Devlet ve Unsurları Konu Testi

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Kpss Vatandaşlık

Devlet ve Unsurları Konu Testi

1. Aşağıdakilerden hangisi ampirik demokrasinin unsurlarından biri değildir?

A) Birden çok siyasi partinin bulunması

B) Seçimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanması

C) Devlet başkanının halk tarafından seçilmesi

D) Seçimlerin serbestlik ilkelerine uygun yapılması

E) Halkın temsilciler aracılığıyla yönetime katılması

2. Devlet iktidarının bir zümre elinde bulunduğu siyasi rejime ne ad verilir?

A) Oligarşi B) Aristokrasi C) Monarşi D) Diktatörlük E) Teokrasihttp://www.kpssrehber.com/Kutuphane/js/fckeditor/editor/images/spacer.gif

3. Aşağıdaki devletlerden hangisi federal yapıda de­ğildir?

A) ABD B) İsviçre C) Almanya D) Kanada E) Çin

4. Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir devletin özelliklerinden değildir?

A) Etkin siyasal makamlar seçimle işbaşına gelmeli ve seçimler düzenli ve fazla uzun olmayan aralıklarla tekrarlanmalıdır.

B) Seçimler serbest olmalıdır.

C) Çok sayıda siyasal parti olmalıdır.

D) Muhalefetin iktidar olma şansı olmalıdır.

E) Temel kamu hakları tanınmış ve güvence altına alınmış olmalıdır.

5. Aşağıdakilerden hangisi devletin özelliklerinden biri değildir?

A) Toprağa sahip olma

B) Örgütlenmiş olma

C) Devamlı olma

D) Hukuki ve siyasi bir yapı olma

E) Birden çok iktidara tabi olma

6. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde benimsenmiş demokrasi modelidir?

A) Sosyal Demokrasi B) Doğrudan demokrasi C) Temsili demokrasi D) Yarı doğrudan demokrasi

E) Hürriyetçi demokrasi

7. Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda cumhuriyet rejimlerinden biri değildir?

A) Faşizm B) Aristokrasi C) Oligarşi D) Meşruti monarşi E) Hiçbiri

8. Aşağıdakilerden hangisi parlamenter hükümet yapısının yararlı yönlerindendir?

A) Koalisyonlara imkân vermesi

B) Yönetime katılımın daha yüksek olması

C) Dış politikaların daha başarılı şekilde yürütülebilme­si

D) İstikrar sağlanması

E) Seçimlerin daha kısa aralıklarla yapılması

9. Aşağıdaki kavramlardan hangisi bir siyasi rejimi ifadeetmez?

A) Oligarşi B) Demokrasi C) Pozitivizm D) Faşizm E) Monarşi

10. Aşağıdakilerden hangisi başkanlık hükümet siste­minin özelliklerinden biri değildir?

A) Kuvvetlerin yumuşak ve dengeli ayırımı vardır.

B) Başkan halk tarafından seçilir.

C) Yürütme organı tek kişiden oluşur.

D) Başkan yasama çalışmalarına katılamaz.

E) Başkan yasama merciinden güvenoyu istemez.

Cevap Anahtarı: 1-C 2-A 3-E 4-C 5-E 6-C 7-D 8-B 9-C 10-A