Türk Minyatür Sanatı

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Osmanlı Devletinde Sanat ve Mimari Eserler

Türk Minyatür Sanatı

Batı dillerinde bir nesnenin küçük boyutlardaki örneğini belirten Minyatür sözcüğü zamanla kitap resmi için kullanılan bir terim halini almıştır. Eski Türk kaynakları kitap resmi için Nakış Tasvir; minyatur ressamı için de Nakkaş Musavvar gibi sözcüklere yer verirler. Kitap resmi sanatı için çok yaygın olarak Minyatür kullanılmakta olduğu için biz de bu sözcüğe yer veriyoruz.

8. ve 9. yüzyıla ait olan ve Turfan bölgesinde Hoço Bezeklik Sorçug gibi Uygur merkezlerinden günümüze gelmiş Türk resim sanatının örnekleri arasında duvar resmi ve figürlü işlemelerin yanında minyaturler de bulunmaktadır. Türklerin Islamiyet'i kabul etmelerinden önceki devreye ait yazmalarda ki minyaturler Uygur prens ve prensesleri ile Mani ve Uygur rahiplerini canlandırırlar. Çeşitli kültür ve dinlerin etkili olduğu bir ortamda yapılan bu minyaturlerin üslupları çok zengindir ve farklılıklar gösterir. Türk minyatur sanatının 13. yüzyıla kadar olan gelişimini gösteren daha sonraki örnekler ne yazık ki kaybolup gitmiştir.


Bir aşk hikayesi olan Varka ve Gülşah 13. yüzyıl Selçuklu dönemi resim sanatının en güzel örneklerindendir. Yazma Hoy'dan gelmiş ve Konya'ya yerleşmiş bir aileden olan Abdül Mümin tarafından resimlendirilmiştir. Varka ve Gülşah minyaturlerindeki Türk tiplerini temsil eden figürler Büyük Selçuklu Imparatorluğu dönemi çini ve seramiklerindeki figürlerle büyük benzerlikler gösterir. Ilk minyaturde içinde çeşitli dükkanların bulunduğu bir çarşı ile adeta öykünün geçtiği ortamın bir takdimi yapılmaktadır. Gülşah'ın çadırında üzüntüden bayılmasını ve Varka'ya kavuşmasını gösteren yalın sahnelerin figürlerden arta kalan boşluklarını ise dekoratif bitki ve hayvan motifleri doldurmaktadır. Iki atlının dövüşünün yer aldığı sahnede de zemin arabesklerle tamamen doldurulmuştur. Zeminin bu biçimde süslenmesini Büyük Selçuklu dönemi minyaturlerinin çoğunda buluruz. Bu ağır süslemelere karşın ince uzun dikdörtgenler oluşturan kompozisyonlar oldukça yalındır.

Selçuklu döneminden günümüze gelmiş bir başka eser ise 1271'de Aksaray'da yazılarak Sivaslı Nasreddin tarafından Selçuklu Sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev'e sunulan bir Astroloji Kitabı'dır (Paris bib. Nat. P.174). Doğu'dan alınan motiflerin yanında minyaturlerdeki güçlü konturlar ve hafif gölgelendirme sanatçısının Bizans minyaturlerini tanımış olduğunu göstermektedir.

Osmanlı minyatur sanatına geçmeden önce araştırıcıların Türklerin eski yurtları Orta Asya'da Türkistan'da yapılmış olduğunda birleştikleri ve Mehmet Siyah Kalem diye adlandırılan resimlerden söz etmek gerekir. Topkapı Sarayı'ndaki bu resimler içinde sultanın portresi bulunduğu için Fatih Albümü diye adlandırılan derlemede yer almaktadır. Çeşitli çevre ve dönemlerden gelen eserlerin arasında yer alan bu resimlerdeki figürler belli bir hacim değerine sahiptir. Koyu ve az sayıda renk kullanılarak yapılmış olan resimlerin bir kısmının rulo parçaları olduğu anlaşılmıştır. Resimlerin bazıları ipek bazıları da kaba Çin kağıdına yapılmıştır. Bilim adamlarının şamanizm dünyasını yansıttığı konusunda görüş birliğinde oldukları bu resimlerde kuvvetli bir Çin sanatı etkisi egemendir.

Anadolu beylikleri arasından çıkarak devletlerini üç kıta üzerinde genişleten ve büyük bir imparatorluk haline getirmeyi başaran Osmanlıların kuruluş dönemine ait kitap sanatını yalnız bazı yazılı kaynaklardan öğreniyoruz. Çünkü bu dönemin minyaturlü yazmalarından örnekler günümüze kadar gelmemiştir. Son yıllardaki araştırmalar Fatih Sultan Mehmed döneminde yapılmış birçok minyaturlü eseri gün ışığına çıkarmıştır. Bunlardan biri olan ve 1455'te Edirne'de gerçekleştirilen Dilsuzname: Gül ve Bülbül (Oxford Bodlein Lib.) adlı edebi eser Türkmen minyaturlerinin etkisini göstermektedir. Hatifi'nin mimari çizimlerdeki perspektif denemeleri ve Fatih döneminde Batı'dan alınan etkileri yansıtan Hüsrev-işirin minyaturleriyle (N.Y. Metropolitan Museum of Art 6927) Katibi Külliyatı ve Venedik San Marco Kütüphanesi'ndeki Iskendername Minyatürleri de Türkmen okulu etkilerini güçlü biçimde ortaya koyarlar. Bu eserler dönemin giyim müzik aletleri ve eğlence hayatı gibi bazı özelliklerini de yansıtırlar.

1465'te Amasya'da hazırlanmış olan tıp kitabı Cerrahiye-i Hakaniye (Paris Bib. Nat. T.693) daha başka bir anlayışı taşra üslubunu sunar. Bu minyaturlerin en genel özellikleri çeşitli cerrahi müdahaleleri çizgisel bir üslupla açık seçik ve yalın bir biçimde açıklıyor olmalarıdır.

Eyalet sanat merkezlerindeki gelişmenin yanı sıra imparatorluğun başkenti Istanbul'da yoğun faaliyetlere sahne olmaktaydı. Fatih Sultan Mehmed Italya'dan aralarında Gentile Bellini'ninde bulunduğu sanatçılar getirtmişti. Geniş görüşlü askeri deha bilim ve sanata da büyük bir ilgi duymaktaydı. Bellini'ye yağlıboya portresini Constanza da Ferrara'ya da üzerinde büstü ve atlı portresi bulunan madalyonları yaptırdı. Bu sanatçıların Istanbul sarayında yaptıkları eserlerin çoğu ortadan kalkmıştır. Ama onların öğrencileri olan Türk nakkaşlarının eserlerini tanıyoruz. Batı resim sanatını Istanbul atölyelerine tanıtan bu sanatçıların arkalarında bıraktıkları etki Doğu geleneği ile birlikte erken Osmanlı dönemi minyatur sanatı üslubunu oluşturan ilk adım olmuştur.

Türk portreciliğinin doğmasında hiç kuşku yok ki bu faaliyetlerin etkisi olmuştur. Osmanlı portre ressamlığının ilk ürününü Fatih Portresi ile Sinan Bey vermiştir. Fatih Sultan Mehmed bu eserde bağdaş kurmuş oturur vaziyette resmiyetten uzak ve samimi bir haldedir. Fatih'in duyarlı kişiliğini başarı ile yansıtan portrede Padişah gözleri uzaklara dalmış elinde tuttuğu gülü koklarken resimlenmiştir. Gerek yüzdeki hafif gölgelendirme gerek kaftanın yakasının işlenişi Doğu ve Batı üsluplarının Türk sanatçıların elinde nasıl yeni bir senteze ulaştığını ortaya koymaktadır.

Doğu'da özellikle Iran'la hem savaş hem barış sırasındaki sürekli ve yoğun ilişkiler sanat alanında Türkler için önemli bir esin ve etki kaynağı olmuştur. Doğu'nun edebi eserleri çoğaltılmış ve resimlenerek yazma halinde günümüze gelmiştir. Saray resssamlarına ödenen ücreti ortaya koyan Ehl-i hiref defterleri aynı zamanda atölyelerdeki yabancıların arasında Iranlıların büyük bir çoğunlukta olduğunu da göstermektedir. Bursalı Uzun Firdevsi'nin Süleymannamesi'ndeki takdim minyaturü dönemin iyi bir örneğidir.

Kanuni Sultan Süleyman dönemi Osmanlı minyatur sanatında pek çok yeniliğin denendiği bir dönemdir. Bu yenilikler arasında tarihi olayları saptama anlayışının şehnamecilik adıyla resmi bir görev halini alması da vardır. Bu anlayış içinde tarihi olaylar yazma olarak kayda geçirilirken bir yandan da resimleniyordu. Imparatorluğun doğu ve batısındaki savaşlar fetihler ve seferler tahta geçişler yabancı elçilerin kabulü bayram kutlamaları gibi önemli olayların yanı sıra bazen sultanın yalnızca tek bir seferi de ele alınabiliyordu. Kanuni döneminde Nevai Hamsesi Nevai Divanı Tuhfet-el Ahrar gibi edebi eserlerin yanında tarihi minyaturler de aynı derecede önemlidir.

Bu tür eserlerin en önemlilerinden birisi de Arifi'nin Süleymanname'sidir. Eser 1543 Macaristan kuşatmasını Nice'in fethini ve deniz seferlerini konu almaktadır. Barbaros Hayreddin Paşa idaresindeki Osmanlı donanması 1543 baharında Kanuni Sultan Süleyman'dan yardım isteyen I. François'yı desteklemek üzere Akdeniz'e açılmıştır. Barbaros Italya'nın birkaç limanına uğradıktan sonra Marsilya'ya ulaşmış Fransız donanmasıyla buluşmuş ve V. Karl'in (şarlken) müttefiki olan Savois dükasından Nice'i almıştır. Türk donanması bundan sonra kışlamak üzere Toulon limanına gitmiş Genova'da esir bulunan Turgut Reis'i limana dayanıp köyleri yakmakla tehdit ederek kurtarmıştır. Bu deniz seferi sırasında donanmanın gittiği bütün limanlar Süleymanname'de önemli özellikleri ile resimlenmiştir.

Tarih-i Sultan Bayezid ise II. Bayezid döneminin deniz seferlerini anlatır. Bu resimlerde limana gelen gemiciler bölgenin özelliklerini ve yapılarını hemen algılamaları amaçlanmıştır. Bu eserde gemilerin savaşlar sırasında birbirlerine göre duruşları ile hareket biçimleri de oldukça gerçekçi ve renkli bir biçimde verilmiştir.

Bu eserler Matrakçı Nasuh tarafından yazılan ve resimlenen Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn adlı kitapta ilk kez ortaya konan yeni bir eğilimin devamcılarıdır. Matrakçı bu yazmada Kanuni'nin Irak seferi sırasında Osmanlı ordusunun konakladığı yerleri anlatır. Matrak oyununun mucidi sayılan Nasuh'un bu minyaturleri figürsüz topografik birer manzara niteliği taşır. Sanatçının Portekiz portulan çizimlerinden önemli özelliklerin ilk bakışta kavranabildiği deniz kıyı haritalarından esinlendiği tahmin edilmektedir. Eskişehir Diyarbakır Tebriz gibi örneklere bakıldığında öteki menzillerde olduğu gibi bu kentlerin de en önemli topografik özellikleri ve yapılarıyla ele alındığı görülür. Bu kitaptaki resimlerin içinde yeni anlayış doğrultusunda titiz bir gözlem sonucu yapıldığı belli olan Istanbul ayrı bir önem taşımaktadır. Bu örnek bir Türk sanatçısı tarafından tasvir edilmiş en eski Istanbul resmidir. Resim derinlemesine incelendiğinde sanatçının önemli özellikleri ne kadar ustalıkla seçebildiğine ve bunları yalın dolambaçsız bir biçimde yansıtabildiğine hayran olmamak elde değildir.

Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatının son döneminde hazırlanmış olan Süleymanname bu padişah zamanında başlatılan şehnamecilik'in bir ürünüdür. Eser Firdevsi'nin şehnamesi fikrinden hareket edildiği için Farsça ve mesnevi tarzında yazılmıştır. Başlangıçtan itibaren Osmanlı hükümdarlarının saltanatlarını ele alan beş ciltlik bir dizinin sonuncusu olan yazma Arifi tarafından kaleme alınmıştır. Eser bu dönem minyaturlerinin çoğunda olduğu gibi yalın bir düzenleme sunar. Ancak minyaturlerin yüzeyleri çoğu zaman ana konuyu izlemeyi güçleştiren süslemeci motiflerle doldurulmuştur. Ama bu özellik tarihi olayların minyaturlerle yansıtılması konusundaki titiz yaklaşımın gelişmesiyle giderek eriyecektir. Tarihi olayları gerçekçi bir tavırla saptama anlayışı ise artık Türk minyatur sanatının değişmez bir özelliği olarak gelenek haline gelecektir.

Bu eserde Topkapı Sarayı'nı gösteren minyaturler önemli özellikleri ve genel görüntüsüyle sarayın bu dönemdeki durumunu yansıtan birer belge değerindedir. şematik bir biçimde ele alınmış olan sarayın ikinci avlusundaki revaklar sol tarafta da kubbe altı görülmektedir. Kubbe altını gösteren minyaturde katipler öteki görevliler ve toplantı halindeki vezirler yerli yerinde sıralanmış oturmaktadırlar. Kubbealtı revağının altında köşede maaş olarak dağıtılacak altın ve gümüşler tartılmakta keselere konup mangalda eritilen balmumu ile mühürlenmektedir. Öte yandan minyature bakanların olayların bütününü anlayabilmesi için binalar açık bir kesit halinde gösterilmiştir. Kanuni'yi avlanırken gösteren sahne ise figürlerin basit sıralanmasından oluşan yalın kompozisyon şemasına iyi bir örnektir. Sultan'ın Topkapı Sarayı ikinci avlusunda tahta çıkma töreni de yalın düzenleme şemasına bir örnektir. Bu kompozisyonda yeni sultana bağlılıklarını sunacaklar yarımay biçiminde çizilmişlerdir. Belgesel değere sahip bir başka sahne ise devşirmelerin toplanmasını yansıtır. Bu kompozisyonda olayın bütün ayrıntıları tam olarak ele alınmış eser böylelikle resimli bir belge niteliği kazanmıştır.

Kanuni döneminde başlayan tarihi konuların işlenmesi ve şehnamecilik'e bağlanıp devletin resmi tarihini belgeleme niteliği alması klasik döneminde Türk minyaturüne ana karakterini kazandıracak Islam ülkelerinde gelişen minyatur sanatı içinde ötekilerden ayrılan bir okul oluşturacaktır.

Kanuni döneminde yapılan bu konudaki denemeler II. Selim ve III. Murad zamanında meyvelerini vermiştir. 16. yüzyılın ikinci yarısında parlak renkli süslemeler sadeleştirilerek figürlerin adeta soluk alması sağlanmış Türk minyatur üslubu klasik bir yetkinliğe ulaştırılmıştır. Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi tarihi konulu minyaturler Osmanlı ordusunun seferlerini padişahın tahta çıkışını saray içinde ve dışında düzenlenen gösteri ve şenlikler gibi olayları da konu alıyordu. Örneğin Kanuni'nin son yıllarında 1558'de yazımına başlanan Sefer-i Zigetvar adlı eserde Zigetvar seferi ve II. Selim'in tahta çıkışını izleyen yıllar konu edilmiştir. Sultan IŞ. Selim'i tahtında oturmuş önünde iki büklüm eğilmiş Avusturya elçisini huzuruna kabul ederken gösteren resim eserdeki ilginç minyaturlerden biridir.

Süleymanname ya da Zafername (Dublin Chester Beatty Lib. 413) adlı eserde ise Kanuni Süleyman'ın son yıllarındaki önemli olaylar Zigetvar seferi ve Sultan'ın ölümü anlatılmıştır. Süleymanname'de yer alan bir minyaturde Zigetvar kalesinin havadan görünüşü başarılı bir harita resim üslubuyla seyirciye sunulmakta böylece savaş alanı hakkında bir fikir verilmekteydi. Bilindiği gibi kuşatma sırasında daha kale alınmadan Kanuni ölmüştü. Cenazenin kaldırılışını gösteren sahne sade ama etkileyici bir anlatımla sunulmuştur. Dönemin önemli olaylarından biri sayılan Süleymaniye Camii'nin tamamlanması da aynı eserde yine tarihi bir belge olarak yer almaktadır.

Tarihi konulu yazmalardan biri de Kanuni'den sonra tahta geçen oğlu II. Selim'in saltanat yıllarının anlatıldığı şehname-i Selim Han'dır. Bu eserde babasının ölümü üzerine Belgrad'a giden IŞ. Selim'in Otağ-ı Hümayûn'da tahta çıkışı da tasvir edilmiştir. Aynı eserin karışlıklı iki sayfasında ise karada ve denizde sürdürülen Navarin savaşı bir başka sayfada da Tunus'un zaptı gibi belgesel değer taşıyan konular ele alınmıştır. Edirne Selimiye Camii'nin tasviri ve padişahı Topkapı Sarayı'nda kendisine paha biçilmez hediyeler sunan Safavi elçisini kabul ederken gösteren minyaturler bu yazmada yer alan başarılı örneklerdir.

Klasik üslup sanatsever bir padişah olan III. Murad zamanında en yüksek düzeye ulaşmıştır. Bu dönemin minyatur sanatı bakımından en önemli ve en zengin yapıtı Surname'dir. Eser III. Murad'ın oğlu şehzade Mehmed'in 52 gün 52 gece süren sünnet düğünü eğlencelerini konu almaktadır. Sünnet şenlikleri o günkü adıyla Atmeydanı'nda (Sultanahmet meydanı) yapılmış padişah ve şehzadesi gösterileri Ibrahim Paşa Sarayı'nın meydana bakan cephesindeki şahnişin'den izlemişlerdi. Yabancı konuk ve elçilerle saraylılar için de Ibrahim Paşa Sarayı'nın bitişiğine bir tribün yapılmıştı. şenliğe cambaz hokkabaz perendebaz gibi marifet ehlinin yanı sıra Istanbul'un bütün esnaf loncaları da katılıp hünerlerini göstermişlerdi. Nakkaş Osman şenlik olayını akış sırasına bağlı olarak sahnelere bölmüş meydan ve sarayı bir çerçeve halinde tekrarlayarak gösterileri bir film şeridi gibi gözümüzün önüne sermiştir. Bu bakından Surname sanat ve kültür tarihimiz için çok önemli bir belgesel kaynaktır.


III. Murad döneminin en önemli yazmalarından biri de iki cilt halinde minyaturlü olarak hazırlanan Hünername'dir. 1584'te tamamlanan birinci ciltle kronolojik bir sırayla Selçuklu ve Osmanlı sultanlarının tahta çıkışları ile her birinin saltanat yıllarında geçen önemli olaylar anlatılarak resimlenmiştir. Dört yıl sonra tamamlanan ikinci ciltte ise yalnızca Kanuni Süleyman dönemi ele alınmıştır. Bu ciltte Sultan'ın özel hayatı ile ilgili sahnelerin yanı sıra tarihi konulara ve dönemin askeri başarılarına da geniş yer
verilmiştir. Mohaç savaşını konu alan minyatur bu başarılara güzel bir örnektir.

Nakkaş Osman ve ekibinin gerçekleştirdiği önemli bir eser de şehinşahname'dir. 1581 tarihli birinci cildi bugün Istanbul Üniversitesi Kitaplığı'nda ikinci cildi Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan yazma III. Murad devrini konu almaktadır. Birinci ciltte karışlıklı iki sayfada yer alan ve sarayda bir bayram sabahını gösteren minyatur bayramlaşma geleneğini yansıtması bakımından dikkat çekiçidir. Aynı ciltte III. Murad'ın sarayın harem bölümüne yaptırdığı köşkü gösteren bir minyatur de yer almaktadır. Günümüze gelmiş olan bu köık Topkapı Sarayı'nın en görkemli yapılarından biri sayılmaktadır. Yine birinci ciltteki bir başka minyaturde ise o dönemde Galatasaray'da yaptırılmış olan Rasathane ve burada yürütülen bilimsel çalışmalar gösterilmiştir. Ikinci ciltte Osmanlı ordusunun sefere çıkışının konuya yaraşır bir görkemle tasvir edilişine tanık olunur. Uyandırılmak istenen kitle etkisi askerlerin sık saflar halinde ve başarılı bir biçimde düzenlenişiyle sağlanmıştır.

1584'te tamamlanan Nusretname adlı eser ise Lala Mustafa Paşa'nın 1579 yılında çıktığı Azerbaycan seferini konu alır. Kitabın başında yer alan minyaturde serdarın sefere çıkmadan önce padişahı ziyareti tasvir edilmiştir. Daha sonraki sayfalarda Paşa'nın sefer arifesinde yeniçeri ağalarına verdiği ziyafet anlatılmaktadır.

Türk portre sanatının temelleri Fatih Sultan Mehmed zamanında atılmıştı. Nigari diye tanınan Haydar Reis en ünlü portre ustalarından biridir. Barbaros Hayreddin'i gül koklarken gösteren portresi sanatçının portre alanındaki gücünün bir kanıtıdır. Günümüze pek az eseri kalmış olan Nigari'nin bir başka portre çalışmasında ise Sultan II. Selim hedefe ok atarken gösterilmiştir. Bu dönemde kaleme alınan Silsilename ve şemailname gibi biyografi kitapları portre sanatının yeniden canlanmasını sağlamıştır. Bu tür eserlerden biri olan Zübdet üt Tevarih'te (TIEM 1973) Hazreti Muhammed'den başlayarak dönemin sultanına kadar gelen önemli kişilerin hayat hikayeleri verilmiştir. Bu tür minyaturlerde tarihi üslup ile dini üslup birleştirilmiştir. Böylece taze bir üslup birleşimine tanık olunur. Peygamberlerin hayatını ve dini olayları konu alan altı ciltlik Siyer-i Nebi'de de bu üslubun yetkin örnekleri karşımıza çıkar.Elinde ferman tutan Cebrail'in Adem ve ıit peygambere cennet elbisesi giydirişi sahnesi ilginç örneklerden biridir. Bir başka sayfada ise Hazreti Muhammed'in Cebrail'in öğrettiği şekilde karısı Hatice ve yeğeni Ali'ye namaz kıldırışı tasvir edilmiştir. Bu minyaturlerde yeni bir anlatım üslubunun başarılı örnekleri görülmektedir.

Büyük sanat koruyucuları olan III. Murad ve oğlu III. Mehmed döneminde tarihi konulu minyatur yapımının yanı sıra edebi eserlerin resimlenmesine de devam edilmiştir. Bu edebi eserlerin başında yüzyıllar boyunca sayısız kopyaları yapılan ve resimlenen Firdevsi'nin şehnamesi gelir. Burada yer alan minyaturlerin birinde alışılmadık bir sahneye tanık olunur. Bu sahnede Osmanlı çiçek zevkinin etkisiyle ellerinde demet demet çiçeklerle ava katılan bir grup görülür.

Şehname-i Mehmed Han ya da Eğri Fetihnamesi adı verilen eserde de bazı değişik özellikler görülmektedir. Seferden dönen sultanın Istanbul'da coşkun bir sevinçle karışlanmasını gösteren sahnede yolun iki yanına gerilmiş kumaşları tutanlardan bir kısmının seyirciye arkalarını dönmeleri halkın kitleler halinde duruşu ve pencerelerden bakışı yeni motifler olarak dikkati çekmektedir. Talikizade şehnamesi'nde yer alan minyaturlerden birinde ise Manisa kenti ve sarayının başarılı bir tasviri görülür. Gerek saray gerek kent içindeki önemli yapılar ustalıklı bir düzenlemeyle açık seçik gösterilmiştir.16. yüzyıl sonuyla 17. yüzyıl başında resimlenen bir grup eser hem konu hem anlatım üslubu bakımından farklı bir birlik oluşturur. Bunlarda her ne kadar Isfahan ve Şiraz resim okullarının etkisi görülürse de renk kullanımı ve figürlerin işlenişi belli bir farklılık ortaya koyarlar.

17. yüzyılda minyatur sanatı bir yandan geleneksel üslubu sürdürürken öte yandan albüm resmi birdenbire büyük bir önem kazanmıştır. Falname'de yer alan büyük boy kompozisyonlar bu türün tipik örnekleridir. I. Ahmed Albümü ise hiçbir metne bağlı olmayan tek tek figürlerin ya da günlük hayatla ilgili konuların işlendiği örneklerden oluşur. Bu albümdeki sayfalardan birinde tek tek figürlerin bir araya toplandığı görülür. Çeşitli tipte insanlar giyim özelliklerini belirtmeye özen gösterecek biçimde işlenmiştir. Bu resimlerde serbest bir anlatım üslubuna tanık olunur. Geleneksel anlatım tarzlarından ayrılan bu tür serbest üslup örneklerine 18. yüzyıl başından günümüze tek sayfa halinde kalan sahnelerde de rastlanmaktadır. Erkekleri açık havada eğlenirken gösteren bir minyatur bu serbest üslubu yansıtmaktadır. Bu türe giren ilginç örneklerden birinde de Galata Mevlevihanesi'nde sema eden Mevleviler tasvir edilmiştir. Ney ve kudüm çalanlarla semayı seyredenlerin arkasında yelkenlilerin geçtiği bir deniz görünümüne yer verilmiş olması ilginçtir. Bir başka sayfada ise daha önce minyaturlere konu olmamış bir yaşam kesiti bir meyhane sahnesi tasvir edilmiştir.

18. yüzyılın en ünlü minyatur ustası nakkaş Levni'dir. Levni çeşitli milletten meslekten kadın ve erkek figürünü resimlediği çok sayıda örnek bırakmıştır. Sanatçı yaptığı tek figürlerde konuya uygun bir çizgi ritmi yaratmayı başarmıştır. Levni'nin en tanınmış eseri iki kopya olarak hazırladığı Surname'dir. Bu kitapta yazılı ve bol resimli olarak III.Ahmed'in oğullarının sünnet düğünü anlatılmıştır. Düğün bu kez Okmeydanı'nda düzenlenmişti. III. Murad dönemindeki düğünde olduğu gibi 1720 tarihli bu düğünde de şenliğe bütün Istanbul esnafı katılmış çeşitli hünerler sergilemişti. Süslenmiş koçlarıyla celep ve kasapların geçişini gösteren minyatur esnafları temsil eden ilginç bir örnektir. Bir başka minyaturde görüldüğü gibi yukardan aşağı kıvrımlar çizerek ilerleyen esnaf alayının içinde yarısı kadın yarısı erkek dev kuklalar köçekler de yer alıyor bunlar geçit törenine ayrı bir merak ve neşe katıyorlardı. Kağıthane sefalarından eğlenceye açık olan Istanbul halkı akın akın Okmeydanı'na geliyor günlerce süren şenlikle yakından ilgileniyordu. şenlikte deniz eğlenceleri de önemli bir yer tutuyordu. Haliç'in iki yakası arasında gemi direklerine gerilmiş halatlar üzerinde arabalar geziyor cambaz çengiler oyunlar oynuyorlardı. Padişah ve küçük şehzadeler bu eğlenceleri Aynalıkavak Kasrı'ndan izliyorlardı. Levni yüzlerce değişik sahneyi içeren Surname minyaturlerinde konuyu değişik yönleriyle ele almayı ve onlara esprili bir anlatım çeşnisi katmayı başarmıştır.

Batı'ya açılışın yoğunlaştığı Lale Devri'nde minyatur sanatında hem Batı resmi tarzında ilginç gelişmelere hem de giderek artan bir çöküşe tanık olunur. Levni'den sonra adı anılmaya değer tek sanatçı Abdullah Buhari'dir. Pencereden Bakan Kadın adlı resmi bu gelişen üsluba ilginç bir örnektir. Kadınların yaşantısını konu alan Zenanname'de bu etkilerin daha da arttığı Batı'nın konulu manzara resimlerini anımsatan sahnelere yer verildiği görülür. Aynı eserde yer alan bir doğum sahnesi ele alınmaya başlanan yeni konulara ilginç bir örnektir.

19. yüzyıl boyunca minyatur sanatı çöküşünü tamamlamış ve yavaş yavaş yerini Batı resim tekniğiyle yapılmış yağlıboya tablolara bırakmıştır.

Ayrıca Bakınız

Kanuni Sultan Süleyman

Hürrem Sultan

Mihrimah Sultan

Pargalı Ibrahim Paşa

Anadolu Türk Beylikleri

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritalar

Dünya Haritaları