6. Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları ve Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

6. Sınıf  Sosyal Bilgiler Test Soruları ve Cevapları

1. İslamiyet’ten önce,Arabistan Yarımadası’nda yaşayan Araplar,kabileler halinde yaşarlardı. Ve sürekli kabileler arası, savaşlar olurdu.Yılda bir kez,bir aylık süre içinde, birbirleri ile savaşmazlar ve Mekke yakınlarında kurulan panayırlarda eğlenceler düzenlerler ve çok çeşitli yarışmalar yaparlardı.Yukarıda açıklanan bu panayırlara ne ad verilirdi?

A) Kıraat     B) Kurultay   C) Yuğ    D) Suku-Ukaz

2-

Bilinen ilk Türk Devletidir.

Orta Asya’da kurulmuştur.

Ordu’da onluk sistemi ilk kez uygulamışlardır.

 

Yukarıda söz edilen özellikler aşağıda verilen hangi devlete aittir?

 

A) Göktürkler

B) Uygurlar

C) Kutluklar

D) Hunlar

3-627 Yılında yapılan Hendek Savaşı’nda Müslümanların kendilerini savunma güçlerine ulaştıkları görülür.

Aşağıdakilerden hangisi buna kanıt olarak gösterilebilir

a)Şehrin etrafını hendeklerle çevirmeleri

b)Diğer kabilelerden yardım almaları

c)Kendi aralarında anlaşamamaları

d)Şehrin dışında savaşmaktan çekinmeleri

4-      İlk Türk devletlerinde görülen

I.hayvancılığın geçim kaynağı olması

II.keçeden yapılmış çadırlarda yaşamış olmaları

III.sanatın taşınabilir eşyalar üzerinde yoğunlaşmış olması

özelliklerinden hangisinin veya hangilerinin göçebe yaşam tarzının sonucu olduğu söylenebilir?

 

a) Yalnız Ib) Yalnız II

c) II ve IIId) I, II ve III

5-Abbasiler döneminde İslam Uygarlığı yükseliş dönemini yaşamıştır ve Bağdat bilimin ve kültürün merkezi olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin nedeni olamaz?

a)Abbasilerin bilim adamlarına önem vermeleri

b)Fetihlere ara vermeleri

c)Pozitif bilimlere önem vermeleri

d)Helenistik döneme ait eserlerin Arapça’ya tercüme edilmesi

 

6-- Göçebe yaşamışlardır.

- Kendilerine ait alfabe kullanmışlardır.

- İlk defa Türk adını kullanmışlardır.

 

Göktürk devletine ait bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

a)Büyük şehirler kurmuşlardır.

b)Hayvancılık önemli geçim kaynakları arasındadır.

c)Ulus devlet yapısındadırlar.

d)Yazılı belge bırakmışlardır.

7-

         * Pankuş adlı meclisleri vardır.

         * Anal denilen yıllıkları ile ilk tarih yazıcılığını başlatmışlardır.

         * Başketi Hattuşaş’tır.

 

       Yukarıda özellikleri verilen ilk çağ medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

 

    a) Lidyalılar         b) Hititler           c) İyonlar             d) Urartular

8-   Aşağıdakilerden hangisi devletin temel amaç ve görevlerinden biri değildir?

 

 A)  Ülkenin bölünmezliğini korumak

 B)  Milletin bağımsızlığını korumak

 C)  Kişinin temel haklarını kanunlarla sınırlamak

 D)  Cumhuriyet yönetimini ve demokrasiyi korumak

9-   Hammaddesi tarım olan sanayi kollarının Türkiye'deki dağılışında; bölgeler arasındaki iklim farklılıklarından dolayı değişiklikler görülür. Buna göre; Karadeniz Bölgesinin kıyı kesiminde aşağıda verilen sanayi kollarının hangisinin en az gelişmesi beklenir?

A) Şeker Fabrikaları

B) Kereste Sanayi

C) Fındık İşletmeleri

D) Çay Fabrikaları

10-  Türkiye’nin güneyinden kuzeyine gidildikçe sıcaklıkların düşmesinin sebebi nedir?

a) Boylam  b) Enlem  c) Yükselti  d) Bakı

11-   Emeviler Kuzey Avrupa’dan Avrupa’ya geçmiştir.Bunların sonuçları arasında hangisi yoktur?

a) Endülüs Emevi Devleti’nin kurulması  b) Avrupa’da bilimsel gelişmeler olması

c) Avrupa’nın gerilemesi                           d) Büyük kütüphaneler kurulmas

12-   Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki tarım sektörünün gelişmesini sağlayan faktörlerden biri değildir?

 

      a) Elverişli iklim koşulları                     b) Verimli kıyı ovaları

      c) Sulama olanakları                       d) Zengin yer altı kaynakları

13-   Vergi gelirleriyle aşağıdaki harcamalardan hangisi yapılmaz?

a) Güvenlik hizmetleri         b) Eğitim hizmetleri      

C) Ulaşım hizmetleri     D) Kişisel harcamalar

14-   Aşağıda verilen devletlerin kronolojik olarak doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir ?

 

                        I                  IIIII      IV

 

               Gazneliler        Uygurlar          Hunlar            Köktürkler

 

a.I-II-III-IV

b.II – I-III-IV

c.III  -II –IV-I

d.III-IV-II-I

15-    Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandığı unvanlardan biri değildir ?

a.Han 

b.Hakan

c.Kayzer

d.Sultan 

 

16-         I. Fındık-mısır

                II. Çay- soya fasulyesi

               III. Tütün-şeker pancarı

               IV. Pamuk ve haşhaş

 

Karadeniz bölgesinde üretilen tarım ürünleri hangi seçenekte bir arada gösterilmiştir?

 

A.I-IVB.III-IVC.I,II,IIID.I-II

17-   Türkiye nin ilk demir –çelik fabrikası hangi şehirde kurulmuştur?

 

    A. Karabük

    B. Ereğli

    C. Bursa

    D. İskenderun

18-    Nizamiye Medreselerinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Ahmet Yesevib) Yusuf Has Hacip

c) Kaşgarlı Mahmutd) Nizamülmülk

19-  

Halkı yöneticileri ve ordusu Türk’tür.

İlk Türk İslam eserleri onların döneminde yazılmıştır.

 

Yukarıda verilen bilgiler aşağıda verilen devletlerden hangisine aittir?

 

a) ihşidlerb) Gazneliler

c) Karahanlılarc) Tolunoğulları

 

 

20-  

I-    Bağdat ilim ve kültür merkezi haline gelmiştir

II-  Kıbrıs Adası alınmştır

III- Avrupa’da ilk defa fetihler yapılmıştır

 

Yukarıda verilen olaylar, sıra ile hangi dönemlerde gerçekleşmiştir?

 

             I                                 II                                     III                 

A) Emeviler                       Abbasiler                    Hz. Muhammed

B) Abbasiler                      Dört Halife                  Emeviler

C) Hz. Muhammed            Abbasiler                    Dört Halife

D) Dört Halife                    Emeviler                    Abbasiler    

 

 

 

 

21-  

 

— İslamiyet’i dış saldırılara karşı korumuşlardır

— Anadolu’nun Türkleşme sürecini başlatmışlardır

— Türk-İslam kültürü zirve noktasına ulaştırmışlardır

 

Yukarıda bazı özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Hunlar                              B) Karahanlılar

C) Selçuklular                       D) Osmanlılar

 

 

 

22-   Orta Asya ‘da Göktürklere ait olan Orhun Yazıtları  Türk devlet yöneticileri adına dikilmiştir. 

            Aşağıdaki devlet yöneticilerinden hangisi adına Orhun Anıtları dikilmemiştir ?

 

A.Tonyukuk

B.Bilge Kağan

C.İstemi Yabgu

D.Kültigin

 

 

23-   Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifelerinden  biri değildir ?

 

A.Yeni güvenlik sorunlarına ve krizlere uygun şekilde tepki vermek

B.Belirsizliklere karşı hazır olmak, 

C.İç ve dış tehditlere karşı vatanın güvenliğini sağlamak

D.Kaçakçıların yakalanmasını sağlamak.

 

 

24-  Hammaddeye yakınlık fabrika kurmada dikkate alınan  faktörlerden biridir. 

     Buna göre aşağıdaki bölümlerin hangisinde kurulan fabrikalarda hammaddeye yakınlık dikkate alınmamıştır?

 

A)Zonguldak—Taşkömürü

B)İzmit —Petrol     

C)Aydın—Zeytinyağı

D)Tekirdağ—Yağ 

 

 

 

25-    Vatandaş olarak yerine getirmemiz gereken  görevlerimiz vardır.

               Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerimiz arasında yer almaz? 

 

A)Vergi vermek 

B)Ev sahibi olmak

C)Askere gitmek

D)Kanunlara uyma

 

26-          • Lidyalılar ve İyonyalılar Fenike alfabesini kullanmışlardır. 

         • Hititler Asurlulardan öğrendikleri çivi yazısını kullanmışlardır. 

                Bu iki duruma bakarak Anadolu uygarlıkları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

             a) Fenike alfabesi Anadolu'nun ortak alfabesi olmuştur                  

             b) Hepsi de deniz ticareti yapmıştır. 

             c) Asurlular Hititlere kendi yazılarını öğretmişlerdir.                     

             d) Çeşitli kültürlerden etkilenmişlerdir.

 

 

27-   Tarih öncesi dönemlere ait aşağıdaki buluntulardan hangisi, o dönemde tarım yapıldığını daha çok destekler?

 

                 a) Taştan kesici aletler         

                 b) Kemikten yapılmış süs eşyaları

                 c) Tahıl öğütme taşları                

                 d) Mağaralardaki hayvan resimleri

 

 

28-             Sümerler;

                       *  Yazıyı bulmuşlar, geometri, aritmetik ve astronomi gibi bilimlerin temellerini oluşturmuşlar,

                       *  İlk yasaları ve edebi eserleri ortaya koymuşlardır.

                       *  Mezopotamya’da, mücadele içinde kentlerde yaşamış, sınırları çok geniş olmayan  küçük    devletler kurmuşlardır.

 

                    Buna göre, Sümerlerle ilgili yargılardan hangisine ulaşılamaz?

                    a) Uygarlığa önemli katkılarda bulunmuşlardır.               

                    b) Genellikle sınırları belli bölgelerde yaşamışlardır.

                    c) Askeri açıdan güçlü devletler kurmuşlardır.                    

                    d) Yazılı belgeler ortaya koymuşlardır.

 

29-  2005 yılında Orta Asya’da yapılan kazılarda  Köktürklere ait paralar bulunmuştur.     Bulunan bu paraların üzerinde Kağan ve Hatun’un resimlerinin yan yana yer aldığı görülmüştür.     Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden  hangisi söylenebilir?

 

           a) Devlet yönetiminde hatun da söz sahibidir.

           b) Yöneticilerin yarısı kadınlardan oluşur.

           c) Hatun, ordunun başkomutanıdır.

           d) Devletin hükümdarı kadındır.

 

 

30-  Sümerlerin;

— uzunluk ve zaman hesaplamaları yapmaları

— Gılgamış, Tufan ve Yaradılış destanlarını yazmaları

— İlk yazılı yasaları hazırlamaları

 

Hangi alanda ilerleme sağladıklarının göstergesi olamaz?

 

a)Tıpb)Astronomic)Edebiyatd)Hukuk

 

 

31-    Yazı Anadolu’ya Asurlu tüccarlar aracılığıyla gelmiştir. Anadolu’da bulunan ilk yazılı belgeler Kayseri civarındaki Kültepe’de bulunan ticari ve hukuki tabletlerdir. Ayrıca Kültepe’de Asurlu tüccarlara ait Pazaryeri de bulunmuştur.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

 

a) Anadolu’da ticaret gelişmiştir.

b) Yazı ticaret yoluyla Anadolu’ya getirilmiştir.

c) Yazı, Asurlular tarafından bulunmuştur.

d) Anadolu’da tarih çağları Asurlu tüccarlar vasıtasıyla başlamıştır.

 

 

32-      Siyasi örgütlenmeyi sağlayarak ilk büyük Türk devletini kuran Türk devleti hangisidir?

 

       A-) Göktürkler          B-) Büyük Hun Devleti        C-) Uygurlar        D-) Sümerler

 

 

33-       Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir?

 

   A-) Uygurlar      B-) Sasaniler      C-) Göktürkler      D-) Büyük Hun Devleti

 

 

34-    Aşagıdakilerden hangisi sanayi tesisi kurmak için gerekli şartlardan biri degildir?

 

A) Sermaye

B) Enerji

C) Hammadde

D) Dogal güzellikler

 

 

35-    Aşağıdakilerden hangisi tarımı destekleyen kuruluşlardan değildir?

 

a) Toprak Mahsulleri Ofisi         

b) Ziraat Bankası

c)  Devlet İstatistik Enstitüsü    

d)  Tarım Kredi kooperatifleri

 

 

36-    Aşağıdaki ölçeklerden hangisi ile yapılacak bir dünya haritasında gösterilen ayrıntı daha az olacaktır?

 

    a- 1/5 000 000                b- 1/8 000 000            

    c- 1/10 000 000              d-  1/15 000 000

 

 

37-    Akdeniz Bölgesinde yağışların büyük bir bölümünün  kıyı şeridinde görülmesinin temel nedeni nedir?

 

    a-  Bitki örtüsü                  b-  Toprak örtüsü           

    c-  Matematik Konum      d-  Dağların uzanış yönü

 

 

38-  1040 yılında  Gazneliler ve Selçuklular arasında  yapılan Dandanakan Savaşında  Selçuklular başarılı olmuşlardır.Bu savaştan sonra Tuğrul Bey kendi adına para bastırmış ve hutbe okutmuştur. 

 

     Tuğrul Bey’in yaptığı bu çalışmalar aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

 

A)Selçukluların ekonomisinin geliştiğinin 

B)Selçukluların Anadolu’ya yerleşmeye başladığının 

C)Tuğrul Bey’in yeni kurulan Türk Devleti’nin hükümdarı olduğunun 

D)İslamiyeti ilk kabul eden Türklerin Selçuklular olduğunun 

 

 

39-   Büyük Selçuklu Devleti’nde o dönemin üniversiteleri özelliğinde Nizamiye Medreseleri kurulmuştur.Nizamiye medreseleri o dönemin ünlü veziri Nizamülmülk’ün girişimleri ile açılmış ve medreselerin gelirleri vakıflar tarafından sağlanmaktadır.Ayrıca medreselerde dini dersler olduğu kadar bilimsel ağırlıklı derslerde okutulurdu.

 

           Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 

A)Medreselerin kurulmasında devlet adamlarının rolü vardır.

B)Medreseler genellikle büyük şehirlerde açılmıştır.

C)Medreseler devlete maddi olarak yük getirmemektedir.

D)Medreselerde yükseköğretim düzeyinde eğitim verilmektedir.

 

 

 

 

 

40-  İpek Yolu tabiatın ve iklimin hazırladığı geniş vadi yatakları ile kervanların konaklamalarına yarayacak vahalardan oluşmaktadır. 

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi İpek Yolu’nun özelliklerinden biri değildir?

 

A) Tabiatı uygun bir yol olarak açılmış

B) İnsan gücüyle açılmış bir yoldur

C) Kervanların rahat konaklayabileceği bir yoldur

D) Geniş vadi yataklarının geçtiği bir yoldur

                                                                                        

 

41-  Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Orta Asya’dan göç etme nedenleri arasında değildir?

 

A) Kuraklık                         B) Salgın hastalıklar

C) Çin baskıları                   D) Bütünlüğün sağlanması

 

 

42-   Uygurlar’ın;

-Kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk topluluğu olması,

-Kalıcı bir kültür mirası bırakması

-Töreden yazılı hukuka geçmesi gibi özellikleri düşünüldüğünde Uygurlar hakkında çıkarılabilecek en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Ticaretle meşgul olduklarını

B)İlk defa alfabeyi kullandıklarını

C)Çok çeşitli dinleri benimsedikleri

D)Göçebe yaşamdan vazgeçtikleri

 

 

43-   Orta Asya’da yaşayan Türkler’in bir kısmı çeşitli sebeplerden dolayı burayı terk etmişler ve Dünya’nın çeşitli bölgelerine göç etmişlerdir.

 

        Aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin nedenleri arasında gösterilemez?

 

A)Ekonomik sıkıntıların ortaya çıkması

B)İklim değişikliği ve şiddetli kuraklığın ortaya çıkması

C)Nüfusun artması ve salgın hastalıkların başlaması

D)Rusya’nın Orta Asya’da hakim olmak istemesi

 

 

44-     Eskiden bu mahallede yasayan herkesi tanırdım. Bakkal, manav, berber birbirlerine isimleri ile seslenirlerdi. Simdi durum değişti. Yurdun her tarafından insanlar geliyor. Birçok kişiyi tanıyamıyorum.

 

      Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 

a)Ulaşımın kolaylığı 

b)Köyden kente göç yaşandığı

c)Konut sorununun olduğu     

d)Ticaretin hızla geliştiği

45-    Orman alanlarına uzaktan bakıldığında belirli aralıklarla birbirine paralel yolların açılmış olduğu görülür.

 

     Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?  

 

      A)    Daha geniş tarım alanları açmak

      B)     Orman içi yerleşmelere ulaşım sağlamak

      C)    Ağaçlandırma çalışmalarını yaygınlaştırmak

      D)    Orman yangınlarını kontrol altına almak

 

46-   Aşağıdakilerden hangisi kullanıldığı halde rezervi azalma tehlikesi olmadığı için tercih edilen enerji kaynağı sayılır?

 

    a) Petrol           b) Hidroelektrik

    c) Doğalgaz     d)Taşkömürü

           

 

 

 

                                                                                         

   47-  Aşağıdakilerden hangisi ormanlarını giderek yok olmasının nedenlerinden biri değildir?

 

  a) Aşırı otlatma           b) Yangınlar                                       

  c) Kaçak kesimler       d) Hava kirliliğini önlemesi

 

            

 

 

 

 

 

 

 

48-  İlk Türk devletlerinde hükümdara devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı.

 

Bu durumu, aşağıdakilerden hangisi daha çok destekler ?

 

A)Hükümdarın çok fazla toprak fethetmesi

B)Hükümdar eşlerinin de yönetime katılması

C)Ülkede insanların mutlu ve huzurlu yaşaması

D)Yönetimde tek karar vericinin hükümdar olması

 

 

 

 

 

49-  Aşağıdakilerden hangisinin bu değişikliğe bağlı olarak ortaya çıktığı söylenebilir ?

 

A)Askerlik bilgisinin ileri seviyede olması

B)Manastır ve saray gibi mimari eserler yapılması

C)Toplumda eşitlik anlayışının bulunması

D)Ekonomik alanda hayvancılığın önemli yer tutması

 

 

50-  İslamiyet Öncesi Türklerde ölen kişilerin mezarları ev şeklinde yapılır ve içine ölünün   eşyaları da konulurdu.

 

   Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

 

a) Ölümden sonra yaşama inanıldığı       b) Taşınabilir eşyalar kullanıldığı

c) Çin kültüründen etkilenildiği              d) Savaşçı özelliğin kaybedildiği

 

 

 

51-   “Bir toplumun geçimini ve yaşamını sağlama bakımından yapılan işlerin tümüne ekonomi denilir.Ülkemizde çeşitli ekonomik faaliyetler bulunmaktadır.”

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi hizmet sektörüne ait  ekonomik faaliyetlerden değildir ?

 

a) Ulaşım       b) Otomotiv      c) Turizm      d) Eğitim

 

 

52-   ‘’Eski Türk devletlerinde, yönetim hanedanın (Hakanın ailesinin) ortak malı sayılır ve devletin önemli meseleleri Kurultayda görüşülürdü. Hatun (Khatun)da yönetimde söz sahibi idi.’’

             Yukarıdaki açıklamadan İslamiyet’ten önceki Türk devleti hakkında hangi konuda bir yargıya varılamaz?

 

a)Eski Türk hakanlarının devleti tek başlarına yönetemeyecek kadar büyük topraklara sahip olduğuna

b)Eski Türk devletlerinde kadın haklarına saygı gösterilip ve kadına değer verildiğine

c)Devlet önemli meselelerini meclis kararı ile belirlendiğine

d)Demokratik yapı olduğuna

53-  Aşağıdakilerden hangisi olguya örnektir?

 

A)Atatürk 1881 yılında doğdu.

B)Bayramlarda herkes tatile gider.

C)En kolay ders sosyal bilgilerdir.

D)Bilgi edinmenin en güzel yolu kitap okumaktır.

 

54-  Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarından değildir?

 

A)Veri toplama                                          B) Varsayımda bulunma

C)Hipotezler ileri sürme                            D) Projeler belirleme

 

55-  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk tarafından sosyal bilimlere doğrudan katkı sağlamak amacıyla kurulmuş kurumlardan değildir?

 

A)Türk Dil Kurumu                                B)Türkiye İş Bankası

C)Türk Tarih Kurumu                             D)Ankara Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi

 

56-  ”Anadolu ’da ilk yerleşme Çatalhöyük’te gerçekleşmiştir.” cümlesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

 

A)Olay                                                                                                    C)Olgu

B)Kavram                                                                                               D)Genelleme

 

57-  Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliklerinden biridir?

 

A)Toplam 180 adet meridyen vardır.                                                                                                    

B)Aralarında 111 km uzaklık vardır.                                                                                              

C)İki meridyen arası zaman farkı dört dakikadır.

D)Başlangıç meridyeni ekvatordur.

        

 

58-  25  Doğu meridyeninde yerel saat 12.30 iken 5 Batı meridyeninde kaçtır?

 

      A)10.30                                   C) 9.30

      B)11.30                                   D)14.30

 

59-  Türkiye’nin en doğusu ile en batısı arasındaki zaman farkı kaç dakikadır?

A)76                                                       C)78

B)77                                                       D)79

 

 

 

60-  Başlangıç meridyeninde öğle vakti yaşanırken Türkiye’nin en doğusunda yerel saat kaçtır?

A)12.30                                                                  C)15.00

B)15.00                                                                   D)9.00

 

 

61-  Türkiye’nin en kuzeyinden geçen 42 kuzey paraleli ile ekvator arası kuşuçumu uzaklık kaç km’dir?

A)3996                                                                                     C)4662

B)4200                                                                                     D)2409

 

62-  Güneş aşağıdaki illerden hangisinde diğerlerine göre daha önce doğar ve batar?

A)Iğdır                                                                                     C)İzmir

B)Ankara                                                                                 D)Edirne

 

63-  1/2500000 ölçekli bir haritada iki kent arası 4 cm olarak ölçülmüştür.Gerçek uzaklığı bulunuz?

A) 80 km                                                                                    C)100 km

B) 320 km                                                                                  D)125 km

     

 

64- Gerçekte 600 km olan iki kent arası haritada 15 cm olarak ölçülmüştür.Haritanın ölçeğini bulunuz?

A)1/600.000                                                                                    C)1/450.000

B)1/1500.000                                                                                    D)1/4.000.000

 

65- Türkiye’de aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi görülmez?

A)Muson                                                                                     C)Karadeniz

B)Akdeniz                                                                                   D)Karasal

 

66-  İklim aşağıdakilerden hangisini etkilemez?

A)Tarım faaliyetlerini                                                                 C)Yağış miktarını

B)Turizm faaliyetlerini                                                               D)Yeraltı kaynaklarını

 

 

 

67-  Anadolu’da ticaret hayatının gelişmesine katkısı olan en önemli uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Urartular                                                                                   C)Fenikeliler

B)Lidyalılar                                                                                   D)İyonlar

 

68-  Anadolu’da ilk yerleşmenin görüldüğü yer aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Çayönü                                                                                C)Kültepe

B)Çatalhöyük                                                                           D)Truva

 

69-  Aşağıdakilerden hangisi ilkçağlarda ticaret yapmak amacıyla kullanılan unsurlardan biri değildir?

 

A)  Değiş-tokuş                                                                       C)Borç senetleri ve paralar

B)  Mühürlü kağıtlar                                                                D)Mezarlar

 

70-  Türkler Kurultayda aldıkları aldıkları bir karar sonucunda Ergenekon’dan çıkmışlardı.

Bu durum Türkler için aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

 

A) Görüş alışverişine önem  verdiklerinin                              C)Kağanları yönetimden uzaklaştırdıklarının 

B) Diğer milletleri yönetime ortak ettiklerinin                       D)Kurultay’ ın kararlarını dikkate almadıklarının 

 

71-  Anadolu uygarlıklarından İyonya’da özgür düşüncenin doğmasıyla günümüzdeki pek çok bilim dalının temelini oluşturan çalışmaların yapıldığı görülmüştür?

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun oluşmasının nedenleri arasında gösterilemez?

 

A)  Dinsel inançlarının çok tanrılı olması                                              C)Bölgenin önemli bir coğrafi konuma sahip olması

B)  Dış dünya ile yakın ilişkiler kurmaları                                             D)Doğu-Batı uygarlıklarından yararlanmaları

 

72-  Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Ergenekon’a sığınmalarının amaçlarından biridir?

A)  Bağımsız yaşamak                                                                     C) Yeterli besin kaynaklarını bulmak

B)  Tekrar çoğalmak                                                                         D)Bölgeyi işgal etmek

 

73-  Ülkemizin matematik konumu nedeniyle Akdeniz ikliminin dağılış alanı içerisinde olmasına karşın kısa mesafelerde farklı iklim tipleri görülmektedir?

 

A)  Yüzey şekillerinin engebeli olması                                                      C) Doğal bitki örtüsünün farklılık göstermesi

B)   Yüzölçümünün geniş olması                                                                D) Kuzey yarımkürede yer alması

 

 

 

74-  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarından biri değildir?

 

A)  En kuzeyi ile en güneyi arasındaki uzaklık bir meridyen boyunca yaklaşık 666 km’dir.                                                                     

B)  Türkiye’nin en güneyinin Ekvator’a uzaklığı aynı meridyen üzerinde yaklaşık 3996 km’dir.                                                                

C)  Türkiye’nin en doğu ile en batısı arasındaki yerel saat farkı 76 dakikadır.

D) Türkiye’nin batı kıyıları diğer kıyılarından uzundur.

 

75-  Bir ülkenin,Dünya üzerinde bulunduğu yerin hangi kıta üzerinde olduğu,çevresindeki denizler,komşu ülkeler,önemli ticaret yollarına göre konumu ile yer şekilleri ve yükselti özellikleri özel konumunu belirler.

 

 Buna göre,aşağıdakilerden hangisi,Türkiye’nin  özel konumunu etkilemez?

 

A) Akdeniz iklimi etkisinde olması                              

B)  İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması 

C) Asya,Afrika ve Avrupa’nın birbirine en çok yaklaştığı bir alanda yer alması

D) Ortadoğu ülkeleri ile Avrupa ülkeleri arasında bir köprü özelliği taşıması

 

76-  “Kasabamız uçsuz,bucaksız kum tepelerinin ortasına kurulmuştur.Gündüz hava çok sıcak olduğu için havanın serinlediği akşam saatlerinde ava gideriz.”

Yukarıdaki cümleleri söyleyen bir kişi aşağıdaki iklim bölgelerinden hangisinde yaşamaktadır?

 

A) Muson iklimi                                                                    C) Akdeniz iklimi

B) Çöl iklimi                                                                          D) Ekvator iklimi

 

77) Urartu’lar öldükten sonra yaşama inanmaktaydılar.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Urartu’ların öldükten sonra yaşama inandıklarının göstergesidir? 

 

        A) Hayvancılık ve madencilikte uğraşmaları

        B) Farklı yazılar kullanmaları 

        C) Ölülerini eşyaları ile birlikte gömmeleri

        D) Tarımı geliştirmek için faaliyetlerde bulunmaları

 

                               

78)Birçok uygarlığın Anadolu’yu yurt edinmesinde;

       I. İklim şartlarının uygunluğu

       II. Tarıma elverişli arazilerin çokluğu

       III. Bilim ve sanatın gelişmesi

      durumlarından hangileri etkili olmuştur?

 

     A) I ve II                               B) I ve III            C) II ve III                            D) I,II ve III

 

79)Akdeniz Bölgesi’nde kış sıcaklığının 0 C’nin üzerinde olması bölgede hangi ekonomik faaliyetin gelişmesinde etkili olmuştur?

 

A) Kış turizmiB) SeracılıkC) Sahil turizmiD) Kültür Turizmi

 

80)İlkçağ’da pek çok uygarlıkta kölecilik yaygınken, Türk Devletleri’nde buna

rastlanmamaktadır. 

Buna göre, aşağıda verilen bilgilerden hangisi bu durumun ortaya çıkmasına neden olan en önemli etkendir?

 

    A)Toprağa dayalı yaşam tarzının yaygın olmaması

    B)Köle yapılacak insanın olmaması

    C)Ticarete daha çok önem verilmesi

    D)Diğer uygarlıklarla etkileşimin olmaması

 

81) İslamiyet’i kabul eden ilk Türk Devleti olan Karahanlılar,İslamiyet ile birlikte gelen Arap kültürünü,Türk kültürü içinde eriterek özgün eserler ortaya koymuşlardır.

 

Bu durum Karahanlılarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular niteliktedir?

 

  A)İslamiyet inancına karşı direnmişlerdir

  B)Halkın çoğunluğu Araplardan oluşur

  C)Milli benliklerini korumuşlardır

  D)Eğitim alanında ilerleme göstermişlerdir.

 

82) Herhangi bir tarihi olayın doğruluğunun anlaşılabilmesi için başvurulan ilk yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Olayın geçtiği zamanı tespit etmek

B)Belgelere başvurmak

C)Sebep-Sonuç ilişkisine dikkat etmek

D)Olayın geçtiği yerde araştırma yapmak

83) Yontma Taş Devrinde göçebe olarak yaşayan insanların Cilalı Taş Devrinde yerleşik hayata geçmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur ?

 

A)Ticaretin gelişmesi

B)Tarımsal faaliyetlerin başlaması

C)Şehir devletlerinin kurulması

D)Hayvanların evcilleştirilmesi

 

 

84)Aşağıda, Türkiye'nin yıllık yağış dağılışını gösteren harita verilmiştir.

 

Bu haritayla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 

A) Yağışın en fazla olduğu yerler genelde kıyı bölgeleridir.

B) En az yağış alan yerler arasında Tuz Gölü çevresi ve Iğdır Ovası bulunur.

C) Güney kıyılardan kuzey kıyılara doğru gidildikçe yağış düzenli olarak azalır.

D) Marmara Bölgesi'nde yağış ortalaması 300–500 mm.yi bulan alanlarda vardır.

                                                                        

•Tarihte bilinen ilk Türk Devletidir.

•Türklerin kutsal saydığı Ötüken’ i başkent yapmışlardır.

•Bilinen ilk hükümdarı Teoman’dır

•Dünyada ilk defa Onlu sistemi kurmuşlardır.

•Oğuz Kağan Destanını yazmışlardır.

   

85)Yukarıda özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

      A) Büyük Asya (Hun)Devleti              B)Köktürk Devleti

C) Avrupa Hun Devleti                        D)Uygur Devleti

 

86)Büyük kıtalar ve okyanuslar arasındaki yıllık sıcaklık farkından ve dünyanın güneş etrafındaki hareketleri sonucundan oluşan Doğu ve Güney Asya kıyılarında görülen yazları bol yağışlı kışları kurak geçen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Muson ikimi          B)Kutup  iklimi            C)Ekvator  iklimi        D)Akdeniz  iklimi

 

 

87)    I-M.Ö 2000 yıllarında  Kızılırmak çevresinde kuruldu

II.Devlet işleri Pankuş adı verilen bir mecliste görüşülürdü

III.Kralın eş,ne  Tavanana denilirdi

IV.Tarihte bilinen ilk antlaşma olan Kadeş ‘i Mısırlılarla imzalamışlardır

 

Yukarıda belirtilen özellikler hangi  Anadolu  uygarlığına  aittir?

 

A)İonya      B)Firigya       C)Sümer     D)Hitit

 

88)Batı  Anadolu da  Gediz nehri ile Menderes nehri arasında  kurulmuştur

- Başkenti Manisa yakınlarındaki  Sard şehridir

-Sardan başlayıp  Asurların başkenti Ninova da son bulan Kral yolunu yaptılar

Ülkelerini paralı askerlerle korumak istemeleri yıkılma gerekçesi  olmuştur

 

Yukarıda belirtilen özellikler hangi  Anadolu  uygarlığına  aittir?

 

A) LidyalılarB)Firigya        C)Urartular     D)Hitit

 

 

 

89)M.Ö  1200 yıllarında  Sakarya nehrinin kuzey batısında kurulmuştur.

-Devletin başkenti Gordiondur

-Krallarına Midas denirdi

-En büyük tanrıları Kibeleydi

 

Yukarıda belirtilen özellikler hangi  Anadolu  uygarlığına  aittir?

 

A)Lidyalılar     B)Firigya        C)Urartular     D)Hitit

 

 

90)M.Ö 900 yılında Doğu Anadolu da Van Gölü çevresinde kurulmuştur

- Başkentleri Tuşpadır

-Taş ve maden işçiliğinde çok ilerlemişlerdir

-Sulama kanalları yaparak  tarımda  çok ilerlemişlerdir

Çavuştepe ve Altın tepe kaleleri en önemli   eserleridir

 

Yukarıda belirtilen özellikler hangi  Anadolu  uygarlığına  aittir?

 

A)Lidyalılar     B)Firigya      C)Urartular     D)Hitit

 

 

91)İç Anadolu  Doğu  Anadolu ve G.D. Anadolu’da görülen  bitki örtüsü  bozkır  olan kışlar  soğuk ve kar yağışlı  yazlar  kurak  sıcak, günlük ve yıllık sıcaklık farkı çok fazla olan iklim çeşidi  aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Karadeniz iklimi       B) Akdeniz iklimi   C)Okyanus iklimi D)Karsal iklim    

 

 

92Konya Çatalhöyük’te yapılan kazılarda Cilalı Taş Dönemi’nde burada yaşayan insanların , birbirine bitişik evler yaptıkları, su ve kanalizasyon sistemi kurdukları anlaşılmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

 

A) Madenlerin işlendiğinin

B) Göçebe yaşamın sürdüğünün

C) Hayvanların evcilleştirildiğinin

D) Şehircilik anlayışının geliştiğinin

 

93)Çinlilerle Türkler arasındaki mücadelelerin en önemli nedenlerinden  biri İpek Yolu üzerinde egemenlik kurma isteği olmuştur.İpek Yolunun hangi özelliğinin iki toplum arasında çatışmalara yol açtığı söylenebilir?

 

A) Önemli bir gelir kaynağı olması

B) Uzun bir yol olması

C) Bir kısmının çöllerden geçmesi

D) Anadolu’ya kadar uzanması

 

94)Aşağıdakilerden hangisi Gerileme Devrinde Osmanlı Devleti ile Rusya  arasında anlaşmazlığa neden olan topraklardan biridir?

 

A)MısırB)KırımC)SuriyeKıbrıs

 

95)Küçük Kaynarca Antlaşmasının aşağıdaki hükümlerden hangisi ile Rusya Osmanlı Devletinin iç işlerine karışma fırsatı elde etmiştir?

 

A)Kırıma bağımsızlık verilmesi

B)Kapitülasyonlardan yararlanma hakkı elde etmesi

C)Ortodoks haklarının koruyuculuğunu üstlenmesi

D)Karadeniz’de donanma bulundurma hakkını elde etmesi

 

96)Osmanlı Devletinin aşağıda belirtilen antlaşmalardan hangisinde toprak kaybı olmamıştır?

 

A)KarlofçaB)BerlinC)PasarofçaD)Yaş

 

97)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin gerileme döneminde görülen gelişmelerden biri değildir?

 

A)Toprak kayıplarının artması

B)Balkanlardaki Hıristiyan toplulukların bağımsızlık isteğiyle ayaklanması

C)Rusya’nın Osmanlı Devleti için tehdit oluşturması

D)Baharat Yolunun denetiminin Osmanlının eline geçmesi

 

98)Osmanlı Devletinde 17. yüzyılda pek çok iç isyan çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu iç isyanların nedenlerinden biri değildir?

 

A)Vergilerin giderek halkı zor durumda bırakması

B)Hint deniz seferinin maliyeyi zorlaması

C)Taşra yönetiminin bozulması

D)Devlet dairelerinde rüşvet ve adam kayırmanın artması.

 

99)Aşağıdakilerden hangisi 17.yüzyılda Osmanlı Devletinde yaşanan iç isyanların sonuçları arasında yer almaz?

A)Merkezi otoritenin sarsılması

B)Şehirlerdeki üretimin azalması

C)Köyden şehre doğru göç hareketinin başlaması

D)Ticaret yollarının önemini kaybetmesi

100) IV. Mehmet zamanında sadrazamlık makamına getirilen Tarhuncu Ahmet Paşaya hangi alanda ıslahat yapma görevi verilmiştir

A)MaliyeB)AskeriC)EğitimD)Hukuk

CEVAP ANAHTARI

1.D                               

2.D

3.A

4.D

5.B

6.A

7.B

8.C

9.A

10.B

11.C

12.D

13.D

14.D

15.C

16.C

17.A

18.D

19.B

20.C

21.C

22.D

23.B

24.B

25.D

26.C

27.C

28.A

29.A

30.C

31.B

32.A

33.D

34.D

35.C

36.D

37.D

38.C

39.B

40.B

41.D

42.D

43.D

44.B

45.D

46.B

47.D

48.D

49.B

50.A

51.B

52.A

53.A

54.D

55.B

56.C

57.C

58.A

59.A

60.B

61.A

62.C

63.D

64.A

65.D

66.B

67.B

68.D

69.A

70.A

71.D

72.A

73.D

74.A

75.C

76.C

77.A

78.B

79.A

80.C

81.B

82.B

83.B

84.A

85.A

86.D

87.A

88.B

89.C

90.D

91.D

92.A

93.B

94.C

95.C

96.D

97.B

98.B

99.A

100.D