6. Sınıf Sosyal Bilgiler Karışık Test Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Karışık Test Soruları

1-Arkadaşlarımızla düzgün iletişim kurmak için neler yapabiliriz?

  A) kavga etmek   B)dalga geçmek  C) iyi geçinmeliyiz   D)çantasını karıştırmak

 

         Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır

  2- Yukarıdaki atasözünde anlatılmak istenen şey aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

    A)Kullandığımız kelimeler ilişkimizin nasıl olacağı üzerinde etkilidir.

    B)Etkili iletişim kurmanın yolu beden dilini iyi kullanmaktan geçer.

    C)Tatlı söz kullanmayanlar iletişim kuramaz.

    D)İletişimin ilk amacı insanları iyi yapmaktır.

 

3-Milli Mücadele’nin haklılığını ve sesini ülkemize,halkına ve tüm dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920’de aşağıdakilerin hangisi kurulmuştur?,

 

 

  A)İrade-i Milliye    B)Hakimiyet-i Milliye   C)Anadolu Ajansı   D)TRT

 

 

4- Aşağıdakilerden hangisi ilk çagda kullanılmış araçlardan biridir?

   

     A)Televizyon   B)Bilgisayar   C)Hiyeroglif yazı   D)Telgraf

 

 

İşaret

Gözyaşı

Konferans

Radyo

 

 5-Yukarıdakilerden hangisi sözsüz iletişime örnek gösterilebilinir?

 

1-2

2-3

2-4

3-4

 

 

       6-Rönesans’ın ilk olarak başladığı ülke hangisidir?

 

              A)Almanya

              B)Fransa

              C)İtalya

              D)İspanya

 

 

       7-Aşağıdakilerin hangisi Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biri değildir?

 

A)Hakimiyetimilliye    B)Anadolu Ajansı   C)İradeyimilliye     D)TRT

    8-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim özgürlüğünün gereği olan bir durumdur?

 

 

         A)Basın ve yayın organlarının taraflı haber yapması.

         B)Her türlü haber ve düşüncenin serbestçe açıklanması.

         C)Doğruluğundan emin olunmayan bilgilerin açıklanması.

         D)İnsanların düşüncelerini açıklamaya zorlanması.

 

 

 

    9-İletişim kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

            A)İletişimdeki ilk izlenim önemsizdir.    

            B)İletişim,en az iki kişilik bir paylaşımdır.

            C)İletişimin amacı anlaşmaktır.

            D)İletişim sözlü sözsüz ve yazılı olarak yapılabilinir.

 

   10-Aşağıdakilerden hangisi yanlış dinleme türlerinden biri değildir?

 

           A)Saplantılı dinleme.

           B)Görünüşte dinleme.

           C)Yüzeysel dinleme.

           D)Dikkatli dinleme.

 

   11-İnsanlar arasındaki iletişimde aşağıdakilerden hangisi her zaman yapılmalıdır?

           A)Empati

           B)Suskunluk

           C)Hoşgörü

           D)Saygı

 

 

   12-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının işlevlerinden değildir?

             A)Yargılama
             B)Haber verme

             C)Kamuoyu oluşturma

             D)Eğitim

 

   13-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının özelliklerinden biri değildir?

 

              A)Aktarılan iletiler ikna edicidir.

              B)Çok sayıda insana aynı iletiyi,aynı anda ulaştırır.

              C)Aktarılan iletiler inandırıcıdır.

              D)Hedefin kaynağa dönüşü hızlıdır.

 

  14-Aşağıdakilerden hangisi,televizyonun çocuklar üzerindeki olumlu etkilerinden biri değildir?

 

                A)Dünyadaki gelişmeleri bildirmesi.
                B)Aile içi iletişimi artırması.

                C)Küresel sorunları aktarması.

                D)Toplumsal bilgi  vermesi.

15-Aşağıdakilerden  hangisi iletişim becerilerinden değildir?

 

                  A)Güzel konuşma

                  B)Empati kurma

                  C)İlgili dinleme

                  D)Gösterişli giyinme

 

 

16-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün iletişime verdiği önemi gösteren bir kanıt değildir?

                 

                  A)TBMM’yi açması.
                  B)Alfabeyi değiştirmesi.
                  C)Müze ve Sergi salonları açması.
                  D)Yurt gezilerine çıkması.

 

 

17-Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimde daha önemlidir?

         

                  A)Dinlemek
                  B)İzlemek

                  C)Not tutmak

                  D)Tebessüm etmek

 

18-Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde yapılan hatalardan biridir?

 

                  A)Farklı düşünceleri dile getirme.
                  B)Söylenenleri onaylama.
                  C)Göz teması kurma.
                  D)Öğüt verme.

 

19-Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarında yer almaz?

 

                A)Kitap
                B)Mektup
                C)Bilgisayar
                D)Uydu

 

 

20-Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlandığı durumlardan biri değildir?

 

 

                 A)Kamu sağlığı
                 B)Savaş
                 C)Doğal afet
                 D)Toplum güvenliği

 

 

 21-1927-2000 yılları arasında ülkemizin nüfusu beş kat artmıştır aşağıdakilerden hangisi ülkemizin nüfus artışı nedenlerinden biridir?

 

 

           A)Yaşam koşullarının iyileşmesi
           B)İç göçler
           C)Eğitim olanaklarının artması
           D)Turizm

          

 

  22-Aşağıdakilerden hangisi iç ve dış göçlerin nedenlerinden olabilir?

 

            A)Kültür çatışması
            B)Alt yapı çalışması
            C)Hızlı kalkınma
            D)Sanayileşme

 

 

 23-Ülkemizin yoğun nüfus sahibi bir yerin özellikleri arasında hangisi yer almaz?

 

             A)Ilımlı iklim
             B)Yüksek ve engebeli arazi
             C)Zengin kültürel yaşam
             D)gelişmiş ticaret

 

 24-Ülkemizin hızlı nüfus artışı sonuçları arasında aşağıdakilerin hangisi yoktur?

 

 

           A)Gelir dağılımında dengesizlik
           B)Milli gelirde artış
           C)Doğal kaynaklarda azalış
           D)Çevre sorunları

 

 25-Ülkemizde nüfus yoğunluğunun az olduğu yerler için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

 

 

           A)Üretimde artış
           B)Kentleşmede artış
           C)İş gücünde azalma
           D)Milli azalma

 

 26-Aşağıdakilerden hangisinde nüfus sayımlarından elde edilen sonuçlardan yararlanımmaz?

 

          A)Hastane yaptırırken
          B)Fabrika kurarken
          C)Çevreyi korurken
          D)Okullar açarken


 27-Aşağıdakilerden hangisi çalışma hakkı kapsamında değildir?

         A)Sosyal güvence B)İstediği alanda çalışma C)Adil ücret  D)İstediği ücreti alma

28-cumhuriyet kurulduktan sonra  ilk nüfus sayımı hangi tarihte yapılmıştır?

 

         A)1927
         B)1935
         C)1945
         D)1950

 

 

 

.29-  Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının nedenleri arasında sayılamaz?

A.   Doğumlar

B.   Ölümler

C.   Sağlık hizmetlerindeki gelişmeler

D.   Beslenme koşullarının iyileşmesi

 

 

 

30-Aşağıdakilerden hangisi kırsal yerlerden kentlere göçün sebepleri arasında yer almaz?

A.   Tarım alanlarının aile bireylerinin gereksi-nimlerini karşılayamaması

B.   Sanayi tesislerinin köylerde bulunması ve havayı kirletmesi

C.   Tarım alanlarının yetersizliği

D.   Kentlerdeki iş olanaklarının fazlalığı

 

 

 

31-   Yurdumuzda düzenli nüfus sayımları ne zaman yapılmaya başlanmıştır?

A.   Cumhuriyet’in ilanından sonra

B.   Tanzimat Fermanı’ndan sonra

C.   II.Dünya Savaşı’ndan sonra

D.   Kanun-i Esasi’nin ilanından sonra

 

 

32-   Genel nüfus sayımları ile ülkemizde aşağıdakilerden hangisi belirlenmez?

A.   Ülkemizin nüfus yoğunluğu

B.   Nüfusumuzun yaş ve cinsiyet durumu

C.   Nüfusumuzun okur-yazar oranı

D.   Ülkemizde resimle ilgilenenlerin oranı

 

 

33-Devlet İstatistik Enstitüsü’nün görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A.   Genel nüfus sayımları ile ülkemizde yaşayan insan sayısını belirler.

B.   Çocukların barınma, beslenme ve kendilerini ifade etme haklarını korumaya çalışır.

C.   Komşu ülkelerle ilişkilerimizi araştırır.

D.   Ülkemizde sanatla uğraşan kişilerin sayısını belirler.

 

34-   Aşağıdakilerden hangisi nüfusun yoğunlaştığı yerler arasına girmez?

A.   Kıyı bölgeleri

B.   Mevsimlerin ılık geçtiği bölgeler

C.   Ulaşıma elverişli bölgeler

D.   Yeterli yağış alamayan dağlık bölgeler

 

 

 

35-   Yurdumuzda nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A.   Doğu Anadolu Bölgesi

B.   Orta Anadolu Bölgesi

C.   Marmara Bölgesi

D.   Akdeniz Bölgesi

 

 

 

36-.   Yurdumuzda nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yer Marmara Bölgesi’dir. Bunun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yok-tur?

A.   Sanayisi’nin gelişmiş olması

B.   Ticaret ve hizmet sektörünün gelişmiş olması

C.   Bölgenin kurak olması

D.   Ulaşımın rahat olması

 

 

37-   Ekonomisi daha çok tarıma dayanan ve nüfusu 2000’in altında olan yerleşme birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A.   Köy

B.   Mezra

C.   Semt

D.   Mahalle

 

 

38-   Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün sebepleri arasında değildir?

A.   Ekim-dikim alanlarının yeterli olmaması

B.   İş olanaklarının kentte olması

C.   Eğitim olanaklarının kentte olması

D.   Kent yaşamının kalabalık olması

 

 

 

 

 

39-   Geçici göçün tanımı aşağıdakilerden hangi-sidir?

A.   Kentteki sağlık koşullarından yararlanmak düşüncesi ile yapılan göç

B.   Yılın bir bölümünde iş olanaklarının olduğu yerlere yapılan göç

C.   Kent merkezlerine yapılan göç

D.   Kentteki eğitim koşullarından yararlanmak düşüncesiyle yapılan göç

 

 

40-   Kente göç eden insanların ekonomik nedenlerle kentlerin çevresi’nde plansız bir şekilde kurdukları sağlıksız meskenlere ne ad verilir?

A.   Gecekondu

B.   Apartman

C.   Köy

D.   Mezra

 

41-   Türkiye Selçukluları kara yollarında tüccarlara bir çeşit devlet sigortası uygulamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamanın gerekçelerinden biri olamaz?

A) Ticaretin önemli bir gelir kaynağı olması

B) Ticaretin halkın tek geçim kaynağı olması

C) Ticaretin gelişmesinin amaçlanması

D) Ticaretin özendirilmeye çalışılması

 

 

 

42-    Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun Türkleşmesine katkıda bulunmamıştır?

A) Malazgirt Zaferi

B) İlk Türk devletleri

C) Moğol istilası

D) Haçlı Seferleri

 

43-   Haçlı Seferlerinin düzenlenmesinde papaların ve din adamlarının rolü büyük olmuştur. Ancak Haçlı Seferleri amacına ulaşamamış, Hristiyanlarca kutsal sayılan topraklar ele geçirilememiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A) Derebeyliklerin zayıflamasına

B) Kilisenin otoritesinin sarsılmasına

C) Sınıf farklılıklarının ortadan kalmasına

D) Kralların güç kaybetmesine

 

44-  Osmanlı Devleti’nin güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmasında rol oynayan etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Coğrafya  konumu

B) Anadolu beyliklerine karşı izlediği barışçı politika

C) Bizans’ın zayıf olması

D) Yerleşik bir nüfusa sahip olması

 

 45- Aşağıdaki fetihlerden hangisi Osmanlıların Akdeniz ticaretini kontrol altına almasını sağlamıştır?

A) Trabzon

B) İstanbul

C) Kıbrıs

D) Kırım

 

46-    Anadolu’da Moğol hâkimiyeti döneminde Ahililer, uclarda yaşayan Türkmenlerin ekonomik ve toplumsal hayatının düzenli işlemesini sağlamışlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Ahilerin Moğollarla savaştıklarına

B) uç bölgelerinin Moğol hâkimiyetinden uzak olduğuna

C) uç bölgelerinde siyasi otorite boşluğu olduğuna

D) Ahilerin toplum içinde saygın bir yere sahip olduğuna

 

47- Mahmut döneminde   ıslahatlara en büyük engel durumunda olan yeniçeri ocağı kaldırılarak yerine Batılı tarzda modern bir ordu kuruldu. Bu reform aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez?

A) Yeniçeri ocağının bozulduğuna

B) Askerî alanda ilk kez yenilik yapıldığına

C) Yeniçerilerin yenilik hareketlerine karşı çıktığına

D) Yeniçeri ocağının çağdışı kaldığına

 

48-  Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl ıslahatlarının genel özelliklerinden biridir?

A) Avrupa’nın üstünlüğü reddedilmiştir.

B) Batılılaşma amacını taşımıştır.

C) Sadece yönetici kadro ile sınırlı kalmıştır.

D) Baskı ile uygulanmaya çalışılmıştır.

 

49-Mahmut döneminde medreselerden bağımsız olarak rüştiyeler, dil okulları ve tıp okulunun açılması ağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) Mevcut eğitim sisteminin yetersizliğinin

B) Medreselerin kapatıldığının

C) Mevcut eğitim kurumlarının iyileştirildiğinin

D) Medrese hocalarının II. Mahmut’u desteklediğinin

 

50-  Anadolu’da Selçuklu kervansarayları özellikle Haçlı Seferleri ve Miryokefalon Savaşı’ndan sonra artmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Anadolu’daki savaşların sona erdiği

B) Anadolu’da güvenlikle ilgili sorunların olduğu

C) Anadolu’da Türk hâkimiyetinin sağlandığı

D) Moğol istilasının Anadolu’ya yöneldiği

 

51- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı askerî teşkilatı içinde yer almaz?

A) Tımarlı sipahi

B) Yeniçeri

C) Abdal

D) Akıncı

 

52-Osmanlı Devleti’nde hristiyan çocukların alınıp yetiştirilmesi esasına dayanan devşirme sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hazineden para çıkmadan asker yetiştirmek

B) Güçlü bir eyalet ordusu meydana getirmek

C) Padişaha sadık askerler yetiştirmek

D) Türk unsurunu savaşlarda da azaltmamak

 

53-Osmanlı Devleti’nin gerilemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Yeniçeri ocağının bozulması

B) Medreselerin bozulması

C) Tımar sisteminin çökmesi

D) Avrupa ile etkileşim

 

54-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Avrupa’yı etkilediği alanlardan biridir?

A) Müzik ve resim

B) Askerlik ve siyaset

C) Ekonomi

D) Bilim ve düşünce

 

55-Osmanlı Devleti’nde ilk demir yolu İngilizler tarafından yapılan İzmir-Aydın hattıdır. İlk demir yolunun bu hatta yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bölgenin ham madde açısından zengin olması

B) Arazinin uygun olması

C) Osmanlı hükümetinin  bu güzergâhı belirlemesi

D) Yöre ikliminin elverişli olması

 

56-Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde yapılan yeniliklerden biri de