Osmanlı Kültür ve Uygarlıgı Devlet Yönetimi Ders Notları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENIYETI
DEVLET YÖNETIMI :


Padişah :

Osmanlı kültür ve uygarlığı Anadolu Selçuklu Devleti'nin bir devamıdır. En önemli farkı merkezi yönetiminin kuvvetli olmasıdır. Yönetimin başında padişah vardır. Ülkenin mutlak hakimidir. Islami kanunlar ve töre haricinde sınırsız yetkilere sahiptir.

Şehzade : Hanedanın erkek üyelerine verilen addır. Fatih'ten itibaren eyaletlere vali olarak gönderilmiştir. I. Ahmet zamanında ekber ve erşed usülü getirilmiş ve sancağa çıkma yasaklanmıştır.
Divan-ı Hümayun :

Devlet işlerinin ve önemli davaların karara bağlandığı yönetimde etkili bir organdır. Bakanlar kurulundan en büyük farkı mahkeme özelliği göstermesidir. Fatih'e kadar padişahlar, Fatih'ten sonra sadrazamlar başkanlık yapmışlardır. Son söz padişahındır. Zamanla önemini kaybetmiş, II. Mahmut zamanında ortadan kaldırılarak nazırlıklar kurulmuştur. Ayrıca, Ikindi, Çarşamba, Cuma ve Ayak divanları da vardır. Divan görüşmelerine katılan üyeler :

Vezir-i Azam : Padişahtan sonra en büyük devlet memurudur. Padişahın mührünü taşır. Fatih'ten itibaren devşirme sadrazamlar devlet yönetiminde etkilidir.
Kubbealtı Vezirleri : Sayıları 7'ye kadar çıkmıştır. Vezir-i Azam'ın yardımcılarıdır. Bugünkü devlet bakanlarına benzerler.
Kazasker : Yüksek askeri davalara bakar. Anadolu ve Rumeli olmak üzere iki tanedir. Ayrıca müderrislerin ve kadıların atamalarını gerçekleştirir.

Defterdar : Maliyeden sorunlu kişidir. Gelir, gider defterlerini tutar. Padişah malının vekilidir.
Nişancı : Padişah fermanını, tuğrasını çeken, feth edilen yerlerin kaydedilmesi, dirliklerin dağıtılması ve tapu kadastro işlerinden sorumludur.
Şeyh'ül-Islam (Müftü) : Yükselme döneminde divan üyesi olmuştur. Devlet işlerinin dine uygun olup olmadığı konusunda fetva verir.
Reis'ül-Küttap : Dış işlerinden sorumlu kişidir. Divan'a 17. Yüzyılda katılmıştır.

Kaptan-ı Derya : Donanma ile ilgili konularda divana karşı sorumludur.
Yeniçeri Ağası : Vezir rütbesinde olan Yeniçeri ağaları divana katılırdı. Istanbul'un korunmasından sorumludur.

ÜLKE YÖNETIMI :
Merkez Teşkilatı (Istanbul, Dersaadet, Pa-i taht, Asitane) :

¨ Yeniçeri Ağası (Asayiş işleri)
¨ Şehremini (Belediye işleri)
¨ Taht kadısı (Adalet işleri)
¨ Muhtesip Ağa (Maliye işleri)

Taşra Teşkilatı (Istanbul dışı) :

Idari Birim Yöneticisi Güvenlik Sorumlusu Adalet ileri
Eyalet : Beylerbeyi Subaşı Kadı
Sancak : Sancakbeyi(Mirliva) Subaşı Kadı
Kaza : Kadı Subaşı Kadı
Nahiye : Kadı naibi Subaşı Kadı naibi
Köy (Karye) : Tımarbeyi, muhtar Yiğitbaşı Kadı naibi

EYALETLER

- Merkeze Bağlı Eyaletler (Salyanesiz-Yıllıksız) : Toprakları dirliklere dağıtılan Anadolu, Rumeli gibi eyaletler.
- Özel Yönetimi Olan Eyaletler (Salyaneli-Yıllıklı) : Vergileri iltizam usulüne göre toplanan merkezden yöneticisi gönderilip, maaşı verilen eyaletler. Mısır ve Garp ocakları gibi.
- Bağlı Beylikler : Iç işlerinde serbest, dış işlerinde merkeze bağlı, yıllık vergi gönderen, yöneticileri kendi içlerinden seçilen eyaletler. Kırım, Erdel, Eflak gibi.

TOPRAK YÖNETIMI :

- Mülk Topraklar : Mülkiyeti şahsa ait olan topraklardır. Sahibi müslüman olan ve öşür vergisi alınan topraklara “öşriyye”, sahibi gayr-i müslüm olan ve haraç vergisi alınan topraklara “haraciyye” denir.
- Vakıf Topraklar : Geliri sosyal hizmetlere ayrılan topraklara denir.
- Miri Topraklar : Mülkiyeti devlete ait olan topraklardır.

¨ Has : Geliri 100.000 akçeden fazla olan topraklardır.
¨ Zeamet : Geliri 100.000-20.000 arasında olan topraklardır.
¨ Tımar : Bu da; Eşkinci Tımarı, Hizmet Tımarı, Mustahfaz Tımarı olarak 3'e ayrılır. Geliri 20.000 akçeden az olan topraklardır.

- Yurtluk : Geliri sınır boylarını bekleyen askerlere verilir.
- Ocaklık : Geliri kale muhafızları ve tersane giderlerine ayrılır.
- Mukataa : Geliri doğrudan hazineye aktarılır.
- Paşmaklık : Geliri padişahın ailesine ayrılır.
- Malikane : Kahramanlık ve büyük yararlılık gösterenlere hediye edilen topraklardır.
- Metruk : Otlak, mera, çayır gibi tarıma kapalı, halkın ortaklaşa kullandığı topraklardır.

ORDU YÖNETIMI :

- Kapıkulu Askerleri : Devşirme sistemine göre oluşturulan, Istanbul'da veya bazı kalelerde bulunan askerlerdir. Üç aydan üç aya “Ulufe” adı verilen maaş alırlar.

¨ Kapıkulu Piyadeleri : Acemi oğlanlar ocağı, Yeniçeri ocağı, Topçular, Toparabacılar, Humbaracılar, Lağımcılar, Cebeciler, Sakalar.
¨ Kapıkulu Süvarileri : Sipahi, Silahtar, Sağ ulufeciler, Sağ garipler, Sol garipler

- Eyalet Askerleri (Tımarlı Sipahiler) : Dirlik sistemine göre Türk gençlerinden kurulu, ordunun temelini oluşturan askerlerdir.


- Yardımcı Kuvvetler : Bağlı beyliklerden gelenler, Gönüllüler, Deliler, Yörükler, Sakalar, Azaplar, Akıncılar, Derbentler, Kale muhafızları, Turnacılar.

DONANMA : Orhan Gazi zamanında ilk donanma, I. Bayezit devrinde ilk tersane kurulmuştur. Kanuni devrinde ise zirveye ulaşmıştır. (16. Y.y.'da)


MALIYE : Defterdarın sorumluluğundadır.

Devletin Gelirleri :

¨ Vergiler :

Şeri Vergi : Öşür, haraç, cizye.

Örfi Vergi : Resm-i Bennak (evlilerden), Resm-i Mücerred (Bekar erkeklerden), Resm-i Arus (evlenen erkeklerden), Çiftbozan(3 yıl toprağını ekmeyenden), Resm-i Çift(Müslüman çiftçilerden), Resm-i Işpenç(Gayri müslüm çiftçilerden), Avarız (olağanüstü hallerde)...

¨ Diğer Gelirler:

- Ganimetlerin 1/5'i
- Orman, tuzla, maden gelirleri
- Gümrük gelirleri
- Bağlı beylik ve devletlerden gönderilen vergi ve hediyeler
- Müsadere sisteminden elde edilen gelirler
- Mağlup devletlerden alınan savaş tazminatları

MIMARI :

Osmanlılarda mimari çok gelişmiştir. Hıristiyan mimarisini geçebilecek düzeye ulaşmıştır. Klasik Osmanlı mimari tarzı Fatih devrinde ortaya çıkmıştır. Mimar Sinan bu konuda deha ve zirvede bir isimdir. Çıraklık eseri – Şehzadebaşı Camii, Kalfalık eseri – Süleymaniye Camii, Ustalık eseri Selimiye Camii'dir.

SANAT :

Dinen yasak olduğu için resim ve heykelcilik fazla gelişmemiştir. Fakat minyatür, hat, tezhip, oymacılık, kakmacılık, nakkaşlık vs. çok gelişmiştir.

EĞITIM-ÖĞRETIM :

Orhan Gazi zamanında Iznik'te ilk medrese kurulmuştur. Fakat Yükselme Dönemi'nde Osmanlı medreseleri büyük bir gelişme göstermiştir. Fatih'in Sahn-ı Seman, Kanuni'nin Süleymaniye medreseleri çok önemlidir. Istanbul bir bilim ve kültür merkezi durumuna getirilmiştir. Ayrıca Enderun'da çok zeki çocuklar yönetici olarak yetiştirilmişlerdir. Osmanlılar'ın son zamanlarında Avrupa tarzında okulların açılmasıyla eğitimde ikilik ortaya çıkmıştır.

 

 

Ayrıca Bakınız

Icatlar ve Buluşlar

Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi

Meb Asetat Seti Haritaları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 500 Soruluk Tüm Konular Genel Tekrar ve Yazılı Soruları (Bölüm 1)

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Konular Ders Notları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Türkiye Bölgeler Haritaları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri