Vatandaşlık Bilgisi Soruları Basit Düzeyde

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Kpss Vatandaşlık

Sorular ve Cevaplar

1-Devlet  nedir ?

Devlet  Toprak  bütünlüğüne bağlı  olarak siyasal,hukuki, ekonomik ve sosyal kurumları ile teşkilatlanmış millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlıklardır.

2-Demokrasi nedir?

Halkın kendi kendisini yönetmesine denir.

3-Demokrasi kaça ayrılır. Bunlar nelerdir.?

Üçe ayrılır. Doğrudan,  yarı doğrudan ve temsili demokrasi.

4- Anayasa kavramı nedir?

Bir devletin dayandığı esasları gösteren temel kavramdır.

5- Vatandaş nedir?

Aynı ülkede yaşayan ve devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişi demektir.

6- Kamu kavramı nedir?

Bir konu hakkında toplumun benimsediği genel düşüncedir.

7- Sivil toplum kavramı nedir?

. Sivil Toplum Kavramı Ilk defa batıda ortaya çıkan sivil toplum, batıda ki mutlak monarşilerin bütün güç ve baskılarına rağmen onların kontrollerinden kaçan ve böylece özerk bir sürecin şekillenmesini sağlayan güçtür. Ortaçağda batıdaki şehirlerde oturan kişiler, zamanla şehirli olarak kolektif bir bilinç geliştirmiş ve sivil toplum olgusunun doğmasını sağlamışlardır. Batı monarşileri sivil toplumun izlerini hiçbir zaman tam olarak silememiştir. Sivil toplumda iktidarı dizginleyen bir güç olarak süregelmiştir . Bugünkü anlamda sivil toplumun ortaya çıkışı ise batıda sanayi devrimi ile meydana gelen yeni toplumsal ve siyasal arayışların sonucu olmuştur. Batıda Rönesans’tan sonraki gelişmelerin bir sonucu olarak yeni bir siyasal toplum arayışına girişilmiş, bunun bir gereği olarak da ulus devlet, ulusal nitelikli bir din, daha katılımcı ve özgürlükçü bir siyasal yaşam, doğal halden aranmış bir siyasal yapı gibi temalar tartışılmıştır. Zira Katolik kilisesi Rönesans’tan önce yaşamın her alanında olduğu gibi siyasal yaşam ve normlar üzerinde de hegemonya kurmuş ve Katolizm eksenli değerler geliştirmiştir. Fakat daha sonraları bir yandan Luther ve Calvin öncülüğünde başlayan ulusal din arayışı, bir yandan da Machiavelli tarafından başlatılan ulusal devlet arayışlarının etkisi ile yeni bir siyasal yapının temelleri atılmıştır . Sivil toplum kavramına Hobbes, Locke ve Rousseau gibi düşünürler değişik şekillerde yorumladıktan sonra bu kavramı bildiğimiz anlamda Hegel kullanmıştır. Hegel sivil toplum ile siyasal topluma arasında bir ayrım yapmış analitik bir düzeyde devlet ve toplum arasındaki çizgileri belirtmiştir. Devletin düzenlediği alanları ve toplumsal ilişkileri siyasal toplum kavramıyla ifade etmiş, geriye kalan özerk alanları ise sivil toplum olarak isimlendirmiştir . Hegel sivil toplumu, bütün bireysel menfaatlerin birbirleriyle çarpıştığı bir savaş alanı olarak tanımlar. Ayrıca ona göre bu bireysel menfaatler bir yandan özel topluluğun menfaatlerine karşı bir yandan da bireysel menfaat ile özel topluluğun menfaatleri devletin düzenlemelerine ve yüksek görüş noktasına karşı mücadele ederler .
Kadınları Koruma Derneği, Hayvanları Koruma Derneği, Hayvan Severler Derneği, Tema, TÜKODER, SAÇEK, ADD ve sendikalardır.

8- Danıştay nedir?

En yüksek idari mahkemeye Danıştay denir.

9- Sayıştay nedir?

En yüksek mali mahkemeye sayıştay denir.

10- Vatandaşlık hakları kaça ayrılır,bunlar nelerdir?

Üçe ayrılır. Bunlar sosyal ekonomik ve siyasal haklardır.

11- Sosyal haklar kaça ayrılır?

Altıya ayrılır.

12-Vatandaş olma bilinci nedir?

Vatandaşlık haklarımızın ve sorumluluklarımızın farkında olmaktır

13-Kimler oy kullanamaz?
Er ve erbaşlar, askeri öğrenciler,ceza ve infaz kurumunda  bulunanlar,hükümler
akıl sağlığı  yerinde olmayanlar ve 18 yaşından  küçük olanlar oy kullanamazlar.

14- Vergi nedir?
Vatandaşların kişisel bir çıkar beklemeden, önceden belirlenmiş kurallara göre devletin görevlerini yerine getirebilmesi için devlete verdikleri paradır.

15- Millet nedir?

Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil,duygu,ülkü,tarih, kültür ve çıkar birliği olan insanlar topluluğudur.

16- Yurt nedir?
Milletin üzerinde yaşadığı toprak parçasıdır.

17-Devlet organları kaça ayrılır bunlar nelerdir?
Üçe ayrılır. Yasama ,yürütme ve yargıdır.

18-Yürütmeye organı kimlerden oluşur?

Cumhurbaşkanı, başbakan bakanlar ve idare teşkilatından oluşur.

19- Yasama organına kim bakar?

Türkiye Büyük Millet Meclisi

20- Yargı organı nasıl oluşur?

Bağımsız mahkemelerden oluşur.

21- Uluslararası kuruluşlara örnek veriniz.

NATO, Avrupa Birliği.

22- Uluslararası belgelere örnek veriniz.

Insan Hakları Evrensel Bildirgesi., Dünya Barışını Koruma Bildirgesi.

23-Uluslar arası gönüllü kuruluşlara örnek veriniz.

Uluslara arası af örğütü, unicef , green peace

24-Insan hakları korumasında insan haklarının önemi kaça ayrılır.

Dörde ayrılır.

25-Milli hedef nedir?

Uygar milletlerin seviyesine çıkmak ve bağımsız bir devlet olarak yaşamaktır.

26- Milli Güvenlik siyaseti kaça ayrılır?
Üçe ayrılır.

27- Jeopolitik konum nedir?
Bir toprağın yada coğrafyanın bölge yada dünya siyasetindeki konumu demektir.

28- Kaçakçılık nedir?

Silah altın tarihi eser gibi maddelerin yasa dışı olarak alınıp satılmasına denir.

29- Kültür nedir?
Toplumlarım gelişim süreci içerisinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile sonraki araçların bütünüdür.

30- Hoşgörü nedir?

Affetme , kolaylaştırma ,ayıp ve kusurları örtme başkalarını düşünce ve davranışlarına anlayış gösterme demektir.
Ayrıca Bakınız

1.Dünya Savaşı Haritaları

Kurtuluş Savaşı haritaları

Ermeni Meselesi 1877-1897 Dönemi

Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Genel Kültür

Kpss Tarih

Kpss Coğrafya

Kpss Anayasa

Kpss Vatandaşlık

Kpss Çıkmış Sorular