7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Aşağıdaki parantez içine eğer yargı doğru ise D yanlış ise Y koyunuz.(Toplam puan 20 her madde 2 puan)
1) Anadolu'nun birçok yerleşim yerinde cami, han, hamam, kervansaray gibi yapıların varlığı Anadolu'nun Türkleştiğini gösteren kanıtlardandır.(         )
2.Osmanlı devletini kısa zamanda güçlenip gelişmesinde coğrafi konumunun yani bulunduğu bölgenin biir önemi yoktur.(       )
3) Istanbul'un Fethi, Osmanlı tarihinde bir dönüm noktasıdır.(       )
4) Osmanlı Devleti'nde farklı ırk ve dinden insanların bir arada yüzyıllar boyunca yaşaması, Osmanlı toplumunda hoşgörünün bir göstergesidir.(        )
5) Osmanlı Devleti ile Avrupa Devletleri arasında kültür, sanat alanlarında etkileşim olmamıştır.(      )
6) Cihannüma, ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin eseridir.(     )
7) Osmanlı Devleti'nde özellikle 19. yüzyıldaki ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıka^ kurumlar, toplumsal ve ekonomik değişimi gösterir.(      )
8.Tımarlı sipahilerin görevi sadece  tarım alanlarında çiftçilik yapmaktı.(    )
9:Sanai devrimi hayvan ve sanayi üretime geçiştir: (      )
10- Vakıflar toplumsal dayanışmayı sağlayan kurumlardır.(    )

Aşağıda boş alanlara parantez içinde verilen kelimelerden uygun olanları yazınız.(Toplam puan 10 puan her madde 2 puan)
( Iskân, Malazgirt, Defterdar, 3. Selim, Haçlı Seferleri, Devşirme, Nişancı )

1.  Anadolu’nun kapıları Türklere ilk defa …………………..savaşı ile açılmıştır.
2.  Avrupalı devletlerin Türkleri Anadolu’dan atmak ve kutsal yerleri ele geçirmek amacıyla yapılan büyük saldırı harekatına …………………………….. denir.
3.  Osmanlıda devletin mali ( para ) işlerinden sorumlu devlet adamına ………………………denir.
4.  Nizam-ı Cedit ordusu  ……………………… zamanında kurulmuştur.
5.  Osmanlıda Rumeli’de alınan topraklara Türkmenlerin yerleştirilmesi politikasına …………politikası denir.Aşağıda LALE DEVRINDE gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. Bu olaylar ile uygun cümleyi ok çıkararak eşleştiriniz
(Toplam puan 10 puandır)


-Türkiye Selçukluları Döneminde, Anadolu kentlerinin gelişerek han, hamam, cami ve
kervansaraylarla donatıldığı ve zenginleştiği görülür.
1-Bu eserlerin, aşağıdaki yerleşim yerlerinin hangisinde daha çok yapıldığı söylene
Ticaret yolları üzerinde bulunan kentlerde
Eski kültür merkezleri ve çevrelerinde
Tarım yapılan bölgelerde
Sınır boylarına yakın kent merkezlerinde


Haçlı Seferleri sonucunda Avrupa'da;
Derebeylik yönetimi zayıflayarak kralların siyasal gücü artmış,
Akdeniz limanları gelişmiş,
Din adamlarına güven azalmış,
Matbaa, kâğıt, pusula gibi buluşlar dışarıdan alınmıştır
2-Buna göre, Avrupa'yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Islam dünyası üzerinde üstünlük kurmuşlardır.
Önemli siyasal değişimler geçirmişlerdir.
Halkın kiliseye bakış açısı değişmiştir.
Teknolojik gelişmelerden yararlanmışlardır.

Osmanlı Devleti'nden önce, Selçuklu Devleti yöneticileri, ülkedeki Türkmenlerin yerleşim
sorunlarını çözmek amacıyla, onları, Bizans'ın hâkim olduğu Anadolu topraklarına
yönlendirmişlerdi. Bunun sonucunda Osmanlı Beyliği gibi beylikler kurulurken
bu beyliklerin sınırlarına birçok Türkmen topluluğu birikmişti. Bunların yerleştirilebileceği
en uygun yer taht kavgaları içinde bulunan Bizans topraklarıydı.
3-Yukarıdaki metinde geçen bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
Osmanlı ve Selçuklu devletlerinin Bizans'la savaştıkları
Türkmenlerin göçebe yaşam sürdükleri
Anadolu'da güçlü bir Bizans hâkimiyetinin olduğu
Türkmenleri yerleştirmek için Bizans topraklarının seçildiği

Osman Bey döneminde Karacahisar, Bilecik, Yarhisar ve Yenişehir; Orhan Bey
döneminde de Iznik, Izmit ve Bursa fethedilmiştir.
4-Buna göre, Osman Bey ve Orhan Bey döneminde devlet politikası olarak aşağıdakilerden hangisine önem verilmiştir?
Ülke topraklarını Bizans yönünde genişletmeye
Dünya ticaret yollarını ele geçirmeye
Osmanlı ordusunu kuvvetlendirmeye
Anadolu'da Türk birliğini kurmaya


Osmanlılar, Rumeli ve Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu'dan getirilen Türk ailelerini
yerleştirmişler, onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu'ya geri dönmelerini
engellemişlerdir.
5-Buna göre, Osmanlıların böyle davranmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Balkanlardaki kültürel değerleri kazanmak istemesi
Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemesi
Anadolu'daki siyasi birliği güçlendirmeye çalışması
Göçebe Türkleri belli bir otorite altında toplamaya çalışması

Osmanlı padişahı Çelebi Mehmet'in ölümünden sonra yerine oğlu II. Murat geçti.
II. Murat önce amcası Mustafa Çelebi'nin başlattığı, Bizans tarafından desteklenen isyanı, daha sonra kardeşi Şehzade Mustafa'nın sultanlığı ele geçirmek amacıyla başlattığı isyanı bastırdı.
6-Buna göre, Çelebi Mehmet'in ölümüyle yaşanan durumu aşağıdakilerden hangisi daha doğru ifade eder?
Ülke yabancı güçlerin baskısı altındadır.
Padişah, halk ve ordu üzerinde otorite kurmaya çalışmışlar.

Hanedan üyeleri arasında sorunlar yaşanmıştır.
Anadolu'nun siyasal birliğinin sağlanması yolunda adımlar atılmıştır.


Istanbul, Fatih Sultan Mehmet Devrine gelinceye kadar birçok kez kuşatılmış ancak
alınamamıştır.
7-Istanbul'un Fatih Sultan Mehmet zamanında fethedilmesinde, aşağıdaki etkenlerden hangisi daha önemli rol oynamıştır?
Türk askerlerinin sayısal üstünlüğü
Kullanılan üstün savaş teknikleri
Komutanların savaştaki başarıları
Bizans'ın zayıf savunma sistemi
Osmanlı Devleti'nde, Divan-ı Hûmayun'un üyesi olan Başdefterdar, devlet adına para
toplama, bu parayı devlet adına harcama gibi işleri yürütüyordu.
8-Başdefterdarın günümüzde, Bakanlar Kurulundaki karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
Millî Eğitim Bakanı
Maliye Bakanı
Içişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı

Kanuni Sultan Süleyman Döneminde, Osmanlı Devleti'nin sınırları genişlemiş;
yasalar konulmuş; devlet örgütü ve ordu zamanın gereksinimlerine göre geliştirilmiş;
ilahiyat, hukuk ve tıp fakülteleri açılmıştır.
9-Bu parçada, Kanuni Dönemiyle ilgili gelişmelerden hangisinden söz edilmemiştir?
Askerî başarılarla yeni topraklar kazanılması
Devlet yönetiminde yeni düzenlemeler yapılması
Bilim ve eğitime önem verilmesi
Askerî harcamaların denetlenmesi

A    B    C    D
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu Askerleri, maaşlarının zamanında
ödenmemesi veya ayarı düşük paradan ödenmesi, Kapıkulu Ocaklarına askerlikle
hiç ilgisi olmayanların alınması gerekçesiyle isyanlar çıkarmışlardır. Bazen halk da
onların yanında yer almıştır. Hatta isyancılar, isteklerini gerçekleştirebilmek için padişah
ve devlet adamlarını görevden almayı ve öldürmeyi bile göze almışlardır.
10-Bu isyanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Ekonomik nedenlerle ortaya çıkmıştır.
Ülke yönetimini doğrudan etkilemiştir.
Askerî yapıyı değiştirmeye yöneliktir.
Sivil kesimden de destek bulmuştur.
Lale Devrinde yapılan yeniliklerden bazıları şunlardır:
Ilk Türk matbaası kurularak dinî eserler dışındaki eserler basılmaya başlandı.
Yeni kütüphaneler açılarak çeşitli alanda birçok eser Türkçeye tercüme edildi.
•    11-Viyana, Paris gibi Avrupa başkentlerine elçiler gönderildi. Bu bilgilere göre, Lale Devriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Daha çok askerlik alanında ıslahatlar yapıldığı
Basılan kitap sayısında artış olduğu    v
Avrupa'nın daha yakından tanınmak istendiği
Düşünce hayatının gelişmesine önem verildiği
18. yy. ıslahatçı padişahları,
Deniz mühendishanesinin açılması,

Humbaracı ocaklarının düzenlenmesi,
•    Istihkâm okulunun açılması gibi yenilikler yapmışlardır.


12-Bu yenilikler, aşağıdaki sorunlardan hangisini gidermek için yapılmış olabilir?
Ekonomik bunalımı
Bilimde ve teknolojide geriliği
Eğitimde ve öğretimdeki yetersizliği
Ordudaki bozulmayı ve güç kaybını

Ayrıca Bakınız

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri