çevresi
Yukarıdaki yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Nüfusun seyrek olması
Verimli tarım alanlarının olması
Yer şekillerinin yapısı
Yıllık yağış miktarı                                                             

157.Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti dönemindeki gelişmelerden biri değildir?
a) Haçlılarla mücadele edilmesi
b) Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesi
c) Ticaretin gelişmesi
d) Istanbul’un fethedilmesi                                                     

158. Türkiye’de nüfus;
I-Düz alanlar, dağlık alanlara
II-Kıyılar, iç kısımlara
III-Kurak alanlar, yağışlı alanlara
IV-Iklimi sert olan yerler, ılıman olan yerlere göre daha fazla nüfuslanmıştır.
Yukarıda verilenlerden hangileri yer değiştirilerek verilmiştir?
A)I,II        B)II,III        C)III,IV    D)I,IV

159 Haçlı seferleri sonucunda ;
I-Doğu-batı ticareti gelişti. Akdeniz limanları önem kazandı.
II-Barut,pusula,kağıt,matbaa gibi teknik buluşlar Avrupa’ya götürüldü.
III-Kiliseye ve din adamlarına olan güven azaldı.
IV-Skolastik düşünce zayıflamaya başladı.
Haçlı seferlerinin yukarıda verilen sonuçları ile aşağıda verilenler eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır?
A)Siyasi        B)Ekonomik            C)Dini        D)Teknik     

160 )       Iletişimde etkin dinlemenin önemli bir rolü vardır.Etkin dinleme alışkanlığı ise uygulama ile kazanılır.
Aşağıdakilerden hangisi, etkin dinlemenin uygulanmasına örnektir?
A-Ahmet’in, arkadaşının konuşmalarını anlamaya gayret göstermesi
B-Ali’nin arkadaşlarıyla top oynaması
C-Öğretmen ders anlatırken Ayşe’nin hikaye kitabı okuması
D-Kemal’in; abisinin hareketlerini örnek alması.


161) Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkeye ait nüfus özelliğidir?
a) Tarımda çalışan nüfusun fazla olması.           
b) Nüfus artış hızının yavaş olması.
c)  Şehir nüfusunun az olması.        
d) Genç nüfusun fazla olması

162-) Türkiye’de bazı yerleşim birimlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında sanayi faaliyetleri etkili olmaktadır.
Aşağıdaki illerden hangisi bu duruma uymaz?
A)Adana             B)Bursa                  C)Nevşehir                 D)Kocaeli             

163. Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda  nüfusun yoğun olduğu 
yerlerden biri değildir?
A.Iklim şartlarının elverişli olduğu kıyı ovaları
B.Madenciliğin geliştiği yerler
C.Tarıma elverişli ovalar
D.Ana yollara uzak iller


164. Aşağıdakilerden hangisi  nüfus artışına ortaya çıkardığı
sonuçlardan biri değildir?
A.Plansız kentleşme oluşur
B.Kişi başına düşen mili gelir artar
C.Işsizlik oranı  artar
D.Kalkınma hızı  yavaşlar

165.Yukarıdaki grafikte yurdumuzdaki kırsal ve kentsel nüfusun 1927-1997 yılları arasındaki değişim grafiği verilmiştir.
Grafikte verilen bilgilere bakılarak;
1997 yılındaki kırsal nüfus oranı, 1950 yılındaki kırsal nüfusun yaklaşık yarısı kadardır.
Kentsel nüfus oranı 1950 yılından sonra hızlı bir artış göstermiştir.
1990 yılındaki kırsal nüfus oranı 1950 yılından az, 1997 yılından fazladır.
1927 ve 1950 yıllarında kentsel nüfus oranının az olmasının en önemli nedeni sanayinin gelişmemiş olmasıdır.
Yargılarından hangisine ulaşılamaz?

I        B) II        C) III        D)IV                             


166.Anadolu Selçuklu Devleti’nin Moğollar tarafından yıkılmasından sonra, Anadolu’da bir çok Türkmen Beyliği kurulmuştur.
Bu durum, Anadolu Selçuklu Devleti’nin hangi özelliğinin bir sonucudur?

Türkmen Beylerinin bölgelerini hükümdar adına yönetmesinin
Ülke topraklarında ikta sisteminin uygulanmasının
Hükümdarlığın babadan oğla geçmesinin
Ülke topraklarının hükümdar ailesine ait olmasının              


167-Orta Asya dan yapılan Türk göçleri sonucunda Türkler gittikleri yerin halkına;
-Orta Asya kültür ve uygarlığını tanıtmışlar,
-Maden işlemeciliğini öğreterek bu toplulukları Taş devrinden, Maden Devrine yükseltmişlerdir.
Yukarıdaki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A-Türklerin madencilikte ileri olduklarına
B-Toplumlar arasında etkileşimin yaşandığına
C-Orta Asya da kurulan devletlerin dayanışma içinde olduğuna
D-Orta Asya Türklerinin kendi kültür ve uygarlıklarını başka insanlarla paylaştığına


168.Bir yerleşim yerinde 15 ağır sanayi kuruluşunun yanındaşehir müzesinde 3000’i aşkın
arkeolojik eser sergilenmektedir. Ayrıca buranın % 56’sı ormanlarla kaplıdır.
Bu bilgilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Halkın büyük bir bölümü hizmet sektöründe çalışmaktadır.
Tarihi eser bakımından zengindir.
c)   Yağışlı bir yerleşim merkezidir.                                          
d)   Sanayi kuruluşları mevcuttur.                                         

169. Genel nüfus sayımları ile ülkemizdeki insan sayısı tespit edilir ve nüfusla ilgili bazı özellikler hakkında bilgi toplanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçlarından biri değildir?
Nüfus yoğunluğunu belirlemek
Göçlerin nedenlerini ortaya çıkarmak
Ailelerin iş durumlarını tespit etmek
Nüfusumuzun yaş ve cinsiyet durumunu belirlemek


170. Sansür hangi alanda uygulanabiliyor?
A. Eğitimde                           B. Hukuk Alanında
C.Basın ve Yayında              D. Yönetimde   

171. I. Radyo
II. Televizyon
III. Telgraf
Yukarıdaki iletişim araçlarının kronolojik sıralaması hangisinde doğru verilmiştir?
A. I-II-III   B.I-III-IIC. III-II-I      D.III-I-II


172.Türkiye’de yapılan nüfus sayımı sonuçların göre aşağıdaki hangi konuda bilgi edinemeyiz?
Ülkedeki okur-yazarlık durumu
Ülkedeki çocuk sayısı
Ülkemizdeki turistik yerlerin sayısı
Ülkedeki çalışabilecek ortalama insan sayısı

173. Aşağıdaki kitle iletişim araçlarından hangisi daha çok konuşma amaçlıdır?
A) Televizyon                          B) Telefon                       C) Radyo                                 D) Gazete

174. Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi, diğerlerine göre daha geç kullanılmaya başlanmıştır?
A) Internet          B) Radyo            C) Televizyon                D) Gazete     

175. Atatürk milli mücadeleye destek sağlanmasında iletişim araçlarının rolünü çok önceden fark etmiştir. Ona göre milli egemenlik esasına dayalı temsili bir hükümette kamuoyu büyük rol oynardı.
Bu amaçla Atatürk, aşağıdaki kurumlardan hangisinin kurulmasına öncülük etmiştir?

A) Anadolu Ajansı                                 B) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti       
C) Radyo Televizyon Üst Kurulu                 D) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu


176)Haçlı seferleri ile kağıt, matbaa,    pusula ve barut gibi teknik buluşlar Avrupa’ya yayılmaya 
Başlamıştır.
Sadece bu durum seferlerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığının
Göstergesidir?
A) Akdeniz ticaretinin gelişmesine
B) Kilise’nin  etkinliğinin  artmasına
C) Kültürel etkileşim yaşanmasına
D) Ekonominin tarıma dayanmasına

177)Türkiye Selçukluları,  yaptıkları kervansaraylarda yolcuları her türlü ihtiyacını karşılıyorlardı. Burada yolcular hayvanlarıyla birlikte ücretsiz kalabiliyorlar
Hasta olanlar tedavi ediliyor hatta fakir yolculara gerekli malzemeler veriliyordu 
Bu uygulamanın temel nedeni olarak hangisi söylenebilir?
Yerli halkın birlik ve beraberliğini sağlamak
Ülke sınırlarını genişletmek
Ticari faaliyetleri geliştirmek
Haçlılara karşı güç oluşturmak 

178)Birinci  Haçlı Seferi  sırasında düşmana karşı başarılı  bir savunma  örneği  gösteren  Anadolu  Selçuklu Sultan’ı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Alpaslan    B)I.Kılıçarslan      c) Çağrı Bey        d)Melikşah

179.1071’yılından itibaren Türkleşmeye başlayan Anadolu’da yüzyıllardan beri çok sayıda Ermeni ve Rum nüfusunun olduğu belirlenmiştir.
Aşağıdakilerin hangisi bu durumun ortaya çıkmasında etkili olmuştur?
A-Kültür değerlerine bağlı olmaları.
B-Avrupa devletleri tarafından korunmaları.
C-Türk devletini benimsemeleri.
D-Türklerin hoşgörülü bir politika izlemesi.

180.    Osmanlı Devleti’nde toprak sahiplerinin , vergi yükümlülerinin sayısını tespit etmek için kullanılan defter aşağıdakilerden hangisidir ?
a.    Tapu Kadastro Defterleri
b.    Maliye Defterleri
c.    Tahrir Defterleri
d.    Nüfus Defterleri                                    

181.    Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim kurmak için yapılması gerekenlerden birisi değildir ?
a.    Türkçeyi iyi kullanmak
b.    Konuşurken yüzümüzü başka yöne çevirmek
c.    Jest ve mimikleri iyi kullanmak                         
d.    Ses tonunu iyi ayarlamak                              

182.Aşağıdakilerden hangisi yerleşme ve seyahat hürriyeti ile ilgili doğru bir  ifadedir?

a)Kanunla sınırlanabilir.                    
b) Hiçbir durumda sınırlanamaz.         
c)Vatandaşlar sınır dışı edilebilir.    
d)Anayasamızda bu hak sadece milletvekillerine verilmiştir.     

183.Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün sebeplerinden değildir?

a)Kaliteli yaşam isteği             b)Tarım topraklarının parçalanması
c)Köylerdeki eğitim sorunları    d) Trafik  sorunu           

184. Divriği Ulu Camisi hangi Türk beyliğine aittir?

a)Danişmentliler      b)Artuklular      c)   Mengücekliler                   d)Saltuklular

185-Aşağıdaki    yörelerden     hangisinde     yağışÂ Â Â  azlığı     nedeniyle   yaşanan     kuraklık                                              
nüfusun   seyrek    olmasına    neden     olmuştur?

A-Biga    yarımadası                                            B-Taşeli    Platosu
C-Menteşe   yöresi                                               D-Tuz gölü  ve  çevresi     

186-Aşağıdakilerden    hangisi     ülkemizde   nüfus   yoğunluğunun      en  az   olduğu     bölgedir?

A-Marmara            B-Ege                    C-Karadeniz              D-Doğu Anadolu     
187 -Mehmet Bey evde çocuğunun her izlediği dizide şiddet dolu sahneler izlemesinden rahatsız olmaktadır.
Buna göre Mehmet Bey diziyi aşağıdaki kurumlardan hangisine şikayet ederek çocuğu açısından  tehlikeli olmasını önleyebilir?

a) Askeri Mahkeme’ye         b) Radyo Televizyon Üst Kurulu’na
c) Anayasa Mahkemesine    d) Sigorta kurumu’na                           


188 -Iyi bir dinleyici iletişim kurduğu kişinin yalnız söylediklerini duymakla kalmaz.Çünkü sözsüz mesajlar da iletişimin bir parçasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi sözsüz mesajlar arasında gösterilemez?

Bedenin duruş tarzı  b) El kol hareketleri
c)  Yüz ifadeleri              d) Etkili kelimeler                              

189- Günümüzde yapılan nüfus sayımlarının  amacı; Nüfusun genel yapısı hakkındaki bilgileri inceleyerek ülkenin kalkınma hedeflerini belirlemektir. 
Buna göre, ülkemizde yukarıdaki amaçları belirlemek amacıyla çalışan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Devlet Planlama Teşkilatı     b) Türkiye Istatistik Kurumu 
c) Ticaret Odası                          d) Sanayi Odası                             

190 -Aşağıda nüfusu kalabalık olan yerler ve sebepleri eşleştirilmiştir.Hangi eşleştirme yanlıştır?
a) Zonguldak- Maden        b) Antalya  -Turizm
c) Istanbul –Sanayi             d)Konya-Ticaret                                   

191.Aşağıdaki savaşlardan hangisi ile Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiştir?
A)Dandanakan    B)Pasinler    C)Kösedağ    D)Malazgirt                           -
192. Malabadi köprüsü hangi ilimizde bulunur?
A)Mardin        B)Diyarbakır        C)Kayseri    D)Malatya    


193.Mehmet’in yaşadığı il yazın çok sıcak olduğu için Mehmetler bu dönemde yaylaya gitmektedir.Mehmet hayatında hiç kar görmemiş ve buradaki bitkilerin kışın bile yapraklarını dökmediklerini farketmiştir.Mehmet’in en sevdiği iş bahçelerindeki portakal ağaçlarına çıkıp portakal toplamaktır.
Buna göre Mehmet’in yaşadığı bölge için  aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Bölgede çay ve fındık da yetişir.
Bölgede kışlar çok soğuk geçer.
Sanayi bakımından en gelişmiş bölgemizdir.
Bölgede yaz turizmi gelişmiştir.

194. Anadolu’nun kapısı Türklere açıldı.
II. Türklerin Anadolu’dan çıkarılamayacağı kesinleşti.
Yukarıda sonuçları verilen savaşlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

II.
A) Malazgirt             Miryokefalon
B) Malazgirt             Kösedağ
C) Miryokefalon         Pasinler
D) Pasinler                        Malazgirt

195.Cumhuriyetin ilk yıllarında 691 bin olan Istanbul’un nüfusu 2000 yılına gelindiğinde 9 milyonu bulmuştur. Bu durumun ortaya çıkmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a)Canlı bir ticaret yaşamının bulunması
b)Sanayi tesislerinin çok olması
c)Hizmet sektörünün gelişmiş olması
d)Tarım arazilerinin verimli olması                                                  

196. 6 Nisan 1920’de kurulan Anadolu Ajansı’nın çalışmaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a)Cumhuriyetin ilan edilmesini sağlama               
b)Milli mücadelenin halka duyurulması        
c)Ankara’daki gelişmelerin Anadolu’ya iletilmesi           
d)Halkın yanlış bilgilendirilmesini engelleme                            

197) Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan (1040) Malazgirt zaferine kadar (1071) süren zaman içerisinde Türkler,Anadolu’ya yaptıkları akınlarla Bizans’ın direnme gücünü büyük ölçüde kırdılar.
Büyük Selçuklu Devleti’nin bu faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?
Atabeyliklerin kurulmasına
Islam birliğinin sağlanmasına
Moğol akınlarının önlenmesine
Anadolu’nun fethine                                    

198) Türkiye Selçukluları’nın kervansaray yapımına önem vermeleri, aşağıdaki hangi alanda daha fazla gelişme yaşanmasına sebep olmuştur.
A)  AskeriB)   DiniC)   EkonomiD)   Siyasi                                                           
199.Bir ülkede nüfüs artışına doğumların fazla oluşu, göçler ve sağlık hizmetlerindeki gelişmeler önemli katkıda bulunur.

Buna göre, Türkiye’de nüfus miktarının yıllara göre artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
a)Yurt dışından Türkiye’ye yapılan göçlerin
b)Salgın hastalıklarla mücadelenin artmış olmasının
c)Köyden kente yapılan göçlerin
d)Çocuk ölümlerinin azalmasının                              

200 .Anadolu’ya gelen ilk Türk toplulukları yerleştikleri bölgelerde kendilerine özgü mimari eserler yapmışlardır.

Bu durum, Türklerin aşağıdakilerden hangisini  amaçladıklarını gösterir.?

a)Anadolu’nun ticaret merkezi haline getirilmesi
b)Anadolu’nun Türk vatanı haline getirilmesini
c)Bizans ile yapılan mücadelelerde üstünlük sağlamasını
d)Anadolu topraklarının işlenmesini                                  


201-  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından
biri değildir.
Hakimiyeti milliye gazetesi
Anadolu ajansı
Iradeyi milliye gazetesi
Türkiye radyo ve  televizyon kurumu                           

202- Iletişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kuruluşlarından biri değildir?

SSK
BAÄž-KUR
TSK
EMEKLI SANDIĞI                       

203.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nin medreselerinde öğretilen bilim dalları arasında yer almaz.?
Kelam
Matematik
Astronomi
Jeoloji                                   

204.Iletişimle ilgi aşağıdakilerder hangisi yanlıştır.?
A) Iletişimde karşımızdaki kişinin görüşlerine de saygı duymalıyız.
B) Konuşmak kadar dinlemeye de önem vermeliyiz.
C) Arkadaşlarımızı kırmamak için ne isterlerse yapmalıyız.
D) Biriyle konuşurken başka şeylerle meşgul olmamalıyız.

205- Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlış bir iletişim şeklidir?
A) Ali'nin sınıf arkadaşlarına her sabah "günaydın" demesi
B) Ahmet'in iş arkadaşlarına her gün "kolay gelsin" demesi
C) Zeynep'in küçük kardeşiyle konuşurken güler yüzlü olması
D) Mehmet'in kendisine selam veren arkadaşını görmezden gelmesi                                  

206.Vatandaşlar kendi evinde huzur ve güven içerisinde bir yaşam sürdürme hakkına sahiptir. Konut dokunulmazlığı anayasamızın güvencesi altındadır.
Yukarıda belirtilen konut dokunulmazlığı hakkı aşağıda verilen temel hak ve özgürlüklerden hangisi ile birbirini tamamlar?
Basın yayın özgürlüğü
Haber alma özgürlüğü
Özel yaşamın gizliliği
Düşünce ve kanat özgürlüğü                  
207Aşağıdakilerden hangisi yoğun nüfuslu bir yerin özelliği olamaz?
Iş gücü ucuzdur.
Ulaşım sorunu olmaz   
Konut sıkıntısı yaşanabilir
Tüketim artar
208.Aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangi ikisinde nüfus yoğunluğunun sebebi aynıdır?

A) Bodrum- Antalya        B) Izmit-Antalya    C) Istanbul- Alanya    D) Bursa –Alanya
209.Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı hangi amaçla yapılmıştır?

Nüfus yoğunluğunu öğrenmek
Endüstriyel yatırımlar
Eğitim kurumu açmak
Askeri

210 .Aşağıdakilerden hangisi, bir sosyal güvenlik kurumu değildir?

A) Emekli Sandığı        B) Sosyal Sigortalar Kurumu
C) Bağ-Kur            D)TEMA211 .Aşağıdakilerden hangisi göçün sosyal sebeplerinden değildir?

A) Iş olanağı    B) Küresel baskılar    C) Eğitim olanağı    D) Sağlık koşulları


212.  Anadolu’ya yerleşmek amacı ile gelenler  Oğuzlar aşağıdaki hangi olaydan sonra Anadolu’ya yerleşmeye başlamışlardır.
Malazgirt Savaşı
Pasinler Savaşı
I. Haçlı Savaşı
Dandanakan Sanaşı                                        

213.Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede meydana gelen geçici nüfus artışlarından biri değildir.

Uludağ’a kayak yapmaya gitmek
Çukurova’ya pamuk toplamaya gitmek
Rize’ye çay toplamaya gitmek
Samsun’a fabrikada çalışmaya gitmek             

214- Aşağıdakilerden  hangisi kuruluş devri padişahlarından değildir?

A- Orhan Gazi
B- Osman Gazi
C- 1, Mehmet
D- II, Mahmut   

215-Öğrencilerine “Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanabileceği durumlar vardır.”diyen bir öğretmen,bu durumlara örnek olarak aşağıdakilerden hangisini söylerse yanlış olur?
a-Savaş halini                          b-Seçim kampanyalarını
c-Seferberlik halini                  d-Sıkıyönetim durumu          

216.    Cevap hakkı, diğer başvuru yolları saklı kalmak koşulu ile; onuru , şerefi, adı ve özel hayatı medyada ihlal edilen herkesin hakkıdır. Bu hak medyaya karşı kullanılır.

Bu bilgilerin aşağıda verilenlerden öncelikli hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir?

Tekzip
Sansür
Dokunulmazlık
Basın                                                                  

217.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus dağılışını etkileyen faktörler arasında gösterilemez?

Iklim özellikleri
Sıcak su akıntıları
Tarım yapmaya elverişli alanlar
Turizm faaliyetleri                                          

218.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfus sayımı yapılmasının amaçlarından biri değildir?
Konutların yapı malzemelerini belirlemek
Nüfusun öğrenim durumunu belirlemek
Işsizlerin ve çalışanların sayısını belirlemek
Kadın, erkek ve çocuk sayısını belirlemek               

219-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarıyla ilgili yanlış bir ifadedir?

a)Bu araçlar insanların bilgilenmesini sağlar. 
b)Bu araçlar dilimizin doğru kullanılmasında etkilidir.
c)Bu araçlar yaşamı kolaylaştırır.            
d)Bu araçlar her durumda çocuklar için faydalıdır.         

220-Aşağıdakilerden hangisi nüfusun azalmasına neden olmaz?
a)Trafik Kazaları   b)Iç Göçler   c)Çocuk Ölümleri d)Doğal Afetler  

221-Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşim yerinde nüfusun yılın belirli dönemlerinde artıp,daha sonra azalmasına neden olan  etkenlerden biri değildir?
a)Turizm faaliyetleri          b)Yeni fabrikaların açılması 
c)Tarım için yapılan            d)Üniversitelerin öğretime başlaması  


222-Türkiye’de bazı yerlerde nüfus yıl içinde çeşitli nedenlere bağlı olarak artar veya azalır. Aşağıdaki yerlerden hangisinde bu hareketlilik en azdır?
a) Kapadokya       b) Adana      c) Muğla        d) Erzurum          

223.G.A.P. projesi Güneydoğu Bölgesi’nin hangi alandaki gereksinimi karşılamak için planlanmıştır?
a.)Turizm                   b)Madencilik                 c)Enerji                                d)Sulama

224.Bir yerin doğal bitki örtüsü belirlenmesinde aşağıdaki özelliklerden hangisinin etkisi yoktur?
a)Yükseklik          b)Sıcaklık        c)Nüfus               d)Yağış

225.Aşağıdakilerden hangisi seçimle göreve gelen yöneticilerden değildir.
a. Vali        b. Milletvekili        c. Muhtar        d. Belediye başkanı
226-Türkler Anadolu’ya gelirken yerleşme amacıyla gelmişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Anadolu’ya yerleşmek istemelerinin nedenlerinden biri değildir?
A-Anadolu’nun uygun iklim şartları
B-Önemli ticaret yolları üzerinde oluşu
C-Tarım ve hayvancılık faaliyetleri için uygun oluşu
D-Topraklarının engebeli oluşu                            


227.Türkiye’de nüfusun dağılışı farklılıklar gösterir.
Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını en az etkiler?
A)iklim             B)sanayi              C)yeryüzü şekilleri            D)bitki örtüsü

228. I.Haçlı seferi sonucunda Anadolu Selçuklu Devleti ,başkent Iznik ve Batı Anadolu’yu kaybetmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi  I.Haçlı seferinin sonucu değildir?
A) Anadolu Selçuklu devletinin başkenti Konya’ya taşınmıştır
B) Anadolu Selçuklu devleti yıkılma sürecine girmiştir
C) Anadolu Selçuklu devletinin sınırları daralmıştır
D) Batıya doğru Türk ilerlemesi durmuştur.                   

229.Aşağıdakilerden hangisi televizyonlardaki yayınların içeriğinin daha yararlı hale getirilmesi için iyileştirilmesine yönelik bir çalışma değildir?

A) Magazin programlarının sayısının arttırılması
B) Belgesel içerikli yayınlara daha fazla yer verilmesi
C) Programların eğitici olmasına dikkat edilmesi
D) Halkı yanıltıcı ve taraflı haberlere yer verilmemesi                     

230.Yalan söyleyen bir kişinin burnunu kaşıması,gergin bir insanın ellerini ovuşturması gibi durumlar aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur?

A) Iletişimde beden dilinin önemine
B) Olumlu iletişim kurmanın gerekliliğine
C) Çatışma yaşanan durumlara
D) Önyargılı bakış açısının gelişmesine                              

231.Aşağıdaki illerimizden hangisinin nüfusunun yoğun olması diğerlerinden farklı bir nedene bağlıdır?
A) Kocaeli                      B) Antalya                   C) Adana                         D) Bursa

232.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen etmenlerden biri değildir?
A) Sanayileşme                                                   B)  Yer şekillerinin sadeliği
C) Toprağın verimliliği                                       D)  Kutup iklimine sahip olması

233.Aşağıdakilerden hangisi nüfusun yoğun olduğu kentlerimizde yaşanan durumlardan biridir?
A) Herkes sağlık olanaklarından eşit şekilde yararlanır.
B) Gecekondulaşma sorunu ortaya çıkar.
C) Insanların ekonomik gelir düzeyleri yüksek olur.
D) Insanlar eğitim olanaklarından eşit şekilde yararlanırlar.            

234-Bir ülkeden başka bir ülkeye beyin göçü yaşanıyorsa aşağıdakilerden hangisi sebep olarak gösterilemez?
a)Veren ülke gelişmiş değildir.            b)Alan ülke bilimsel araştırmaya önem vermektedir
c)Hem veren hem de alan ülke demokratiktir    d)Bu iki ülke arasında gelişmişlik farkı vardır.                                                                                            

235-Evinde yaptığı el işiyle para kazanan kazandıkça yatırıma dönüştürüp yeni iş alanları açan kişi için ne söylenebilir?
a) planlı                 b) girişimci                     c) ortamı değerlendiren              d) edilgen

236. Özel işletme kuruluş ve fabrikalarda çalışanların ve bunların bakmakla  yükümlü oldukları kişilerin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla………………………………….kurulmuştur.
Tüm devlet kurumlarında memur kadrosunda çalışanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla………………………………….kurulmuştur.

Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir?
A) SSK- BAĞ-KUR                    B) BAĞ-KUR-EMEKLI SANDIĞI
C) SSK- EMEKLI SANDIÄžI                        D) BAÄž-KUR-ÇATOM

237.Aşağıdaki tarihi eserlerden hangisi Danişmentlilere aittir.
A) Mama Hatun Külliyesi                        B) Malabadi Köprüsü
C) Yağıbasan Medresesi                                D) Divriği Ulu Cami

238. Türkiye’de bazı yerlerde nüfus yıl içinde turizm, mevsimlik işçi göçü gibi nedenlere bağlı olarak artar veya azalır. Aşağıdaki yerlerden hangisinde bu hareketlilik en azdır?
a) Bodrum       b) Adana      c) Antalya        d) Erzurum

239.Atalarımızın Anadolu’ya yerleşme süreci Çağrı Bey’in başlattığı akınlarla başlamıştır. Anadolu’nun yurt edinilmesi ve buradaki hakimiyetimizin kesinleşmesi hangi savaşlarla gerçekleşmiştir? Doğru eşleştirmeyi bulunuz.
Malazgirt Savaşı – Mirykefalon Savaşı
Malazgirt Savaşı – Kösedağ Savaşı
Pasinler Savaşı - Malazgirt Savaşı
Pasinler Savaşı – Kösedağ Savaşı

240- Aşağıda  Haçlı Seferlerinin bazı sonuçlar verilmiştir.
-- Akdeniz de   ticaret gelişti.
-- Avrupa da  hayat sıtandardı yükseldi.
--  Akdeniz  limanları  önem kazandı.
Bu sonuçlar  aşağıdaki başlıklardan hangisinin altında toplanabilir?
A) Dini sonuçlar         B ) Siyasi sonuçlar      C ) Ekonomik sonuçlar   d) Kültürel sonuçlar

241     -    Çaka Beyliği
Karesi oğulları
Candar oğulları
Aydınoğulları
Yukarıda verilen beyliklerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir ?
A ) Denizcilik faaliyetleri ile uğraşmış olmaları.
B ) Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra kurulmaları.
C) Sanat alanında pek çok eserler vermiş olmaları
D) Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı devletine  bağlanmaları.
242. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu da kurulan ilk Türk Devletlerinden değildir?
A) Artuklular                  B) Saltuklular                C) Hamitoğulları               D)Danişmentliler                                            

243. Aşağıdaki savaşlardan hangisi sonucunda Anadolu’nun bir Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir?
A) Malazgirt                 B) Kösedağ                       C) Pasinler         D) Miryakefalon


244.Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  
1940 ile 1945 yılları arası ülkemizde nüfus artış hızının en düşük olduğu yıllardır.
Ülkemizin nüfus artış hızı sürekli yükselmiştir.
1955-1960 arası nüfus artış hızının en fazla olduğu yıllardır.
Nüfus artış hızımız yıllara göre değişiklik göstermektedir.


245- Kilometrekareye düşen insan sayısına nüfus yoğunluğu denir.Bu bilgi dikkate alındığında aşağıdaki illerimizden hangisinin nüfus yoğunluğu daha fazladır?

A- Sivas    B- Konya  C- Kocaeli     D-Erzurum                   

246- “Ileri düzeydeki meslek ve bilim insanlarıyla uzmanların bir başka gelişmiş ülkede çalışmak amacıyla yerleşip kendi ülkelerinden ayrılması”

Yukarıda sözü edilen göç aşağıdakilerden hangisidir?

A- Iç Göç   B- Dış Göç   C- Beyin Göçü D- Mevsimlik göç.              

247-) Ilk Türk devletleri Anadolu’da hangi savaştan sonra kurulmaya başlamıştır?

a) Yassı Çemen Savaşı    b)Malazgirt Savaşı   c) Haçlı Savaşları     d) Kösedağ Savaşı

248.Aşağıdakilerden hangisi beyin göçü kavramının tanımını açıklar?
A) Ülke içerisinde insanların tarihi yerleri gezerek bilgilerini arttırmasıdır.
B) Ülkeler arasında insanların gezerek bilgilerini, kültürlerini ve zekâsını arttırmasıdır.
C) Yetişmiş insan gücünün yetiştirildiği ülkede değil de başka bir ülkede çalışmasıdır.
D) Kendi ülkesinde iş bulamayan insanların başka ülkelere işçi olarak gitmesidir.
249) Atatürk, “ Şimdiye kadar cahil kalanlara da fikir verme ihtiyacı vardır. Ve bunun için de önemli vasıta basındır. Basının önemi inkar edilemez. Memleketin medeniyet derecesi ve kamuoyunun durumu nedir? Bunu içe ve dışa anlatacak basındır.” Sözüyle basının önemini vurgulayarak bir takım basın kuruluşlarının kurulmasına öncülük etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biri değildir?
Hakimiyeti Milliye Gazetesi
Anadolu Ajansı
Iradeyi Milliye Gazetesi
T.R.T.                                                         

250) Iradeyi Milliye gazetesi, 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas’ta Atatürk’ün öncülüğünde kuruldu. Anadolu’daki milli mücadeleye katılan Türk halkını temsil eden Heyet-i Temsiliye’nin  yayım organı olarak çalıştı. Haftalık ve zaman zamanda günlük yayım yaptı. Gazete Heyeti Temsiliye’nin Ankara’ya gelmesinden sonrada Sivas’ta faaliyetlerine devam etti.  1922 yılında yayım hayatı sona erdi.
Verilen bilgilere dayanarak Irade-i Milliye gazetesi ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına    ulaşılamaz?
A) Kim tarafından kurulmuştur?
B) Hangi yazarlar görev almıştır?
C) Ne zaman kurulmuş ve sona ermiştir?
D) Faaliyetlerini nerede gerçekleştirmiştir?                              


251-Aşağıdakilerden hangisi iç göçün en büyük nedenidir?

A-Sanayi B-Evlilik C-Aile bireylerinden birinin göçü .D-Ulaşım    


252-Aşağıdaki hangi şehrimizde nüfus artışı turizme bağlıdır?

A-Kocaeli B-Samsun C-Antalya D-Ankara

253. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumlu etkileyen davranışlardan biri değildir?

a) Hoşgörülü olmak           c) Empati kurmak
b) Iyi bir dinleyici olmak     d) Ön yargılıdavranmak                                                                                                             

254.Devlet vatandaşlarının çalışma hakkını korur ve çalışanlarının sosyal güvencelerini sağlar. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kurulmuş olan sosyal güvence kurumlarından biri değildir ?

Iş-kur
Bağ-kur
SSK
Emekli Sandığı                                                          

255.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kısa sürede bir dünya devleti haline gelmesinin sebeplerinden değildir?
Yöneticilerin iyi yetişmiş olması
Başkentlerini değiştirme politikaları
Coğrafi konumun elverişli olması
Hoşgörü ve adaletli devlet yönetimi                 

256.Aşağıdaki savaşlardan hangisinde Türklerin Anadolu’nun kesin hakimi olduğu belirlenmiştir?
Malazgirt Savaşı
Kösedağ Savaşı
Miryokefalon Savaşı
Dandanakan Savaşı                                            

257.Tarihte Haçlı Seferleri olarak nitelendirilen savaşların nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Hıristiyanların Kudüs’ü almak istemeleri
Avrupalıların içinde bulunduğu kötü ekonomik durum
Bizans’ın Türklere karşı tutunduğu tavır
Hıristiyanların Müslümanları tanımak istemeleri                   

258.Sinop, Alanya ve Antalya’nın ortak özellikleri aşağıda hangi maddede belirtilmiştir?
Türkiye Selçuklu Devleti zamanında en önemli ticaret merkezlerindendir.
Aynı coğrafi bölgededirler.
I.Kılıçaslan zamanında alınmıştır.
Osmanlı Devleti zamanının önemli kültür merkezleridir.   

259.Aşağıdaki olayların hangisi ile Osmanlılar Rumeli’ye  ilk kez  geçmişlerdir?
Germiyanoğulları Beyliği’nin Osmanlılarca alınmasıyla,
Bursa’nın alınmasıyla
Çimpe Kalesi’nin alınmasıyla
Edirne’nin alınmasıyla                                    

260.Osmanlı Devleti Ankara Savaşı sonrasında girdiği Fetret Devri nedeniyle yıkılmanın eşiğine gelmiş ve devlette taht kavgaları yaşanmış, devlet yıllarca padişahsız kalmıştır.
Osmanlı Devleti’ni düştüğü bu kötü durumdan kurtaran ve Fetret Dönemini bitiren padişah aşağıdakilerden hangisidir?

a. I.Bayezid    b. I.Mehmet         c.II.Murad        d. I.Murad

261-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk zamanında kurulmuş iletişim araçlarından biri değildir?
a)Resmi gazete         b)Anadolu Ajansı      c)Radyo Televizyon Üst Kurulu     d)Istanbul Radyosu                                                                        

262-Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştıran etkenlerden biri olarak gösterilirse yanlış olur?

a)Özel yaşama karışmamak                               b)Din ve ırk ayrımı yapmamak
c)Insanlarla diyaloğa girmemek                        d)Cinsiyet ayrımından kaçınmak

263- 1402 Ankara Savaşı’nın “Anadolu Tarihi” açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a)Balkanlardaki ilerlemelerin durması
b)Anadolu Türk birliğinin bozulması
c)Şehir merkezlerinin yağmalanması
d)Ticaretin durması                                                                 

264- Aşağıdakilerden  hangisi  kuruluşÂ  dönemi  padişahların-  dan değildir?
a) I Murat                     b) II. Murat                     c)Yıldırım Bayezid             d)Yavuz Sultan Selim

265.Yukarıdaki grafikte yıllara göre sanayi ve tarımda çalışan nüfus miktarı verilmiştir.
Grafiğe göre,aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabilir?

Sanayileşme süreci geçirmektedir.
Tarıma verilen önem azalmıştır.
Kişi başına düşen gelir azalmıştır.
Işsizlik oranı artmıştır.

266:  I.Alaaddin Keykubat döneminde;
- Antalya yakınlarında Kandelor kalesi                    
alınmış,
-Kırım’da  bulunan Suğdak Limanı ele       
geçirilmiş.
-Doğuda güçlenen Moğollara karşı 
doğu sınırındaki surlar ve kaleler tamir
ettirilmiştir.
Buna göre, I.Alaaddin  Keykubat                     dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Hakimiyet alanının genişletildiği
Moğol tehlikesine karşı önlemler alındığı
Anadolu siyasal birliğinin kesin olarak sağlandığı
Ticari faaliyetleri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıldığı

267- Mustafa Kemal’in emriyle Yunus Nadi ve ………………………… gibi cumhuriyet tarihinin aydınları tarafından “Kuvay-ı Milliye” davasını bütün memlekete ve dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920’de ………………. kurulmuştur.
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Ceride-i Resmiye- Anadolu Ajansı
B) Irade-i Milliye- Yunus Nadi
C) Halide Edip- Anadolu Ajansı
D) Minber- Telsiz Şebekesi                                 


268- Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının olumsuz sonuçlarından biri değildir?
A) Kalkınma hızı yavaşlar
B) Yatırımlar zorlaşır
C) işsizlik artar
D) Vergi gelirleri artar                                       

269.Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurmada yapılan hatalardan değildir?
A) Öğüt vermek     B) Emir vermekC)  Dinlemek D) Suçlamak     
270. Aşağıdakilerden hangisi çalışma hakkı kapsamında kurulan kurumlarda değildir?
A) SSK      B) RTÜKC) ÇATOM     D) BAÄžKUR

271.Malazgirt savaşından sonra Alparslan, komutanlarına Anadolu’da aldıkları yerlere yerleşerek beylik kurmalarına izin vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu beyliklerden değildir?
a. Saltuklular                b. Artuklular       
c. Karamanoğulları             d. Danişmentliler

272.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Fatih dönemi                 – Karadeniz’in Türk gölü haline gelmesi
II. Beyazıt Dönemi             – Akdeniz’in Türk gölü haline gelmesi
Yavuz Sultan Selim dönemi         – Halifeliğin Osmanlı’lara geçmesi
Kanuni Sultan Süleyman dönemi    – Preveze deniz savaşı


Coğrafi Bölgeler         Alanı (km )    Nüfus Yoğunluğu (kişi/km )
Iç Anadolu    160.000    62
Ege    85.000    98
Akdeniz    122.100    74
Güneydoğu Anadolu    61.000    80

273.Yukarıdaki tabloya göre, bu bölgelerle ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisine ulaşılır?

a- Nüfus artış hızına
b-Toplam insan sayısına
c-Arazi kullanımının dağılımına
d-Nüfusun doğurganlık oranına                                            

274-     Türkiye’de bazı yerleşim birimlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında iklim ve tarımsal faaliyetler etkili olmaktadır.
Aşağıdaki illerden hangisi bu duruma en az uyar?

a- Samsun   b-Gazi Antep     c- Konya     d- Batman                                    

275.Aşağıdaki savaşlardan hangisinin kazanılması ile Türkiye Tarihi başlamıştır?
A)Miryokefalon        B)Malazgirt       C)Pasinler      D)Dandanakan

276.Aşağıdakilerden hangisi Anadolu da kurulan ilk Türk Devletidir?
A)Saltuklular       B)Karamanoğulları      C)Mengücekliler    D)Artuklular

277- Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk Türk halkının doğru bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?
a) Amasya Genelgesini yayınlamıştır    b) Coğrafi keşifleri başlatmıştır
c) Saltanatı kaldırmıştır            d) Anadolu Ajansını kurmuştur

278- Aşağıdakilerden hangisi yerleşim yeri seçilme sebeplerinden değildir?
a) Sınırların değişmesi            b) Sanayinin gelişmesi
d) Ulaşım imkanlarının olması        d) Iklimin elverişli olması

279-   Aşağıdakilerden hangisi  iletişimsizliğe neden olan faktörlerden değildir?
A) Etkili dinlememe                                                        B) Dinlerken konuşmama
C) Dinlerken karşısındaki kişiye bakmama                    D)   Etkili konuşma becerisine sahip olmama
280-   Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusunun özellikleri arasında gösterilemez?

Genç nüfus oranının fazla olması
Nüfus dağılımının dengesiz olması
Sanayi sektöründe çalışan nüfusun tarım sektöründen fazla olması.
Kentsel nüfus miktarının kırsal nüfus miktarından fazla olması.

281. Anayasamızın 20. maddesine göre hakim kararı olmadıkça kimsenin telefonu dinlenemez ve mektupları açılıp okunamaz.
Anayasamızda yer alan bu madde ile bireyin hangi hakkının korunması amaçlanmaktadır.

Çalışma hakkı
Özel yaşamın gizliliği hakkı.
Dilekçe hakkı
Mülkiyet hakkı

282. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşımız sırasında iletişim alanında yapılan faaliyetlerden biri değildir?
a.Iradeyi Milliye gazetesinin çıkarılması,
b.Anadolu Ajansı kuruldu.
c. Özel televizyonların kurulması teşvik edildi.
d.Hakimiyeti Milliye gazetesi çıkarıldı.

283. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
a. Konuşmacıların jest ve mimikleri,
b. Konuşmacıların ses tonu,
c. Anlaşılır kelimelerin seçilmesi,
d. Konuşmacıların birbirine sevgiyle yaklaşmaları

284. Yüzölçümleri aynı olan aşağıdaki kentlerin hangisinde nüfus yoğunluğu daha azdır?
I:    120.000 Kişi,
II.  180.000 Kişi
III. 150.000 Kişi
IV.  200.000 Kişi

a. I         b.II        c. III.        d. IV

285. Ürgüp’ün yaz ve kış nüfus sayılarında farklılık görülmektedir.
Aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangisinde Ürgüp’teki nüfus hareketliliğine benzer bir olay görülmektedir?
Adana ili’nin nüfusunun pamuk toplama zamanı artması,
Eskişehir Ili’nin okullar açıldığında nüfusunun artış göstermesi,
Fethiye’nin yazın nüfusunun artması,
Rize’de çay toplama zamanın nüfusun artış göstermesi
286. Aşağıdakilerden hangisi göç olayının sebepleri arasında en önemli nedeni oluşturur?
a. Ekonomik sebepler,
b. Şehirlerde hizmet sektörünün gelişmiş olması,
c. Doğal afetler
d. Savaşlar

287. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık haklarımızdan değildir?
a. Eğitim Öğretim Hakkı
b.  Askerlik Yapmak
c. Özel Hayatın Gizliliği
d.Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü

288.Aşağıdakilerden hangisi,bireyler arası iletişimi engelleyen ifade biçimlerinden biri değildir?

A)  Sen kendini ne sanıyorsun
B)  Ben sana demiştim
C)  Bu işi yapabileceğini biliyordum
D)  Her zaman benim fikirlerime katılmalısın

289.Bazen ağzımızdan bir ses çıkmasa da karşımızdaki bizi anlayabilir.Bu iletişim şekli “Sözsüz Mesajlar” olarak da adlandırılabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iletişimde yer alan sözsüz mesajlardan biri değildir?

A)  Jest ve mimikler
B)  Kaş göz işaretleri
C)  El kol hareketleri
D)  Alçak sesle fısıldama

290.Yasanın öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartını ihlal eden, yayın ilkelerine ve yasada belirtilen konulara aykırı yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşları aşağıdakilerden hangisi tarafından denetlenir?
RTÜK
TDK
TTK
TEMA

291- Aşağıdakilerden hangisi haçlı seferlerinin ekonomik sonuçlarındandır?

A-Kiliseye ve Papa ya olan inancın azalması
B-Türklerin Avrupa ya ilerleyişinin gecikmesi
C-Avrupa da derebeylik sisteminin zayıflaması
D-Akdeniz limanları önem kazanması ve ticaretin canlanması                                

292.-Öğretmen:  2000 yılı nüfus sayımına göre Ege bölgesi 8 938 781, Güneydoğu Anadolu bölgesi ise 6 608 619 kişidir. Bu verilere göre hangisi daha yoğun nüfusludur?
-Ibrahim: Tabi ki Ege Bölgesi öğretmenim.
-Öğretmen: Nedenini açıklayabilir misin?
-Ibrahim; Çünkü Ege Bölgesinin nüfusu
Güneydoğu Anadolu’dan daha fazladır öğretmenim.
Yukarıda öğretmeniyle Ibrahim arasında geçen konuşmada Ibrahim’in öğretmene verdiği cevap doğru mudur, neden?
Evet doğrudur; çünkü bir yerin nüfusu aynı zamanda oranın nüfus yoğunluğudur.
Hayır doğru değildir; çünkü nüfusu az olan yerin nüfus yoğunluğu daha fazladır.
Hayır, doğru değildir; çünkü nüfus yoğunluğu hesaplanırken bölgenin yüzölçümü de dikkate alınmalıdır.
Evet, doğrudur; çünkü nüfusu fazla olan yerin nüfus yoğunluğu da fazladır.
293..Aşağıdaki yerlerden hangisinde yerleşme özgürlüğü kısıtlanmaz?
A) Devlet arazisine yapılan yerleşme
B) Tarihi eserlerin bulunduğu yere yapılan yerleşme
C) Halk sağlığını tehlikeye düşüren yerlere yapılan yerleşme
D) Insanların kendi tapulu yerine yaptığı yerleşme                
294. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biridir?
a)Konuşurken güler yüzlü olmak
b)Iyi bir dinleyici olmak.
c)Dinleyici ile göz teması kurmak.
d)Konuya önyargılı yaklaşmak.

295..Aşağıdaki konuşma şekillerinden hangisi  iletişimi engeller?
a)Sen  zaten hep böyle yaparsın
b)Sürekli eve geç gelmen beni meraklandırıyor
c)Derste parmak kaldırmadan konuşmanız ders işlemimizi engelliyor.
d)Benden aldığın kitabı vaktinde geri vermediğin için ödevimi yetiştiremedim.

296..Aşağıdakilerden hangisi medyanın sorumluluklarından değildir?
a)Objektif haber yapmak
b)Toplumu ilgilendiren konularda kamuoyunu bilgilendirmek
c)Ünlü insanların özel hayatları hakkında halkı bilgilendirmek
d)Yanlış haber yapmaları durumunda tekzip(düzeltme)yayınlamak

297..Anayasanın 20.maddesinde  yer alan ‘’Herkes,özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.’’ Maddesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
a)yaşama hakkı
b)Yerleşme ve seyahat özgürlüğü
c)Özel yaşamın gizliliği
d)Konut dokunulmazlığı

298. .Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk’ün önderliğinde kurulmuştur.Milli mücadelenin amacı ve yapılacaklar konusunda halkı bilgilendirmek,milli bilinç geliştirmek,dünya kamuoyuna milli bağımsızlık mücadelesinin süreceğini bu kuruluş sayesinde duyurmak amaçlanmıştır.
Yukarıda sözü geçen kuruluş hangisidir?

a)Ceride-i  Resmiye
b)Anadolu Ajansı
c)Felah-ı Vatan
d)Irade-i Milliye


299..Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)Iletişimde etkin dinleme oldukça önemlidir
b)Gazete,radyo, televizyon ve internet kitle iletişim araçlarındandır.
c)Kamuoyu oluşumunda kitle iletişim araçlarının önemli bir rolü vardır
d)RTÜK basın yayın kuruluşlarının yayınlarına yönelik sadece uyarı cezası verir.

300.Panel:Dinleyiciler önünde seçilmiş bir konuşma grubunun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantıdır.Buna göre hangisi panelin özelliklerinden değildir?
A)Dinleyici grubunun bulunması.
B)Bir konuşma grubunun olması
C)Bilginin dinleyenlere zorla kabul ettirilmesi
D)Bir konunun tartışılması.

301.Milli Mücadele döneminde Atatürk’ün Irade-i Milliye ve Hakimiyeti Milliye gazetelerinin açılmasında öncülük etmesinin amaçlarından değildir?
A)Işgaller hakkında halkın bilgilenmesini sağlamak.
B)Işgallere karşı halkın direnişe geçmesini sağlamak.
C)Milli Mücadeleye destek sağlamak.
D)Işgallerin sona ermesini sağlamak.

302.Atatürk tarafından kurularak Milli mücadelenin öncüsü ve devletin sözcülüğünü yapan gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A)Iradeyi Milliye    B)Ceride-i Resmiye    C) Hakimiyet-i Milliye    D)Cumhuriyet

303.Bir ülkede nüfusun dağılışında aşağıdaki özelliklerden hangisinin etkisi yoktur?

A)Iklim özellikleri    B)yer şekilleri      C)yönetim şekli    D)sanayinin gelişmesi

304.Kentleri    fonksiyonlarına göre ayırdığımızda aşağıdakilerden hangisi tarım kentleri arasında yer almaz?

Konya
Rize
Kocaeli
Manisa

305-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde iletişimin gelişmesi için yapılan çalışmalardan değildir?
a)Irade-i Milliye gazetesinin kurulması
b)Tercüman-ı Ahval gazetesinin kurulması
c)Anadolu Ajansı’nın kurulması
d)Hakimiyeti milleye gazetesinin kurulması

306.Türkiye’de yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfus artış hızı en az 1940 ile 1945 yılları arasında görülmüştür. Bunun en önemli sebebi nedir?
a) Ikinci Dünya Savaşı’nın olması
b)Devletin nüfus planlamasına büyük önem vermesi
c) Gençlerin eğitim için yurt dışına gitmesi
d) Ekonomik yetersizlikler

307.Yüz ifadeleri de etkili bir iletişim parçasıdır.Buna göre;
I-Güler Yüzlü
II-Şaşkın
III-Kızgın

yüz ifadelerinden hangisine sahip olan kişilerle iletişim kurmak daha zordur ?

A) Yalnız I     B) II ve III     C) I,II ve III      D) Yalnız III
308.Anadolu Ajansı’nın (AA) ilk kurulduğu yıllarda aşağıdakilerden hangisini amaçlamış ve o doğrultuda topluma hizmet götürmüştür ?

A)Savaş yıllarında ticaretin geliştirilmesini sağlama
B)Ülkemizi işgal eden düşmanlarımız hakkında geniş bilgiler elde etme
C)Kurtuluş Savaşı’nda cepheler arasında iletişimi sağlama
D)Milli Mücadele Yılları’nda halkın bilinçlenmesini sağlama


309.Osmanlı tarihinde Duraklama Dönemi gelişmelerinin en önemli olumsuzluğu bir padişahın öldürülmesidir. Yeniçeri Ocağı’nı kaldırma düşüncesinin erken dile getirilmesi Yeniçerilerin harekete geçmelerine neden olmuştur. Buna göre Osmanlı Devleti için aşağıdaki genellemelerden hangisi yapılamaz?

A) Merkezi otorite bozulmuştur
B) Yeniçeriler padişah değiştirebilmişlerdir
C) Ekonomi güçlenmiştir
D) Devlet etkinliği azalmıştır

310) Osmanlı Devleti’nde, toprağı kullanma hakkı devletin denetiminde halka verilmiştir. Devlet, toprağını iyi kullanmayanların toprağını alır başkalarına verirdi. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Toprağın mülkiyeti devlete aittir
B) Tek geçim kaynağı tarımdır
C) Sınırları sürekli genişlemektedir
D)Tarımın gelişimi engellenmiştir

311) Türk-Islam Dünyası’nda birçok önemli bilim insanı yetişmştir. Bu insanların yetişmesinde hükümdarların etkisi büyüktür. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu görüşe kanıt olarak gösterilebilir?
A) Devlet adamlarının başarılı bir yönetim sergilemesi
B) Halkın yönetimden memnun olması
C) Devlet adamları ve hükümdarların bilim insanların desteklemesi
D) Devletin önemli ticaret yollarını ele geçirmesi
312.I.Internet                                                III.Telgraf
II.Telefon                                                IV.Faks
Günümüzde yukarıdaki iletişim araçlarından hangisi diğerlerine göre daha az kullanılır?
A)I  B)III C)II D)IV

313.-Türkiye’nin en önemli yayın kurumu olan TRT’nin tam açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Türkiye RadyosuB)Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

C)Türkiye Televizyon Kurumu
D) Türkiye Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

314-“Bir Ülkede kilometrekareye düşen insan sayısına  ……………………….  denir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A)Nüfus yapısıB)Nüfus miktarıC)Nüfus yoğunluğuD)Nüfus artışı

315-Nüfusun daha çok göçlerle arttığı bir bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Yüz ölçümü büyüktür.
B)Doğum oranı fazladır.
C)Endüstriyel etkinlikler fazladır.
D)Konut ihtiyacı fazla değildir.

316.Aşağıdakilerden hangisi iç göçün sebeplerinden değildir ?
Iş arama- bulma
Tayin – atama
Eğitim
Hayvancılık

317.Cumhuriyetin ilanından sonra ilk nüfus sayımı kaç yılında yapılmıştır ?
1923
1925
1927
1932

318.Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a-Televizyon aile içi iletişimi olumsuz etkilemez.
b-Iletişimin en önemli noktası karşımızdakine fikirlerimizi kabul ettirmektir.
c-Olumlu bir iletişim kurmak içim empati kurabilme yeteneğine sahip olmalıyız
d-Kitle iletişim araçlarının hayatımızda önemli bir yeri yoktur.

319.Sivas Kongresinde ,halkı milli mücadele hakkında bilgilendirmek için çıkarılmasına karar verilen gazetenin adı nedir?
a-Irade-i Milliye           b-Hakimiyet-i Milliye           c-Anadolu Ajansı          d-Telgraf Idaresi

320.Kişinin izni olmadan veya mahkemenin arama kararı olmadan kişinin evine girilmesi hangi hakkının ihlal edildiğini gösterir?
a-Özel yaşamın gizliliği                                            b-Konut dokunulmazlığı
c-Düşünceyi açıklama                                               d-Din ve vicdan özgürlüğü
321.Türkiye’de yayın yapan radyo ve televizyonları denetleyen gerektiğinde ceza veren kuruluşun adı nedir?
a-TRT            b-Anadolu Ajansı         c-TBMM             D-RTÜK

322.-  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından
biri değildir.
Hakimiyeti Milliye gazetesi
Anadolu Ajansı
Irade-i Milliye gazetesi
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

323. -Türkiyede bazı yerleşim birimlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında iklim ve tarım-
sal faaliyetler etkili olmaktadır. Aşağıdaki illerden hangisi bu duruma en az uyar.
A) Adana       B) Izmir      C)  Konya        D) Zonguldak

324.I-Irade-i Milliye  II-Hakimiyet-i Milliye  III- Ceride-i Resmiye   IV- Teşkilat-ı Milliye
Atatürk tarafından kurdurulan ve Atatürk ün “Benim Gazetem” dediği milli mücadele d    öneminin ilk gazetesi yukarıda verilenlerin hangisidir?
a- I          b- II        c- III        d- IV

325.“Konuşmacı bir grubun dinleyiciler önünde herhangi bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantıdır” Yukarıda verilen tanımda aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?
a- Münazara   b- Panel    c- Tartışma    d- Sohbet

326.Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele yıllarında halkın gelişmeleri öğrenebilmesi  ve takip edebilmesi için kullanılan kaynaklardan en eski alandır?

A-Anadolu Ajansı   B-Irade-i Milliye       C-Istanbul  Radyosu  D-Telsiz –Telgraf  vericileri
327. Kamuoyunun oluşmasında aşağıdakilerden hangisi, diğerlerine göre daha fazla
etkiye sahiptir?
A) televizyon                      C) gazete
B) panel                           D) tiyatro

328.Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün kurduğu gazetelerden biridir?
A) Takvim-i Vakayi      C) Tercüman-i AhvalB) Hürriyet                       D) Irade-i Milliye
329.Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim yollarından biri değildir?
A) Karşıdaki insanı ilgiyle dinlemek
B) Önyargılı olmamak
C) Hoşgörülü davranmamak
D) Eleştirilere açık olmak

330.Yerleşimi etkileyen etmenlerin hepsi aynı yerde bulunmayabilir.Bir yerde bir, başka bir yerde birden fazla  etmen bulunabilir.
Buna göre , Kocaeli’de yerleşmelerin tercih edilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazla olmuştur?
A) Iş imkanlarının fazla olması
B) Iklim koşullarının elverişliliği
C) Yer altı kaynaklarının zenginliği
D) Tarımsal faaliyetlerin gelişmişliği


331.   Insanların kendilerini doğru ifade edebilmeleri için sağlıklı iletişim kurmaları, sağlıklı iletişimin sağlanabilmesi için de dinlemenin önemini kavramak ve gereklerini yerine getirmek gerekmektedir.
Buna göre, doğru bir iletişimin aşağıdakilerden hangisine katkı sağlayacağı söylenemez?
a) Farklı fikirlerin paylaşılmasına
b) Insanların birbirine saygı duymasına
c) Yeni bilgilerin daha kolay öğrenilmesine
d) Kişilerin çevresindeki insanlara karşı önyargılı olmasına


332.   Sosyal Bilgiler dersinde “Özgürlükler Üzerine Panel Yapıyoruz” konusunu işleyen öğretmen  Zeynep’e, magazin programında bir ünlünün cep telefonundan arkadaşına gönderdiği mesajın televizyonda yayınlanmasının özgürlüklerden hangisine ters düştüğünü sormuştur.
Zeynep, bu soruya aşağıdaki cevaplardan hangisini verirse doğru olur?
a) Basın özgürlüğüne
b) Özel yaşamın gizliliğine
c) Konut dokunulmazlığına
d) Haberleşme özgürlüğüne

333.  Bir ülkede nüfus artışına; doğumların ölümlerden fazla oluşu, göçler ve sağlık hizmetlerindeki gelişmeler   önemli katkıda bulunur.
Buna göre, Türkiye nüfus miktarının yıllara göre artmasında hangisinin etkisi yoktur?
a) Yurt dışından Türkiye’ye yapılan göçlerin
b) Salgın hastalıklarla mücadelenin artmış olmasının
c) Köyden kente yapılan göçlerin
d) Çocuk ölümlerinin azalmasının
334.. Cevap hakkı, diğer başvuru yolları saklı kalmak koşuluyla ; onuru,şerefi,adı ve özel hayatı medyada ihlal edilen herkesin hakkıdır.Bu hak medyaya karşı kullanılır.
Bu bilgilerin aşağıda verilenlerden öncelikle hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir ?
A) Tekzip            B) Sansür
C) Dokunulmazlık        D) Panel

335.Vatandaşlar kendi evinde huzur ve güven içerinde bir yaşam sürdürme hakkına sahiptir.Demokrasinin bir gereği olarak hiç kimse  bir başkasının evine  izinsiz giremez ve gözetleyemez.Konut dokunulmazlığı ile ilgili devlet de yasalar ile bazı önlemler almıştır.
Yukarıda belirtilen konut dokunulmazlığı hakkının aşağıda verilen temel hak ve özgürlüklerden hangisiyle birbirini tamamladığı söylenebilir?
a)basın özgürlüğüyle b)özel yaşamın gizliliğiyle
c)haberleşme özgürlülüğüyle d)düşünce ve kanaat özgürlülüğüyle

336.Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim yollarından değildir?

a. Empati kurmak.
b. Eleştirilere açık olmak.
c. Önyargılı olmak.
d. Karşımızdakini etkin bir şekilde dinlemek.

337.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişime verdiği önemi kanıtlamaz?

Anadolu Ajansı’nın kurulmasına öncülük etmek.
Iradeyi Milliye’nin çalışmalarını desteklemek.
Eğitimde fırsat eşitliği kanunu çıkarılarak kadın erkek eşitliği sağlanması.
Telsiz ve telgraf hattının kurulması çalışmalarını desteklemek.

338.Aşağıdakilerden hangisi RTÜK’ün görevlerinden biri değildir?

Akıllı işaretler koymak.
Gazetelerin yayınlarını denetlemek.
Genel ahlaka aykırı yayın yapan televizyon kanallarına uyarı cezası vermek.
Radyoların yayınlarını denetlemek.

339.  Aşağıdakilerden hangisi özel hayatın gizliliği konusunda insanlara verilen temel haklardan biridir?

Seçme ve seçilme hakkı.
Eğitim hakkı.
Konut dokunulmazlığı.
Çalışma hakkı.

340.  -Ilçede Demir Çelik sanayi kuruluşları vardır.
Ilçenin deniz taşımacılık limanları vardır.
Ilçenin nüfusu her mevsim oldukça kalabalıktır.
Bu ilçe hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
Ilçenin geçim kaynağı sanayidir.
Ilçe denize yakındır.
Ilçede iş olanakları fazladır.
Ilçede turizm gelişmiştir.

341. Türkiye’de nüfus sayımının yapılma amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Gerekli sağlık teşkilatını kurmak .
Arabaların sayısını artırmak
Okullar açmak
Iş olanakları oluşturmak.

342.Aşağıdakilerden hangisi TÜIK(Türkiye Istatistik Kurumu’nun) görevleri arasında değildir?
A)Nüfus sayımları yapmak
B)Ülkemizin ihtiyaç duyduğu ekonomik, sosyal, siyasal vb. istatistik, anket ve sayımlar yapmak
C)Örgün eğitim kurumları açmak
D)Yapılan anket, sayım ve istatistiklerin sonuçlarını değerlendirmek

343. Aşağıdaki şehirlerimizin hangisinde yaz mevsimindeki nüfus artışının nedeni farklıdır?

A)  Fethiye          B)  Alanya             C) Adana               D) Göreme

344. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından biri değildir?

A)  Gazete          B)   Televizyon        C)  Internet           D)  Mektup345.-Aşağıdakilerden hangisi Kitle iletişim araçlarının insan yaşamına olumlu katılarından değildir?
a)Insanları eğlendirmek ve neşeli zaman geçirtmek
b)Insanların birbirleriyle haberleşmesine olanak sağlamak
c)Insanların özel yaşamıyla ilgili bilgi vermek
d)Insanları bilgilendirmek
346-Marmara Bölgesinin ve Doğu Anadolu bölgesinin nüfuz yoğunluklarının birbirinden farklı olmasının asıl sebebi nedir?
a)Yüzölçümün farklı olması
b)Nüfuslarının ve yüzölçümünün farklı olması
c)Nüfusunun farklı olması
d)ikisinin de yüzölçümlerinin aynı olması
347. Iletişimin önemli unsurlarından biri olan dinleme ile birlikte etkileşim başlar.Insana özgü özel bir yetenek olan dinleme, insanlar tarafından eğitim yoluyla geliştirilebilir. Dinleme sırasında ön yargılı olunmaması da duygu,düşünce ve bilgi alışverişini kolaylaştırır.
Buna göre;
I.  Dinleme yeteneğinin eğitim yoluyla geliştirilebileceği,
II.  Insan dışında hiçbir canlının dinleme yeteneğine sahip olmadığı,
III. Dinlerken öznel düşünmeli, kendi düşüncemiz doğrultusunda yorumlamamız gerektiği.
gibi durumlardan hangisine  yada hangilerine ulaşılabilir?
a) Yalnız I                    e) Yalnız III                   c) I ve II                 d) II ve III


348.   Basın özgürlüğü anayasamızın 28. maddesinde “Basın özgürlüğü hürdür, sansür edilemez ..“ hükmü    ile güvence altına alınmıştır.Ancak bazen TV’de “Radyo  Televizyon Üst Kurulu, genel ahlakın korunması ilkesine dayanarak A kanalının yayınını bir gün süreyle durdurulmuştur’ yazısını görürüz.
Yukarıda verilen bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir
a)    Basın özgürlüğü bazı durumlarda sınırlandırılabilir.
b)    Televizyon yayınları toplumsal dayanışmanın sağlanmasında en önemli unsurdur.
c)  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu toplum ahlakını korumakla görevli tek kurumdur.
d) Vatandaşları farklı etkinliklere yönlendirmek için Televizyon yayınları durdurulabilir.
349..   En az nüfusa sahip olan bölgelerimizden birisi olmasına rağmen Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin  nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerindedir.
Bu durumun ortaya çıkmasında bölgenin hangi özelliğinin etkili olduğu söylenebilir?
a)  Sanayinin gelişmiş olmasının
b) Yüz ölçümünün küçük olmasının
c)  Diğer bölgelerden göç almasının
d) Ulaşım imkanlarının gelişmiş olmasının

350. “Tarih yazmak yapmak kadar önemlidir.Yazan yapana sadık kalmazsa ,geçekler insanlığı şaşırtacak nitelik alır”.Atatürk’ün bu sözünde vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarih bilimi geçmişi araştırır.
B) Tarihçiler gelecek kuşaklara seslenir.
C) Tarihçiler gerçeklere sadık kalmalıdır.
D) Tarihini bilen uluslar geleceğe güvenle bakar .


351. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimlere yardımcı bilim dallarından biri değildir ?
A)Kimya       B) Arkeoloj    C)Coğrafya     D) Tarih

352..Aşağıdaki açıklamalardan hangisi özgürlükler kelimesinin içerdiği kavramlar içinde yer alır?
A)Her istediğimizi istediğimiz zaman yapabilmek
B)Başkalarının haklarını göz önünde tutarak davranışlarımızı biçimlendirmek
C)Herhangi birisinin kontrolü altında yaşamak
D)Kendi haklarımız için başkalarını haklarını çiğnemek

353.Bir yerin yerleşim merkezi olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A)Iş imkanlarının çokluğu
B)Iklim şartlarının uygun oluşu
C)Nüfusunun fazla oluşu
D)Hizmet sektörünün gelişmiş oluşu

354.  Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?
a- Dünyadaki ve ülkedeki gelişmeleri hızlı ve doğru bir biçimde topluma aktarmak
b- Toplumsal sorunların çözülmesine katkı sağlamak
c- Bireylerin temel hak ve sorumluluklarını öğrenmesine yardımcı olmak
d- Toplumun nasıl yönetileceğine karar vermek
355. Basın ve yayın organları bir haberi hazırlarken haberin niteliği ile ilgili aşağıdakilerden  hangisine dikkat etmek zorunda değildir?
a- Gerçek olmasına
b- Popüler olmasına
c- Toplumu ilgilendirmesine
d- Kamu yararı bulunmasına

356.-Aşağıdakilerden hangisi bir yerde nüfus yoğunluğunun fazla olmasının nedenlerinden biri olamaz?

Iş imkanlarının fazla olması
Iklim şartlarının uygun olması
Çevresinin dağlık olması
Turizm açısından elverişli olması 

357.Aşağıdakilerden hangisi nüfus yoğunluğunu fazla olduğu yerlerde ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?

A-Hava kirliği
B-Ulaşım güçlüğü
C-Konut yetersizliği
D-Çok sayıda hastane olması

358.Etkili bir iletişim kurabilmenin en önemli şartı aşağıdakilerden hangisidir?
a – Yüksek bir sesle konuşmak
b – Çok kısık bir sesle konuşmak
c – Karşımızdaki kişiyi iyi bir şekilde dinlemek
d – Kendi düşüncelerimizi karşımızdakine kabul ettirmeye çalışmak

359. Atatürk’ün Sivas Kongresi’nde alınan kararları halka duyurmak amacıyla kurduğu ilk gazete aşağıdakilerden hangisidir?
a – Ulusb – Irade – i Milliyec – Ceride – i Havadisd – Hakimiyet – i Milliye
360. Sağlıklı bir toplum için bireylerin birbirleriyle etkili bir iletişim içinde olması şarttır. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir iletişim ortamı için söylenemez?
a) Insanların topluma olan katkısı ve verimi artar.b) Her insan sorumluluğunun bilincinde olur.
c) Herkes kendi çıkarlarını düşünür.     d) Toplumda başkalarına karşı saygı ve hoşgörü sağlanır

361. Kurtuluş Savaşı sırasında Teşkilat-ı Milliye tarafından toplanan bilgilerin halka duyurulması için Sivas’ta kurulan gazetenin adı nedir ?

a. Anadolu Ajansı
b. Hakimiyet-i Milliye
c. Irade-i Milliye
d. Ceride-i Resmiye

362. Aşağıdaki illerden hangisinde nüfus artışının nedeni doğurganlık oranının fazla olmasına bağlıdır ?

a. Konyab. Bursac. Istanbuld. Van   

363. Kim, nasıl ve ne konuştu'' ifadesinde iletişimin hangi önceliklerine sırasıyla yer verilmiştir.
yer verilmiştir?                                       
a) konuşma tarzı,konuşmanın içeriği,konuşmacı                   
b) Konuşmacı, konuşmanın ıçeriği, konuşma tarzı               
c)konuşmacı,konuşma tarzı,konuşmanın içeriği                   
d) Konuşmanın içeriği,konuşmacı,konuşma tarzı               


364. Aşağıdaki hak ve özgürlüklerden  hangisinin ihlal edilmesi, özel yaşama saygı hakkının da çiğnenmesine neden olur.?

A ) Eğitim hakkının
B)  Konut dokunulmazlığı hakkının
C)  Yerleşme özgürlüğünün
D)  Seçme seçilme hakkının

365.. Atatürk, bazı basın kuruluşlarının kurulmasına öncülük etmiştir. Aşağıdakilerden Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biri değildir?

A) Hâkimiyeti Milliye Gazetesi
B) Anadolu Ajansı
C) Iradeyi Milliye Gazetesi
D) Cumhuriyet Gazetesi
366.Aşağıdakilerden hangisi göçün nedenleri arasında değildir?
A-) Eğitim          B-) Ekonomi       C-) Terör       D-) Eğlence

367. Iyi bir iletişim için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?
A-) Iletişimde bireysel farklılıklar önemlidir.
B-) Iletişimde jest ve mimikler önemlidir.
C-) Iletişimde dinlemek önemlidir.
D-) Iletişimde bayan daha önemlidir

368. Olumlu iletişimin ilk basamagı hangisidir?
a) Izlemek                          b) Dinlemek
c) Uygulamak                          d) Not tutmak

369.Kişilerin eşyalarını gizlice kullanmak veya eşyalarını kurcalamak kişinin hangi hakkını ihlal edilidigini gösterir?
a) Dokunulmazlık               
b) Özel hayatın gizliligi
c) Düşünceyi açıklama                
d) Güvenlik hakkı

370.-…………….:Bir insanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır.
Cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
a-empati            b-hoşgörü        c-saygı        d-dinleme

371.Aşağıdakilerden hangisi düzgün bir iletişimin sağlanması için yapılması gerekenler arasında yer almaz?
a-Söylenenlere ilgi göstermemek                       b-Başkasını olduğu gibi kabul etmek
c-Insanlara karşı net ve açık davranmak            d-Hoşgörülü olmak

372.Ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarının yönetmeliklere uygun yapılmasını düzenleyip denetleyen kurul aşağıdakilerden hangisidir?
a-TRT                   b-RTÜK                c-Türk Dil Kurumu           d-Anadolu Ajansı

373.‘Gazeteciler gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdırlar.’
M. Kemal Atatürk’ün verilen sözünün açıklaması aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a- Gazetecilerin basın özgürlüğü engellenemez
b- Gazeteciler sadece belli konularda haber yapabilir
c- Gazeteciler fikirlerini açıkça dile getirebilmelidir
d- Gazeteciler kişi hak ve özgürlüklerini ihlâl etmemelidir

374.-Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele döneminde iletişimi sağlayan, kitle iletişim araçları arasında yer almaz?
a-gazete       b-televizyon        c-posta       d-telgraf

375.) Aşağıdaki olaylardan hangisi Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren savaştır.

A) Malazgirt Savaşı                                                 B) Kösedağ Savaşı
C) Yassıçemen Savaşı                                             D) Miryokefalon Savaşı         

376.Aşağıdaki hangi şehrimizde nüfusun kalabalık olmasının sebebi farklıdır?
Antalya
Bodrum
Kuşadası
Iskenderun

377.Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçlarından değildir?
a)Suç işleyenleri tesbit etmek
b)Kent nüfuslarını belirlemek
c)Okur yazar oranlarını tesbit etmek
d)Nüfusun yaş oranını belirlemek                   

378..  - Tuğrul Bey 1054 yılında Erzurum’a kadar ilerleyerek Bayburt’u ele geçirdi ve geri döndü.
- Alp Arslan, Van ve Ani kalesini aldı.
- Türk akıncıları ise bir Bizans ordusunu Malatya’da bozguna uğratarak Kayseri’yi aldı. Malazgirt Savaşına kadar Büyük Selçukluların Anadolu’ya yaptıkları akınlardan bazıları yukarıda verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Anadolu’da yeni Türk devletlerinin kurulduğu
B) Türklerin Anadolu’yu tanıma imkânı bulduğu
C) Türklerin başarılı akınlar yaptığı
D) Bizans Imparatorluğunun yıpratıldığı     


379)Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde insanları göç etmeye zorlayan etkenlerden en az etkileyen faktördür?

A)Iş imkanı    B)Doğal Afetler    C)Eğitim hizmetleri    D)Spor faaliyetleri

380)Aşağıdakilerden hangisi Türkleri Anayurdu Orta Asya’dan göçe zorlayan sebeplerden biri değildir?

A)Çinlilerin baskısı        B)Iklim Koşulları
C)Meraların azlığı        D)Yerleşik hayata geçmeleri.

381)Bir yerdeki nüfusun dağılışını etkileyen faktörler vardır.Aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden biri değildir?

A)Ilkim    B)Ulaşım    C)Sanayi    D)Toprak özellikleri

382)Anadolu’nun Türk yurdu olmasına ortam hazırlandı.
Anadolu Moğol istilasına açık hale geldi.
Anadolu Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girdi.

Bu gelişmeler sırası ile aşağıdaki savaşlarda hangilerinin sonuçları olarak gösterilebilir?

A)Dandanakan-Pasinler-Yassıçemen
B)Malazgirt-Pasinler-Miryofekalon
C)Pasinler-Yassıçemen-Kösedağ
D)Miryokefalon-Kösedağ-Yassıçemen

383)Ilk denizce Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çaka Beyliği        B)Karasioğulları
C)Aydınoğulları        D)Menteşeoğulları

384)Aşağıdaki illerimizden hangisinde nüfusun artmasında madenciliğin etkili olduğu söylenebilir?
A)Bursa    B)Adana    C)Izmir    D)Batman

385)Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin ekonomik sonuçlarından biridir?
A)Kilise ve din adamlarına olan güven azaldı.
B)Avrupa’da merkezi krallıklar güçlendi.
C)Akdeniz limanları önem kazandı.
D)Türklerin batıya ilerleyişi durdu.

386)Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ikinci Türk beylikleri arasında yer almaz?

A)Germiyanoğulları        B)Saltuklular
C)Menteşeoğulları        D)Karasioğulları
387)Telgraf, telefon ve internet gibi her türlü araçlar ile yapılan iletişim aşağıdaki özgürlüklerden hangisine örnektir?

A)Basın özgürlüğü            B)Yerleşme ve seyahat özgürlüğü
C)Düşünme özgürlüğü        D)Haberleşme özgürlüğü

388)Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçları arasında gösterilemez?

A)Televizyon        B)Gazete    C)Müzik seti        D)Internet

389)Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda nüfusun yoğun olduğu yerlerden biri değildir?

A)Iklim şartlarının elverişli olduğu yerler.
B)Sanayinin geliştiği yerler.
C)Madenciliğin geliştiği yerler.
D)Dağlık alanlar.

390)Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir?

A)Plansız kentleşme olur        B)Konut sıkıntısı başlar
C)Işsizlik artar            D)Kişi başına düşen milli gelir artar.

391)Aşağıdakilerden Hangisi ülkemiz nüfus dağılışını etkileyen faktörler arasında gösterilemez?

A)Ilıman iklim özellikleri        B)Güneş ışınlarının geliş açısı
C)Yer şekillerinin sadeliği        D)Yer altı kaynaklarının dağılışı

392)Ülkemizde ekonomik nedenlere bağlı olarak köyden kente doğru  göçler olmaktadır. Bu göçlere bağlı olarak bazı sorunlar ortaya çıkar.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunların arasında gösterilemez?

A)Devletin planlama yapması zorlaşır.
B)Kırsal kesimlerde tarım alanları daralır.
C)Kentlerde alt yapı eksiklikleri ortaya çıkar.
D)Kentlerde çevre kirliliği ve trafik sorunları ortaya çıkar.

393)Köylerde doğum oranı daha fazla olmasına rağmen köyden kente göçün sonucu olarak nüfus belirli merkezlerde ve kentlerde yoğunlaşmıştır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi nüfusun belirli merkezlerde yoğunlaşmasının nedenleri arasında gösterilemez?

A)Sağlık hizmetlerinin daha fazla olması
B)Iş imkanlarının fazlalığı
C)Eğitim imkanlarının gelişmiş olması
D)Nüfusun daha kalabalık olması

394)Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinden değildir?

A)Saltuklar         B)Mengücekler    C)Danişmentler    D)Menteşoğulları

395)Aşağıdakilerden hangisi Divanın üyelerinden değildir?
A) Kadı    B)Nişancı    C)Defterdar        D)Kazasker

396)Aşağıdaki yerlerden hangisinde nüfusun daha kalabalık olması beklenir?

A)Tropikal ormanlar        B)Kutup bölgeleri
C)Çöller            D)Vadi Tabanları

397)Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının yapılış amaçlarından değildir?

A)Nüfus miktarını tespit etmek
B)Çalışma çağı nüfusu bulmak
C)Nüfusun cinsiyet özelliklerin tespit etmek
D)Konut sayısını tespit etmek

398)Anadolu Selçuklu Devletinde uygulanan ikta sisteminin temel amacı nedir?

A)Üretimin devamlılığını sağlamak
B)Ülkeyi komutanlar arasında paylaştırmak
C)Padişahın otoritesini sağlamlaştırmak
D)Ülkeyi kolay yönetmek.

399)Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşından sonra kurulan beyliklerden biri değildir?

A)Mengücekler    B)Danişmentliler    C)Artukoğulları    D)Osmanoğulları

400)Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede nüfus artışının sebeplerinden değildir?
A)Iç göçler    B)Doğumlar    C)Sağlık Hizmetlerindeki gelişmeler        D)Dış göçler

Ayrıca  Bakınız

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları SBS Hazırlık Tüm Konular

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazili Sorularını INDIRMEK IÇIN TIKLAYINIZ

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Konular Ders Notları

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

 

Flash Eğitici Oyunlar

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri