6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 45 Soruluk 2.Yazılı Sınav Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 2 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SOSYAL BILGILER I. DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA

Adı         :
Soyadı    :    
Sınıfı  6/             
No:

S.6 1453 hangi yüzyıla girmektedir?
A) 13                            B) 14                            C) 15                               D) 16

S.7 Aşağıdakilerden hangisi özellikle deniz ticaretinde gelişmiş olan bir uygarlıktır?
A) Lidyalılar                 B) Hititler                      C) Frigler                         D) Iyonlar

S.8 Aşağıdakilerden hangisi yerküreyi iki eşit parçaya bölen, kutuplara eşit uzaklıktaki dairedir?
A) Paralel                    B) Ekvator                    C) Meridyen                     D) Kıta

S.9 Aşağıdaki ölçeklerden hangisi ile yapılacak bir dünya haritası daha az ayrıntılı olacaktır?
A) 1/3 000 000             B) 1/6 000 000                       C) 1/10 000 000                 D) 1/20 000 000


1.Nüfusun  yoğunluğunun nedenleri arasında aşağıdakilerin hangisinin bir etkisi yoktur?
a)Iklim                           b) Yeryüzü şekilleri                    c)Ekonomik etkinlikler               d)Orman varlığı
2.Aşağıdaki yerlerin hangisinde nüfus yoğunluğu fazladır?
a) Sibirya            b)Afrika kıtasının iç kesimleri          c)Hindistan            d)Güney Amerikanın iç kesimleri
3.Akdeniz Bölgesi,aşağıdaki enerji kaynaklarının hangisinden yararlanmada, diğer bölgelerimize göre daha iyi olanaklara sahiptir?
a)Güneş                                b)Jeotermal                           c) Petrol                                   d) Taş kömürü
4.Ülkemizde en çok orman alanlarının Karadeniz bölgesinde görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a)Halkın ormanları koruması                                     b)Sıcaklığın yıl boyu düşük olması
c)Bölgenin dağlık olması                                          d)Yıllık yağış miktarının düşük olması
5.Dünya da nüfus artışının  nedenleri arasında aşağıdakilerden  hangisi yoktur?
a)Beslenme koşullarını iyileşmesi                                b) Savaşların azalması
c)Sağlık ve tıp ta ilerlemeler                                        d)Ölenlerin doğanlardan fazla olması
6.Ülkemiz  aşağıdaki ürünlerden hangisini dışarıdan almaktadır(Ithal etmektedir)
a)Üzüm                    b)Buzdolabı                                  c)Portakal                                    d)Kahve
7.Ülkemizin dış politikası aşağıdakilerden hangisine dayalı yapılmaktadır?
a)Dünyada barış ,Yurt ta barış                     b)Ülkemizin topraklarını genişletmek
c)Başka ülkelerin doğal kaynaklarına sahip olmak                                  d)Savaşları desteklemek
8.Anadolu’nun çok eski çağlardan beri bir yerleşim merkezi olmasının nedenleri arasında  hangisi yoktur ?
a)Iklimi                         b)Ulaşımı                         c)Tarımı                        d) Taşkömürü ve linyittin yeterliliği

2- Tekerleği icat eden ve ilk yazıyı kullanan medeniyet hangisidir?
a) Hititler           b) Sümerler               c) Babürler     d) Urartular

3-“Başlıca geçim kaynağımız geyik çobanlığı ve avcılıktır. Kışın ise buz tutan göl ve akarsularda açtığımız deliklerden balık tutarız.”
Yukarıdaki cümleleri söyleyen kişi hangi iklim bölgesinde yaşıyor olabilir?
A) Çöl Iklimi                      B) Muson Iklimi        
C) Akdeniz Iklimi               D) Kutup Iklimi

4-      * Her mevsim yağışlı bir iklimdir.
*Yazları serin, kışları ise ılıktır.
*Bitki örtüsü ormandır.
Yukarıda özellikleri verilen iklim türü ve il aşağıda-kilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Akdeniz iklimi - Izmir  
B) Akdeniz iklimi - Ankara
C) Karadeniz iklimi - Bursa
D) Karadeniz iklimi – Samsun

5-Iklim insan yaşantıları üzerinde büyük etkiye sahiptir. Buna göre iklim aşağıdakilerden hangisini etkilemez?
A) Yer altı kaynakları                 B) Tarım ürünleri     
C) Bitki örtüsünü                        D) Giyim tarzlarını

6- Şekli Buraya çiziniz


Yukarıda verilen şekle göre, numaralan¬dırılmış alanların hangisinde ülke¬mizin toprakları yer almaz?
A) I                       B) II                      C) III              D) IV

7-Ülkemizin matematik konumunu aşağıdakilerden hangisidir?
a)    36-42 Kuzey paralelleri / 26-45 doğu meridyeni
b)    26-45 Kuzey paralelleri / 36-42 Doğu meridyeni
c)    36-42 Güney paralelleri / 26-45 doğu meridyeni
d)    36-42 Kuzey paralelleri / 26-45 batı meridyeni

8-Aşağıdakilerden hangisi Batı  Anadolu’da Iyonlar tarafından kurulmuş ,aynı zamanda bağımsız birer devlet olan kentlerden biri değildir ?
A)Efes            B)Milet               C)Foça                  D)Side

10-Lidyalılar Kral Giges zamanında  başkent Sard’tan  başlayarak Mezopotamya  da  Sus şehrine kadar uzanan Kral Yolunu yaparak ticareti canlandırmışlardır.ticareti kolaylaştırmak için ilk kez altın parayı kullanan Lidyalılar takas yöntemine son vererek ticaret faaliyetlerini daha da geliştirmişlerdir. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
A)Paranın kullanılması ticaretin gelişmesini sağlamıştır.
B)Yeni buluşlar insanların ihtiyaçlarından doğmuştur.
C)Lidyalılar ticaretin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.
D)Ticaretle gelişmesi Lidyalıların askeri alanda güçlenmesini sağlamıştır

11.    Asya Türklerini ilk kez bir bayrak altında toplayan ve orduda onluk sistemi getiren yönetici, aşağıdakilerden hangisidir?
A.     Teoman Han        C)  Bumin Han
B.     Mete Han        D)  Istemi Han
12.Merhaba biz Tuaregler Büyük Sahra çölünde yaşıyoruz. Çölün aşırı sıcaklarından ve kumundan korunmak için başımızı ve yüzümüzü örteriz.
Buna göre Tuareglerin baş ve yüzlerini örtmelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Dini inançları                           b)Sosyal öğrenimleri
c)Iklim şartları                            d)ekonomik durumları

13-Aşağıdakilerden hangisi iklim üzerinde etkili değildir?

a)Yükseklik b) Coğrafi konum c) Denizden uzaklık     d) Nüfus

14-Yazıyı kullanmaya başladıktan sonra kanunlarımızı yazılı hale getirerek tüm halkımıza aktardık. farklı uygarlıklarında yazıyı kullanmaya başlamasıyla ticari faaliyetlerimiz kolaylaştığı gibi yönetim hukuk alanında da etkilenmeler yaşandı.
Buna göre yazının kullanılmaya başlamasıyla

15- I.Bilgi birikimi ve aktarımı kolaylaştı
II.toplumlar arası etkileşim yaşanmıştır.
III.Ticari faaliyetlere yarar sağladı
Gibi yargılardan hangilerinin ortaya çıktığı söylenebilir?

a)I ve II                                                 b)II ve III
c)Yalnız II                                            d) I,II, III

16-)Türkiye’nin coğrafi konumunun özelliklerinden biri değildir?
a)Türkiye bir yarımadadır
b)Türkiye Amerika kıtasındadır
c)Türkiye Asya ve Avrupa arasında bir köprüye benzer
d)Türkiye Avrupa,Asya ve Afrika arasında bir kavşak noktasıdır


17. Tarihöncesi dönemlere ait aşağıdaki buluntulardan hangisi, o dönemde tarım yapıldığını daha çok destekler?

A)Taştan kesici aletler B) Kemikten yapılmış süs eşyaları

C) Tahıl öğütme taşları D) Mağaralardaki hayvan resimleri

18. Türkiye’de aşağıdaki iklimlerden hangisi görülmez?

A) Muson Iklimi B) Akdeniz Iklimi C) Karasal Iklimi D) Karadeniz Iklimi

19. Karasal iklimin bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Maki B)Bozkır C)Orman D)Tundra

20. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimler arasında yer almaz?

A) Arkeoloji B) Tarih C) Coğrafya D) Biyoloji

21. Sinop ile Ankara arası 1/2 000 000 ölçekli bir haritada 12 cm’dir. Sinop ile Ankara arası gerçekte kaç km’dir?

A) 200 km B) 240 km C) 600 km D) 300 km

22. Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanan tarihte bilinen en eski anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mondros B) Tavananna C) Kadeş D) Şamran

23. Aşağıda verilen Ilkçağ devletlerinden hangisi parayı bulmuştur?

A) Hititler B) Frigyalılar C) Lidyalılar D) Urartular

24. I.Başkentleri Ankara yakınlarında ki Gordion’dur.

II. Öküzünü öldürene, sabanını kırana ağır cezalar verilirdi.

III. Krallarına Midas ünvanı verilirdi.

Yukarıda özellikleri verilen Ilkçağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hititler B) Frigyalılar C) Lidyalılar D) Urartular

25. Anadolu’da ilk siyasi birliği kurmuşlar

* Tarihte ilk yazılı antlaşmayı (Kadeş)yapmışlar

* Bin tanrılı ili adını alacak kadar çok tanrı inanışına sahip olmuşlar

26. Yukarıda birtakım özellikleri anlatılan ilk çağ medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hititler (Etiler) B) Urartular C) Lidyalılar D) Frigler

27. Ilk Çağ’da Anadolu’da kurulan devletlerden hangisi, deniz yoluyla ulaştıkları Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında koloni diye adlandırılan birçok ticaret merkezi kurmuş ve ilk kütüphaneyi açmıştır?

A) Frigyalılar B) Iyonyalılar C) Urartular D) Hititler

28. Dünyanın yedi harikasından biri olan asma bahçeleri kime aittir?

A) Sümerler B)Babiller C)Lidyalılar D)Asurlar

29. Hititlerde soylulardan oluşan meclise ne ad verilirdi?

A)Anal B) Tiran C) Fibula D) Pankuş

30. Yazıyı bulan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sümerler B) Babiller C) Asurlular D) Hititler

31. Tarih öncesindeki ve ilk çağlardaki insanlar yerleşim yeri seçerken aşağıdakilerden hangisine en az dikkat etmişlerdir?

A) Tarihi eserlerin varlığına B) Su kaynaklarına

C) Iklimin uygunluğuna D) Otlak ve av hayvanlarının durumuna

32. Aşağıda verilen medeniyet ve başkentlerinden hangisi yanlış verilmiştir?

A)Hititler-Hattuşaş B)Urartular-Tuşpa C)Frigler-Gordion D)Iyonlar-Sard

33. Hititlerin yıllıklarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kitabe B)Anal C)Şamran D) Balbal

44. Yamaç yağışları en fazla hangi bölgemizde görülür?

A)Ege B) Marmara C) Karadeniz D) Iç Anadolu

45. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Anadolu’da kurulmamıştır?

A) Frigler B) Sümerler C) Lidyalılar D) Urartular

BAŞARILAR…

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)