Tarih'den 100 Tane Çalışma Sorusu

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Kpss Tarih

SORULAR VE CEVAPLAR
1)Tarihin tanımını yapınız.
Cevap=Tarih;insan topluluklarının geçmişteki faaliyetlerini kültür ve medeniyetlerini,birbirleriyle ilişkilerini zaman ve yer belirterek
neden-sonuç ilişkisi içerisinde,belgelere dayanarak objektif olarak
anlatan bir bilimdir.

2)Takvimi ilk kullananlar kimlerdir?Türkler,tarihleri boyunca hangi
takvimlerden yaralanmışlardır?
Cevap=Mısırlılar takvimi ilk kullananlardır.Türkler tarih boyunca;
12 Hayvanlı takvim,Celali takvimi ve Hicri takvimi kullanmışlardır.

3)Tarih öncesi çağlar kaça ayrılır?Açıklayınız.
Cevap=Tarih öncesi çağlar ikiye ayrılır;taş devri ve maden devri.
Taş devri;yontma taş devri ve cilalı taş devri olmak üzere ikiye,
Maden devri;bakır devri,tunç devri ve demir devri olarak üçe ayrılır.

4)Tarih çağları kaça ayrılır?Açıklayınız.
Cevap=Tarih çağları dörde ayrılır;ilk çağ, orta çağ,yeni çağ ve yakın çağ.
Ilk çağ;3200 yazının bulunması ile başlar,375 kavimler göçüne kadar
sürer.ayrıca ilk çağda gerçekleşen Hz. Isa'nın doğumu milat kabul edilir. Ortaçağ;375 kavimler göçü ile başlar,1453 Istanbul`un fethine
kadar devam eder.Yeni çağ;1453 Istanbul`un fethiyle başlar,1789
Fransız ihtilali`ne kadar devam eder.Yakın çağ;1789 Fransız Ihtilali`yle
başlayan günümüzde de devam eden çağdır.

5)Ilk Çağ`da Anadolu Uygarlıkları'nı yazınız.
Cevap=Hititler,Frigyalılar,Lidyalılar,Iyonyalılar.

6)19.yüzyılda devletler arası ilişkileri etkileyen iki önemli olay
olmuştur,bunlar hangileridir?
Cevap=1789 Fransız Ihtilali ve 1750 Sanayi Inkılabı'dır.

6) 12 Ouchy Antlaşması'nın sonuçları nelerdir?
Cevap=Trablusgarp ve Bingazi Italya' ya bırakıldı.
Italya,savaş sırasında işgal ettiği Oniki Ada'yı Osmanlı Devleti'ne geri
Verdi.Ancak Osmanlı Devlet,adaların Yunanlılar tarafından işgal
edilebileceği endişesi ile Balkan Savaşı'nın sonuna kadar Italyanlarda
kalmasını uygun gördü.

7)Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerini yazınız.
Cevap=Hammadde ve sömürgecilik yarışı.
Almanya ve Fransa arasındaki Alsas-Loran Antlaşması.
Yayılmacı ve saldırgan bir politika izleyen Almanya ve Italya'nın
Ingiltere'nin çıkarlarını tehdit etmeleri.

8)Üçlü Itilaf ve Üçlü Ittifak Devletleri'ni yazınız.
Cevap=Üçlü Itilaf=Ingiltere,Fransa,Rusya,Sırbistan,Italya,ABD.
Üçlü Ittifak=Almanya,Avus.-Mac. Imparatorluğu,Italya,Osm. Imp.

9) Osmanlı Devleti'nin 1.Dünya Savaşı'na girmesinin nedenlerini yazınız.
Cevap=Son zamanlarda kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi,
Almanya'nın savaşı kazanacağına olan inancı,Ittihatçıların Almanlara
duydukları hayranlık ve siyasi yalnızlıktan kurtulma isteği.

10)Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheleri yazınız.
Cevap=Kafkas(Doğu)Cephesi,Çanakkale Cephesi,Kanal Cephesi,
Irak Cephesi,Suriye-Filistin Cephesi,Galiçya ve Makedonya Cepheleri.

11)Wilson Ilkeleri'nin belirttiği maddeleri yazınız.
Cevap=Gizli antlaşmalar geçersiz sayılacak,savaştan sonra hiçbir devlet
sınırlarını genişletemeyecek,savaşta galip gelen devletler yenilen
devletlerden savaş tazminatı almayacak.

12)Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan barış antlaşmalarını
yazınız.
Cevap=Almanya;Versay,Avusturya;Sen Jermen,Macaristan;Trianon,

Bulgaristan;Nöyyi,Osmanlı Devleti;Sevr barış antlaşmaları imzalandı.

13)Türklerin ilk yurdu olan Orta Asya'nın coğrafi konumunu yazınız.
Cevap=Orta Asya;doğuda Kadırgan Dağlarından batıda Hazar Denizi ve
Ural dağlarına kadar,kuzeyde Sibirya'dan güneyde Hindikuş ve Karanlık
Dağlarına kadar uzanır.

14)Türklerin göç etmelerinin en önemli nedenini yazınız.
Cevap=Özgürlüklerine düşkün olan Türkler,yabancı kavimlerin  baskısı
karşısında bağımsız yaşayacakları yerlere göç etmişlerdir.

15)Ilk Türk Devletleri'ni yazınız.
Cevap=Büyük Hun Devleti(Asya Hun Devleti),Avrupa Hun Devleti,
Göktürk Devleti,Uygur Devleti.

16)Ilk Türk Devletleri'nde hükümdara ne gibi isimler verilirdi?
Cevap=Kağan,Han,Hakan gibi unvanlar verilirdi.

17)En eski Türk Destanı'nın adını yazınız.
Cevap=Oğuz Kağan Destanı'dır.

18)Mondros Ateşkes Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?
Cevap=30 Ekim 1918.

19)Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. ve 24. maddelerini yazınız.
Cevap=7. madde=Itilaf Devletleri,güvenliklerini tehdit edici bir durum
ortaya çıkarsa ,herhangi bir stratejik yeri işgal edebilecekler.
24. madde=Doğudaki altı vilayette(Vilayet-i Site=Sivas,Erzurum,Van,Bitlis,
Elazığ,Diyarbakır)karışıklık çıkarsa,Itilaf Devletleri buraları işgal
edebilecekler.

20)Ateşkesten sonra ilk olarak,hangi tarihte neresi işgal edilmiştir?
Cevap=3 Kasım 1918'de Musul işgal edildi.

21)Ateşkesten sonra Fransızlar,Italyanlar,Yunanlılar hangi yerleri işgal
etmişlerdir?
Cevap=Fransızlar;Dörtyol,Mersin ve Adana.Italyanlar;Antalya,Burdur,
Isparta,Muğla,Marmaris ve Kuşadası.Yunanlılar;Trakya'da Uzunköprü ve
Hadımköy demiryolunu,Izmir ve Batı Anadolu'yu işgal ettiler.


22)Kuva-yi Milliye'yi açıklayınız.
Cevap=Kuva-yi Milliye;Istanbul Hükümeti'nin işgaller karşısında yeterli 
tepkiyi göstermemesi üzerine,Müslüman Türk halkının vatanını,dinini,
namusunu savunmak için kurdukları silahlı direniş birlikleridir.

23)Paris Barış Konferansı ne zaman ve niçin toplanmıştır?
Cevap=18 Ocak 1919 da;1.Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra
Itilaf Devletleri,yenilen devletlerin durumunu görüşmek ve
imzalatacakları barış antlaşmalarının taslaklarını hazırlamak maksadıyla
toplanmışlardır.

24)Zararlı Cemiyetleri yazınız.
Cevap=Azınlıkların kurduğu cemiyetler;Mavr-i Mira,Pontus Rum,
Etnik-i Eterya,Hınçak ve Taşnak Cemiyetleri.

25)Azınlıkların kurdukları cemiyetlerin ortak özelliklerini yazınız.
Cevap=Anadolu'nun işgalini kolaylaştırmak.Mondros'un 7. maddesinin
uygulanmasına ortam hazırlamak böylece işgalleri haklı göstermek.
Müslüman-Türk halkına baskı ve katliamlar yapmak.

26)Milli Varlığa düşman cemiyetleri yazınız.
,Cevap=Islam Teali,Kürt Teali VE Ingiliz Muhipleri Cemiyeti

27)Yararlı Cemiyetleri yazınız.
Cevap=Izmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye,Izmir Redd-i Ilhak,
Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk,Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye,
Kilikyalılar ,Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk ve Milli Kongre Cemiyeti.

28)Mustafa Kemal  Atatürk'ün okuduğu okulları yazınız.
Cevap=Şemsi Efendi Mektebi,Selanik Askeri Rüştiye'si,Manastır Askeri
Lisesi,Istanbul Harp Okulu ve  Istanbul Harp Akademisi'ni bitirmiştir.

29)Mustafa Kemal'in en büyük eseri nedir?
Cevap=Türkiye Cumhuriyeti'dir.

30)Atatürk'ün eserlerinden olan nutuk hangi tarihleri kapsamaktadır?
Cevap=1919-1927 tarihlerini kapsamaktadır.

31)Atatürk hangi tarihte,hangi sıfatıyla Samsun'a çıktı?
Cevap=Atatürk 19Mayıs 1919'da,9.Ordu Müfettişi olarak Samsun'a çıktı.

32)Havza Genelgesi hangi tarihte yayımlanmıştır?
Cevap=28 Mayıs 1919'da yayımlanmıştır.

33)Atatürk Amasya Genelgesi'ni kimlerle yayımlamıştır?
Cevap=Ali Fuat Cebesoy,Rauf Orbay  ve Refet Bele ile görüşerek
yayımlamıştır.

34)Kurtuluş Savaşı'nın amacı ve gerekçesi ilk kez nerede belirlenmiştir?
Cevap=Amasya Genelgesi'nde.

35)Erzurum Kongresi ne zaman toplanmıştır,önemi nedir?
Cevap=23Temmuz'da toplanmıştır. Erzurum Kongresi toplanış amacı
bakımından bölgesel, alınan kararlar bakımından ulusaldır.

36)Milli cemiyetler ilk kez hangi kongrede bir çatı altında toplanmıştır?
Cevap=Sivas Kongersi'nde.

37)Amasya Görüşmeleri' nin en önemli sonucu nedir?
Cevap=Meclisi Mebusan toplanmıştır.

38)Hz. Muhammed(sav.) ne zaman doğmuştur?
Cevap=571 yılında Mekke'de doğmuştur.

39)Islam dinini ilk olarak kimler kabul etmişlerdir?
Cevap=Hz.Hatice,Hz.Zeyd ve Hz.Ebubekir kabul etmiştir.

40)Hz. Muhammed'in seferlerini yazınız.
Cevap=Bedir Savaşı,Uhud Savaşı,Hendek Savaşı,Hudeybiye Barışı
Ve Mekke'nin fethi.

41)Dört halife kimlerdir?
Cevap=Hz.Ebubekir,Hz.Ömer,Hz.Osman ve Hz.Ali'dir.

42)Talas Savaşı hangi tarihte kimler arasında olmuştur?
Cevap=751 yılında Çin ve Arap orduları arasında olmuştur.

43)Türk bilim adamlarından en önemlilerini yazınız.
Cevap=Farabi,Ibn-i Sina,Biruni ve Harezmi'dir.44)Orta Asya'da kurulan Türk Islam Devletleri'ni yazınız.
Cevap=Karahanlılar,Gazneliler,Büyük Selçuklu Devleti,Tolunoğulları
Ihşidiler,Eyyübiler ve Memlükler.

45)1. Inönü Savaşı'nın tarihini yazınız.
Cevap=6-10 Ocak 1921.

46)Itilaf Devletleri'nin her iki Türk Hükümeti'ni de Londra Konferansına
çağırmaktaki amaçları ne idi?
Cevap=Türk tarafını birbirine düşürerek istediklerini kabul ettirmekti.

47)Sakarya Meydan Savaşı'nın sonuçlarını yazınız.
Cevap=1683 Viyana bozgunundan beri devam eden geri çekilişi sona erdi,
Mustafa Kemal'e gazi unvanı ve mareşallik rütbesi verildi,Ankara ve Kars
Antlaşmaları imzalandı.

48)Saltanatın hangi tarihte kaldırıldı?
Cevap=1 Kasım 1922 de kaldırıldı.

49)Londra Konferası'nı düzenleyen devletleri yazınız.
Cevap=Ingiltere,Fransa,Italya ve Japonya.

50)Lozan Antlaşması'nın başlıca hükümlerini yazınız.
Cevap=Kapitülasyonlar,Ege Adaları,Yabancı Okullar,Dış Borçlar ve boğazlar.

51)Malazgirt Meydan Savaşı hangi tarihte yapılmıştır?
Cevap=26 Ağustos 1071de yapılmıştır.

52)Anadolu'da kurulan ilk Türk Devletleri' yazınız.
Cevap=Saltuklular,Mengücekliler,Danişmendliler,Artuklular ve
Anadolu Selçuklu Devleti.

53)Kardeşler arası taht kavgalarının diğer adı nedir?
Cevap=Fetret Devri'dir.

54)Siyasal alanda inkılapları yazınız.
Cevap=Cumhuriyetin ilanı,Halifeliğin kaldırılması,Çok partili rejim
denemeleri.

55)Hukuk alanında inkılapları yazınız
Cevap=Anayasanın kabulü,Türk Medeni Kanunu ‘nun kabulü.

56)Eğitim ve kültür alanındaki inkılapları yazınız.
Cevap=Öğretim Birliği Yasası,Yeni Türk Harflerinin Kabulü
Yeni Tarih Anlayışı,Türk Dili Çalışmaları.

57)Toplumsal alandaki inkılapları yazınız.
Cevap=Tekke,Zaviye ve Türbelerin kapatılması,Kıyafette değişiklik
Soyadı Yasası ve Takvim,Saat ve Ölçülerde değişiklik.

58)Ilk yeni buluşlar nelerdir?
Cevap=Barut,kağıt ve matbaa ve pusula.

59)Rönesans kısaca ne demektir?
Cevap=Yeniden doğuş demektir.

60)17.ve 18. yy.'da Avrupa'da iki önemli olay olmuştur bunlar nelerdir?
Cevap=Sanayi Inkılabı ve Fransız Ihtilali'dir.

61)Osmanlı Devleti'nin duraklamasının iç nedenlerini yazınız.
Cevap=Ülkede bulunan farklı dil, din, ırk ve kültürlerden olan toplumların
kaynaştırılamaması,padişahların ve devlet adamlarının durumu,ülke
yönetiminin bozulması,askeri sistemin bozulması,eğitim ve adalet sisteminin
bozulması vb.

62)Lale Devri'ni açıklayınız.
Cevap=Lale Devri;1718'de başlayıp,1730 yılındaki Patrona Halil Isyanı'na kadar
olan döneme denir.

63)Ulusal dış politikanın başlıca ilkelerini yazınız.
Cevap=her şeyden önce ulusal gücümüze dayanmak,ulsal sınırlarımız içinde
kalmak,gerçekleştiremeyeceğimiz emeller peşinde koşmamak,uluslar, dış politikayı yürütürken her zaman iç kamuoyunu dikkate almak,diğer devletlerin
iç politikalarından ve yönetim sistemlerinden etkilenmemek.

64)Balkan Antantı ülkelerini yazınız.
Cevap=Türkiye,Ingiltere,Iran ve Afganistan.

65)Sadabat Paktı hangi tarihte kimler arasında kuruldu?
Cevap=8 Temmuz 1937'de Afganistan,Iran, Irak ve Türkiye arasında kuruldu.

66)Hatay Meclisi ne zaman Türkiye'ye katılma kararı aldı?
Cevap=29 Haziran 1939 ‘da Türkiye'ye katılma kararı aldı.

67)Ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'de önemli gelişmeler gözlendi.
Bu gelişmelere örnek veriniz.
Cevap=Çok partili yaşama geçildi(1945).Türkiye,Sovyetler Birliği'nin askeri
gücüne karşı ABD öncülüğünde kurulan NATO'ya girdi(1952)

68)Yurdumuz komşularını yazınız.
Cevap=Yurdumuz Asya'da;Gürcistan,Ermenistan,Nahçıvan,Iran,Irak ve Suriye
ile komşudur.Avrupa'daki komşuları ise;Bulgaristan ve Yunanistan'dır.

69)En uzun kara sınırımızın bulunduğu ülkeyi yazınız.
Cevap=Suriye'dir.

70)Bağımsız Türk Cumhuriyetleri'ni  yazınız.
Cevap=Kazakistan,Türkmenistan,Özbekistan ve Kırgızistan.

71)1.Ahmet zamanında şehzadelerin sancağa çıkma uygulamasına
nasıl bir uygulama getirildi?
Cevap=Ailenin en büyük erkek üyesinin tahta geçmesi kuralı(Ekber ve Erşet
Sistemi)getirildi.

72)Divan-ı Hümayün'ü açıklayınız.
Ceva=Devlet ve memleket sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı en
üst organdır.

73)Divan-ı Hümayün üyelerini yazınız.
Cevap=Sadrazam,Vezirler,Kazaskerler,Defterdar,Nişancı,Müftü,
Kaptan-ı Derya,Yeniçeri Ağası ve Reis'ül Küttap'tır.

74)Eyaletler yönetim bakımından kaça ayrılır,,bunlar nelerdir?
Cevap=3'e ayrılır.Bunlar;Merkeze Bağlı Eyaletler,Özel Yönetimi Olan
Eyaletler ve Ayrıcalıklı Eyalet ve Beylikler.
75)Osmanlı Devleti'nin başlıca gelir kaynaklarını yazınız.
Cevap=Öşür,Haraç ve Cizye'dir.

76)Avrupalı Devletler ,Osmanlı Devleti'nin kendilerinden aldığı borçları ödeyememesi üzerine hangi idareyi kurmuşlardır?
Cevap=Düyun-ı Umumiye Idaresini kurmuşlardır.

77)Osmanlı Devleti'nde ordu kaça ayrılırdı?
Cevap=3'e ayrılırdı.Kapıkulu Askerleri.Eyalet Askerleri ve Yardımcı 
Kuvvetler ve Akıncılar.

78)Osmanlı Devleti'nin en gelişmiş medreseleri hangileriydi?
Cevap=Sahn-ı Seman ve Süleymaniye Medreseleri en gelişmiş medreselerdi.

79)Atatürkçülüğü tanımlayınız.
Cevap=Atatürkçülük;Temel ilkeleri Atatürk tarafından belirtilen devlet hayatına,
fikir hayatına,ekonomik hayata ve toplumun temel kurumlarına ilişkin fikir ve ilkelere denir.

80)Atatürk ilkelerini yazınız.
Cevap=Cumhuriyetçilik,Milliyetçilik,Halkçılık,Devletçilik,Laiklik ve Inkılapçılık.

81)Cumhuriyetin Türk toplumuna sağladığı faydalardan örnek veriniz.
Cevap=Bütün vatandaşlara devlet yönetimine eşit şekilde katılmayı sağlamıştır
Türk toplumunun gelişmesini ve çağdaşlaşmasını sağlamıştır.
Demokrasinin kurulmasına ortam hazırlamıştır.

82)Coğrafya bilimini açıklayınız.
Cevap=Dünyadaki tabii(doğal),beşeri ve ekonomik olayları inceleyen,buna göre canlıların dağılış özelliklerini araştıran,insan ile tabii çevrenin karşılıklı ilişkilerini ve etkileşimini ortaya koyan bilimdir.

83)Fiziki coğrafyanın konusunu yazınız.
Cevap=Yerşekilleri,iklim ve bitki örtüsünün dağılışı ve birbirleriyle etkileşimidir.

84)Fiziki coğrafyanın alt bölümleri nelerdir?
Cevap=Klimatoloji,jeomorfoloji,Matematik Coğrafya,Hidrografya,Biyocoğrafya.

85)Gezegenleri Güneş'e yakınlık sırasına göre yazınız.
Cevap=Merkür,Venüs,Dünya,Mars,Jüpiter,Satürn,Uranüs,Neptün,Plüton.

86)Enlem nedir?
Cevap=Yeryüzünde bir noktanın ekvatora uzaklığının yerin merkezine bağlı açı cinsinden değeridir.

87)Meridyen nedir?
Cevap=Yerin merkezinden alınan bir derecelik aralıklarla çizilen ve bir kutuptan diğer kutup noktasına yerin dışından uzandığı kabul edilen yarım çemberlerdir.

88)Günlük hareket nedir?
Cevap=Dünyanın kendi etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlamasına günlük hareket denir.

89)Antimeridyen nedir?
Cevap=Her meridyenin tam karşısındaki meridyene denir.

90)Yıllık hareket nedir?
Cevap=Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketini elips  şeklinde bir yörünge üzerinde gerçekleştirmesidir.

91)Yörünge nedir?
Cevap=Dünya'nın güneş etrafında dönerken izlediği yoldur.

92)Coğrafi konum nedir?
Cevap=Herhangi bir yerin,Dünya üzerinde bulunduğu yere denir.

93)Matematiksel konum nedir?
Cevap=Bir yerin Başlangıç Meridyeni ile Ekvator'a olan uzaklığıdır.

94)Kıta nedir?
Cevap=Kendisine bağlı yakın adalarla birlikte etrafı deniz ve okyanuslarla çevrili olan büyük kara parçalarıdır.

95)Okyanus nedir?
Cevap=Kıt'alar arasında yer alan büyük çukurluk alanları kaplayan geniş ve derin su kütlelerine okyanus denir.

96)Harita nedir?
Cevap=Yeryüzünün  tamamının ya da bir bölümünün kuşbakışı görünümünün
,belli bir ölçeğe göre küçültülerek bir düzlem üzerine aktarılmasına harita denir.


97)Türkiye'de nüfus dağılışını etkileyen etkenler nelerdir?
Cevap=Iklim ve yerşekilleri,su kaynakları,sanayi,ticaret ve ulaşım,turizm,madencilik,idari hizmetler.

98)Türkiye'de turizmi geliştiren etkenler  faktörleri yazınız.
Cevap=Elverişli iklim şartları,tabii ve tarihi zenginlikler,alt yapı folklor zenginliği.

99)Izohips nedir?
Cevap=Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseklikteki noktaların birleştirilmesi  ile elde edilen iç içe kapalı eğrilere izohips denir.

100)Nüfus yoğunluğunu ölçmek için yapılan ölçümleri yazınız.
Cevap=Aritmetik yoğunluk ve tarımsal(zirai)yoğunluk.
Aritmetik yoğunluk=bir ülke veya bölgedeki nüfusun,o ülke veya bölgenin alanına
bölünmesiyle elde edilir.

Tarımsal(zirai)yoğunluk=bir ülke veya yörede ekim dikim ve hayvancılıkla geçinen nüfusun tarım alanına bölünmesiyle elde edilir.

Hazırlayan: Betül INANÇ kendisine teşekkür ederiz.

Ayrıca Bakınız

1.Dünya Savaşı Haritaları

Kurtuluş Savaşı haritaları

Ermeni Meselesi 1877-1897 Dönemi

Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Genel Kültür

Kpss Tarih

Kpss Coğrafya

Kpss Anayasa

Kpss Vatandaşlık

Kpss Çıkmış Sorular