Ipek Yolunda Türkler Ünitesi Konu Anlatımı

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

IPEK YOLUNDA TÜRKLER

Ipek Yolu:
Çin'den başlayıp Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Iran üzerinden Istanbul' kadar uzanan yola ipek yolu adını veriyoruz. Çin'den ipek ticareti yaygın olarak yapıldığı için yola bu ad verilmiştir.

Türk Adının Anlamı Ve Kökeni:

1-Ziya Gökalp'e göre; Töre kelimesinden gelir. Buna göre Türk: "Türeli=Nizamlı, geleneklerine bağlı" demektir.

2- Danimarkalı Bilgin WAMBERY'e göre Türemekten (Türük) gelir. Buna göre Türk demek TÜREMIŞ, ÇOÄžALMIŞ demektir.

3- Kaşgarlı Mahmut'un "Divan-ı Lügatıt Türk" adlı eserinde Türk demek "OLGUNLUK ÇAÄžI" demektir.

4- Genel olarak Türk demek, GÜÇLÜ, KUVVETLI manasında kabul edilir.

- Ilk Türklerin anayurdu Orta Asya'dır. Fakat zamanla çeşitli nedenlerle göç etmişlerdir. 

Göçlerin Sebepleri:

1- Nüfus artışı ve toprakların yetersiz kalışı, 

2- Olumsuz iklim şartları(Kuraklık, şiddetli kışlar)

3- Kendi aralarında ve diğer kavimlerle olan mücadeleler 

4- Salgın hastalıklar

5- Türklerin Cihan hakimiyeti düşüncesi. 

6- Çin'in baskı ve hileleri

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti)(Mö. 220-Ms.300)

- Kurulduğu tarih kesin olarak bilinmemektedir. Tarihte bilinen ILK TÜRK DEVLETI'dir.

-** Bilinen ilk hükümdarı TUMAN (Teoman)'dır. Teoman'dan sonra yerine oğlu METE HAN geçmiştir.

- Asya Hun devleti METE HAN zamanında en geniş sınırlarına ulaşmıştır. 

- Çinliler Türk akınlarına karşı koymak için ÇIN SEDDI'ni yaptılar. *ÇIN SEDDI; 2450 km uzunluğunda , 11 metre yüksekliğinde 7,5 m gerişliğinde kalınlığındadır.Yinede Türk akınlarına engel olamamıştır.

- **Mete orduda 10'luk sistemi uyguladı. Günümüzde orduların çoğu daha bu sistemi kullanmaktadır.

- Oğuz Kağan Destanını önemli destanlarıdır. Bu destandaki kişinin Mete olduğu sanılmaktadır.

- Tarihte ilk defa bütün Türkleri tek bayrak altında toplayan Türk Devleti Asya Hun devletidir.

- Büyük Hun Devleti VERASET SISTEMI ve ÇIN SIYASETI nedeniyle Doğu ve Batı Hun Devleti diye ikiye ayrıldı. Batı Hunları ARAL GÖLÜ civarına göç etmek zorunda kaldılar. Doğu Hunları ise Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrıldı. Ve daha sonra Çinliler tarafından ortadan kaldırıldı.


Kavimler Göçü:

- Hun Devleti yıkıldıktan sonra Çin baskısından kurtulmak için bazı Hun boyları Itil'in batısına geçerek Karadenizin kuzeyine göç ettiler. Bu göç sırasında önüne çıkan devletleri ya yönetimine aldılar yada onlarda ileri doğru kaçtı.

- Tarihte devletlerin bu yer değiştirmesine Kavimler Göçü denilmektedir.

- Göç eden bu Türkler Avrupa Hun Devletini Kurdular.. 


Kavimler göçünün sonuçları:

- Roma Iparatorluğunun çöküşü hızlandı.Imparatorluk 395'te ikiye ayrıldı.

- 476'da batı Roma Imparatorluğu yıkıldı. Toprakları üzerinde birçok devlet kuruldu.

-Avrupa'nın etnik çehresi değişti.Yeni topluluklar ortaya çıktı.

- Avrupa bir karışıklık dönemi yaşadı

-Günümüz Avrupa devletlerinin temelleri atıldı.

-Avrupada feodalite dönemi başlamıştır.

-Avrupa Türk kültürüyle tanıştı.Balkanlarda Türk devletleri kuruldu.

** Feodalite (Derebeylik): Zengin toprak sahibi olan kişilerin oluşturduğu sistemdir. Toprakta çalışan köylüler toprakla birlikte alınıp satılabilirdi.

AVRUPA HUN DEVLETI

- Kurucusu Balamir Han'dır.

- Anadolu'ya ilk Türk akınları bu dönemde olmuştur.

-Atilla döneminde Bizans vergiye bağlanmıştır.

-Batı Roma üzerine sefer yapılmış, fakat Papanın Hıristiyan dünyası adına Roma'yı kendilerine bağışlamalarını istemesi üzerine buranın alınmasından vazgeçilmiştir.

-Fransa üzerine düzenlenen Galya seferi Batı Roma'yı yalnız bırakmaya yöneliktir. 

GÖKTÜRKLER (Kök Türkler)

- Bumin Kağan 552'de Göktürk devletini kurdu. - Ötügen başkent olmuştur.

- **Türk adını kullanan ilk devlettir.

-Göktürk adı Göktürk yazıtlarında Kök-Türk şeklinde yazılmıştır.

- Bumin Kağanın ölümünden sonra iktidar mücadeleleri başladı.

- Çinliler bu mücadeleyi körükleyince Göktür kağanlığı iyice zayıfladı.ve siyasi birligi bozuldu.630 yılında yıkıldı.

II. Göktürk Devleti (Kök Türkler)

- Kutluk Han 681 den itibaren Göktürkleri yeniden bir araya getirerek 2. Göktürk Devleti kuruldu.Bu devlete bu nedenle Kutluk Devleti de denilmektedir

.-Bu devlet en parlak dönemini Bilge Kağan, Kültigin veVezir Tonyukuk zamanındadır.

-Devletin zayflaması üzerine Türk boylarından Basmıller, Karluklar ve Uygurlar isyan ederek 742 yılında yıkıldı.

-** Göktürklerden günümüzü kalan en önemli eser Orhun Yazıtlarıdır(Göktürk Kitabeleri). Bu kitabeler Bilge Kağan, Kültigin Kağan ile vezir Tonyukuk adına dikilmiştir.

-** Bunlar yazılı ilk Türk belgeleridir. Orhun alfabesi ile yazılmıştır.

-** Bu yazıtları Danimarkalı Wilhem Thomsen (Vilyım Tamsın) çözmüştür.

UYGUR DEVLETI:

- Karluk ve Basmiller'le birleşerek II. Göktürk Devletini yıkan UYGURLAR Orhun bölgesinde UYGUR DEVLETI'ni kurdular.(745) Kurucuları KUTLUK BILGE KÜL KAĞAN, merkezleri Ordubalık (Karabalsagun)'dur.
- Uygurlar Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur.
- Manihizm'e inandılar. Bu inanışta et yemek günah sayıldığı için vücut yapıları değişti. Ve savaşçı güçlerini kaybettiler.
-18 harfli Uygur Alfabesini hazırladılar.
- Cengiz Han'ın egemenliğine girmelerine rağmen medeniyette geliştiklerinden Moğollar'ı devlet teşkilatı, ticaret, bilim, sanat, alfabe gibi konularda etkilediler.
-Moğolların Türkleşmesinde önemli bir rol oynadılar. (Özbek ve Çağatay Türkleri)
-Ilk Müslüman Türk Devleti Karahanlılar'la savaştılar.(Sebep Uygurların Budizmi, Karahanlıların Islamiyeti yaymak istemeleri.)
-Tahta harflerden MATBAA'yı oluşturdular, pamuktan KAĞIT yaptılar.
- Kırgızlar tarafından 840 yılında yıkıldılar.

Türklerin Müslüman Olmaları:

- Araplarla Çinliler arasında yapılan Talas Savaşında Türkler Arapları desteklemişlerdir. Araplar savaşı kazanmıştır.

- Bu savaştan sonra Türkler Islamiyet'e geçmeye başladı.

-Ilk Müslüman olan Türkler, Karluk, Yağma ve Çiğil boylarıdır.

- Devlet olarak; Ilk Müslüman Türk devleti Karahanlılardır.

KARAHANLILAR 

-Uygurların yıkılması ile Karluklar, Çiğil ve Yağma Türkleri ile birleşerek Karahanlılar Devleti'ni kurdular (840). 

-** Ilk Müslüman Türk devletidir.

-Satuk Buğra Han, Islamiyeti kabul etti. Karahanlılar, 960 yılından itibaren Müslüman bir Türk devleti haline geldi. 

Karahanlılar, iç karışıklıklar sonunda doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Doğu Karahanlılar Karahitaylılar tarafından ortadan kaldırıldı (1211 ). Batı Karahanlılar ise Harzemşahlar tarafından yıkıldı (1212). 

**** Kaşgarlı Mahmut Divanı Lügati Türk adlı eseri yazmıştır. Amacı Türkçenin Arapçadan zengin bir dil olduğunu anlatmak ve Türkçeyi öğretmek için yazmıştır.

-**** Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig adlı eseri yazmıştır.Kutadgu Bilig Mutluluk Bilgisi anlamına gelir. Bu öğüt ve ahlak konusunda bilgiler verir. Insanların iyi olması için neler yapması gerektiğini anlatır.

GAZNELILER

- Alp Tigin Saman oğulları Devleti'nde hassa komı idi. Horasan'a vali olarak atandı. Bu görevden alınması üzerine Gazne'ye gitti. Yerli hanedanı devirerek bağımsız bir beylik kurdu. Başlangıçta Saman oğullarına bağlı olarak yaşadılar. Bu devletin yıkılmasından sonra bağımsız oldular.

- Ceyhun'a kadar uzanan topraklar, Gaznelilerin eline geçti. 

- Gaznelilerin en parlak dönemi Sultan Mahmut (Gazneli Mahmut) devridir. 

- Sultan Mesut, Büyük Selçuklularla Dandakan Savaşını yaptı ve yenildi. Bu savaştan sonra Selçuklular resmen kuruldu.

- Gazneliler savaşlarda filleri kullanıyordu. Buda karşı orduların dikkatini dağıtıyordu. 

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETI:

- Selçuk Bey kendine bağlı Oğuz boylarını toplayarak Cend şehrine yerleşti. Fakat bu dönemde Selçuklular devlet olarak kurulmadı.

- Çagrı ve Tuğrul kardeşler ülkenin başına geçtikten sonra, 1015 ten itibaren Anadolu'ya akınlar düzenlediler.

- Çağrı bey 1040 yılında Gaznelileri Dandanakan Savaşında yenince Büyük Selçuklu devleti resmen kuruldu.

- Tuğrul bey adına para bastırdı, hutbe okuttu. Bunlar bir kişinin sultan olması için yapardı.
- Malazgirt Savaşı (1071):

- Anadolu'ya akınlar düzenleyen Selçuklu hükümdarı Alparslan ile Bizans Imparatoru Romanos Diyagones (Romen Diyojen) arasında yapıldı. Selçuklular bu savaşı kazandı. 

- Malazgirt Savaşı'nın önemi:

1- Anadolu'nun kapısı Türklere açıldı.2- Anadolu'da Türk Devletleri Kurulmaya başladı.

** Nizamülmülk Selçukluların en ünlü veziridir. Çok iyi devlet adamıdır. Aynı zamanda dönemin üniversitesi sayılan Nizamiye Medreselerini kurdu. Ayrıca Siyasetname adlı eser yazmış. Bu eserde devlet işlerinin nasıl olması gerektiğini anlatmıştır.

- Büyük Selçuklular Karahitaylılar ile yapılan Katvan Savaşından sonra yıkılma sürecine girdi.(1141). Sulatn Sencer'in 1157 yılında ölmesi ile yıkıldı.

ESKI TÜRK TOPLUMUNDA GELENEK VE GÖRENEKLER:

- Ilk Türk devletlerinde bir çocuk kahramanlık göstermeden ad konmazdı.

- Ilk Türklerde ülke hanedan (sultan) ailesinin ortak malı sayılırdı.

- Ilk Türklerde hükümdarın eşine Hatun denirdi.

- ilk Türk Devletlerinde devlet işleri Kurultay (Toy ) adı verilen mecliste görüşülürdü.

- Ilk Türk devletlerinde ölüler Yuğdı verilen cenaze törenleri ile gömülürdü.

- Ölüler Kurgan denilen mezarlara gömülür, öldürdükleri düşman sayısı kadar mezarlarına Balbaldenilen taşlar dikerlerdi.

- Ilk Türklerde müzik önemli yer tutardı. Kopuz önemli müzik aletidir.

- Ilk Türk devletleri Şamanizm dini başta olmak üzere Manehizm, Islamiyet, Hıristiyanlık, Musevilik gibi dinlere inandılar. Daha sonra Islamiyet hızla yayıldı. Nedeni Islamiyet'in kendi inanışlarına yakın olması nedeniyle hızla yayıldı.

- Nevruz bahar bayramıdır. Selçuklulardan itibaren Osmanlılar ve günümüzde kutlanır. 21 mart baharın başlangıcı sayılır.

Ayrıca Bakınız

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları SBS Hazırlık Tüm Konular

Çizik Ölçek Yardımıyla Gerçek Uzaklığı Bulma

Fiziki Haritalarda Renklendirme Yöntemi

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları

Türklerin ilk yurdu ve Türk Göçleri Kavimler Göçü

Paraleller ve Meridyenler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar