6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem Örnek Yazılı Sınav Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem  Örnek Yazılı Sınav Soruları

-TEST-

Nüfusun  yoğunluğunun nedenleri arasında aşağıdakilerin hangisinin bir etkisi yoktur?
a)Iklim                           b) Yeryüzü şekilleri                    c)Ekonomik etkinlikler            d)Orman varlığı

Dünya da nüfus artışının  nedenleri arasında aşağıdakilerden  hangisi yoktur?
a)Beslenme koşullarını iyileşmesi                                b) Savaşların azalması
c)Sağlık ve tıp ta ilerlemeler                                        d)Ölüm oranının doğum oranından fazla olması

Ülkemizin dış politikası aşağıdakilerden hangisine dayalı yapılmaktadır?
a)Yurtta barış,dünyada barış                                                         b)Ülkemizin topraklarını genişletmek
c)Başka ülkelerin doğal kaynaklarına sahip olmak                      d)Savaşları desteklemek

”Ülkemiz dışarıya 2006 yılında 75 milyar dolar civarında mal ve hizmet satmıştır.”
Bu bilgiye dayalı  olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a)75 Milyar dolarlı ithalat yapılmıştır                              b)75 milyar dolarlı ihracat yapılmıştır
c)75 Milyar dolarlı ticaret yapılmıştır                              d)75 Milyar dolarlık  üretim yapılmıştır

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin dünyada birinciliği göğüslediği alanlardan biri değildir?
a) tekstil             b) çay          c) fındık           d) incir

Aşağıdakilerden hangisini ihraç ettiğimiz ürünler arasında değildir?
a) fındık        b) pamuk        c) incir           d)bor

∆Bilinen ilk Türk Devletidir.
∆Orta Asya'da kurulmuştur.
∆Ordu'da onluk sistemi ilk kez uygulamışlardır.
Yukarıda söz edilen özellikler aşağıda verilen hangi devlete aittir?
a)Göktürkler    b)Uygurlar
c)Kutluklar        d)Hunlar

Hun Hükümdarı Mete'nin tahta çıktığı M.I. 209 tarihinin Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak kabul edilmesi,aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
a)Mete'nin başarılarına önem verildiğinin
b) Ordunun temellerinin Mete tarafından atıldığının
c) Çinlilere karşı başarılı olunduğunun
d) Türklerin mücadeleci özelliklerinin

Orhun Yazıtları hangi Türk topluluğu döneminde diktirilmiştir?
a)Hunlar            b)Göktürkler(Kök Türkler)            c)Uygurlar        d)Selçuklular

Çin Seddi hangi Türk topluluğunun akınlarına karşı yapılmıştır?
a)Sümerler          b)Osmanlılar                            c)Uygurlar                          d)Hunlar

Ülkemizde de düzenlenen Formula 1 organizasyonu kapsamındaki yarışlar hangi şehrimizde düzenlenmektedir?
a)Istanbul    b)Izmir    c)Ankara    d)Bursa

Nüfusun dünya üzerinde dağılışında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
a)Iklim koşulları         b)Bitki örtüsü  
c)Yeryüzü şekilleri              d)Ekonomik faaliyetler

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin dış ticaretinde ilk sırayı alan ülkelerden biri değildir?           
a)Almanya                b)ABD          
c)Ermenistan           d)Ingiltere

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki tarım sektörünün gelişmesini sağlayan faktörlerden biri değildir?
a)Elverişli iklim koşulları             
b)Verimli kıyı ovaları
c)Sulama olanakları               
d)Zengin yer altı kaynakları

I. Kazakistan     II. Tacikistan     III. Kırgızistan         IV. Azerbaycan
Yukarıda verilenlerden hangisi Türk Cumhuriyetlerinden biri değildir?
A) I                  B)II            C)III                    D)IV

Doğal afetler ve çevre sorunları gibi insanlığı etkileyen önemli olaylar karşısında bütün ülkelere büyük görevler düşmektedir. Bu gibi durumlar karşısında ülkelerin öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir?
A)Ulaşım olanaklarının geliştirilmesi.  
B)Ülkeler arası kültürel ilişkilerin geliştirilmesi.
C)Ülkeler arası işbirliğinin artırılması.  
D)Ülkeler arası ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi.

Türkiye'nin aşağıdaki komşu devletlerden hangisiyle siyasi ve ekonomik ilişkilerinin geliştiği söylenemez?
A) Ermenistan             B) Gürcistan         
C) Iran              D) Bulgaristan

Nitelikli elemanlar işini en iyi şekilde yapan ,işlerinin özelliklerini bilen,eğitim görmüş kişilerdir.
Aşağıdakilerden hangisi nitelikli elemanın ülke ekonomisi açısından yararları arasında gösterilemez?
A) Daha fazla enerji ve zaman harcanarak üretim sağlanır.
B) Teknolojik alanın yabancı ülkelere bağımlı olması önlenir.
C) Malzeme ve emekten tasarruf sağlanır.
D) Ulusal gelirin gereksiz yere harcanması önlenir.

Bir ülkenin ihracatında sanayi ürünleri en önemli paya sahip ise bu ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Ekonomik bakımından geri kalmış bir ülkedir. 
B) Sanayileşmiş ,gelişmiş bir ülkedir.
C)Tarım kesiminde çalışan nüfus fazladır.            
D) Nüfus artış hızının fazla olduğu bir ülkedir.

Doğal afetler ve çevre sorunları gibi insanlığı etkileyen önemli olaylar karşısında bütün ülkelere büyük görevler düşmektedir. Bu gibi durumlar karşısında ülkelerin öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir?
A)Ulaşım olanaklarının geliştirilmesi.  
B)Ülkeler arası kültürel ilişkilerin geliştirilmesi.
C)Ülkeler arası işbirliğinin artırılması. 
D)Ülkeler arası ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi.

Uluslar arası kültür sanat ve spor etkinliklerinin toplumlar arası ilişkilere sağladığı katkılar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?  
A)Ülkeler arası kültürel ilişkileri artırması.                         B)Uluslararası barışın güçlenmesine hizmet etmesi.
C)Ülkelerin birbirini daha yakından tanımasını sağlaması.
D)Ülkeler hakkındaki ön yargıları derinleştirmesi.

Türkiye'nin aşağıdaki komşu devletlerden hangisiyle siyasi ve ekonomik ilişkilerinin geliştiği söylenemez?
A) Ermenistan             B) Gürcistan         
C) Iran              D) Bulgaristan

I.Krom         II.Taşkömürü          III.Bor        IV.Petrol
Yukarıda verilenlerden hangisi Türkiye'nin ihraç ettiği madenler arasında yer alır?

A)I ve II               B) I ve III            
C) II ve III               D) III ve IV

Türkiye'nin dış ticaretinde ilk sırayı alan ülkeler genellikle Avrupa Birliği ülkeleridir.
Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri değildir?
A) Ingiltere              B) Fransa         
C) Almanya               D) Rusya

Türkiye'nin ithalat ve ihracatında ilk sırayı alan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya                      B)A B D                         C)Ingiltere                   D )Fransa

Hayvanların otlaklardaki ot örtüsünden yaralanarak beslenmesine mera hayvancılığı denir.Mera hayvancılığında hayvanın et ve süt verimi düşüktür.Buna göre verilen bölgelerden hangisinde mera hayvancılığı daha çok tercih edilir?
A)Iç Anadolu                    B)Marmara                   C)Doğu Anadolu           D)Ege

Her mevsimi yağışlı geçen bir bölgede aşağıdaki faaliyetlerden hangisi güçleşir?
A)Büyükbaş hayvancılık   B) Çay tarımı               C)Fındık tarımı              D) Pamuk tarımı

Aşağıdaki seçeneklerde verilen illerden hangisinde liman bulunmaz?
A) Aydın-Isparta       B)Iskenderun-Trabzon             C)Samsun-Mersin      D) Istanbul-Izmir                                    
Enerji tüketiminde ilk sırada yer alan enerji üretiminde ise son sırada yer alan bölge hangisidir?
A) Iç Anadolu               B) Marmara           
C) Akdeniz            D)Karadeniz

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus dağılışını etkilemez?
A)Yer şekilleri          B)Eğitim olanakları             C)Iklim                  D)Boylam

Aşağıdakilerden hangisi bir yerde nüfusun dağılışında belirleyici etken değildir?
A)    Iklim        B)  Tarım             
C)Yüzölçüm        D)  Yerşekilleri

Aşağıdaki kıtaların hangisinde iklimin olumsuz etkilerinden dolayı yerleşmeye rastlanmaz?
A)Asya        B)  Avustralya    
C)Avrupa        D)  Antarktika

Aşağıda gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerin özellikleri verilmiştir. Bunların hangisi yanlıştır?
A)Gelişmiş ülkelerde sanayi ve ticaret sektöründe çalışanların sayısı fazladır.
B)    Gelişmemiş ülkelerde nüfus artış oranı fazladır.
C)    Gelişmiş ülkelerde doğumlar sırasında anne ve bebek ölümleri fazladır.
D)    Gelişmemiş ülkelerde ekonomide tarım önemli bir yer tutmaktadır.

Aşağıdaki ürünlerden hangisini ihraç ederiz.
A)Cep telefonu             B) Fotokopi makinesi    C)Kahve                   D)  Turunçgiller

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye'nin ithalatında ve ihracatında ilk sırada yer alan ülkedir?
A)Almanya            B)  Ingiltere         
C)Fransa            D)  Italya

Hızlı nüfus artışı beraberinde bazı olumsuzlukları da getirmektedir.Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri  
değildir?
A)Konut sıkıntısı olur.    B)Işgücü sıkıntısı yaşanır.  C) Göçlere yol açar.     D) Tüketici nüfus artar.

“Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iştir.”Yukarıda, aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı verilmiştir?
A)    Öğretmenlik        B)Esnaflık              
C)  Meslek            D)  Hobi


Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)