5. Sınıf Sosyal Bilgiler 7. Ünite Bir Ülke, Bir Bayrak Soruları ve Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 7. Ünite Bir Ülke, Bir Bayrak Soruları ve Cevapları

Bir Ülke, Bir Bayrak Soruları

√ : işareti doğru cevap şıklarıdır

1. Aşağıdakilerden hangisi laiklikle bağdaşmaz?

A) Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmıştır.

B) Dinde zorlama olmaz.

C) Dinin kötüye kullanılamaz.

D) Herkes aynı dinin kurallarına uymak zorundadır.   √

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan öğelerden değildir?

A) Dil

B) Gelenek ve Görenek

C) Din   √

D) Sanat eserleri

 

 

3. Aşaıdakilerden hangisi türk milletini özelliklerinden değildir?

A) Çalışkanlık

B) Doğruluk

C) Adaletsizlik    √

D) Yardımseverlik

 

 

 

 

4. Osmanlı devleti I.Dünya Savaşında aşağıdaki cephelerin hangisinde savaşmamıştır?

A) Kafkas

B) Çanakkale

C) Trablusgarp   √

D) Irak

 

 

5. I. Adalet işlerini yürütür. II. Sağlık hizmetlerini yürütür. III. Ülkede huzur ve güvenliği sağlar. Verilen özeliklerden hangileri Adalet Bakanlığının görevlerinden değildir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) II ve III    √

 

 

6. Hangisi yazılı kurallardan değildir?

A) Ahlak kuralları

B) Yasalar

C) Anayasa

D) Caza Kanunu   √

 

 

7. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşundan bugüne kadar kaç defa anayasa yapılmıştır ?

A) 2

B) 3

C) 4    √

D) 5

 

 

8. Cumhurbaşkanı herhangi bir nedenle bulunmadığı zamanlarda yerine kim vekalet eder?

A) Başbakan

B) T.B.M.M Başkanı   √

C) Genelkurmay Başkanı

D) Anayasa Mahkemesi Başkanı

 

 

9. Bir toplumun sınrları belli bir toprak parçası üzerinde, bağımsız olarak kurduğu siyasi teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devlet   √

B) Millet

C) Anayasa

D) Şehir

 

 

10. Aşağıdakilerden hangsi yurdumuzu işgal eden devletlerden biri değildir?

A) Fransa

B) İngiltere

C) Almanya   √

D) İtalya

 

 

11. Yasalara uymayan ve toplum içinde huzuru bozan kişilerin çeşitli şekillerde cezalandırıl- ması gerekir. Bir kimsenin işlediği bir suçtan dolayı cezalandırılmasına aşağıdakilerden hangisi Karar verir?

A) Başbakan

B) . Mahkemeler    √

C) . Valiler

D) . Milletvekilleri

 

 

12. İlk Anayasamız kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

A) 1921

B) 1961

C) 1970

D) 1982   √

 

 

13. Halen geçerli olan anayasa hangi yıl kabul edilmiştir ?

A) 1961

B) 1924

C) 1982   √

D) 1981

 

 

14. T.B.M.M kaç miletvekilinden oluşur?

A) 450

B) 500

C) 550   √

D) 600

 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallardan biri değildir?

A) Anayasa

B) Yasalar

C) Tüzükler

D) Gelenekler   √

 

 

16. Ülkemizde toplum ilişkilerinin düzenli yürümesini sağlayan yasalar aşağıdakilerden hangisi tarafından çıkarılmaktadır?

A) Valiler

B) Belediye Başkanları

C) Başbakan

D) T.B.M.M.   √

 

 

17. Lozan Antlaşması ne zaman imzalandı?

A) 23 Nisan 1920

B) 29 Ekim 1923

C) 24 Temmuz 1923   √

D) 30 Ağustos 1923

 

 

18. Ülkemizde toplum ilişkilerinin düzenli yürümesini sağlayan yasalar aşağıdakilerden hangisi tarafından çıkarılmaktadır?

A) . Valiler

B) . Belediye Başkanı

C) Başbakan

D) . Türkiye Büyük Millet Meclisi    √

 

 

19. Yasama yetkisi kime aittir?

A) TBMM    √

B) Başbakan

C) İçişleri Bakanı

D) Valiler

 

 

20. Ülkede huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışan bakanlık hangisidir ?

A) T.C Dış İşleri Bakanlığı

B) T.C Adalet Bakanlığı

C) T.C İç İşleri Bakanlığı   √

D) T.C Milli Eğitim Bakanlığı

 

21. Aşağıdakilerden hangisi atama yolu ile göreve başlar?

A) Belediye Başkanı

B) Muhtar

C) Belediye Encümeni

D) Emniyet Müdürü   √

 

 

22. Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlık sembollerimizden biri değildir?

A) Bayrak

B) İstiklal Marşımız

C) Anayasamız

D) Geleneklerimiz   √

 

 

23. Yasalara uymayan ve toplum içinde huzuru bozan kişilerin çeşitli şekillerde cezalandırılması yapılır. Bir kimsenin işlediği suçtan dolayı cezalandırılmasını aşağıdakilerden hangisi verir?

A) Başbakan

B) Mahkemeler

C) Valiler

D) Milletvekilleri   √

 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi Atayürk İlkelerinden değildir?

A) Milliyetçilik

B) Irkçılık   √

C) Halkçılık

D) Cumhuriyetçilik

 

 

25. Mahkemede yapılan yargılamaların anayasa ve yasalara uygun olup olmadığını denetleyen kurum hangisidir ?

A) Danıştay

B) Yargıtay   √

C) Adliye

D) Savcılar ve hakimler kurulu

 

 

26. Aşağıdaki iklim türleri ve bitki örtüleri eşleştirilmiştir.Hangi eşleme yanlıştır?

A) Akdeniz İklimi-Maki

B) Karadeniz İklimi-Gür ve Sık ormanlar

C) Akdeniz İklimi-Stepler   √

D) Karasal İklimi-Bozkır

 

 

27. Türkiye'nin en büyük gölü hangi bölgemizdedir?

A) Ege

B) Akdeniz

C) Marmara

D) Doğu Anadolu   √

 

 

28. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinden değildir ?

A) Kızılay

B) Lösev

C) Türk Kalp Vakfı

D) Belediye    √

 

 

29. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Mustafa Kemal   √

B) Kenan Evren

C) Celal Bayar

D) Turgut Özal

 

 

30. Hükümet başkanlığını yürüten devlet görevlisi hangisidir ?

A) Bakan

B) Cumhurbaşkanı

C) Başbakan   √

D) İç İşleri Bakanı

 

 

31. Hükümet başkanlığını yürüten devlet görevlisi hangisidir ?

A) Bakan

B) Cumhurbaşkanı

C) Başbakan   √

D) İç İşleri Bakanı

 

 

32. Yazılı kurallarla ilgili cerilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Devlet yazılı kuralları denetler

B) Kurallarauymayanın cezası kanunlarla belirtilmiştir

C) Kanunlar yazılı kurallardandır

D) Kurallarauymayanlar halk tarafından cezalandırılır   √

 

 

33. Atatürk'ün "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir."sözü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru açıklanmıştır?

A) Egemenliğin millete ait olması için bazı şartlar vardır

B) Ulusal egemenlik milletindir  √

C) Millet her zaman devleti yönetemez

D) Devlet yönetilirken bazen milletin fikri alınır

 

 

34. aşağıdakilerden hangisi devletin yürütme organında bulunmaz?

A) Cumhurbaşkanı

B) Belediye başkanı   √

C) Valilik

D) Kaymakamlık

 

 

 

35. Devletin temel niteliklerinitarif eden ve vatandaşların hak ve özgürlüklerini belirten yasa aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vatandaşlık yasası

B) İş yasası

C) Anayasa   √

D) Milli Eğitim Temel Yasası

 

 

36. Toplum hayatında dağişmeler ve gereksinimlerin farklılaşması sonucunda değişmeyen kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahlak kuralları

B) Gelenekler

C) Yasalar   √

D) Görgü kuralları

 

 

37. Vatandaşlar özgürdür.Yasalar önünde eşittir.Yöneticiler seçimle belirlenir.Herkesin seçme ve seçilme hakkı vardır.Bireyler düşüncelerini özgürce ifade eder. Yukarıda anlatılanlara göre bu toplumun özellikleri için aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?

A) Demokratik toplum  √

B) Tutucu toplum

C) Huzurlu toplum

D) Zengin toplum

 

 

38. Aşağıdakilerden hangisi insanlar arası ilişkileri düzenleyip kolaylaştıran değerlerden değildir?

A) Yasalar

B) Bilimsel kurumlar   √

C) Görenekler

D) Ahlak kuralları

 

 

39. Ülkemizde çeşitli bakanlıklar bulunmaktadır. Bunlardan hangisi ülkemizin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerini düzenler?

A) İç İşleri Bakanlığı

B) Sağlık Bakanlığı

C) Adalet Bakanlığı

D) Dış İşleri Bakanlığı   √

 

 

40. Devlete karşı sorumlulukları olan ve devletin sağladığı haklardan yararlanan bireylere..............denir. Yukarıdaki cümleyi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tamamlayabiliriz?

A) Mükellef

B) Memur

C) Vali

D) Vatandaş   √

 

Ortaokul, 5.Sınıf,  5.Sınıf Sosyal Bilgiler,  7.Ünite, Bir Ülke Bir Bayrak  "Bir Ülke, Bir Bayrak" Ünitesi Konu Anlatımları,Testler ve Cevap Anahtarları