Şube Müdürlüğü Sınavı Deneme Sınavı Meb 2013

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Şube Müdürlüğü Sınavı

Şube Müdürlüğü Sınavı Deneme Sınavı Meb

1. “Okul bütçe, personel seçimi ve çevresi olan iliş-kilerini düzenlemede tam yetkilidir” Düşüncesi aşağıdakilerden hangi yönetim anlayışında vardır?

A) Amaç odaklı yönetim B) Okula dayalı yönetim

C) Süreç odaklı yönetim D) Katılmalı yönetim

2. Aşağıdakilerden hangisi etkili yöneticilerin en önemli görevidir?

A) Okuldaki kaynakları etkili kullanmak.

B) Okulda düzen ve disiplin sağlamak.

C) Okulun kalitesini ve eğitim standartlarını geliştirmek.

D) Zamanı iyi kullanmak.

3. Eğitim yönetimi için aşağıda verilen ifadelerden doğru olanı seçiniz.

A) Eğitim yönetimi, kamu yönetiminin özel bir alanıdır.

B) Eğitim yönetimi,okul yönetiminin sınırlı bir uygulamasıdır.

C) Eğitim yönetimi, bir bilim dalı değil, sadece bir sanattır.

D) Eğitim yönetimi sınıf yönetimini kapsamaz.

4. Okul yönetiminin temel görevi :

A) Öğretmenlerin iş doyumunu sağlamaktır.

B) Öğrencileri memnun etmektir.

C) Çevresel ilişkileri geliştirmektir.

D) Okulu amaçlarına uygun olarak yaşatmaktır.

5. Zamanı olabildiğince etkin ve etkili biçimde kulla-nıp denetleyebilmek için yapılması gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Her gün düzenli jimnastik yapma

B) Yapılması gereken işleri listeleme

C) Yapılması gereken işlerin önceliğini belirleme

D) Gerektiğinde hayır diyebilme

6. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin işlevle-rinden değildir?

A) Denetim B) Koordinasyon

C) İletişim D) Amaç

7. “Zamana hükmetmek” kavramını en doğru ifade eden açıklama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zamanı planlamak

B) Zamanla ilgili öncelikleri planlayıp uygulamak

C) Zamanı kontrol altına alarak zamanı yönetmek

D) Zaman yönetimi ve planlılık bilgisine sahip olmak

8. Amacın gerçekleştirilmesi için örgütsel kaynak-ların en etkili biçimde kullanılmasına ne denir?

A) Örgüt B) Yönetim C) Denetim D) Planlama

9. Problem çözmede son aşama hangisidir?

A) Sorunu tanıtma, betimleme

B) Kararı uygulama

C) Çözümü değerlendirme

D) Çözüm yollarını araştırma

10. Mesleğini sevmeyen bir insanın sırf geçimini sağlamak için o işi yapmak zorunda kalması ne tür bir stres kaynağıdır?

A) İş gerekleri ile kişilik uyumsuzluğu

B) Çalışma koşulları

C) Zaman baskısı

D) Aşırı iş yükü

11. Çağdaş eğitim denetimi aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini benimsemektedir?

A) Bilimsel denetim

B) İnsan ilişkileri

C) Özdenetim

D) İnsan kaynaklarının denetimi

12. Aşağıdaki değerlendirme türlerinden hangisi “işgörenin iş başarısının fotoğrafının çekilmesi, işgörenin işteki başarısının saptanması ve gerekiyorsa geliştirilmesi” işlevini yerine getirir?

A) Performans değerlendirme

B) Kişilik değerlendirme

C) Yeterlilik değerlendirme

D) Norma göre değerlendirme

13. Kamu sektöründe veya tüzel kişiliği bulunan kurumlarda yapılmakta olan işlerin mevcut mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının belirlenmesi, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

A) Değerlendirme B) Denetim

C) Ölçme D) Hiyerarşi

14. Teftiş sonunda, ortaya çıkan durumu, sorunları öğretmenlerle tartışan ve ortak öneriler üzerinde duran müfettiş ya da müdür hangi denetim ilkesine uygun davranmıştır?

A) Amaçlılık B) Durumsallık

C) Açıklık D) Özendiricilik

15. Örgütlerde personel değerlendirmesini gerekli kılan en önemli faktör hangisidir?

A) Kurumda çalışan personelin yeterliklerine göre gruplandırılması

B) Kurumda çalışan personelin çeşitli yönleriyle tanınması

C) Kurumda üst kademelere yükseltilecek personelin saptanması

D) Kurumda ödül verilmesi gereken personelin belirlenmesi

16. Aşağıdakilerden hangisi rehberlikle ilgili yanlış bir anlayıştır?

A) Rehberlikte kullanılan bütün yöntemler amaç değil sadece araçtırlar.

B) Rehberlik bu yardımı alan birey için akade-mik bir öğrenme konusu ya da ders değildir.

C) Rehberliğin temelinde bireye acımak, onu kayırmak, her sıkıntıya düştüğünde bireye kanat germek gibi bir anlayış yoktur.

D) Rehberlik bireyin sadece duygusal yönü ile ilgilenir.

17. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin ilkelerindendir?

A) Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir.

B) Kuşak çatışmalarını en alt düzeye indirmek

C) Öğrencilerin çeşitli özellikleri ile tanınması

D) Sanayileşme ile bozulan aile ilişkilerini uyumlu hale getirmek

18. Aşağıdakilerden hangisi okul yöneticilerinin rehberlik çalışmalarındaki önemli rollerinden birine işaret eder?

A) Çağdaş bir rehberlik anlayışıyla okul rehberlik çalışmalarına liderlik etmek

B) Öğretmenlerin rehberlik çalışmalarının bir kısmını üstlenmelerini sağlamak

C) Rehberlik uzmanlarının öğrencilerle psikolojik danışma yapmalarını sağlamak

D) Okul rehberlik uzmanlarına idari görevler vererek aktif olmalarını sağlamak

19. Rehberlikte izleme çalışmalarının esas amacı nedir?

A) Okulda disiplin olaylarını denetlemek.

B) Okul yönetimi ile rehberlik servisi arasında işbirliği sağlamak.

C) Öğrencileri, üst okullara, iş ve mesleklere yerleştirmek.

D) Okul içi programlara, üst okullara ve meslek-lere yerleştirilen öğrencilerin gelişimlerinden haberli olmak.

20. Rehberlikte hangisinin kapsamı içinde başa-rısızlık, karar verme güçlüğü ve benzeri prob-lemi olan öğrencilere hizmet amacı bulunur?

A) Bilgi toplama ve yayma

B) Psikolojik danışma hizmeti

C) Oryantasyon

D) Bireyi tanıma

21. Öğretmenin öğretim yöntem ve araçlarından yararlanırken;

A) En etkili olanını seçmesi gerekir.

B) Birden çok duyu organına hitap edeni seçmesi gerekir.

C) Göze hitap edeni seçmesi gerekir.

D) En ekonomik olanını seçmesi gerekir.

22. Aşağıdaki ifadelerden hangisi “eğitim teknolojisi”ni en iyi şekilde tanımlamaktadır?

A) Bilimsel araştırmalar sonucu öğrenme ile ilgili elde edilen bilgilerin eğitim alanına uygulanmasıdır.

B) Öğretimde kullanılan araç-gereç ve materyallerden oluşan bir sistemdir.

C) Öğretme ve öğrenme problemlerinin çözümü için geliştirilen sistematik ve bütüncül tekniklerdir.

D) Etkili bir öğretim sağlamak için eğitimin planlanması, öğretme-öğrenme kuramlarının ve araç-gereçlerin işe koşulması ve değer-lendirme süreçlerini içeren bir sistemdir.

23. Aşağıdakilerden hangisi öğrencileri ayırt etme becerilerinin kazandırılmasında kullanılabilecek en etkili öğretim aracıdır?

A) Tepegöz saydamları, slaytlar

B) Resimler, grafikler

C) Video türü hareketli resimler

D) Gerçek eşyalar

24. İnternetin eğitime sağlayacağı en önemli yarar sizce nedir?

A) Geniş veri tabanlarına ulaşmada öğrenciye yardımcı olur.

B) Öğrencinin dış dünya ile bağlantısını geliştirir.

C) Öğrenci için ilginç bir eğitim kaynağıdır.

D) Öğrencinin boş zamanlarının değerlendirilmesinde ona yardım sağlar.

25. İki ya da daha çok farklı ortamın birbiriyle bütünleştirilerek öğretim uygulamalarında kullanımı olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) WEB Sayfası

B) Elektronik Posta (e-mail)

C) İnternet

D) Çoklu Ortam (Multimedia)

26. Modem nedir?

A) Bilgisayarların telefon hatları üzerinden haberleşmek için kullandıkları aygıttır.

B) Bilgisayarın görevini yerine getirebilmesi için ona verilen tüm bilgiler ve komut listeleridir.

C) Bilgisayarın mekanik kısmıdır.

D) Veri ve komutların saklandığı yerdir.

27. Aşağıdakilerden hangisi eğitim teknolojisinin çalışma alanına girmektedir?

A) İletişim ve eğitsel tasarım

B) İletişim ve öğretme kuramları

C) Öğretim araçları ve eğitsel tasarım

D) Öğrenme kuramları ve öğretim araçları

28. Öğrencinin bilincinin açık ve tamamen uyanık olmasına, dikkatini yapacağı işe verebilmesine “genel uyarılmışlık durumu” denir. Bu bağlam-da”aşırı uyarılma” öğrenme üzerinde nasıl bir etki yapar?

A) Öğrenmeyi engeller.

B) Öğrenmeyi artırır.

C) Öğrenmeyi etkilemez.

D) Koşullara göre, öğrenmeyi bazen engel-leyici, bazen de artırıcı bir rol oynar.

29. İyi bir eğitim ortamı ( sınıf ortamı ) öğrencinin özgüven duygusunu geliştirebileceği bir ortamdır.

Özgüven duygusunu geliştirebilmesi için öğretmen,

A) Öğrenciye daha kolay bir öğrenme ortamı hazırlamalıdır.

B) Öğrenciye daha zor bir öğrenme ortamı hazırlamalıdır.

C) Öğrenciye kendi başına öğrenebileceği bir ortam hazırlamalıdır.

D) Öğrenciye işbirliğine dayalı bir öğrenme ortamı hazırlamalıdır.

30. Aşağıdaki süreçlerden hangisi öğrenme etkin-liklerinin yürütülmesinde bir aşama değildir?

A) Tanışma B) Hazırlık

C) Sunu D) Alıştırma

31. Bir testin güvenirliği aşağıdakilerden hangisi ile ters orantılıdır?

A) Testin soru sayısı

B) Testin hata miktarı

C) Objektif puanlama

D) Sınav süresinin uygunluğu

32. Aşağıdakilerden hangisi eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik dönüt (geribildirim) sağlar?

A) İhtiyaçların saptanması

B) Hedeflerin belirlenmesi

C) Öğrenme materyallerinin hazırlanması

D) Ölçme ve değerlendirme

33. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bilişsel yak-laşımın ilkelerini doğru biçimde ortaya koymamaktadır?

A) Öğrenme bireysel bir olaydır.

B) Öğrenme her zaman doğrudan gözlenebilir.

C) Öğrenen, öğrenme sürecinde etkendir.

D) Öğrenmenin temelinde bireyin zihinsel güçleri yer alır.

34. Gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenmenin gerçekleşmesini sağlayan öğretim yöntemine ne ad verilir?

A) Görüşme Yöntemi

B) Problem Çözme Yöntemi

C) Örnek Olay Yöntemi

D) Tartışma yöntemi

35. “Öğrenme” teriminin en doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşantı sonucu meydana gelen oldukça uzun süreli davranış değişmesi

B) Öğretim sonucu öğrencilerin davranışlarında görülen değişme

C) Büyüme gelişme sonucu olarak edinilen davranışların tümü

D) Bir etkinlik sonunda davranışta meydana geldiği gözlenen fark.

36. Öğretenin öğrenenler önünde bir şeyin nasıl yapılacağını göstermek ya da bir ilkeyi açıklamak için yaptığı işlemleri içeren yöntem aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Benzetişim B) İşbaşında eğitim

C) Gösteri D) Rol oynama

37. Öğrencilerin görsel alıcı olarak katılımını sağlayan ve %50 hatırlanma oranı olan ortam ve materyalleri kullanan öğretim faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sınıfta öğretmeni dinleyerek not tutma

B) Tarihte geçmiş bir olayı canlandırma

C) Okulda öğretmenlik uygulaması yapma

D) Bilim ve Teknik Müzesi’nde sergileri izleme

38. Günümüzde sosyal haklar bakımından dünya-daki durumu en doğru biçimde belirten ifadeyi seçiniz.

A) Globalleşme, gelişmiş ülkelerdeki sosyal standartları bütün dünyaya yayarak sosyal hakların gelişmesine neden olmaktadır.

B) Yönetimin açık ve şeffaf olmaması, çalışanların sosyal haklarını da olumsuz biçimde etkilemektedir.

C) Özelleştirmeler yeni istihdam olanakları yarattığı için sosyal haklar gelişmektedir.

D) Sosyal devletin tasfiyesine yönelik politikalar, sosyal haklar bakımından varolan güvenceleri de ortadan kaldırmaktadır.

39. İnsan haklarının en önemli özelliği nedir?

A) Evrenseldir

B) Pozitif hukukun sonucudur

C) İdeal haklardır

D) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde belirtil-meleridir

40. Birey gelişiminin sonuna kadar desteklenmesi için gereken imkan ve ortamların kamu gücü tarafından sağlanması demokratik eğitimin hangi ilkesiyle doğrudan ilgilidir?

A) Eğitimde Eşitlik

B) Eğitim Yönetiminde Demokratik Tutum

C) Demokratik Katılım

D) Eğitimde Özgürlük

41. Günümüz uluslararası insan hakları hukuku aşağıdaki bildirgelerin hangisine dayanmaktadır?

A) Avrupa İnsan Hakları Bildirgesi

B) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

C) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

D) 1789 Evrensel İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi

42. Eğitim hakkı temel insan haklarından birisidir. Bu hak, ilk kez aşağıdakilerden hangisinde öngörülmüştür?

A) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde

B) Milli Eğitim Temel Kanunu’nda

C) Paris Sözleşmesi’nde

D) İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nda

43. Aşağıdakilerden hangisi kalite çemberleri çalışma-larında kullanılan tekniklerden biri değildir?

A) Beyin fırtınası B) Pareto analizi

C) Histogram D) Kontrol çizelgeleri

44. Aşağıdakilerden hangisi, toplam kalite yönetimini en iyi biçimde ortaya koyan bir tanımdır?

A) Müşteri isteklerini karşılama yöntemi

B) Kime ve neden hizmet sunduğunu bilme isteğine dayalı, müşteri merkezli bir yaklaşım

C) Hem ürüne hem de kaliteye dayalı bir yaklaşım

D) Müşterilerin alım gücüne dayalı üretim yaklaşımı

45. Aşağıdaki tanımlardan hangisi, Toplam Kalite anlayışına aykırıdır?

A) Müşteri odaklı olmak

B) Takım çalışması yapmak

C) Değişime duyarlı olmak

D) Emir komuta ilişkisini geliştirmek

46. Gelecekte ulaşmayı çok istediğimiz bir durumun, varmak istediğimiz noktanın resmi,

A) Vizyonumuzu ifade eder.

B) Misyonumuzu ifade eder.

C) Değerleri ifade eder.

D) Hedefleri ifade eder.

47. Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yöneti-mine göre başarılı olmada diğerlerinden daha etkilidir?

A) Üretici B) Müşteri

C) Sistem D) Üretim Kapasitesi

48. Toplam kalite yönetiminde “kalite” “maliyet” ” verimlilik” ilişkisi aşağıdakilerden hangisi gibidir?

A) Üçü birlikte artar

B) Üçü birlikte düşer

C) Kalite ve verimlilik arttıkça maliyet düşer.

D) Kalite artarken verimlilik düşer maliyet yükselir.

49. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yöneti-minin uygulanmasında dikkate alınmaz?

A) Müşterilerin istek ve beklentileri

B) Örgüt üyelerine tanınan sosyal haklar

C) Örgüt üyelerine sağlanan yenileşme olanağı

D) Üst yöneticilerin model olması

50. Okullarımızda toplam kalite yönetimini uygula-yabilmek için öncelikle neyin değiştirilmesi gerekir?

A) Öğretmen-öğrenci ilişkilerinin

B) Öğretmen-yönetici ilişkilerinin

C) Yönetici-öğrenci ilişkilerinin

D) Uygulamacıların düşünce biçimlerinin

51. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kalitenin geçirdiği aşamalar arasında yer almaz?

A) Denetim B) Kalite kontrol

C) Pazarlama D) Kalite güvencesi

52. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yöneti-minin liderlik özellikleri arasında yer almaz?

A) Güven yaratır

B) İş görenlere fırsat yaratır

C) İş görenlerin onur duyacakları iş ortamı yaratır

D) Verimlilik üzerinde yoğunlaşır

53. Tanımlanabilir eğitim girdileri ile çıktıları arasındaki ilişkiyi aşağıdaki kavramlardan hangisi gösterir?

A) Eğitimde maliyet fonksiyonu

B) Eğitimde üretim fonksiyonu

C) Maliyet-etkililik çözümlemesi

D) Maliyet yarar çözümlemesi

54. Bir okul içinde öğrencilerle yapılan öğretmen değerlendirme anketi hangi katkıyı sağlar?

A) Velileri memnun etmek

B) Öğretmeni cezalandırmak

C) Eğitimin kalitesini yükseltmek

D) Öğretmenin başarısını tesbit etmek.

55. İnsan kaynaklarının eğitiminde verimliliği arttırmak için ne yapılmalıdır?

A) Ölçme ve değerleme yapmak.

B) Eğitim ihtiyacını doğru tesbit etmek.

C) Kendi kendini eğitmek.

D) Eğitim yerini iyi seçmek.

56. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kariyer planla-masını tamamlar?

A) Kariyer, istenilen işe atanma demektir.

B) Kariyer, geçmişteki işlerin değerlemesidir.

C) Kariyer, gelecekte yapılacak işlerin tesbitidir.

D) Kariyer, boş zamanları değerlemedir.

57. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimi anlayışına ters düşer?

A) Kurumun strateji ve planlarının gelişimine katkıda bulunmak

B) Organizasyon için uygun eleman temin etme

C) Gelişme stratejisi oluşturma

D) Hiyerarşik yapıyı pekiştirme

58. Aşağıdakilerden hangisi hizmet içi eğitimin düzenlenme nedenlerinden biri değildir?

A) Yeni iş görenleri işe alıştırmak

B) Başarıyı artırmak

C) İnsan kaynağını yeni işlere hazırlamak

D) Başarı düzeyini standart hale getirmek

59. Personelin bedensel, ruhsal ve zihinsel özelliklerini tanımaya dönük değerlendirme çalışmaları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişisel değerleme

B) Sicil

C) Performans değerlemesi

D) Yetenek değerlemesi

60. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi okul-çevre ilişkilerinde geçerlidir?

A) Sistem yaklaşımı B) Pragmatik yaklaşım

C) Analitik yaklaşım D) Deterministik yaklaşım

61. Aşağıdakilerden hangisi okul-halk ilişkileri etkinliklerinin genel amaçlarından değildir?

A) Çevre-ev ve okulu bütünleştirmek,

B) Öğrencilerin okul dışı yaşantılarını kontrol altına almak,

C) Okulun çevreye katkılarını değerlendirmek,

D) Halkın maddi ve manevi desteğini sağlamak.

62. Okullara maddi destek sağlamak üzere Dernek-ler Yasasına göre kurulan Kuruluşa ne denir?

A) Okul – Aile Birliği

B) Okul Koruma Derneği

C) Sosyal Yardım Derneği

D) Öğrenci Destekleme Derneği

63. Aşağıdakilerden hangisi okul koruma derneğinin görev alanı değildir?

A) Okulun araç-gereç gereksiniminin karşılanması için katkıda bulunmak

B) Kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemek

C) Eğitim sorunlarının çözümünde okul yönetimi ve velilerle işbirliği yapmak

D) Çevreye katkı için ulaşım ve yerleşim projeleri hazırlamak

64. Halkla ilişkiler açısından yanlış olan yargı hangisidir?

A) Halkla ilişkiler için çevreyi tanımak gerekir

B) Okul-veli ilişkisi hakla ilişkilerin ana göstergesidir

C) Toplumsal yapıların haritaları yoktur

D) Halk bir yığın değildir, tek tek bireylerden oluşmuştur.

65. Aşağıdakilerden hangisi öğretmen ve okul müdürlerinin birbirlerini etkilemekte kullandıkları güçlerden birisi değildir?

A) Makam gücü B) Kişilik gücü

C) İlgi gücü D) Tutarlılık

66. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel öğelerinden değildir?

A) Kaynak B) İleti C) Sözcük D) Alıcı

67. Kişinin kendisini başkasının yerine koyması, onun hissettiklerini hissetmeye çalışması, aşağıdaki sözcüklerden hangisinin tanımlanmasıdır?

A) sempati B) iletişim

C) eş güdüm D) empati

68. Aşağıdakilerden hangisi eğitim yöneticisinin izleyeceği iletişim stratejilerinden değildir?

A) Her birimden kendisine bilgi aktaracak bir kaynak kişi kullanmak

B) İletişime yapıcı görüşlerle başlamak

C) Çevresindekilerin katılım ve işbirliğini sağlamak

D) Destek ve karşıt güçleri tanımak

69. İletişimle ilgili aşağıdaki ilkelerden hangisi yanlıştır?

A) İletişimin etkililiği ile yönetimin demokrat-laşması arasında yakın bir ilişki vardır.

B) İletişim mutlaka sesli olmalıdır.

C) Kütle iletişiminin etkili olabilmesi için, toplum veya çevrenin bütün üyelerine ulaşması gerekli değildir. Fikir liderlerine ulaşması yeterlidir.

D) Formal ve informal olmak üzere iki tip iletişim vardır.

70. Aşağıdakilerden hangisi etkin bir geribildirim ifadesidir?

A) Ben senin söylediklerini ve yaptıklarını anlamakta zorluk çekiyorum.

B) Böyle davrandıkça başına çok kötü şeyler gelecek.

C) Sen oldukça inatçı ve sabırsız davranıyorsun.

D) Şu anda yüzündeki ifadeden senin canını sıktığımı anlıyorum, yanılıyor muyum?

71. Aşağıdakilerden hangisi okul yöneticisinin önderlik rollerinden değildir?

A) Temel değer ve ideallerini benimsemek

B) Okulun ve üyelerin amaçlarını bağdaştırmak

C) Okulun amaçlarını ön plana çıkarmak

D) Olumlu insan ilişkilerinin olduğu okul ortamı yaratmak

72. Aşağıdakilerden hangisi öğrenen lider rolleri içerisinde yer almaz?

A) Çok güçlü bir grup çalışmasını gerektirir.

B) Liderin eğitimine büyük önem verir.

C) Küreselleşme sürecine uyum sağlamaya çalışır.

D) Güçlü bir örgüt kültürüne önem verir.

73. Lideri yöneticiden ayıran en önemli fark hangisidir?

A) İşbirliğine önem vermesi

B) Vizyon sahibi olması

C) Denetim yapması

D) Düzenleyici olması

74. “Yönetici yenilik yapıcı ve başlatıcı olmalıdır” sözü aşağıdaki rollerden hangisini anlatır?

A) Rehberlik B) Araştırıcılık

C) Liderlik D) Güdüleyicilik

75. Aşağıdakilerden hangisi uygun bir etkileme yolu değildir?

A) Örgütte her bireye yapılan işler ve sonuç-larıyla ilgili bilgiler verme

B) Her fırsatta yetkiyi kullanma

C) Yetkiyi aktarma

D) Grupla karar verme

76. Aşağıdaki özelliklerden hangisi liderin özelliği değildir?

A) Paylaşılmış amaca dayalı güce sahiptir

B) Alışılmışın dışına çıkar

C) Yapıyı korumaya çalışır

D) Vizyon sahibidir

77. Aşağıdakilerden hangisi imza yetkisi ile doğan sonucu açıklamaktadır?

A) Sorumluluk imza yetkisi devredilende kalır.

B) Karar alma yetkisi imza yetkisi devredilende kalır.

C) Sorumluluk ve karar alma yetkisi imza yetkisi verende kalır.

D) Sorumluluk imza yetkisini devredende, karar alma devredilende kalır.

78. Anayasamıza göre;

A) İdarenin eylemleri ve verdiği zararlara karşı yargı yolu açıktır.

B) İdarenin birtakım eylemlere karşı yargı yolu açıktır

C) İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.

D) İdarenin işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.

79. Aşağıdakilerin hangisi ” İI Milli Eğitim Disiplin Kurulu” üyesi değildir?

A) İl Millî Eğitim Müdürü

B) İlçe Millî Eğitim Müdürü

C) İl Hukuk İşleri Müdürü

D) İlköğretim Teftiş Kurulu Başkanı

80. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez.

B) Sadece uyarma cezalarına karşı yargı yolu kapalıdır.

C) Disiplin cezaları içinde en ağırı “kademe ilerlemesinin durdurulması” dır.

D) Disiplin kurullarının, disiplin üstünün önerdiği cezadan başka bir “ceza tayinine” yetkisi yoktur.

81. İdari davalara hangi mahkemeler bakar?

A) Vergi Mahkemeleri

B) Asliye Hukuk Mahkemeleri

C) Bölge İdare Mahkemeleri

D) Ceza Mahkemeleri

82. İdari Mahkemesinin verdiği İptal kararının kaç

gün içinde uygulanması gerekir?

A) 30 B) 90 C) 180 D) 360

83. Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Bakanlara

B) Bakanlar Kuruluna

C) Cumhurbaşkanına

D) Anayasa Mahkemesine

84. Hiyerarşide, üstte bulunan bir yöneticinin, yetkilerinden bazılarını kendi adına kullanmaları için astlarına vermesine ne ad verilir ?

A) Yetki genişliği B) İmza yetkisi

C) Yetki devri D) Yetki alanı

85. Planlama süreci aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Amaç-Hedef-Vizyon-Misyon

B) Vizyon-Amaç-Misyon-Hedef

C) Misyon-Vizyon-Amaç-Hedef

D) Vizyon-Misyon-Amaç-Hedef

86. Bir okulda öğretmenlerin, öğrencilerin ve diğer personelin sahip oldukları değer, tutum ve inançlar grup dinamiğinin hangi boyutuna girer?

A) Yükselen davranışlar B) Etkinlikler

C) Duygular D) Etkileşimler

87. Yönetim süreçlerinden iletişimin dört önemli öğesi vardır. Aşağıdaki maddelerden hangisi bunlardan değildir?

A) Kaynak (bilgi-mesaj gönderen)

B) Kanal (Bilginin akacağı ortam)

C) İletişim Birliği

D) Alıcı (mesajı alacak olan)

88. Örgütsel amaçları gerçekleştirebilmek için, örgütteki madde ve insan kaynaklarını biraraya getirmek, birleştirmek ve harekete geçirmek sürecine ne ad verilir?

A) Planlama B) Karar verme

C) Yöneltme D) Yönetim

89. Karara katılmanın en önemli yararı nedir?

A) İşgörenler konuşarak psikolojik olarak rahatlarlar.

B) Değişmelere karşı direnç azaltılabilir

C) Örtgüte dışarıdan bakıldığından daha demokratik gözükebilir

D) Yöneticinin denemetleme olan ihtiyacı artabilir.

90. Etkinlikler ve görevlerin onları yerine getirecek kişilerden çok örgütsel yapıya göre düzenlen-mesi hangi yönetim sürecini oluşturmaktadır?

A) Karar verme B) Örgütleme

C) Planlama D) Koordinasyon

91. Yönetimde sosyal rol, statü, işbölümü, sosyal denge vb. konular üzerinde durarak yönetime yardımcı olan bilim dalı hangisidir?

A) Siyasal bilim B) Ekonomi

C) Sosyoloji D) Atropoloji

92. Okulların bir fabrika ve öğrencilerin de ham-madde olarak görülmesini sağlayan yönetim yaklaşımı hangisidir?

A) Bürokrasi Yaklaşımı

B) İnsan İlişkileri Yaklaşımı

C) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı

D) Davranışçı Yaklaşımlar

93. Bir örgütteki hiyerarşik yapıyı ve yönetimde örgütsel hedefleri esas alan örgüt ve yönetim kuramına ne ad verilir?

A) Klasik kavram B) Neo klasik kavram

C) Modern örgüt kuramı D) Sistem yaklaşımı

94. Mevcut gereksinimleri değişen koşullara göre daha iyi bir biçimde karşılama konusunda bireysel etkinliklerin ve bireylerin şiddetli bir istek duyması:

A) Modadır B) Bireysel özelliklerdir

C) Subjektif bir durumdur D) Değişmenin etmenidir

95. Bir köylünün bir yılda elde ettiği gelirinin önemli bir kısmını her hangi bir yeniliğin uygulanmasına harcaması yerine tasarruf etmesi, toplumsal değişmenin:

A).Ekonomik engelidir. B) Kültürel engelidir.

C) Siyasal engelidir. D) Psikolojik engelidir

96. Aşağıdakilerden hangisi değişme kavramını en iyi şekilde açıklamaktadır?

A) Değişme, yönü belli olan kaçınılmaz bir süreçtir.

B) Değişme, yeniliklerin sonucunda ortaya çıkmaktadır.

C) Değişme, süreklilik gösteren olumlu gelişmelerdir.

D) Değişme, belli bir durumu temel almak suretiyle ilişkiler ağında ortaya çıkan farklılaşmayı içeren bir süreçtir.

97. Hangisi değişmeye karşı bireysel direnmenin nedenlerinden değildir?

A) Değişme konusu ile ilgili hizmet içi eğitim almış olmak

B) Bağımlılık

C) Güvenlik ve çekilme

D) Alışkanlık

98. Okulunda değişiklik yapmak isteyen yönetici, aşağıdakilerden hangisini öncelikle yapmalıdır?

A) Okulun yapısını analiz etme

B) Bireylerin ilgileri, ihtiyaçları ve önerilerini inceleme

C) Ortak çalışmalar düzenleme

D) Kararları katılımla alma

99. Bir eğitim sisteminin ilköğretim düzeyinde bilgi-sayar eğitimine başlama kararı verilmesi ve uygu-lanması öğrencilerdeki davranış değişikliği açısından ele alındığında nasıl bir yenileşmedir?

A) Teknoloji ile ilgili

B) Çıktı ile ilgili

C) Personel davranışlarıyla ilgili

D) Örgütün yapısı ile ilgili

100. Değişmenin ilk kaynağı itici gücü (Doğru olanı işaretleyiniz)

A) Teknolojidir B) İletişimdir

C) Düşüncedir D) Bilgidir

Şube, Müdürlüğü, Sınavı, Deneme, Sınavı, Meb,2013, Soruları