6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 150 Adet Örnek Yazılı Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 150 Adet  Örnek Yazılı Soruları

-DOĞRU-YANLIŞ-

 

(      ) Devlet yönetiminin bir zümrenin veya bir grubun elinde olduğu yönetim biçimine Oligarşi denir.
(      ) Ilk Türk devletlerinde devlet işleri Kurultay'da  görüşülüp karara bağlanırdı.
(      ) Hz. Muhammed (a.s) son haccında Veda Hutbesini okumuştur.
(      ) Insan Hakları Evrensel Bildirgesi sadece bazı insanlar için geçerlidir.
(      ) Seçimlerde oy kullanmak bir vatandaşlık görevidir.
...... Şu an  ülkemizde monarşi yönetimi  uygulanmaktadır .Böylece  halk  hep beraber  yönetime   
katılmaktadır .
...... Türkler  Malazgirt Savaşını  kazandıktan  sonra Anadolunun  kapıları  Türklere  açıldı
..... Orhun Yazıtları Göktürk Devletine aittir.
Sultan Sencer Türbesi, Azerbaycan'da bulunmaktadır.  (....)
Divan-ı Lügati't Türk, Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.      (....)
Egemenliği milletin, kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimine cumhuriyet denir.    (....)
Günümüzde dünyada en yaygın yönetim sistemi monarşidir.    (....)
Ülkemizde eğitim yoluyla bireyleri demokrasiye hazırlama düşüncesi ile TBMM ve MEB tarafından Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri projesi hayata geçirilmiştir.        (....)
Tuğrul ve Çağrı beyler Selçuklu devletinin hükümdarlarıdır(   )
Dünyanın ilk üniversitesi Nizamiye Medresesidir (   )
Türk hükümdarları halkına hep kötü davranmıştır (    )
Birkaç kişinin yönetimde olduğu yönetim şekline cumhuriyet denir(   )
( ) 1. Demokrasilerde siyasi partiler, vazgeçilmez değildir
( ) 2. Temel hak ve özgürlükler hiçbir zaman kısıtlanamaz
( ) 3. Dilekçe hakkı, kişi haklarındandır
( ) 4. Askeri öğrenciler, seçimlerde oy kullanabilirler..
( ) 5. Cumhurbaşkanı seçilme yaşı 40'dır
( ) 1.Hak, bir şeyi yapabilme yetkisidir.
( ) 2. 3 Mart 1924 tarihinde Türk Medeni Kanun'u kabul edilmiştir
( ) 3. Ilk Osmanlı Anayasası, Teşkilatı Esasiye'dir
( ) 4. Hammurabi yasalarında göze göz, dişe diş esastır
( ) 5. Seçim, demokrasi için vazgeçilmez koşullardan birisi değildir

BOŞLUK DOLDURMA-
.................. Yönetiminde  yöneticiler  halk  tarafından  seçilir .
. ..................  kanunları  en sert  kanunları  yapmıştır ;  göz  çıkartanın  gözü  çıkarılır .
Avrupa'da 1215 yılında .................. Imzalanmasıyla  kralın  yetkileri  ilk defa  sınırlandırılmıştır .
............. Yönetimde  tek bir  kişi  yönetime  eğemendir; ve bu kişi her istediğini  yapabiliyordu .
Şu an  ülkemizde ................yönetimi  uygulanmaktadır .Böylece  halk  hep beraber  yönetime katılmaktadır .
Türkler  ............................Savaşını  kazandıktan  sonra Anadolunun  kapıları  Türklere  açıldı
Orhun yazıtları ...........................devletine  aittir.
Tarihte kurulan ilk Türk devleti......................................................dır .
Tarihte yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti ..........................................dır.
Mekke'den Medine'ye hicret (göç) eden Müslümanlara ..................... denir.
Halkın kendi yöneticilerini seçtiği yönetim biçimine..........................denir.
Kişinin başkasına zarar vermeden istediğini yapmasına........................denir.
Bütün yetkilerin bir kişinin elinde olduğu yönetim biçimine.............................denir.
Yerküreyi iki eşit parçaya bölen, kutuplara eşit uzaklıktaki daireye ..........................denir.
Kralın yetkilerinin sınırlandırıldığı ilk antlaşma ..............................'dır.
...................... demokrasinin ilk uygulandığı şehirdir.
10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler bir bildiri yayınlayarak ................................'ni ilan etmiştir.
1295 yılında I.Edward ilk modern meclisi .............................'de topladı.
Ilk matbaayı 1450 yılında ............................... icat etmiştir.
17. ve 18. yüzyıllarda Puffendorf, Thomas Hobbes, John Locke ve ................................ doğal hukuk anlayışının temsilcileri olmuşlardır.


-KLASIK-

Aşağıdaki kutucuklara uygun bilgileri yazınız.
Yönetim Şekli    Yönetici kimdir?    Insanlar eşit midir, değil midir?    Uygulandığı bir ülkeye örnek veriniz?
DEMOKRASI            
TEOKRASI            
OLIGARŞI            
MONARŞI            

Fransız  Insan  ve  Yurttaş  Hakları  bildirgesi   hakkında  bilgi  veriniz .


Ülkemizde   kadın  haklarının  gelişimi  hakkında  bilgi  veriniz


Ülkemiz  Insan  Hakları  Evrensel  Bildirgesine  imza  atmıştır ; ülkemiz  Avrupa  Insan  Hakları  Sözleşmesine de  imza  atmıştır  Ülkemizdeki  Insan  Hakları  konusunda  neler  söyleyebilirsinizVeda Hutbesinde insan hakları ile ilgili hangi konular yer almaktadır?Hz Muhammet nerede ve ne zaman doğdu?


Hz Muhammed öldükten sonra hangi 4 halife başa geçmiştir?

 

Krallık  yönetimi  ve  Cumhuriyet  yönetimlerini  karşılaştırınız   ve  hangi  yönetim  biçiminin  daha  uygun  olduğunu  yazınız


Kutadgu Bilig( mutluluk veren bilgi) kimin eseridir?


Divanı Lügat ü Türk hangi bilginin eseridir?


Dünyanın ilk üniversitesini kuran ünlü Türk vezir kimdir?


Ben kralım ben ne dersem o olur ben öldükten sonra yerime oğlum geçer. Hiç kimse bana karşı gelemez''
Yukarıda anlatılan yönetim şekli nedir?


Kişi haklarından beş tanesini yazınız.
Hak nedir? Kısaca tanımlayarak, bir örnekle açıklayınız.-TEST-

Büyük Hun devletiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A)  Devletin başında kağan bulunur                    B)  Türk Ordusunu temellerini atmışlardır
C)  Orhun alfabesini kullanmışlardır                                               D)  Oğuz kağan destanı Hunlara aittir

Aşağıdakilerden  hangisi  Hun ve Göktürklere  ait  bir  özellik  değildir .
A) Genellikle  göçebe  yaşam sürmüşlerdir
B) Başlıca  ekonomik faaliyetleri  tarım ve  hayvancılıktır
C)  Keçeden yapılmış  çadırlarda   oturuyorlardı
D)  Mani  dinini  kabul etmişlerdir

Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel unsurlarından biri değildir?
A) Millet egemenliği        B) Hürriyet ve eşitlik
C) Muhalefet partileri      D) Açık oy gizli sayım

Aşağıdakilerden hangisi dini kurallara dayalı yönetim şeklidir?
A) Teokrasi            B) Demokrasi         
C) Monarşi                  D) Oligarşi

Fatih Sultan Mehmet 1463'te Bosna'yı fethinden hemen sonra, Hristiyan halkı dini inancında özgür bırakan, onlara can ve mal güvenliği sağlayan bir ferman yayınlamıştır.  
Yukarıdaki bilgilere dayanarak, Fatih Sultan Mehmet aşağıdakilerden hangisini hedeflememiştir?
A) Din ve vicdan özgürlüğü          
B) Yaşama hakkının sağlanması
C) Mal güvenliğinin sağlanması          
D) Eğitim hakkının sağlanması

Aşağıdakilerden hangisi düşünceyi açıklama özgürlüğünün kapsamına girmemektedir?
A) Gazetelerde, kişilerin özel hayatı hakkında yalan haber yayımlanması                           
B) Seçime katılan adayların propagandalarını yapması                      
C) Kişilerin düşüncelerini serbestçe açıklaması                          
D) Sendikaların, iş güvenliğinin sağlanması için gösteri yürüyüşü yapmaları

Aşağıdaki haklardan hangisi güvence altına alınmazsa diğer hakların korunmasının bir anlamı kalmaz?

A) Eğitim hakkı              B) Yaşama hakkı        
C) Özel yaşamın gizliliği  D) Konut dokunulmazlığı

Aşağıdakilerden hangisi ilk çağlarda Anadolu'da kurulmuş olan uygarlıklardan biri değildir?
A) Hititler                   B) Lidyalılar                         C) Sümerler                    D) Urartular

Aşağıdaki haklardan hangisi güvence altına alınmazsa diğer hakların korunmasının bir anlamı kalmaz?
a. Eğitim hakkı                      
b.  Yaşama hakkı                                         
c. Özel yaşamın gizliliği         
d. Konut dokunulmazlığı

millet temsil eden,millet adına egemenlik hakkını kullanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Milletvekili       b. Muhtar                                                        c. Vali                  d. Belediye başkanı

Aşağıdakilerden hangisi demokratik rejimlerde geçerli olamaz?
a. Millet iradesinin üstüne güç yoktur.
b. Herkes hürdür ve kanunlar karşısında eşittir.
c. Haksızlığa uğrayan güç kullanarak hakkını alabilir.
d. Milletvekilleri belirli süre için seçilir.

Aşağıdakilerden hangisi okullarda yaptığımız  demokratik davranışlardandır?
a. Öğretmen gelince ayağa kalkmak
b. Sınıf başkanını seçmek
c. Okulu ve sınıfı temiz tutmak
d. Arkadaşlarımızla itişip kakışmamak

Aşağıdakilerden hangisi demokratik yaşamın gereklerindendir?
a. Hoşgörülü olmak
b. Zengin olmak
c. Akıllı ve zeki olmak
d. Bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik bir yenilik getirmemiştir?
a. Manga Karta               b. Kavimler Göçü
c. Tanzimat Fermanı       d. Fransız Ihtilali

Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların yönetime katılmasını sağlayan siyasi haklardandır?
a. Kişi dokunulmazlığı hakkı
b. Haberleşme hakkı
c. Dilekçe hakkı
d. Seçme ve seçilme hakkı

Aşağıdakilerden hangisi Demokrasi yönetimini krallık yönetiminden ayıran farklardan biri değildir?
a. Yöneticilerin seçimle belirlenmesi
b. Insanların hak ve özgürlükler açısından eşit olması
c. Yazılı kanunların olması
d. Egemenlik hakkının millete ait olması

Günümüzde geçerli olan en iyi yönetim şekli demokrasidir.
Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin dayandığı temel ilkelerden biri değildir?
a.Hürriyet ve eşitlik        b.Ekonomi
c.Milli egemenlik        d.Siyasi partiler

Galileo, Dünya'nın hareketleri konusundaki düşüncelerinden engizisyon mahkemelerinde yargılandıktan sonra vazgeçmek zorunda bırakılmış, buna rağmen mahkemede Fakat yine de dünya dönüyor sözünü söylemiştir.
Galileo'nin yukarıdaki sözü aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?
a.Insan düşüncelerinde yanılabilir.
b.Son öğrendiklerimiz öncekileri etkileyebilir.
c.Bilimsel düşünceler kanıtlarla desteklenmelidir.
d.bilimsel gerçekleri inkar etmek bilimsel sonucu değiştirmez.

Demokratik rejimlerde serbest düşünce esastır. Ayrıca yönetim altındaki vatandaşlara dil, renk, din ve ırk ayrımı yapılmaksızın adil bir biçimde davranılır.Yukarıda bahsedilen uygulamalar demokrasinin aşağıdaki temel ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
a.Milli egemenlik           b.Siyasi partiler
c.Hürriyet ve eşitlik           d.Çoğulculuk ve katılım

Eski Türk devletlerinde toy, kurultay ve divan denilen meclislerde devlet yönetimi il ilgili konular karara bağlanırdı.
Bu bilgi aşağıdakilerden hangisinin göstergesi sayılabilir?
a.Türkler tarih boyunca demokrasiye yakın yönetim şekillerini uygulamışlardır.
b.Türklerde belli bir yönetim şekli yoktur.
c.Türk devletlerinde yönetim baskı rejimine dayandırılmıştır.
d.Türklerde en yaygın yönetim şekilleri teokratik özellik taşır.

“Devlet yönetiminde tek kişinin söz sahibi olduğu yönetim şekli,
-Yönetime padişah yanında halkın temsilcilerinin de katıldığı yönetim şekli.
Yukarıda bahsedilen yönetim şekilleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
a.Monarşi “ Teokrasi         b.Demokrasi “ Meşrutiyet
c.Monarşi “ Oligarşi         d.Monarşi - Meşrutiyet

Türk milleti, eski ve şerefli bir millettir. Zaten Orta Asya'nın Altay yaylasında yetiştiği için kartalın meziyetlerini daha gençliğinde kazanmıştır; ta uzakları görür, hızlı bir uçuşu vardır ve bu ruhu barındıracak kadar kuvvetli bir beden sahibidir.
Yukarıdaki parçada Atatürk'ün Türkler hakkındaki bazı düşünceleri verilmiştir. Atatürk bu parçada aşağıdakilerden hangisinden bahsetmemiştir?
a.Türklerin şerefli olduğundan
b.Türklerin çalışkanlığından
c.Türklerin uzakları gördüğünden
d.Türklerin kuvvetli olduklarından

T.B.M.M millet egemenliğine dayalı bir meclistir T.B.M.M kaç tarihinde açılmıştır
a)23 Nisan 1923                     b)29 ekim 1923                       c)23 Nisan 1920                   d)19 mayıs 1919

T.B.M.M nin milletvekili sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
a)550          b)450         c)400       d)25

Dünya tarihinde ilk demokrasini görüldüğü yer aşağıdakilerden hangisidir?
a)Site                         b)Mutlakıyet monarşilerde                      c)Teokratik devletlerde   d)Imparatorluklarda

Avrupa'da aydınlanma çağında demokratik düşüncenin temelleri atılmıştır Bu bilgiye dayalı aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Özgürlükler önem kazandı                                            b)Eşitliğe önem verilmeye başlandı   
c)Herkesin kardeşçe yaşaması amaçlandı                          d)Mutlakıyet Krallıklar(monarşi) önemli hale geldi

Tarihte ilk kanunlar Hamburabi kanunlarıdır M:I 1750 tarihlerinde ki bu kanunlarda  aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a)Diş kıranın dişi kırılır                                             b) Göz çıkaranın gözü çıkarılır      
c)Ustanın yaptığı bina çöktüğünde ölen olursa ustada öldürülür                    
d)Seçimler 5 yılda bir yapılır

Aşağıdaki cezalardan hangisinde kısasa kısas ceza uygulanmıştır?
a)Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 5 liradır                  b)Adam öldürene ömür buyu hapis cezası verilir
c)Göz çıkaranın gözü çıkarılır                          d)Seçimlerde oy kullanmak bir vatandaşlık görevidir

Insan hakları ile ilgili belgelerin getirdikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a)Insanların mal ve can güvenliği korunmuştur                         b)Savaşlar teşvik edilmiştir
c)Insanların kardeşçe yaşaması amaçlanmıştır                           d)Inanç ve ifade özgürlüğü ifade edilmiştir

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte insan hak ve hürriyetleri ile ilgili gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur
a)Siyasi partiler kurulmuştur                                    b ) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı getirilmiştir
c)Eğitim hakları getirilmiştir                                   d)Kazancına göre vergi verme zorunluluğu getirilmiştir

!7 ağustos 1999 depreminde bir çok ülke ülkemize yardım etmiştir Bu ülkelerin ülkemize yardım etmelerini amacı aşağıdakilerden hangisidir ?
a)Türkiye'nin yardım isteği                                        b)Insanların yardımlaşma işbirliği duygusu
c)Birleşmiş Milletler in yardım çağrısı                       d)Bu ülkelerin zengin olması

Ülkelerin tanıtımı dünyada çok önemlidir Ülkemizin tanıtımında aşağıdakilerin hangisini etkisi yoktur
a) Uluslar arası spor karşılaşmaları       
b) uluslar arası fuarların düzenlenmesi    
c)Uluslar arası festivallerin düzenlenmesi  
d) ülkemizin dışarıya çok mal ve hizmet satması

Ülkemizde sanayi kuruluşlarına baktığımızda çoğunun hammaddesi tarıma dayalı olduğu görülür Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a.Bu alanda iş gücünün fazla olması                               b)Devletin bu kuruluşları desteklemesi
c)Tarıma dayalı ürünlerin fazla yetişmesi                       d)Bu sektörün gelirinin fazla olması

Ülkemizin dış ticaret açığı  bulunmaktadır Bu bilgiye dayalı aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Ülkemiz dışarıya ihracatı fazla yapmıştır                    b)Ülkemizin sanayi üretimi gelişmiştir
c)Ülkemizin ihracatı ithalatından fazladır                       d)Ülkemizin ithalatı ihracatından fazladır

Erzurum ve Adana illerini sıcaklıkları birbirinden farklıdır Bunun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur
a)Denizin etkisi         b)Ekvatora yakınlık             c)Yükseklikler         d)Orman alanlarının varlığı

Ülkemizin dış politikası aşağıdakilerden hangisine dayalı yapılmaktadır?
a)Dünyada barış ,Yurt ta barış                     b)Ülkemizin topraklarını genişletmek
c)Başka ülkelerin doğal kaynaklarına sahip olmak                                  d)Savaşları desteklemek

Tekstil sektöründe ülkemiz dünyada önemli bir yer tutmaktadır  Bu tercihte aşağıdakilerin hangisinin bir etkisini olduğu söylenemez?
a)Kaliteli malzeme kullanılmıştır                              b)Kaliteli işçilikle yapılmıştır    
c)Sağlam ve dayanıklıdır                                            d)Fiyatı  çok ucuzdur

Bir ülkede tarım sektöründe çalışan insanlar diğer sektörlere göre çok fazla ise aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)Kişi başına düşen milli gelir fazladır                           b)Halk açlıkla karşı karşıyadır
c)Halk sağlık ve eğitimden yeteri kadar faydalanamaz                      
d)Kişi başına düşen milli gelir çok azdır

Ekonomik etkinliklerin yoğun olduğu bölgelerde nüfus yoğunluğu da fazladır Bu bilgiye bağlı aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)Turizm gelişmiştir      
b)Iklim çok olumludur       
c)Sanayi önemli etkinliktir        
d)Ticaret gelişmiştir

Insanlar ilk ortaya çıktıklarında beslenmek amacıyla aşağıdaki etkenliklerden hangisini yapmışlardır?
a)Avcılık ve toplayıcılık yapmışlardır                           b) Meyve ve sebze bahçeleri ekmişleridir
c)Hayvan beslemişlerdir                  
d) Çiftlikler kurarak hayvancılık ve tarımcılık yapmışlardır

Ülkemizin matematiksel konumuna bakarak ülkemizin en batısından geçen meridyen hangisidir?
a)0 dereceli meridyen    b)45 dereceli meridyen    c)26 dereceli meridyen   d)36 dereceli meridyen

Bir haritada koyu yeşil alanlar çok yer kaplamaktadır bununla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a)Çok alçaktır            b)Çok yüksektir                    c)Ovalıktır                   d) Dağlıktır

Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden birisi değildir?
a)Eşitlik               b)Siyasi partiler                          c)Özgürlük             d)Eğitim

Bir ülke kral tarafından yönetilmektedir Bu yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a)Oligarşi                     b)Monarşi                     c)Teokrasi                      d) Demokrasi

Demokrasi sayesinde duygu ve düşüncelerimizi rahatça ifade edebiliriz Bu durum demokrasinin hangi ilkesi içerisinde yer almaktadır?
a)Özgürlük                    b)Eşitlik                   c)Millet egemenliği         d)Adalet

Demokratik yönetimlerde halkın ülke yönetimine değişik şekillerde katılır Aşağıdakilerden hangisi bununla ilgili değildir?
a)Seçimlere katılma       
b)Siyasi parti kurma             
c) Milletvekili adayı olma   
d)Devlet memurluğu yapma

Aşağıdakilerden hangisi demokrasi yönetimi ile ilgili değildir
a)Terör ve anarşi     
b)Gösteri ve yürüyüşler   
c)Siyasi parti kurmak   
d)Başkaların haklarına saygı göstermek

Yapılan bir seçimde oylar gizli sayılmıştır Yapılan seçimde seçimlerin hangi ilkesine uyulmamıştır?
a)Gizli oy                      b)Açık sayım                       c)Çoğunluk                       d)Çoğulculuk

Seçimlerin güvenilirliği açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Açık sayım          b)Gizli oy                  
c)Tek adayın olması  d)En fazla oy alanın seçilmesi

Atatürk'ün Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
a)Millet egemenliği          b)Eğitimin önemi            c)Kanunların önemi           d)Ekonomik gelişmişlik

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetimizin temel ilkeleri arasında yer almaz?
a)Insan haklarına saygılı               b)Irkçılık             c)Laiklik                           d)Demokrasi

Irk ,dil,din,cinsiyet farkı olmaksızın kanun önünde ayırım yapılamaz bu durum demokrasinin hangi ilkesi içerisinde yer alır
a)Siyasi partiler                    b)Eşitlik                     c)Özgürlük                           d)Millet egemenliği

Vatikan'da devlet din kurallarına göre yönetilir Bu devlet yönetimi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Oligarşi                            b)Monarşi                      c)Demokrasi                    d)Teokrasi

Seçmen yaşı 20 den 18 yaşına indirilmiştir Buna bağlı aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)Yönetime daha fazla katılım amaçlanmıştır         b)Gençlerin ülke yönetiminde sorumluluk alması amaçlanmıştır
c)Gençlerin ülke yönetimine katılması amaçlanmıştır   d)Seçimlerin güvenli bir şekilde yapılması amaçlanmıştır

Aldığı mal bozuk çıkan biri malını değiştiremiyorsa aşağıdaki yerlerden hangisine başvurmalıdır?
a.Ailenin en büyüğüne    b.Öğretmenlerine
c.Tüketici Hakem Heyetine    d.Valiye

Karasal iklimin bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?
a.Orman    b.Maki        c.Tayga    d.Bozkır

Tükler ilk olarak hangi takvimi kullanmışlardır?
a.Miladi takvim        b.Hicri takvim
c.On iki hayvanlı takvim    d.Yıldız takvimi

Anadolu kapıları Türklere ne zaman            hangi savaşın sonucunda açıldı?
a- Malazgirt        b- Talas
c- Kurtuluş        d-Dandanakan

Atatürk'ün Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir sözünde demokrasinin hangi ilkesi vurgulanmıştır?
A) Millet egemenliği    B) Yasaların üstünlüğü     
C) Azınlık hakları         D) Düşünce ve ifade özgürlüğü

Devletin dini kurallara dayanarak yönetilmesine ne ad verilir?
A) Oligarşi                     B) Cumhuriyet              C) Teokrasi                    D) Monarşi

Milletvekili seçilme yaşı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 25              B)30             C) 18       D) 40

Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkeleri arasında gösterilemez?
A) Siyasi partiler                 B) Çoğulculuk                C) Sınırsız özgürlük           D) Milli Egemenlik

Insan Hakları Bildirgesi hangi tarihi olaydan sonra yayımlanmıştır?
A) Amerika'nın Bağımsızlığı     B) Yüzyıl Savaşları        C) I. Dünya Savaşı                   D) Fransız Ihtilali

Suç- ceza orantılığı ilkesi aşağıdaki belgelerden hangisinde ilk defa vurgulanmıştır?
A) Insan Hakları Bildirgesi   B) Magna Carta   
C) Kanuni Esasi                 D) Hammurabi Yasaları

Kanunlar önünde herkes eşittir. Ifadesi aşağıdaki yönetim biçimlerinden hangisinin temel ilkelerinden birisi olabilir?
A) Teokrasi                  B) Monarşi                           C) Oligarşi                  D) Cumhuriyet

Aşağıdakilerden hangisi Okul Meclisi projesinin amaçlarından biri değildir?
A) Kayıtsız şartsız itaat duygusunun kazandırılması    B) Seçme ve seçilme kültürünün kazandırılması
C) Demokrasi kültürünün benimsetilmesi                     D) Düşünen sorgulayan nesillerin yetiştirilmesi

Ilk kadın başbakanımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkan Akyol             B) Nimet Çubukçu               C) Güler Sabancı                   D) Tansu Çiller

Aşağıdaki şıkların hangisinde Ingiltere'nin yönetim şekli ve başkenti doğru olarak verilmiştir?
A) Cumhuriyet-Paris           B) Teokrasi-Ottowa        C) Meşruti Krallık-Londra    D) Cumhuriyet-Londra          

Tek kişinin hakimiyetine dayanan yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oligarşi                B) Cumhuriyet              
C) Teokrasi              D) Monarşi

Seçim kanununa göre kaç yaşını dolduranlar oy kullanma hakkını kullanabilir?
A) 21              B) 20              C)18       D) 25

Kral I.John tarafından imzalanan, kralın yetkilerini sınırlandıran belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hammurabi yasaları    B) Magna Carta             C) Kanun-i Esasi            D) Fransız Ihtilali

Tarihte insan hakları ile ilgili ilk yasaları çıkartan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fatih Sultan Mehmet      B) Hammurabi              C)Sokrates                        D) Kral I. John

Aşağıdaki kanunlardan hangisi ile Türkiye'deki bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır?
A) Kanuni Esasi               B) Teşkilatı Esasiye         C) Tevhidi Esasi              D) Takriri Sükun

Hak ve özgürlükleri evrensel olarak tanıyan ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Insan Hakları Bildirgesi     B) Magna Carta   
C) Kanuni Esasi                 D) Hammurabi Yasaları

Amerika'da Temsilciler Meclisi'nin salonunda resmi yer alan Osmanlı Hükümdarı kimdir?
A) Fatih Sultan Mehmet            C) II. Mahmut        
B) Kanuni Sultan Süleyman         D) II. Murat

Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin sunduğu olanaklardan biri değildir?
A) Çok partili hayat           B) Ulusal Egemenlik      
C) Eşitlik                        D) Sınıf ayrımı

Demokrasi kavramı ilk defa nerde ortaya çıkmıştır?
A) Antik Yunan Siteleri           B) Roma Imp.
C) Ingiltere                     D) ABD

Aşağıdakilerden hangisi oy kullanma hakkını kullanamaz?
A) Askeri öğrenciler              C) Memurlar      
B)18 yaşını doldurmuş olanlar        D) Subaylar          

Aşağıdaki devletlerden hangisinde yönetim şekli monarşidir?
A) Nijerya        B) Hindistan     C) Fas       D) Çin

Aşağıdaki şıkların hangisinde Fas'ın yönetim şekli ve başkenti doğru olarak verilmiştir?
A) Krallık-Rabat              B) Krallık-Riyad       
C) Cumhuriyet-Şam         D) Teokrasi-Tahran  

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)