7. Sınıf Sosyal Bilgiler Hazılık Soru ve Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

Sosyal Bilgiler 7 Sınıf Hazırlık Soru ve Cevapları

1:Mirası tanımlatınız.
2:Bilim adamı ve Bilimi tanımlayınız.
3:Ortak mirası tanımlayınız.
4:Ortak mirasın oluşumunu yazınız.
5:Insanlığın ortak mirasının korunmasını yazınız.
6:Insanlığın edebiyat mirasını yazınız.
7:Insanlığın bilim mirasını yazınız.
8:Insanlık kavramını yazınız.
9:Insan kavramının ortak özelliğinin dört tanesini yazınız.
10:Insanlığın düşünce mirasını yazınız.
11:Hukuk,kölelik ve adaleti tanımlayınız.
12:Özgürlüğü tanımlayınız.
13:Hak kavramını yazınız.
14:Evrenselliği tanımlayınız.
15:Insan haklarından 3 tanesini yazınız ve örnekler veriniz.
16:Konut dokunulmazlığını yazınız.
17:Davranış ilkeleri olarak insan haklarının özeliklerini yazınız.
18:Hukukun temel ilkeleri olarak insan haklarını yazınız.
19:Insan haklarının evrenselliğinin sonuçlarını yazınız.
20:Insan haklarını korumanın önemi ve gerekliliğini yazınız.
21:Ahlakı tanımlayınız.
22:Kişinin insan olarak özgürlüğünü ve kişinin etik özgürlüğünü yazınız.
23:Kişinin toplumsal özgürlüğünü yazınız.
24:Etik bir varlık olarak insanı tanımlayınız.
25:Insan ve etik değerleri yazınız.
26:Insanın özelikleri ve olanaklarını yazınız.
27:Insan haklarının temel etik temellerini yazınız.
28:Etik gereklilikler olarak insan haklarını yazınız.
29:Insan olma ve sorumluluğunu yazınız.
30:Insan olma bilincinin gerektirdiklerini yazınız.
31:Temel haklar ve kavramı yazınız.
32:Temel haklar ve çeşitlerini tanımlayınız.
33:Temel haklar neden herkes için her yerde    korunmalıdır yazınız.
34:Temel özgürlükler nelerdir.
35:Temel özgürlük kavramını yazınız.
36:Düşünce, kanaat ve ifade özgürlükleri yazınız.
37:Din ve vicdan özgürlüğü nedir.
38:Haberleşme özgürlüğünü yazınız.
39:Yerleşme ve seyahat özgürlüğü nedir.
40:Toplantı hak ve özgürlüğünü yazınız.
41:Bilim ve sanat özgürlüğünü yazınız.
42:Insan haklarının işlevselleştirilmesinde devletin görevi nelerdir.
43:Eğitim görevi nedir.
44:Yasama görevi nedir.
45:Yürütme görevini yazınız.
46:Yargı görevini yazınız.
47:Devletin kişi özgürlüğüne ilişkin görevlerini yazınız.
48:Atatürk’ün insan hak ve özgürlüklerine verdiği önemi yazınız.
49:Insan hakları belgelerinde yer alan başka bazı haklar ve özgürlükleri yazınız.
50:Çevrenin korunması hakkını yazınız.

CEVAPLAR
1:Miras bir kuşağın kendinden sonra gelecek olan kuşaklara bıraktığı her şeydir.
2:Bilim adamı bağımsız düşünebilen ve üreten, ürettiğini insanlık yararına sunan kişidir.
Bilim var olanı keşfetmek yada varlığını ispatlamaktır. Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.
3: Ortak miras ise insanlığın tarih boyunca yaratarak sonraki kuşaklara bıraktığı maddi ve manevi değerlerin tümüdür.
4: Ortak miras ise daha kapsamlıdır. Ortak miras, geçmişteki bütün insanlık tarihini ve geleceği de içine alarak manevi değerlerin tümüdür. Bilim, teknoloji, sanat ve edebiyat ürünleri ve düşünceler sadece toplumlarda değil, tüm toplumlarda bir değer taşır. Bu ürünler bütün insanlar için anlamlıdır ve insanlığın ortak mirası olarak kabul edilir.
5: Insanlığın bilim, sanat, düşünce ve edebiyat alanlarında oluşturduğu ortak mirası korumak ve geliştirmek, bütün insanların ve toplumların görevidir.
6:Insanlığın edebiyat mirası olayların, düşüncelerin, duyguların ve hayallerin dil aracılıyla biçimlendirilmesi sanatına edebiyat mirası denir.   Tarih boyunca, toplumdan topluma, kuşaktan kuşağa sürekli olarak bir kültür mirası aktarılır.
7: Insanlığın bilim mirası Evreni ve evrende olan olayları konu edinen, deney ve gözleme dayanan, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurarak yasalara ulaşmaya çalışan, sistemli bilgiler bütünüdür.
8: Insanlık, bütün insanları içine alan bir kavramdır. Bu kavramın içine, geçmişte yaşamış, bugün var olan ve gelecekte yaşayacak bütün insanlar girmektedir.Insanı insan yapan onu diğer canlılardan farklı kılan özelliklerdir.
9: Insanlık, bütün insanlar tarafından ortalaşa paylaşılan bir niteliktir.
a)    Yardımlaşmak
b)    B)Dürüst olmak
c)    Insanlara saygılı olmak
d)    Insanları sevmek
10: Ilk insanların sorunları, korkuları ve ihtiyaçları onları düşünmeye yöneltmiştir. Doğayı gözlemek, çevresinde olup bitenleri anlamaya çalışmak, olaylar arasında ilişki kurmak, insan düşüncesini geliştirmiştir.
Insanlar, duygu ve düşüncelerini çeşitli yollarla birbirlerine aktarmışlardır. Önceleri el-kol hareketleri, sesler ve yüz ifadeleriyle anlatmışlar, zamanla sözlü olarak ifade ettiklerini, çeşitli şekil ve semboller kullanarak yazılı hale getirmişlerdir.
11: Hukuk: toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü tüze.
Köle:Savaşta tutsak alınan yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten mahrum bırakılan veya başkasından satın alınan insan, kul, esir.
Adalet: Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme doğruluk.
12: Herhangi bir kısıtlamaya zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbesti.
13: Hak, kişinin bir şeyi yapabilme yetkisidir. O şeyi yapıp yapmamakta hak sahibi serbesttir. Bir kişinin hakkı, başka kişi ya da kişilere ödev yüklemektedir. Bir durumda hak sahibi olan kişi, başka bir durumda ödevli olabilir.
14: Evrensellik dünyanın her  yerinde, her zaman, herkes için geçerli olma  özelliğidir.
Tüm insanlar çeşitli farklılıklara sahip olsalar bile, hukuk önünde eşit doğar ve eşit kalırlar. Bu insan haklarının evrenselliğini oluşturan bir ilkedir.
15: Insan hakları bütün insanların doğuştan sahip olduğu haklardır.Insan hakları üç grupta ele alınır.
a)    birinci kuşak haklar (Kişisel Siyasi Haklar)
Bu kuşaklar arasında yaşama hakkı, düşünce özgürlüğü, yasalar önünde eşitlik, din ve vicdan özgürlüğü.
b)    Ikinci kuşak haklar (Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar)
Bu haklar arasında eğitim hakkı, sağlık, sendika kurma,grev hakkı çalışma hakkı
c)    Üçüncü kuşak hakları (Dayanışma Hakları)
Barış hakkı, çevre, gelişme insanlığın ortak mirasından yararlanma hakkı üçüncü kuşak haklarındandır.
16:   Herkes kendi evinde, aile bireyleri ile rahatsız edil-
meden huzurlu rahat bir yaşam sürme hakkına sahiptir.
Bu nedenle, ilke olarak hiç kimsenin konutuna doku-
nulamaz.
17:  Insan hakları, bütün insanların eşit, özgür ve onurlu bir yaşam sürdürmelerini amaçlar.
a) Insanlar, sahip oldukları hakları korumalı, hakların çiğnenmesine izin vermemelidir.
b) Haklar, yasal yollardan aranmalı, bu durum davranış haline getirilmelidir.
c) Başkalarının haklarına saygılı olunmalı,
d) kendi haklarını savunan ama başkalarının haklarına saygı duymayanları uyarılmalıdır.
18: Insanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen, devlet yaptırımı ile desteklenmiş olan yasakların bütünü olarak tanımlanmaktadır. Insan hakları ile bütün insanların eşit, özgür, onurlu bir yaşam sağlamak ve insanları haksızlıklara karşı korumak amaçlanmaktadır.
19: Insan hakları evrensel bildirge’deki hakları kabul etmiş ve
ilgili sözleşmeyi onaylamış bir ülke, anayasasında ve yasa-
larda değişiklik yapmalı, yurttaşlarına, bağımsız ve tarafsız
mahkemelerce, adil ve açık olarak yargılanma hakkı’nı tanı-
malıdır.
20: Insanın özelliklerini korunması ve geliştirilmesi için haklarının olması gerekmektedir. Insan haklarının korun-
masının önemi de buradan gelir. Bu hakların hakların korun-
ması hem kişileri daha mutlu ve gelişmiş birer birey yapar
hem de toplumsal barışa katkı sağlar.
21: Ahlak, bir toplumda iyi ya da kötü olarak  kabul edilen, 
davranışları belirleyen değer yargıları ve kurallar bütünüdür.
22: Bir toplumda yaşayan ve hak sahibi olan insandır. Insanın,
toplumda hak sahibi olması, insanca yaşaması ve özgür
olması gerekir. Kişinin özgürlüğü üç temele dayanır. Bunlar
insan olma özelliği, etik özgürlüğü ve toplumsal özgürlüktür.
23: Kişinin toplumsal özgürlüğünü devlet sağlar. Devlet kişi-
lerin, yaşama, eğitim, sağlık, düşünce ve dilekçe hakkı gibi
temel haklarına,hukuk sisteminde yer vermelidir. Kişi kav-
ramı özel kişi, tüzel kişi olarak ifade eder.
24: Insanın diğer canlılar arasında özel bir yeri vardır. Insana
bu özel yerini sağlayan onu diğer canlılardan ayıran, özellik-
likleridir. Insanın özelliklerinden biri de değerler ortaya koy-
ma ve geliştirme amacına yönelik hareket etmesidir.
25: Insan, bazı değerler ortaya koyar ve bu değerlere göre
eylemlerde bulunur. Herhangi bir durum, olay ya da kişi kar-
şısında, insanın davranışlarıyla ilgili seçim yapabileceği pek
çok olanağı vardır. Insana ait etik değerlerin çoğu, ahlaksal
davranışlar sonucu ortaya çıkar. Bu değerlerden bazıları
şunlardır; Sevgi, sayğı,güven,dürüstlük, erdem hoşgörü ve
sorumluluk
26: Insanın kendine özgü olan özellikleri, aynı zamanda
insanın olanaklardır. Insanın akıllı bir varlık olması, düşün-
celi, duygulu ve yaratıcı olması, toplumsal bir varlık olması,
onun diğer canlılara göre daha olanaklı olduğunu gösterir.
27: Insan, doğuştan bazı haklara sahip olarak dünyaya
gelir. Onun sadece insn olması, bazı haklara sahip olması-
nı gerekli kılar. Her toplumda insanın, insanca yaşamasını
sağlayacak koşulları oluşturmak toplumsal bir kurum olan
devletin temel görevidir.
28: Insan hakkı, her şeyden önce, ahlaki anlamda bir haktır.
Insan hakları, bütün bu farklılıkların ötesinde kişinin yalnızca
Insan olmasından dolayı sahip olduğu haklardır.
Insanlara eşit davranmak, Irk ayrımı yapmamak, Insana
Işkence yapmamak, cinsiyet ayrımı yapmamak, insanın
Özel hayatına karışmamak.
29: Insan olma bilinci, insanın kendisini tanıyabilmesini,
duygularını, düşüncelerini ve sahip olduğu yeteneklerini
ortay koymasını sağlar.
30: Toplumda, birlikte yaşama zorunluluğu, insanlara bazı
görev ve sorumluluklar yükler.
Sorumluluk, kişinin kendi davranışlarının veya kendi
Yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üslen-
mesidir.
31: Temel haklar, yazılı hukukun tanıyıp özellikle anayasa-
larda güvence altına aldığı haklardır.
32: Temel haklar ve çeşitleri:
a)    Kişinin hakları
b)    Sosyal ve ekonomik haklar
c)    Siyasi haklar
d)    Yaşama hakları
e)    Kişi dokunulmazlığı hakkı
f)    Sağlık hakkı
g)    Eğitim hakkı
h)    Dilekçe hakkı
i)    Özel yaşamın gizliliği
j)    Konut dokunulmazlığı
k)    Seçme ve seçilme hakkı
33: Çağdaş ve demokratik yaşamanın özü, temel hak ve özgürlüklere dayanır. Devlet temel hakları yasalarla güvence
altına alarak, hakların korunmasıyla ilgili kurum ve kuruluşları
kurmalı ve denetlemelidir.
34: Özgürlük, kişinin başkalarına zarar vermeden düşündüğünü ve dilediğini yapabilmesidir.
35:Temel özgürlükler, insanların özellik ve olanaklarını geliş-
tirmesine ve insanca bir yaşam sürdürmesine olanak sağlayan özgürlüklerdir. Her vatandaşı yasalar karşısında
onurlu ve saygın bir kişiliğe sahiptir.
36: Düşünebilme ve bir kanaate varma insanı, insan yapan
özelliklerin başında gelir. Insanın kendini geliştirebilmesi
ve kişilik kazanabilmesi için, özgürce düşünebilmesi ve düşüncelerini, kanaatlerini çeşitli yollarla açıklayabilmesi
gerekir.
37: Din doğa üstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara veya tanrıya
inanma ve ibadet etme olarak tanımlanmaktadır. Vicdan ise,
kişinin, kendi davranışlarını değerlendirme ve kontrol etme
yeteneğidir.
38: Haberleşme özgürlüğü; kişilerin, yakınları, özel veya
devlet kuruluşlarıyla çeşitli yollarla haberleşmesi, bilgi alış-
verişinde bulunmasını içerir. Kişilerin haberleşmesinde
gizlilik esastır. Kişilerin mektupları açılamaz, telefonları dinlenemez. Haberleşme özgürlüğü, kişilerin doğru haber alma özgürlüğünü de içerir.
39: Yerleşme ve seyahat özgürlüğü, kişilerin istediği bir yere
seyahat etme serbestliğini içerir. Yerleşme ve seyahat özgürlüğü, ülke içinde kullanabileceği gibi, belirli koşullarda, başka ülkeler için de geçerlidir.
40: Toplantı hak ve özgürlüğü, kişilerin toplu olarak, herhangi bir konuda, düşüncelerini halka açıklamak için toplantı düzenlenmesi veya gösteri yürüyüşü yapması ile ilgilidir.
Yurttaşların siyasi hak ve özgürlüklerinin var olmasında ve kullanılmasında, toplantı hak ve özgürlüğü, çok önemli bir rol oynar.
41:Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve her türlü araştırma hakkına sahiptir.
Demokratik devlet, bilim alanında çalışanları teşvik eder. Bilim ve sanat ortamlarının hazırlanmasında öncülük eder.
42:Insan haklarının gerçekleştirilmesinde öncelikli adım, herkesin bu hakları bilmesini sağlamaktır.Bireyler, insan hakları bilinciyle yetiştirilmediği zaman, hem haklar gereğince kullanılmaz, hem de hak ihlalleri için koruma yolları düşünülmez.
43: Türk milli eğitimin her kademesinde, bu amaçları gerçekleştirecek birey yetiştirmek için çaba gösterilmektedir.
44: Toplum düzenini, devlet ve yurttaşlar arasındaki ilişkileri düzenlemek için yasalar çıkarılır. Devletimiz, uluslar arası hukuk kuralları ve antlaşmalar uyarınca, insan haklarını korumayı kabul etmiş bir devlettir.
45: Yürütme görevi, meclisin çıkardığı yasaların uygulanmasıdır. Yürütmenin amacı, topluma yararlı hizmetler yapmaktır.
46: Bir devletin en önemli görevlerinden biri de yargı görevidir.
Bireylerin birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerinde, kimi zaman uyuşmazlıklar ortaya çıkabilir. Uyuşmazlıkların çözümü devlete aittir. Anayasamızda belirtilen yüksek mahkemeler şunlardır. Yargıtay, Danıştay,Askeri yargıtay, Askeri yüksek idare mahkemesi, Uyuşmazlık mahkemesi.
47: Temel haklar, devletler tarafından güvence altına alınsın ya da alınmasın, insanlar bu haklara sahiptir. Devletler, bu görevi yerine getirirlerse ancak vatandaşlar temel hakları kullanılabilirler.
48: Ülkemizde, devlet tarafından hak ve özgürlüklerin korunması ve yasalarla güvence altına alınması,
Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
Yargı gücü bağımsızdır.
Kamu özgürlükleri yeniden düzenlenmiştir.
Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu Kurulmuştur.
Din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır.
49: Çocuk hakları ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalar, uzun yıllardır devam etmektedir.
Bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı gelişebilme hakkı
Yeterli beslenme, barınma, dinlenme ve tıbbi bakım hakkı
Sevgi ve anlayış görme ve korunma  hakkı
Ücretsiz eğitim, oyun hakkı ve yeteneklerini geliştirme hakkı
Hoşgörü, barış ve evrensel kardeşlik düşüncesi içinde yetişme hakkı.
50: Çevre, bizi kuşatan, evimizden başlayarak bütün dünyaya uzanan, çok geniş bir kavramdır. Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek, devletin ve vatandaşların görevidir.

Ayrıca Bakınız

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 500 Soruluk Tüm Konular Genel Tekrar ve Yazılı Soruları (Bölüm 1)

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Konular Ders Notları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Türkiye Bölgeler Haritaları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri