6. Sınıf Sosyal Bilgiler Örnek Yazılı Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler  Örnek Yazılı Soruları


S.1 Kıtaların isimlerini yazınız  
S.2 okyanusların isimlerini yazınız
S.3 Ekvator, Paralel ve Meridyenleri harita üzerinde ok işaretiyle gösterip yazınız

S.4 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükler yazınız.     
* Akdeniz Ikliminin karakteristik bitki örtüsü..........dir.
* Yazının bulunuşu (MÖ 3500) Kavimler Göçü(375) ..........çağdır.
* Fransız Ihtilali (1789) günümüz tarihi (2006) .........çağdır.
* Iç Anadolu Bölgesinde............iklim görülür.
* Ilk parayı bulan uygarlık ...........dır.

S.5 Aşağıdaki cümlelerin başına doğru olanlarına “D”, yanlış olanların başına “Y” koyunuz.
* (     ) Eskimolar Kuzey Kutbuna yakın yerlerde yaşarlar.
* (     ) Diyarbakır'da Karadeniz Iklimi görülür.
* (     ) Türkiye Kuzey yarım kürededir.
* (     ) Haritalarda ölçek paydası küçüldükçe  yani ölçek büyüdükçe haritanın gösterdiği ayrıntı artmaktadır.
* (     ) Ekvator'a paralel olarak çizilen dairelere meridyen denir.

S.6 1453 hangi yüzyıla girmektedir?
A) 13                            B) 14                            C) 15                               D) 16

S.7 Aşağıdakilerden hangisi özellikle deniz ticaretinde gelişmiş olan bir uygarlıktır?
A) Lidyalılar                 B) Hititler                      C) Frigler                         D) Iyonlar

S.8 Aşağıdakilerden hangisi yerküreyi iki eşit parçaya bölen, kutuplara eşit uzaklıktaki dairedir?
A) Paralel                    B) Ekvator                    C) Meridyen                     D) Kıta

S.9 Aşağıdaki ölçeklerden hangisi ile yapılacak bir dünya haritası daha az ayrıntılı olacaktır?
A) 1/3 000 000             B) 1/6 000 000                       C) 1/10 000 000                 D) 1/20 000 0001.Nüfusun  yoğunluğunun nedenleri arasında aşağıdakilerin hangisinin bir etkisi yoktur?
a)Iklim                           b) Yeryüzü şekilleri                    c)Ekonomik etkinlikler               d)Orman varlığı
2.Aşağıdaki yerlerin hangisinde nüfus yoğunluğu fazladır?
a) Sibirya            b)Afrika kıtasının iç kesimleri          c)Hindistan            d)Güney Amerikanın iç kesimleri
3.Akdeniz Bölgesi,aşağıdaki enerji kaynaklarının hangisinden yararlanmada, diğer bölgelerimize göre daha iyi olanaklara sahiptir?
a)Güneş                                b)Jeotermal                           c) Petrol                                   d) Taş kömürü
4.Ülkemizde en çok orman alanlarının Karadeniz bölgesinde görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a)Halkın ormanları koruması                                     b)Sıcaklığın yıl boyu düşük olması
c)Bölgenin dağlık olması                                          d)Yıllık yağış miktarının düşük olması
5.Dünya da nüfus artışının  nedenleri arasında aşağıdakilerden  hangisi yoktur?
a)Beslenme koşullarını iyileşmesi                                b) Savaşların azalması
c)Sağlık ve tıp ta ilerlemeler                                        d)Ölenlerin doğanlardan fazla olması
6.Ülkemiz  aşağıdaki ürünlerden hangisini dışarıdan almaktadır(Ithal etmektedir)
a)Üzüm                    b)Buzdolabı                                  c)Portakal                                    d)Kahve
7.Ülkemizin dış politikası aşağıdakilerden hangisine dayalı yapılmaktadır?
a)Dünyada barış ,Yurt ta barış                     b)Ülkemizin topraklarını genişletmek
c)Başka ülkelerin doğal kaynaklarına sahip olmak                                  d)Savaşları desteklemek
8.Anadolu'nun çok eski çağlardan beri bir yerleşim merkezi olmasının nedenleri arasında  hangisi yoktur ?
a)Iklimi                         b)Ulaşımı                         c)Tarımı                        d) Taşkömürü ve linyittin yeterliliği
9.Aşağıdaki kilerden hangisi ekonomik etkinlikler içerisinde yer almaz
a)Tarım                          b)Turizm                            c)Nüfus                                     d) Sanayi
10.”Bir ülkede hizmet sektöründe çalışan insanlar diğer sektörlere göre fazla ise” aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a)Kişi başına düşen milli gelir fazladır                           b)Halk açlıkla karşı karşıyadır
c)Halk sağlık ve eğitimden yeteri kadar faydalanamaz                      d)Kişi başına düşen milli gelir çok azdır
11.”Abbasiler dönemimde Harizm'i Bağdat'a gelmiş “Dar.ül Hikme”adında bir araştırma merkezi kurmuştur”.Buna bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a)Abbasiler bilime önem vermişlerdir                              b)Abbasiler bilim adamlarını korumuşlardır
c)Bilim adamı yetiştirmeye önem vermişleridir              d)Abbasiler savaş sanatına önem vermişleridir
12.”Abbasiler Türk askerleri ve aileleri için Samarra şehrini kurmuşlardır”. Bununla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a)Abbasiler Türklere önem vermişlerdir                   b)Abbasiler şehirciliğe önem vermişleridir
c)Abbasiler misafirperveridirler                                d)Abbasiler yerleşik hayata önem vermişlerdir
13.”Kaşkarlı Mahmut kendisinin çizdiği dünya haritasında Türklerin yaşadığı bölgeler gösterilmiştir” Buna bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)Türkler'le ilgili bilgiler verilmiştir                                     b)Harita çiziminde bilgilidirler
c)Amerika kıtasını yeri belirtilmiştir                                     d)Haritada ırmaklar ve  denizler gösterilmiştir
14.Divan-ı Lügati't Türk Aşağıdakilerden hangisi tarafından yazılmıştır?
a)Yusuf Has Hacip                      b)Biruni                      c)Kaşkarlı Mahmut                    d)Sultan Mahmut
15. “Divan-ı Lügati't Türk Araplara Türkçe öğretmek amacı ile yazılmıştır” Bu eserle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)Türklerin yaşadığı yerler anlatılmıştır                        b)Türklere Arapça öğretilmek amaçlanmıştır
c)Türklerin yaşam biçimleri açıklanmıştır                    d) Türklerin kültürleri ile ilgili bilgiler verilmiştir
16.”Memleket tutmak için çok asker ve ordu,asker beslemek için mal ve servet, mal ve servet içinde halkın zenginliği,halkın zenginliği için de doğru kanunlar lazımdır” Kutatgu Bilig de yer alan bu paragrafla ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)Savaşın yararları         b)Adaletli kanunlar      c)Halkın zenginliğinin önemi            d)Askerin önemi

17.”Nizamiye Medreseleri Büyük Selçuklular tarafından açılmışlardır” Bu bilgiye bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)Bilime önem vermişlerdir                         b)Bu medreselerde bir çok bilim adamı yetişmiştir
c)Dünya bilim ve kültürüne katkıda bulunmuşlardır                  d ) Savaş tekniklerini geliştirmişlerdir
18.”Büyük Selçuklu Devletinde ülke eyaletlere bölünmüştür” Eyaletlerin yönetiminin başında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?
a)Tigin                            b)Melik                            c) Kağan                                     d)Hatun
19.”Selçuklular 1015 tarihinden itibaren Anadolu'ya akınlar düzenlemişlerdir”Bunun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a)Ileride göç edecekleri yerleri tanımak                         b)Anadolu'yu yerleşilir hale getirmek
c)Yeni otlaklar bulmak                                                   d)Bizans'la ticareti geliştirmek
20.Türkler Anadolu'ya yerleşmek amacıyla  aşağıdaki savaşlardan hangisini kazandıktan sonra gelmişlerdir?
a)Malazgirt                                      b)Dandanakan                      c)Talas                            d)Kurtuluş savaşı
21.Orta Asya Türk devletlerinde önemli kararların alındığı kurul aşağıdakilerden hangisidir?
a)Meclis                         b)Divan                                 c)Kurultay                                     d)Oturum
22.”Büyük Selçuklu devletine ait minyatür ve duvar çinilerinde Uygur duvar resimlerinin özellikleri bulunmaktadır
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a)Minyatür sanatı ilk defa Uygurlar tarafından bulunmuştur b)Uygur sanatı Islamiyet sonrası Türk sanatını etkilemiştir
c)Uygur duvar resimlerinde Çin etkisi görülmektedir d)Uygur minyatürlerinde Islami motifler yer almaktadır
23.Ülkemizin ithalatında ve ihracatında ilk sırada yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir
a)Somali                           b)Kıbrıs                            c)Suriye                          Almanya
24”.ÇinlilerHun idarecilerini birbirlerine düşürerek Asya Hun devletinin yıkılmasına neden oldular”.Bu bilgiye dayanarak Hun devletini yıkılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
a)Sınırların genişlemesi                                                  b)Ülke ekonomisinin bozulması   
c)Ülke yönetiminde bilgili kağanların bulunmaması                          d)Milli birlik ve beraberliğin bozulması
25.”Ülkemiz dışarıya 2006 yılında 75 milyar dolar civarında mal ve hizmet satmıştır”Bu bilgiye dayalı aşağıdakilerden hangisi söylenir
a)75 Milyar dolarlı ithalat yapılmıştır                              b)75 milyar dolarlı ihracat yapılmıştır
c)75 Milyar dolarlı ticaret yapılmıştır                              d)75 Milyar dolarlık  üretim yapılmıştır

 

A-1- 30° doğu meridyeninde bulunan A şeh¬rinde yerel saat 15.30' iken, 38° doğu me¬ridyeninde bulunan B şehrinde yerel saat kaçtır?
A) 14.58'              B) 20.02'                      C) 16.02'             D) 15.38'

2- 10 derece kuzey paraleli ile 10 derece güney pareleli arasındaki mesafe kaç km dir.

3-  Türkiye 36° - 42° kuzey paralelleri ile 26° - 45° doğu meridyenleri arasında yer alır


Buna göre, yukarıdaki numaralan¬dırılmış alanların hangisinde ülke¬mizin toprakları yer almaz?
A) I           B) II           C) III         D) IV
4-


Yandaki şekilde Dünya üzerinde işaretlenmiş bazı merkezler                 veril¬miştir. Bu merkezlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene¬mez?
A.    L merkezi Yengeç dönencesi üzerindedir.
B.    Dünya'nın dönüş hızı K merke¬zinde daha azdır.
C.    M merkezi Ekvator üzerinde yer almaktadır.
D.    N merkezi Güney Kutup dairesi üzerindedir

5- Istanbul'un fethi 1453 yılındadır.Bununla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden  hangisi doğrudur?
A)Ilkçağ kapanmış, Ortaçağ başlamıştır.      C)Ortaçağ kapanmış, Yeniçağ başlamıştır.
B)Ortaçağ kapanmış , Yakınçağ başlamıştır. D)Yeniçağ kapanmış , Yakınçağ başlamıştır.

7- A şehri ile B şehri arasındaki uzaklık  gerçekte 100 km dir.1/2 000 000  ölçekli bir haritada bu iki şehir arasındaki uzaklık kaç santimetredir?
A) 5 km                                B) 5 cm                 C) 10 cm                                D) 12 cm
8-Aşağıdaki ölçeklerden hangisi diğerlerine göre daha çok alan gösterir?
A)1/4.000.000          B)1/1.000.000            C)1/500.000          D)1/150.000
9-Aşağıdakilerden hangisi Batı  Anadolu'da Iyonlar tarafından kurulmuş ,aynı zamanda bağımsız birer devlet olan kentlerden biri değildir ?
A)Efes            B)Milet               C)Foça                  D)Side
10-Lidyalılar Kral Giges zamanında  başkent Sard'tan  başlayarak Mezopotamya  da  Sus şehrine kadar uzanan Kral Yolunu yaparak ticareti canlandırmışlardır.ticareti kolaylaştırmak için ilk kez altın parayı kullanan Lidyalılar takas yöntemine son vererek ticaret faaliyetlerini daha da geliştirmişlerdir. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
A)Paranın kullanılması ticaretin gelişmesini sağlamıştır.
B)Yeni buluşlar insanların ihtiyaçlarından doğmuştur.
C)Lidyalılar ticaretin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.
D)Ticaretle gelişmesi Lidyalıların askeri alanda güçlenmesini sağlamıştır.

B- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükler yazınız
1- 1201 tarihi  ... yüzyıla   aittir.
2-Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma ....Antlaşmasıdır ve Hititlerle Mısırlılar arasında yapılmıştır .
3-Rize ilimiz en fazla yağışı ...... mevsiminde alırken Ankara ilimiz en fazla  yağışı
.......mevsiminde almaktadır.
4-Yıl boyunca sıcaklık yüksektir ve bol yağış vardır.Insanlar ince elbiseler giyer ve Kahve,muz,kakao gibi ürünler üretilir yerleşmek için yüksek yerler seçilir. Bu iklim ......... iklim tipidir.
5-Ipek Yolu üzerinde Fırat nehri kıyısında ve mozaikleriyle ünlü ..... Kenti Gaziantep ilimizdedir.
C- Aşağıdaki tanımlamaların numaralarını ilgili oldukları kavramın yanına yazınız.
1-Tarih şeridindeki sıfır noktası                                         Bozkır ...
2-Haritalardaki küçültme oranı                                          Hattuşaş..
3-Hititlilerin başkenti                                                         Efes ..
4-Celcius Kütüphanesinin bulunduğu yer                          Milat..
5-Karasal iklimin bitki örtüsü                                            Ölçek..


Aşağıdaki boşluklara ilgili kelimeyi yazarak tamamlayınız.
Eski çağlarda Çin'de üretilen ipek, porselen ve çeşitli baharatlarla değerli taşların Batı'ya taşındığı yola ...........denir.
Bilinen ilk Türk devleti ........ dır.
Çinliler Türk akınlarını durdurmak amacıyla ........... inşa etmişlerdir.
Yerleşik yaşama geçen ilk Türk toplumu .......... dır.
Müslümanlarla Mekkeliler arasında yapılan ilk savaş .............. dır.
........... ilk Müslüman Türk devletidir.
Selçuklular ......... Savaşı'nda Gaznelileri yenerek tam bağımsız bir devlet haline gelmişlerdir.
Müslüman Türk bilginlerinden Yusuf Has Hacip devlet adamlarını eğitmek amacıyla saadet veren bilgi anlamına gelen ..........adlı eseri yazmıştır.
Alp Arslan'ın .........Savaşı'nı kazanması ile Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır.
........... Hindistan'a yaptığı 17 sefer sonucunda Hindistan'da Islamiyet'i yaymıştır.
B-Aşağıda verilen cümlelerin sonuna doğru ise “D” yanlış ise “Y” harfi koyunuz.
Islamiyet'ten önce Arap yarımadasındaki insanların büyük çoğunluğu putlara tapmakta idi. (..)
Peygamberimiz 622 yılında Mekke'den Medine'ye Hicret etmiştir. (..)
Emevilerin Arap milliyetçiliği yapması Türklerin Islamiyet'e girmelerini kolaylaştırmıştır. (....)
Hz. Muhammed'den sonra işbaşına gelen dört halife seçimle işbaşına gelmiştir. (..)
Dandanakan Savaşı ile Gazneli Devleti Selçukluları yenerek resmen kurulmuştur. (..)
Müslüman Türk devletlerinde cami, medrese, kervansaray, aşevi gibi sosyal kurumların giderleri vakıflardan elde edilen gelirlerle sağlanmıştır. (..)
Ilk Türkçe sözlük olarak kabul edilen Divan-ı Lügati't Türk Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. (..)
Türklerde ülke toprakları hükümdar ve ailesinin ortak malıdır anlayışı vardır.
Talas Savaşı ile Türkler gruplar halinde Islamiyet'i kabul etmeye başlamışlardır. (..)

C-Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bularak işaretleyiniz.
1.    Asya Türklerini ilk kez bir bayrak altında toplayan ve orduda onluk sistemi getiren yönetici, aşağıdakilerden hangisidir?
A.    Teoman Han        C)  Bumin Han
B.    Mete Han        D)  Istemi Han
2.    Büyük Selçuklu Devletinde şehzadeleri yetiştirmekle görevli devlet adamlarına ne ad verilirdi?
A.    Lala        C)  Beylerbeyi
B.    Subaşı        D)  Atabey
3.    Dört Halife döneminde halifeler seçimle belirlenirken, Emeviler döneminden itibaren halifelik babadan oğula geçmeye başlamıştır. Bu bilgilere göre, Emevilerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A.    Askeri güçleri azalmıştır.
B.    Yönetim anlayışını değiştirmişlerdir.
C.    Arap milliyetçiliği politikası izlemişlerdir.
D.    Devletin gelirlerini artırmaya çalışmışlardır.

4.    Yapılan araştırmalar, Türklerin IslAm öncesi dönemdeki göçebe hayatlarında kullandıkları çadır şekillerinin, IslAm'ın kabulünden sonra yaptırılan cami ve kümbetlerin mimarisinde de kullanıldığını ortaya koymuştur. Bu bilgiye dayanarak, Selçuklularla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A.    IslAm öncesi dönemin etkileri sürmüştür.
B.    Göçebe yaşam sona ermiştir.
C.    Hayvancılık en önemli geçim kaynağı olmayı sürdürmüştür.
D.    Egemenlik anlayışı değişmiştir.
5.    Selçuklular döneminde Nizamiye Medreseleri açılmış, hükümdarlar bu medreselerde dönemin en önemli bilginlerinin ders vermesini sağlanmışlardır. Bu girişim Selçuklularla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine önem verildiğinin göstergesidir?
A.    Halkın birlik ve beraberlik içinde bulunmasına
B.    Eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine
C.    Devletin gelir kaynaklarının korunmasına
D.    Eğitim çalışmalarının devlet tarafından kısıtlandığına

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)