6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Donem 100 Adet Örnek Yazılı Sorusu

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Donem 100 Adet Örnek Yazılı Sorusu

-DOĞRU-YANLIŞ-

(     )  Büyük Hun Devleti'nin kurucusu Teoman'dır.
(     )  Ergenekon Destanı Uygurlara aittir.
(   )Tahta harflerden ilk kez matbaayı kuran Türk devleti Uygurlar'dır.
(   )Mekkeli'lerle Medineli'lerin yaptığı 2. savaş Bedir Savaşı'dır.
(   )Türkçe'nin Arapça'dan daha zengin bir dil olduğunu anlatmak ve Türkçe'yi öğretmek için yazılmış sözlük Kutadgu Bilig'dir.
(....)Abbasiler zamanında halifelik babadan oğla geçmeye başlamıştır.
(....)Türk ordusu, ülkemizin güvenliğinin koruyucusudur.
Islamiyet'ten önce Arap yarımadasındaki insanların büyük çoğunluğu putlara tapmakta idi. (....)
Peygamberimiz 622 yılında Mekke'den Medine'ye Hicret etmiştir. (....)
Emevilerin Arap milliyetçiliği yapması Türklerin Islamiyet'e girmelerini kolaylaştırmıştır. (.....)
Hz. Muhammed'den sonra işbaşına gelen dört halife seçimle işbaşına gelmiştir. (....)
Dandanakan Savaşı ile Gazneli Devleti Selçukluları yenerek resmen kurulmuştur. (....)
Müslüman Türk devletlerinde cami, medrese, kervansaray, aşevi gibi sosyal kurumların giderleri vakıflardan elde edilen gelirlerle sağlanmıştır. (....)
Ilk Türkçe sözlük olarak kabul edilen Divan-ı Lügati't Türk Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. (....)
Türklerde ülke toprakları hükümdar ve ailesinin ortak malıdır anlayışı vardır.
Talas Savaşı ile Türkler gruplar halinde Islamiyet'i kabul etmeye başlamışlardır. (....)
Uluslar arası kültür, sanat ve spor etkinlikleri toplumlararası ilişkileri kuvvetlendirir.D(  ) Y(  )
Türkiye fındık ihracatında dünyada ilk sıradadır. D (  ) Y (  )
Türkiye petrol kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. D (  ) Y (  )
Ülkemizin dış politikasının temelleri, ulu önder Atatürk tarafından atılmıştır.D (  ) Y (  )
Insanlar sadece kendisi için çalışmak yerine vatanı ve milleti için de çalışmalıdırlar. D (  ) Y (  )

-BOŞLUK DOLDURMA-
Oğuz Kağan Destanı ................................................................ait bir destandır.
Çinliler Türk akınlarını önlemek için ...........................................inşa etmişlerdir.
Oğuz Kağan destanında Hakan'a ve Türk milletine .......................................yol göstermiştir.
Arabistan'da Islamiyet öncesi döneme ........................... ..........denir. 
2200 yıllık Türk kara ordusunun kurucusu.............................'dır
Türk milleti içinde ilk defa yerleşik hayata geçen topluluk ..........................'dır.
Kök Türk yazıtlarını ilk okuyan bilim adamı .........................................dir.
Bilinen ilk Türk devleti ................ dır.
Çinliler Türk akınlarını durdurmak amacıyla ...................... inşa etmişlerdir.
Yerleşik yaşama geçen ilk Türk toplumu .................... dır.
Müslümanlarla Mekkeliler arasında yapılan ilk savaş ........................... dır.
Selçuklular ................. Savaşı'nda Gaznelileri yenerek tam bağımsız bir devlet haline gelmişlerdir.
Alp Arslan'ın ..................Savaşı'nı kazanması ile Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır.
...................... Hindistan'a yaptığı 17 sefer sonucunda Hindistan'da Islamiyet'i yaymıştır.
........................, Türk adıyla kurulmuş ilk devlettir.
........................ Savaşı'ndan sonra Türkler kitleler halinde Müslüman olmaya başlamışlardır.
Müslüman Türk bilginlerinden Yusuf Has Hacip, devlet adamlarını eğitmek amacıyla “Saadet Veren Bilgi” anlamına gelen .................................. adlı eseri yazmıştır.
Bir devletin, sınırları ötesindeki devletlere uyguladığı siyasete  ............   denir.
Önlenmesi insan eliyle olmayan; sel, fırtına, deprem vb. felaketlerin her birine  .............. denir.
Bir ülkenin, başka bir ülkeden mal almasına   ............ ,  başka bir ülkeye mal satmasına   .............   denir.
Tüm Türk dünyasında ortak kutlanılan bayram    ................   Bayramıdır.
10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda onaylanmış ve günümüzde pek çok devlet tarafından imzalanmış belge .................................................. dir.
Müslümanlarla Mekkeliler arasında yapılan ilk savaş .....................................
Müslüman Türk bilginlerinden Yusuf Has Hacip devlet adamlarını eğitmek amacıyla saadet veren bilgi anlamına gelen .........................adlı eseri yazmıştır.
Peygamberimiz  .........  yılında Mekke'den Medine'ye Hicret etmiştir.
Büyük Selçuklularda Sultan Alparslan ve Melikşah döneminde 29 yıl vezirlik yapan ünlü vezir.....................   dir.
Eski Türk Devletlerinin kullandıkları takvim ...............................................dir.
Ülkemizde jeotermal ile çalışan ilk santral ......................'de kurulmuştur.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurucusu   ..................................  ‘dır.
Kuran-ı Kerim'i çoğaltan halife ............................ dır.
Türkiye ......  -  ..... kuzey paralelleri, ....... - ...... doğu meridyenleri arasındadır.


-KLASIK-
Marmara Bölgesi             Türkiye 


Yukarıdaki  haritalara  bakarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a-Hangisinde ayrıntı azdır?  ...................
b-Hangisi büyük ölçeklidir?  ....................
c-Hangisi geniş alanları gösterir? .................
Dört halife kimlerdir adlarını yazınız?

Aşağıdaki tabloda bazı tarım ürünleri verilmiştir.Bunların en fazla yetiştiği bölgeyi yazınız.
Tarım ürünü    En fazla yetiştiği bölge
Patates   
Turunçgiller   
Ayçiçeği   
Zeytin   
Kırmızı mercimek   
Aşağıda verilen madenlerin ve enerji kaynaklarının en fazla bulunduğu yeri yazınız.
En fazla bulunduğu yer
Güneş enerjisi

Taşkömürü


Bor minerali


Hidroelektrik

Demir


“ 23 Nisan Ulusal Çocuk Şenliği ” için ülkemize gelecek yabancı ülke çocuklarından birisi senin misafirin olacak olsa ülkemizle ilgili neleri ve nereleri anlatırdın.
Aşağıda verilen yönergelerin karşısına birer örnek yazar mısın?
1. Doğal güzellikler:
2. Tarihi eserler:
3. Yemekler:
4. Gelenek, görenekler:
5. Insanlar:

“16 Mart sabahı komşumuz Iran'da 7,3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem sonucu 20 bin kişi hayatını kaybetti ve 1 milyon insan evsiz kaldı.”
Üst düzey bir devlet yöneticisinin yerinde olsaydınız sabah gazetede yukarıdaki haberi okuduktan sonra neler yapardınız yazanız?

Türk Cumhuriyetleri olarak nitelendiren ülkelerin isimlerini ve başkentlerini yazınız?
ÜLKE                  BAŞKENTI
1........................     ......................
2........................      ......................
3........................    ......................
4........................    ......................
5........................    ......................

Ülkemizin coğrafi özellikleri nelerdir? ( 5 tanesini yazınız.)


Aşağıda sınır kapılarımız ve kapılarımızın olduğu komşu ülkeler verilmiştir. Hangi kapımızın hangi komşu ülkeye açıldığını ok çıkararak eşleştirir misiniz?
Yunanistan          Sarp
Gürcistan         Ipsala
Bulgaristan         Habur
Iran             Kapıkule
Irak            Gürbulak

Aşağıda Türkiye haritası çizip ve komşularımızı yazar mısınız?Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin kuruluşu ve amacı hakkında bilgi veriniz?Ülkemizin Türk Cumhuriyetleriyle güçlü tarihi ve kültürel bağları vardır.Buna rağmen ekonomik ilişkilerimiz
zayıftır.Ekonomik ilişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz.Açıklayınız?


Günümüzde ‘'Ipek Yolu''nu yeniden etkili hale getirmek için Türkiye'nin önderliğinde yapılan projeler hakkında bilgi veriniz?(Özellikle ulaşım,enerji kaynağı gibi)


Köktürk Devleti'ne ait olan destanların adlarını yazınız?


Dünyadaki nüfus dağılışını etkileyen faktörler nelerdir? Türk Ordusunun özellikleri hakkında bilgi veriniz?


Köktürk Kitabeleri kimlerin adlarına dikilmiştir,yazınız?


Tarihte kurulan ilk Türk Devleti'nin adını yazınız?


Türklerin Türkistan'dan göç etmelerinin sebeplerini yazınız?


Prof.Dr.Erol GÜNGÖR hakkında bilgi veriniz?

-TEST-

Aşağıdaki savaşlardan hangisi Hz. Muhammed (a.s) döneminde yapılmamıştır?
A) Sıffin Savaşı             B) Uhud  Savaşı         
C) Bedir Savaşı            D) Hendek Savaşı

Aşağıdakilerden hangisi ilk dört halifeden biri  değildir?
A) Hz. Ali                     B) Hz. Ebubekir                    
C) Hz. Ömer                      D) Hz. Hüseyin

Mutluluk bilgisi olarak ta adlandırılan, Yusuf Has Hacib tarafından yazılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A)Divan-ı Lügat'it Türk        B)Kutadgu Bilig
C)Orhun Kitabeleri        D)Göktürk yazıtları

Aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra Türkler Islamiyet'i kabul etmişlerdir?
A)Pasinler        B)Malazgirt       
C)Talas            D)Bedir

* Bilinen ilk Türk Devletidir.
* Orta Asya'da kurulmuştur.
* Ordu'da onluk sistemi ilk kez uygulamışlardır.
Yukarıda söz edilen özellikler aşağıda verilen hangi devlete aittir?
a)Göktürkler            b)Uygurlar         c)Kutluklar        d)Hunlar

Islamiyet öncesi Türklerde ölen kişilerin mezarı ev şeklinde yapılır ve içine ölünün eşyaları da konulurdu.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Taşınabilir eşyalar kullanıldığı    
b) Ölümden sonra yaşama inanıldığı
c) Çin kültüründen etkilenildiği      
d) Savaşçı özelliğin kaybedildiği

Türklerin yerleşik hayata geçmelerinden önceki tarihleri ile ilgili bilgilere daha çok hangi ülke kaynaklarında rastlanmaktadır?
a)Iran Kaynaklarında     b)Bizans kaynaklarında
c)Çin kaynaklarında     d)Rus kaynaklarında

Müslüman Araplar ile Çinliler arasında yapılan bu savaşta Türkler Müslüman Arapların yanında yer almış ve böylece savaşı Müslüman Araplar kazanmıştır. Ayrıca bu savaşla birlikte Türklerin Islamiyeti kabul etmeleri de hızlanmıştır. Sözü edilen bu savaş aşağıdakilerden hangisidir?
a)Sıffın Savaşı         b)Talas Savaşı
c)Tebük Savaşı         d)Miryekefelon Savaşı

Aşağıdakilerden hangisi Eski Türk Hükümdarları'nın kullandığı unvanlardan birisi değildir?
a) Kağan                   b) Hakan                   
c) Han                                d) Kral

Asya Türklerini ilk kez bir bayrak altında toplayan ve orduda onluk sistemi getiren yönetici, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teoman Han        C)  Bumin Han
B) Mete Han            D)  Istemi Han

Büyük Selçuklu Devletinde şehzadeleri yetiştirmekle görevli devlet adamlarına ne ad verilirdi?
A) Lala             C)  Beylerbeyi
B) Subaşı        D)  Atabey

Dört Halife döneminde halifeler seçimle belirlenirken, Emeviler döneminden itibaren halifelik babadan oğula geçmeye başlamıştır. Bu bilgilere göre, Emevilerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
a.Askeri güçleri azalmıştır.
b.Yönetim anlayışını değiştirmişlerdir.
c.Arap milliyetçiliği politikası izlemişlerdir.
d.Devletin gelirlerini artırmaya çalışmışlardır.

Karahanlılar ve Selçuklular, ticaret yolları üzerinde belli aralıklarla kervansaraylar yapmış ve kafilelerin bu mekânlarda ücretsiz olarak konaklamasını sağlamışlardır.
Bu uygulamanın temel amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
a.Ülkedeki ticari canlılığın artırılması
b.Göçebe yaşamın sona erdirilmesi
c.Ülke topraklarının korunması
d.Halkın devlete olan bağlılığının güçlendirilmesi

Orta Asya'da yaşayan Türkler, yabancı bir devletin esareti altına girmektense başka bir bölgeye göç etmeyi tercih etmişlerdir.
Bu durum Türklerde aşağıdakilerden hangisine önem verildiğinin kanıtıdır?
a.Sınırların genişletilmesine
b.Hukuk kurallarına
c.Yerleşik yaşama
d.Bağımsızlık düşüncesine

Bir ülkenin ticari faaliyetlerine bakarak gelişmiş- sanayileşmiş olduğunu nasıl söyleriz?
a.Ithalatında en önemli paya hammaddeler sahipse
b.Ihracatında en önemli paya tarım ürünleri sahipse
c.Ithalatında en önemli paya sanayi ürünleri sahipse
d.Ihracatında en önemli paya hayvansal ürünler sahipse

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkeler arasında yer almaz?
A) Almanya                                   B) Yunanistan
C)Italya                D)Ingiltere

Uluslararası düzenlenen kültür, sanat ve spor etkinliklerinin toplumlar arası ilişkilere nasıl bir katkısı yoktur?
A) Spor, insanlar arasında dostluk ve kardeşliği artırır.
B) Sanatsal faaliyetler ülkelerin yakınlaşmasını sağlar.
C) Uluslar arası düzenlenen etkinlikler toplumlar arası ilişkileri zayıflatmaktadır.
D) Uluslar arası düzenlenen etkinlikler, uluslar arası dayanışma ve barışa katkıda bulunur.

Atatürk'ün milli dış politikasının temelini aşağıdakilerden hangisi oluşturmamaktadır? 
A) Tam bağımsızlık                 B) Karşılıklılık
C) Devletlerin eşitliği              D) Savaş ortamı

A ülkesinde her mevsim sıcaklık 30 C civarındadır ve yağış azdır.Bu ülke  için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)Kalın giysilere ihtiyaç duymazlar     
b)Bazı tarım ürünleri   yetiştirilemez
c) Tarımda  sulamaya ihtiyaç duyulur.
d)Ekvatora uzaktır.

Kutuplarda neden her mevsim kış yaşanır?
a)Ekvatora uzak olduğu için                 
b)Sürekli kar yağdığı için
c)Enlem etkisi yüzünden                      
d)Güneş ışınlarının geliş açısı yüzünden

Akdeniz iklimi yurdumuzda etkili bir iklimdir.Aşağıdaki hangi şehirde bu iklim görülmez?
a) Sinop             b)Mersin             c)Muğla                     d)Adana

Kıyılardan iç kesimlere gidildikçe...........................
Boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
a)Yaz sıcaklığı azalır.                                b)Ürün çeşidi azalır.
c)Don olayı  görülebilir.                        c)Seracılık   yaygınlaşır.

Maki ve bozkır hangi iklim tiplerinin doğal bitki örtüsüdür?
a)Muson-çöl      b)Akdeniz-karasal   
c)çöl-kutup        d)Karadeniz-Akdeniz

Aşağıdakilerden hangisi iklimi etkileyen faktörlerden değildir?
a)Güneş ışınlarının geliş açısı                     b)Bitki örtüsü
c)Rüzgarlar                                                  d)Yükselti

Ilk insanlar yerleşim yeri için hangi özellikleri  arıyor olamazlar?
a)Su kaynağına yakınlık                   b)Av hayvanlarının bolluğu
c)Madenlere  yakınlık                       d)Verimli  ovalar

Aşağıdakilerden  hangisi Anadolunun çağlar boyu uygarlıklara ev sahipliği yapmasının  nedenlerinden değildir?
a)topraklarının verimli olması                   
b)Iklim  şartlarının  elverişli olması
c)tüm uygarlıkların burada  olması            
d)ticaret yollarının üstünde olması

*Dünyadaki  ilk yerleşim yerlerindendir.
*Ilk mimari örnekleri burada bulunmuştur.
Yukarda bahsedilen yer  neresidir?
a)Sard          b)Hattuşa              c)Çatalhöyük      d)Gordion

Efes,Milet gibi harabeler  hangi uygarlığa  aittir?
a)Urartu              b)Iyon                c)Frigler               d)Lidyalılar

Anadoluda  yaşamış Frigler için  hangisini söyleyemeyiz?
a)Kral Midas efsanesi onlara aittir.           
b)Tarımla uğraşmışlardır.
c)Hayvancılıkla  uğraşmışlardır.                
d)Parayı  ilk  onlar  kullanmışlardır

*Van Gölü civarında yaşamışlardır
*Taş ustaları kale ve mezarlar yapmışlardır.
Yukarda  bahsedilen uygarlık  hangisidir?
a)Hititler            b)Urartular           c)Gordion          d)Lidyalılar

Aşağıdakilerden  hangisi tarihte ilk yazılı  antlaşmayı imzalayan uygarlıklardandır?
a)Hititler               b)Frigler             c)Lidyalılar    d)Iyonlar

*Kral Yolunu  yapmışlardır
*Parayı icat etmişlerdir.
Yukarda bahsedilen Anadolu uygarlığı hangisidir?
a)Urartular           b)Hititler        c)Asurlular             d)Lidyalılar

Hangisi Hititlerin başkentidir?
a)Gordion             b)Lidya                c)Hattuşa               d)Tuşpa

Anal,Pankuş,Tavananna gibi terimler hangi Anadolu uygarlığına  aittir?
a)Hititler       b)Urartular            c)Lidyalılar            d)Asurlular

Hattuşa dan yola çıkan bir ziyaretçi  Friglerin başkentine gitmek istedi.Hangi yöne doğru gitmesi gerekir?
a)doğu         b) batı        c) kuzey        d) güney

Aşağıdaki hangi uygarlık balıkçılıkla uğraşmıştır?
a)Frigler            b)Iyonlar                  c)Hititler           d)Urartular

Iklim aşağıdakilerden hangisini etkilemez?
a)giyim           b)beslenme      c) yerleşme                 d)madenler

Yüzyıldan oluşan zaman dilimine hangi isim verilir?
a)Asır               b)Çağ          c)Milat               d)Milattan sonra

*Tarımı korumak için ağır yasalar uygulamışlardır.
*Kuyumculuk ve dokumacılıkta ileri gitmişlerdir.
Yukarıdaki özellikler hangi uygarlığa aittir?
a)Urartular            b)Asurlular         c)Lidyalılar       d) Iyonlar

Izmir de yaşayan bir yakınınızdan size nereyi gezdirmesini isterdiniz?
a)Hattuşa harabelerini      b)Efes harabelerini  
c)Midasın mezarını      d)Tuşpa kaya mezarlarını

Aşağıdaki tarihlerden hangisi günümüze en yakındır?
a)M.I.50          b)M.I.  250      c)M.I.350         d)M.I. 450

Bir yerin ekvatora ve başlangıç meridyenine olan uzaklığı,o yerin özelliklerinde hangisini ifade eder?
a)yükseltisini              b)matematik konumunu  
c)denize uzaklığını        d)yeraltı kaynaklarını

Karadeniz bölgesinde pamuk yetişmemesinin  nedeni hangi şıktadır?
a)Yaz kuraklığının ve sıcaklığının  olmayışı   b)yağışın azlığı 
c)Toprak elverişsizliği                                      d)yükselti

Muğla ile Mardin  aynı enlemde yer almaktadır.Ocak ayında  Mardin de sıcaklık 3 C ölçülmüştür.Muğla da ise sıcaklık 12 c dir.Bu durumun  nedeni hangi şıkta verilmiştir?
a)denize uzaklık      b)bitki örtüsü           
c)rüzgarlar               d)toprak çeşidi

Türkiye de sıcaklıklar...........................
Cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi  getirilemez?
a)doğudan batıya gidildikçe azalır
b)kuzeyden güneye  gidildikçe  azalır
c)kıyılardan içeri  gidildikçe azalır
d)bitki örtüsüne göre değişir

Bir yerleşim merkezinde yapılan kazılarda bazı eşyalar ele geçirilmiştir.Buluntulara bakarak tarih çağlarına geçildiğini  hangi eşyalardan  anlarız?
a)çanak çömleklerden   b)seramik kaplardan  
c)kil tabletlerden   d)taş baltalardan

Aşağıda bazı haritaların ölçekleri verilmiştir.Hangisinde Konya nın caddelerini görebiliriz?
a)1/2 000 000       b)1/500 000         
c)1/250 000               d)1/30 000

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarına baktığımızda çoğunun hammaddesinin tarıma dayalı olduğu görülür. Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Bu alanda iş gücünün fazla olması            
b)Devletin bu kuruluşları desteklemesi
c)Tarıma dayalı üretimin fazla olması          
d)Bu sektörün gelirinin fazla olması

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin en önemli ihracat limanlarından biri değildir?
a)Istanbul          b)Izmir         c)Mersin          d)Sinop

Ikisi de deniz kıyısında olmasına rağmen Adana'nın yıllık sıcaklık ortalamasının Istanbul'dan fazla olmasının nedeni nedir?
a)Yükseklik                                      b) Ekvatora yakın olması
c) Denize kıyısının olması               d) Ormanlık olması

Sosyal Bilgiler dersini çok seven  Zeynep bir Türkiye fiziki haritasını alarak incelemeye başlamıştır.Zeynep'in amacı merak ettiklerini bu haritada bulmaktadır.Buna göre Zeynep, Türkiye fiziki haritasında aşağıdakilerden hangisini bulmuş olamaz?
a)Dağları             b)Akarsuları      
c)Baraj ve gölleri            d)Maden yatakları

Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzun özel konumunun sonuçlarından birisi değildir?
a)Üç tarafının denizlerle çevrili olması
b)Önemli su yollarının üzerinde bulunması
c)Sanayi bakımından gelişmiş Avrupa ülkeleri ile zengin petrol yataklarına sahip Ortadoğu ülkeleri arasında köprü vazifesi görür.
d)36-42 Kuzey paralelleri arasında yer alır

Aşağıdaki yerlerin hangisinde nüfus yoğunluğu fazladır?
a) Antarktika      b)Asya'nın güneydoğusu        
c) Sibirya         d)Güney Amerikanın iç kesimleri

Dünya da nüfus artışının  nedenleri arasında aşağıdakilerden  hangisi yoktur?
a)Ölenlerin doğanlardan fazla olması                               
b) Savaşların azalması
c)Sağlık ve tıpta ilerlemeler                                      
d)Beslenme koşullarını iyileşmesi

Ülkemizin dış politikası aşağıdakilerden hangisine dayalı yapılmaktadır?
a)Yurtta barış, Dünyada barış                    
b)Ülkemizin topraklarını genişletmek
c)Başka ülkelerin su kaynaklarına sahip olmak                                 
d)Savaşları desteklemek

Orta Asya'da yaşayan Türkler, yabancı bir devletin esareti altına girmektense başka bir bölgeye göç etmeyi tercih etmişlerdir.
Bu durum Türklerde aşağıdakilerden hangisine önem verildiğinin kanıtıdır?
a)Sınırların genişletilmesine
b)Yerleşik yaşama
c)Bağımsızlık düşüncesine
d)Hukuk kurallarına

Karahanlılar ve Selçuklular, ticaret yolları üzerinde belli aralıklarla kervansaraylar yapmış ve kafilelerin bu mekânlarda ücretsiz olarak konaklamasını sağlamışlardır.
Bu uygulamanın temel amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
a)Ülkedeki ticari canlılığın artırılması
b)Göçebe yaşamın sona erdirilmesi
c)Ülke topraklarının korunması
d)Halkın devlete bağlılığının artması

Yapılan araştırmalar, Türklerin Islâm öncesi dönemdeki göçebe hayatlarında kullandıkları çadır şekillerinin, Islâm'ın kabulünden sonra yaptırılan cami ve kümbetlerin mimarisinde de kullanıldığını ortaya koymuştur. Bu bilgiye dayanarak,  aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
a) Egemenlik anlayışı değişmiştir
b)Göçebe yaşam sona ermiştir.
c)Hayvancılık en önemli geçim kaynağı olmayı sürdürmüştür.
d) Islâm öncesi dönemin etkileri sürmüştür.

Abbasiler döneminde Türklerle Araplar arasında yakınlaşma olmuştur. Abbasiler bunun üzerine Türklere hangi şehri kurmuşlardır?
a)Semarkent                b)Semarra                             c)Buhara                     d)Kaşgar

Selçuklular 1015 tarihinden itibaren Anadolu'ya akınlar düzenlemişlerdir.  Bunun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a)Ileride göç edecekleri yerleri tanımak
b)Anadolu'yu yerleşilir hale getirmek
c)Yeni otlaklar bulmak
d)Bizans'la ticareti geliştirmek

Halkın egemenliğine dayalı yönetim şekline ne denir?
a)Cumhuriyet        b)Monarşi
c)Teokrasi        d)Oligarşi

Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası hangisidir?
a)Veda Hutbesi        b)Magna Carta
c)Kanuniesasi        d)Hammurabi

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)