Sosyal Bilgiler Dersleri 2. Dönem Zümresi 2015

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Zümre Toplantısı Tutanakları

2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

AYYILDIZ ORTAOKULU

II. DÖNEM SOSYAL BİLGİLER ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ 

TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Toplantı No      : 2

Toplantı Tarihi      : 12.02.2015

Toplantı Yeri       : Öğretmenler Odası

Toplantıya Katılanlar : Çiğdem NAZAR (Müdür Yardımcısı)  

                                   Aygün BIYIKSIZ, Aykut Veli YILDIZ, Mustafa ÇOBAN  (Sosyal Bilgiler Öğretmenleri)  

   2014–2015 Eğitim Öğretim yılı Sosyal Bilgiler Grubu 2. Dönem Zümre Toplantısı,  Müdür Yarımcısı Çiğdem NAZAR  başkanlığında, Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Aygün BIYIKSIZ, Mustafa ÇOBAN  ve Aykut Veli YILDIZ’ın katılımlarıyla 12.02.2015 tarihinde, saat 13.30 da Öğretmenler Odası’nda yapılmış ve aşağıdaki gündem maddeleri tespit edilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

       1- Açılış ve yoklama

       2- Bir önceki zümre kararlarının gözden geçirilerek değerlendirilmesi

       3- I.dönem öğrenci başarı durumlarının değerlendirilmesi

       4- TEOG Sınavlarının ve sonuçlarının değerlendirilmesi

       5- TEOG Merkezi Sınav II. dönem konularının yetiştirilmesi

       6- Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulup çözüm yollarının aranması

       7- Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenerek alınacak önlemlerin karşılaştırılması

       8 -Yıllık planların uygulanması ve uygulamada karşılaşılan sorunlar

       9- Konuların işlenişinde kullanılacak yöntem ve teknikler

       10- Proje ve performans görevleri 

       11- Yazılı Sınavlar/Değerlendirme

       12- Ders araç gereçlerinin kullanımı

       13- Atatürkçülük konularının derslerde işlenmesi

       14- Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği

       15- Mesleki eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmelerin incelenmesi

       16- Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- Toplantı Müdür Yardımcısı Çiğdem NAZAR  başkanlığında Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Aygün BIYIKSIZ, Mustafa ÇOBAN  ve Aykut Veli YILDIZ’ın katılımıyla  12.02.2015 tarihinde saat 13.30 da yapıldı. Sene başı zümresi Sosyal Bilgiler Öğretmeni Aykut Veli YILDIZ tarafından okundu. 

2- Sosyal Bilgiler Öğretmeni Aygün BIYIKSIZ I.Dönem Zümre Toplantısında alınan kararlara büyük ölçüde uyulduğunu ancak müfredattaki etkinliklerin çok zaman aldığını ve ders saatinin yeterli olmadığını,  ayrıca T.C.İnkılap Tarihi dersinin ders saatinin az olması  yüzünden özellikle 8. sınıflarda Merkezi Sınav nedeniyle bazı sıkıntıların  yaşandığını, alınan önlemlerle bu sorunun giderildiğini söyledi.

    Sosyal Bilgiler Öğretmeni Aykut Veli YILDIZ da konuların içeriği dikkate alındığında ders saatinin yetersiz olduğunu, ancak kendi girdiği sınıflarda herhangi bir aksaklık yaşanmadığını söyledi.

3- Sosyal Bilgiler Öğretmeni Aygün BIYIKSIZ, girdiği sınıfların başarı oranları hakkında bilgi vererek; başarı oranının 6.sınıf Sosyal Bilgiler dersinde ortalama % 92, 7.sınıf Sosyal Bilgiler dersinde %91, 8.sınıflar T.C.İnkılap Tarihi dersinde başarının % 93,  8.sınıflar Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersinde ise başarı oranının % 98 oranında olduğunu belirtti. 

    Sosyal Bilgiler Öğretmeni Aykut Veli YILDIZ ise dersine girdiği sınıfların başarı oranı hakkında bilgi vererek; başarı oranının 5.sınıflarda % 85, 6.sınıflarda ise % 90 olduğunu belirtti.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa ÇOBAN  ise dersine girdiği sınıfların başarı oranı hakkında bilgi vererek; başarı oranının 7.sınıflarda  % 91 olduğunu belirtti.

     Müdür Yardımcısı Çiğdem NAZAR  öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneklerinin yeterince gelişmediğini, bu sorunu çok kitap okuyarak geliştirebileceklerini, bu nedenle öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

4- TEOG Sınavlarının bu yıl ikinci kez uygulandığını ve sonuçların geç açıklanması dışında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını belirten Aygün BIYIKSIZ, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden başarı oranının ( 8-A sınıfında % 71, 8-B sınıfında % 70, 8-C sınıfında ise % 85, 8-D sınıfında % 71, 8-E sınıfında % 70, 8-F sınıfında ise % 85) % 80 olarak gerçekleştiğini ve öğrencilerin doğru yaptıkları soru ortalamasının 13 olduğunu ifade etti. 

5- T.C.İnkılap Tarihi dersinin ders saatinin 2 olması nedeniyle, TEOG Merkezi Sınav konularının yetiştirilmesinde I. dönem sıkıntı yaşadıklarını belirten Aygün BIYIKSIZ, konuların özetini çıkarıp fotokopi olarak öğrencilere verdiğini böylece konuların daha çabuk işlendiğini ve konuların yetiştirildiğini söyleyerek, II. dönem de aynı uygulama ile konuların Merkezi Sınav’a kadar yetiştirileceğini belirtti.

6- Öğretimde karşılaşılan başlıca sorunlar ele alındı. Aygün BIYIKSIZ öğretimde karşılaşılan sorunları, öğrencilerin derslere hazırlıksız gelmesi, bazı öğrencilerin seviyelerinin düşük olması, günlük çalışmalarının olmaması, ödevlerin yapılmaması, performans görevlerine yeterli özenin gösterilmemesi, temizlik problemleri, derslere karşı ilgisizlik olarak sıraladı.

       Okul Müdür Yardımcısı Çiğdem NAZAR ; bahsedilen sorunlardan haberdar olduklarını söyleyerek, bu sorunların giderilmesi için ailelerle daha fazla iletişim sağlanması, öğrencilere uzun ödevler yerine kısa ve sıkıcı olmayan ilgi çekici ödevler verilmesi, verilen ödevlerin kontrol edilmesi, performans görevlerinin yapımında rehberlik edilmesi ve derslerde daha fazla görsel materyaller (vcd, bilgisayar, Projeksiyon, harita, fotoğraf, poster ) kullanılması gerektiği belirtildi.

 7- Okulumuzun öğrenci kapasitesinin maddi durumu yetersiz olan öğrencilerden oluştuğunu ifade eden Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa ÇOBAN  , anne ve babaların çocuklarıyla yeterince ilgilenmediğini, bir çoğunun veli toplantılarına bile katılmadığını, bazı ailelerde aile içi huzursuzluklar olduğunu ve bazı öğrencilerin okul zamanı dışında çalıştığını söyleyerek özellikle veli toplantılarında aileleri bilgilendirici ve eğitici açıklamalar yapılmasının faydalı olacağını ifade etti.      

        İkinci dönem başarının daha da arttırılması için özellikle öğrencilerin derslere ilgilerinin daha fazla çekilmeye çalışılması gerektiği ve aile ile işbirliğin gidilmesi olarak tespit edildi. Bu amaçla bilgisayar ve projeksiyon gibi araç-gereçlerden daha fazla yararlanılmasının zorunluluğu ifade edildi. 

       Soru-cevap tekniğinin daha etkin olarak kullanılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca  öğrencilerin ilgisini çekecek Performans Görevleri ve Proje Ödevleri vermek yoluyla öğrencilerin derslere ilgilerinin artırılacağı belirtildi.

      Zümre Başkanı Çiğdem NAZAR  belirli aralıklarla genel tekrarlar, sınıflar arası bilgi yarışmaları gibi etkinliklerle öğrencilerin bilgilerin taze tutulabileceğini ifade ederek bu tür etkinliklere yer verilebileceğini söyledi. 

 8- Sosyal Bilgiler Öğretmeni Aygün BIYIKSIZ II. Dönem için başarıyı arttırıcı yöntem ve teknik olarak:

* Ders içi çalışmalarda konu ile ilgili çeşitli kaynak kitap,  dergi, resim ve fotoğraf gibi gereçlerin sınıfa getirilmesi ve mümkün olduğu zaman bilişim teknolojileri sınıfından yararlanılması,

* Öğrencilere dersi daha ilginç hale getirecek, soyuttan somuta çevirebilecek ve anlamalarını kolaylaştıracak teknikler kullanılması,

* Bunun içinde siyasi olayların seyrinden çok, neden –sonuç ilişkisi üzerinde durulacak ayrıntı sayılabilecek tarihlerle, yer ve kişi adları ezberletilmemesi, ancak Türk tarihinde önemli olayların tarihleri ve neden- sonuçları özellikle öğretilmesi,

* Öğrencilerin derse ön hazırlıklı gelmesi için ödev verilmesi ve ödevlerin kontrol edilmesi,

* Öğrenci velileri ile işbirliği sağlanması,

* Derse tüm öğrencilerin katılımının sağlanması,

* Okuldaki diğer öğretmenlerle işbirliğinin sağlanması…nın faydalı olacağını söyledi.        

Müdür Yardımcısı Çiğdem NAZAR  öğretmen kılavuz kitaplarının öğretmenler için yeterli olduğunu, öğretmenlerin kılavuz kitabı inceleyerek derslere hazırlıklı girmelerini bunun daha sonraki derse öğrencileri hazırlamaları açısından da çok faydalı olacağını vurguladı. 

    Sosyal Bilgiler Öğretmeni Aygün BIYIKSIZ, özellikle T.C. İnkılap Tarihi dersinde ders saatinin az olması nedeniyle,  başlangıçta yıllık planların uygulamasında bazı konularda geri kaldığını ancak yapılan çalışmalar ile bu aksaklığın giderildiğini belirtti.  

    Konuların yıllık plandaki akışına göre işlenmesi ve yeri geldiğinde diğer zümre öğretmenleriyle iş birliği yapılması, bazı etkinliklerin ev ödevi olarak verilmesi, kararlaştırıldı.

9- Çiğdem NAZAR , derslerin ve konuların özelliklerine göre ders işlenirken mümkün olduğunca öğrencilerin merkeze alınması gerektiğini söyledi. 

     Yöntem ve teknik olarak öğrencilerin derse hazır olarak girmeleri sağlandıktan sonra, öğrencilerle konu karşılıklı işlenmesinin ve konu sonlarında mümkün olduğunca tekrarların yapılmasının faydalı olacağı ve bu doğrultuda konuların işlenmesine karar verildi. Derslerde öğretmenin toparlayıcı, eksiklikleri giderici ve bilgi tamamlayıcı fonksiyonu olacağı kararlaştırıldı.

     Sosyal Bilgiler Öğretmeni Aykut Veli YILDIZ, ders işlenirken; anlatım, soru-cevap, açıklama, tartışma, gösterip yapma, ipucu verme, örneklendirme, beyin fırtınası, karşılaştırma, harita kullanma, bireysel etkinlik, not tutturma, çözümleme, grup çalışması gibi metotların kullanıldığını, sınıflarda projeksiyon cihazının bulunması sayesinde görselliğe önem verildiğini söyledi. 

10- Performans Görevlerinin;  öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerileri günlük yasamla da ilişkilendirerek ortaya koymasını gerektiren kısa dönemli çalışmalar olduğu, bu nedenle performans görevinin öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek yasam durumlarına uygun olarak kullanmalarını gerektirecek nitelikte olmasına özen gösterilmesi gerektiği belirtildi.

     Performans görevleri verilirken öğrencilerin konuyu belirlemede görüşünün alınması ödev süreci ile planlamanın yapılmasında rehberlik edilmesi gerektiği ifade edildi. Performans görevinin dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirileceği ve değerlendirme ölçütlerinin öğrenciye önceden verileceği belirtilmiştir.

PROJE ÖDEVİ  KONULARI

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Proje Ödevi Konuları

Atatürk İnkılâpları Öncesi ve Sonrası, Bölgelerin Ekonomik Faaliyetlerinin Haritada Resimlerle Gösterilmesi, Bölgemizde Tarım, Bölgemizi Tanıyalım, Cumhurbaşkanlığı Forsu, Dünden Bugüne Teknolojik Buluşlar, Kabartma Haritası Hazırlama, Şehrimizdeki Ekonomik Faaliyetler

Sosyal Bilgiler 6 Proje Ödevi Konuları

Vergi Vermekle İlgili Bir Afiş Tasarlama, Ülkemizin İhraç ve İthal Ürünleri İle İlgili Tablo Hazırlama,Turistik Bir Bölgeyi Tanıtan Bir Reklam Hazırlama, İpek Yolu Haritası Çizme, İslamiyetin Doğuşu filmini izleme ve film eleştirisi yazma, Gazneli Mahmut Biyografisi Hazırlama, Divan-ı Lügatit Türk’ten Seçmeler Yapma, Çocuk Hakları Sözleşmesi Kitapçığı Hazırlama, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Kitapçığı Hazırlama, İnsan hakları ile ilgili broşür hazırlama, Bir yardım kampanyası organize etme, Soru Hazırlama

Sosyal Bilgiler 7 Proje Ödevi Konuları:

Coğrafi Keşifler Haritası, Tarih boyunca önemli buluşları içeren kartpostal hazırlama, Çocuk Hakları ile ilgili bir afiş hazırlama, Buluş kartları hazırlama, Enderun Mektebi, Ahilik, Osmanlılarda Eğitim Sistemi, Dağılma Dönemi Osmanlı Devleti Siyasi Olayları, Balkan Savaşları, I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Soru Hazırlama

T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8 Proje Ödevi Konuları:

Atatürk İnkılapları ve İlkeleri Tablosu, Atatürk İlkelerini Tanıtma, Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar, Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar Tablosu, Anayasalarımız, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’nun Önemi, Laiklik Alanında Yapılan İnkılaplar, Atatürk İlkeleri ile İlişkili İnkılaplar, Türk Dış Politikası, Musul Sorunu, Boğazlar Sorunu, Hayat Sorunu ve Çözümü,  Mustafa Kemal’in “Kurtuluş Savaşı’nda İzlediği Yol Haritası” çizimi, Kurtuluş Savaşı Albümü hazırlama, Soru Hazırlama

8.Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Proje Ödevi Konuları

Kendi bireysel farklılığını dikkate alarak topluma neler katabileceğine ilişkin drama hazırlama, Demokratik ortamların oluşması ve yerleşmesi amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunan bireylerle ilgili biyografi hazırlama, İçinde yaşadığı toplumu zenginleştiren farklı görüş, düşünce, inanç ve kültürel değerleri anlatan afiş hazırlama, Çevresinde yaşanan bir sorunla ilgili demokratik çözüm önerisi geliştirme ve bunu drama yöntemiyle canlandırma, Çevresinde insan hakları ile ilgili çalışma yapan kurum ve kuruluşlara ait bilgi toplama ve sunma, Soru Hazırlama

 Proje görevlerinin kılavuz kitaplardaki Değerlendirme ölçekleri ya da öğretmenin belirleyeceği ölçekler tarafından değerlendirilmesine, değerlendirme ölçeklerinin zümreye ek olarak konulmasına ve bir örneğinin sınıflarda bulundurulmasına karar verildi.

11- Yazılı sınavların 5. 6. ve 7. Sınıflar Sosyal Bilgiler dersinde Mart ve Mayıs aylarının 3. haftası olmak üzere 2 sınav; 8.sınıf T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde 1.sınavın 28-29 Nisan’da Merkezi olarak yapılacağı, 2.sınavın ise Mayıs ayının 3. haftasında  yapılması,  8.sınıflar Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersinden ise Nisan ayının 1.haftası ile Mayıs ayının 3. haftası olmak üzere 2 sınav yapılmasına  karar verildi. 

Yazılı sınavlarda doğru-yanlış, boşluk doldurma ve test tekniğinin uygulanmasına, konuların tamamını kapsayan soruların sorulmasına, derse katılım  notlarının  dersin işlenişi sırasında öğrencilerin ders veya derslerdeki etkinlikleri neticesine göre verilmesine karar verildi.

Ders ve etkinliklere katılım notlarının her ders için 2 adet olması kararlaştırıldı.

12- Sosyal Bilgiler Öğretmeni Aygün BIYIKSIZ derslerde konulara göre uygun araç ve gereçlerin kullanıldığını, sınıflarda projeksiyon cihazlarının olmasının çok yararlı olduğunu, ayrıca her sınıfa bilgisayar sağlanması gerektiğini ifade etti. Çünkü bazı sınıflarda bilgisayar olmadığı için derslerin işlenişinde teknolojiden yeterince yararlanılamadığını söyledi.

13- Müdür Yardımcısı Çiğdem NAZAR , Atatürkçülük konularının derslere, konulara ve zamana uygunluk durumuna göre yıllık planlarda belirlendiği şekliyle ve güncel meselelerle bağlantılı olarak işlenmesi gerektiğini ifade etti. 

14-  Derslerde geçen kavramlar ve dil bilgisi kuralları konularında ve öğrencilerin anlaşılır şekilde okuma ve okuduğunu anlama konusunda Türkçe öğretmenleriyle işbirliğine gidilmesinin faydalı olacağı belirtildi. 

     6 ve 7. sınıf müfredatında istatistiksel bilgilerin ve oran ile ilgili konuların yer aldığını bu konuda Matematik öğretmenleri ile iş birliğine gidilmesi gerektiğini belirtildi.

15- Konuların hazırlanmasında gerekli kaynaklardan ve  eserlerden yararlanılması, akademik eserlerin takip edilmesi, Sosyal Bilgiler 5, 6 ve 7 Öğrenci Çalışma Kitabının etkin şekilde kullanılması ve diğer alanlarla ilgili ihtiyaç duyulduğunda bilimsel eserlerden yararlanılması kararlaştırıldı.

     Tebliğler Dergilerinin www.meb.gov.tr ve Talim ve Terbiye Kurulundaki değişiklerin http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/ adresinden takip edilmesi yapılan değişikliklerin uygulanması kararlaştırıldı.

16- 2014–2015 eğitim öğretim yılı II. Döneminin başarılı geçmesi dilek ve temennileriyle toplantı sona erdi.

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AYYILDIZ ORTAOKULU

II. KANAAT DÖNEMİ SOSYAL BİLGİLER, TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK, VATANDAŞLIK ve DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTISI KARARLARI

Alınan Kararlar

1.   Okul-aile işbirliğinin daha dazla sağlanması,  öğrencilere ilgi çekici ve kısa ödevler verilmesi, proje görevlerinde rehberlik edilmesi kararı alındı.

2.   Öğrencilerin derslere ilgilerinin daha fazla çekilmesi için bilgisayar, projeksiyon, video gibi araç-gereçlerden yararlanılması, soru-cevap tekniğinin daha çok kullanılması, belirli aralıklarla genel tekrarlar ve bilgi yarışmalarının düzenlenmesi karalaştırıldı.

3.   Kılavuz kitap olduğu için günlük plan yapılmasına gerek olmadığı kararı alındı

4.   Müfredatın yetiştirilebilmesi için bazı etkinliklerin ev ödevi olarak verilmesi ve daha sonra kontrollerin yapılması kararlaştırıldı.

5.   I. Yazılıların çoktan seçmeli, klasik, boşluk doldurma ve eşleştirme sorularından oluşması,  İkinci sınavların aynı dönemde olan şubeler arasında ortak sınav şeklinde yapılması ve 20 test sorusundan oluşması, Ölçme ve değerlendirmenin ortak hazırlanması kararı alındı.

6.   Okulda müfredata uygun eksik haritaların tamamlanmasına karar verildi. Okuldaki projeksiyon makinelerinin azami ölçüde kullanılması kararı alındı.

7.   Özellikle Türkçe Matematik ve Fen ve Teknoloji Öğretmenleri ile iş birliğine gidilmesi kararı alındı.

8.    Sınıflar arası bilgi yarışmalarının düzenlenmesi kararı alındı

9.    Oluşabilecek değişiklikleri  ve yenilikleri takip etmek için www.meb.gov.tr ve http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/ sitelerinin izlenmesi kararı alındı.

10.  Sosyal Bilimler son derece etkin bir kaynak olan  Çalışma Kitabı Cevapları Tarih Coğrafya Haritası  web sitesinden yaralanılmasına karar verildi.

Aygün BIYIKSIZ      Aykut Veli YILDIZ       Mustafa ÇOBAN               

Sos Bil. Öğret.         Sos Bil. Öğret.          Sos Bil. Öğret.        

               Uygundur

            12.02.2015

        Adem YENİPINAR

          Okul Müdürü