Öğrenme Taksonomileri

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Öğrenme  Taksonomileri

1.    Bilişsel
2.    Duyuşsal
3.    Psikomotor      öğrenmeler

Bilişsel öğrenmeler

Zihinsel etkinliklerin ağırlıkta olduğu davranışları (bilgiyi tanıma ve hatırlama, onun üzerinde işlemler yapma, kavramlar, genellemeler, kuramlar getirme gibi) kapsar.
Bloom ve arkadaşları bilişsel öğrenmeleri 6 kategoride toplamışlardır.
Hiyerarşik bir yapı oluşturan bu öğrenme kategori basitten karmaşığa doğru şöyle sıralanmaktadır.

1.Bilgi               
2. Kavrama   
3. Uygulama    
4. Analiz
5. Sentez
6. Değerlendirme


Bilgi
Bilgi düzeyindeki bir davranış, ezber öğrenmeyi içerir ve olgular, ilkeler ve terimlerin hatırlanmasını gerektirir.
Bu düzeyde hedeflerin kazanıldığına delil olabilecek bazı öğrenme davranışları şunlardır:
    Gösterilen eşyaların isimlerini söylemek,
    Belirli bir nesneyi bir dizi nesne seçip işaretlemek,
    Bir kavramı tanımlamak,
    Bir nesne yada olgu ile ilgili bazı özellikleri görünce tanımak.

Kavrama

Kavrama düzeyinde, öğrenciden, önceden öğrendiklerini yeni bir biçimde, yeni bir düzenleme ile sunması istenir.
Bu düzeyde kazanılabilecek bazı öğrenci davranışları şunlardır:
    Bir olayı, bir tabloyu açıklama
    Öğrenilen ilkelerin, olguların nedenlerini, nasıllarını belirtme,
    Bir nesneyi bir kategori içinde sınıflandırma
    Iki nesneyi/ olayı karşılaştırma
    Bir kavramı kendi kelimelerini kullanarak tanımlama, özetleme, orijinal bir örnek verme

Uygulama
Uygulama düzeyindeki davranışlar, daha önce öğrenilen kuramsal ifadeler ve genellemelerin (olgular, kavramlar, ilkeler, kurallar, kuramlar, v.s.) yeni durumlarda kullanılması ile ilişkilidir.

Bu düzeyde kazanılabilecek bazı öğrenci davranışları şunlardır;
Bir matematik problemini çözmek
Bir görevi yerine getirmek
Bir dizi kural ve yöntemleri kullanmak
Önerilen bir iş planının sonuçlarını tahmin etmek.

Analiz


    Analiz, bir problem, bütün yada sistemin organizasyon ve yapısını tanıma
    Bütün yada sistemi öğelerine ayırma
    Bütün yada sistemin öğeleri arasındaki ilişkileri belirleme
    Bütün yada sistemdeki kuram, ilke ve genellemeleri tanıma gibi davranışları içerir.

Sentez
Sentez, fikir yada öğeleri belli ilişki ve kurallar göre birleştirip yeni bir bütün oluşturma yeteneğidir.
Bu düzeyde, öğrencinin bir problemle ilgili öğeleri düzenlemesi,
Bir problem durumu ile ilgili bir çözüm önermesi,
Farklı kaynaklardan bilgileri kullanarak kendine özgü bir ürün geliştirmesi davranışlarını kapsar.
Değerlendirme

Belli bir iş, metot, çözüm yada ürünü değeri hakkında belirli ölçütler kullanarak yargıda bulunmak,
Belirli bir görüş yada öneriyi eleştirmek yada savunmak gibi davranışları içerir.

Duyuşsal öğrenmeler (tutumlar)

Bir nesne,  bir olay, bir konuya karşı ilgi, tutum, tavır ve duygu gibi davranış eğilimlerini içerir (tercih, hoşlanma yada hoşlanmama, yaklaşma yada kaçınma eğilimleri gibi).
Bir davranış öğrencinin bir seçim yapmasını gerektiriyorsa, bu duyuşsal bir davranış olarak sınıflandırılır.
Duyuşsal davranışlar genellikle belirli şartlar altında belirli seçimler yapma ve kararlar alma eğilimi olarak tanımlanır.

Örneğin, öğrencilerden iyi çalışmalarını, çevreyi korumalarını, kurallara uymalarını v.s. isteriz.
Bir amacı, duyuşsal öğrenme olarak sınıflandırabilmek için, öğrencilerin bir seçim yapması gerekip gerekmediğini belirlememiz gerekiyor.
Duyuşsal amaçların bir başka özelliği, genelde öğretimin sonunda ulaşılmamalarıdır. Bu tür amaçlar genellikle büyük önem taşır, fakat kısa bir süre içinde değerlendirmeleri çok zordur.

Alma
Belirli bir fikir, olay yada uyarıcıya dikkat etme, bunlara karşı hoşgörülü olay ve belirli uyarıcıları diğerlerinden ayırarak seçme
Tepkide bulunma
Belirli uyarıcılarla ilgilenme, onlara belli biçimlerde tepkide bulunma.
Aktif katılım da denebilir
Değer verme
Bir davranış, olay yada olguya önem verme
Bir değeri diğerlerine tercih etme
Bir değer kendini adama.
Örgütleme 

Farklı değerleri tutarlı bir değerler sistemi oluşturacak şekilde örgütleme.
Bir değer yada değerleri bütünüyle nitelenmişlik
Özümsenen değerlerle tutarlı bir yaşam felsefesi yada dünya görüşü geliştirme

Psikomotor Öğrenme

Belirli fiziksel hareketlerin belli bir sıraya göre doğru, hızlı ve otomatik olarak yapılması sonucunda ortaya çıkan davranışları içerir..

Bir müzik aletini çalma,
Torna makinasını çalıştırma,
Dktiloda on parmak yazı yazma,
Bir şekil çizme,
Yemek pişirme,
Bir video kamerasını kurma ve çalıştırma
gibi davranışlar psikomotor becerilere örnek olarak verilebilir


Algılama (Yorumlama)

Bir becerinin nasıl yapıldığını izleme; hareketin farkına varma.
Kuruluş (Hazırlanma)
Bir motor hareket için zihinsel, bedensel ve zihinsel yönden hazır olma.
Kılavuz denetiminde yapma (Öğrenme)
Bir beceriyi, önce beceriyi yapan bir kişiyi taklit ederek ve daha sonra kendi kendine yaparak öğrenme.
Mekanizma (Alışkanlık)
Bir beceriyi kendi başına, hiç kimseden yardım almadan, istenilen hassasiyette yapma.

Karmaşık dışa vuruk (Overt) faaliyet
Karmaşık bir beceriyi kolayca, en az zaman ve emek harcayarak yapma.
Uyarlama (Değiştirme)
Önceden kazanılan becerileri, yeni durumlarda kullanma.
Yaratma
Yeni, orijinal bir motor davranış geliştirme.

Ayrıca Bakınız

Seminer Çalışması Dökümanları

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Şube Öğretmenler Kurulu Tutanakları

Zümre Toplantısı Tutanakları

MEB Mevzuat Bankası

Anadolu ve Fen Liseleri Öğretmen Seçme Sınavı

Atatürk Hakkında Bilgi ve Döküman

Atatürk Resimleri

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Hayat Bilgisi

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih

Coğrafya