Kpss Genel Hazırlık Çalışma Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Kpss Tarih

Genel Hazırlık Çalışma Soruları

+ 1.Dünya savaşı öncesi genel durum hakkında bilgi veriniz.
=sanayi inkılabı ve Fransız ihtilali vardır.
=Sanayi inkılabı: el, kol, hayvan gücüne dayalı üretimden makine gücüne dayalı
Üretime geçiştir.
=Fransız Ihtilali: tüm dünyaya hürriyet, eşitlik, adalet ve milliyetçilik akımını yaydı.

+ Kuvayimilliye ne demektir?
=Vatanı koruma ve bağımsız yaşama duygusunun eseri olan teşkilatlanmadır.

+ Sevr Antlaşmasının önemini ve sonuçlarını yazınız.
=TBMM, Servi imzalayan ve onaylayanları vatan haini ilan etmiştir.
=Sevr' i hiçbir zaman uygulayamamış ve ölü bir antlaşmadır.   
=Osmanlı Devletinin en son antlaşmasıdır.

+ Doğu Cephesi hakkında bilgi veriniz.
=Doğu Cephesi komutanı Kazım Karabekir Paşa Ermenilerle savaş ilan etti.Bu cephede Kars-Sarıkamış'ı geri aldı.Gümrü Barış Antlaşması imzalandı.

+ Güney Cep. hakkında bilgi veriniz.
=Fransızlar Ermenilerle  işbirliği yaparak Maraş,Urfa,Antep'i işgal ettiler. Yöre halkının direnişiyle karşılaşan Fransızlar geri çekilmek zorunda kaldılar.

+ Batı Cep. hakkında bilgi veriniz.
=Bu cephede yunanlılarla mücadele edilmiştir.

+ Mudanya Ateşkes Antlaşmasına  hangi devletler katılmıştır ?
=Görüşmeye:  Ingiltere, Fransa, Italya ve TBMM katılmıştır.

+Sivas Kongresi hangi tarihte olmuştur ?
=4-11 Eylül  1919

+Türk Medeni Kanunu nasıl kabul edilmiştir ?
=17 ŞUBAT 1926'da Isviçre Medeni Kanunu örnek alınarak TBMM'de  kabul edildi.Bu kanun 4     EKIM 1926'da yürürlüğe girmiştir.

+Cumhuriyetçilik  ilkesini  amaç nedir ?
=Halk egemenliği öngörür.

+Seyh Sait  ayaklanmasına  alınan önlemler nelerdir ?
=Bölgesel seferberlik ilan edildi.
=Takdir-i Sükun Yasası çıkarıldı.
=Istiklal Mahkemeleri yeniden kuruldu.

+Türk Devletinin ilk anayasasın adını yazınız.
=teşkilat-i esasiye

+ Hatay anavatana nasıl katıldı?
=Fransa'nın 1938'de Suriye ve Lübnan a bağımsızlık vermesi  üzerine Atatürk'ün çabalarıyla EYLÜL 1938' de Hataya da  bağımsızlık verilmiştir.

+Bölgösel Kongrelerin adını yazınız.
=Balıkesir Kongresi
=Alaşehir Kongresi
=Nazilli  Kongresi

+Amasya Kongresi  hangi tarihte olmuştur ?
=22 Haziran 1919

+Izmir'de M. Kemale yapılan suikast girişimini anlatın.
=Terakkiperver mensupları ve ihtiyatçıların bir grubu M. Kemal' e suikast düzenlediler. Fakat M. Kemalin treni 1 gün gecikince  plan ortaya çıktı ve
tutuklandılar.

+ Atatürk'ün ilkelerini yazınız.
=Cumhuriyetçilik
=Devletçilik
=laiklik
=Devletçilik
=inkılapçılık

+ Sakarya Meydan Savaşı hakkında bilgi veriniz.
=Ordunun ihtiyaçları karşılandıktan sonra M. Kemal Paşa  savaş  karargahını Polatlıda  kurdu.Ve burada savaş başladı.

+ Düzenli ordu nasıl kuruldu ? 
=Kuvayimilliyenin  Batı Anadolunun  Yunanlılarla  meydan savaşı  denemelerinde başarısız  olması   düzenli ordunun  kurulmasını gündeme getirmiştir.Böylece  geçilmiştir.

+Hendek Savaşı hangi tarihte olmuştur ?
= 627 yılında olmuştur.

+ Hendek Savaşının sonuçlarını  yazın.
=Mekkeli müşrikler beklemedikleri ve alışık olmadıkları bu savunma şekli karşısında şaşırdılar.Bu savaştan sonra Mekkeliler savunmaya Müslümanlar taarruza geçtiler.Medinedeki Yahudiler sürgün edildi.

+Taif Seferi hakkında bilgi veriniz.
=Islam ordularının başarısız olduğu bir seferdir.Bu seferden bir süre sonra taif halkı kendiliğinden Müslüman oldu.

+Tebük seferi hakkında bilgi veriniz.
=Hz. Muhammedin son seferidir.Bu sefer Müslümanların Arabistan dışına yaptığı ilk seferdir.

+Kur'an-ı Kerim kitap haline hangi halife döneminde getirildi?
=HZ.Ebubekir

+Talas Savaşı Islam Tarihinin hangi döneminde yapılmıştır?
=Abbasiler

+Anadoluya yönelen türk akımlarını yazınız.
=(1015-1040) yılları arasında Anadolu'yu tanıma
(1040-1071) yılları arasında Bizansın Anadoludaki direnişini kırma
1071den sonra da Anadolu'yu yurt edinme ve yerleşme amacını taşımıştır.

+Bölüm ne demektir?
=Aynı bölge içinde  doğal ve  beşeri özellikler bakımından diğer alanlardan farklı kendi içerisinde  benzerlik gösteren alanlardır.

+En fazla enerji üretimi hangi bölgemizde olur?
=Doğu Anadolu Bölgesinde olur?

+En fazla enerji tüketimi hangi bölgemizde olur?
=Marmara Bölgesi

+Nufüs ne demektir?
=Sınırları belirli olan bir alanda yaşayan insan sayısına denir.

+yerleşme ne demektir?
=Insanların yaşamak ve ekonomik faaliyetlerini  sürdürebilmek amacıyla belirli bölgeye bağlanmasına denir.

+Yerleşme kaça ayrılır?
=2'ye ayrılır.bunlar ;geçici ve  süreklidir.

+Köy  ve  kentler arasındaki farklar  nelerdir?
=Köylerin   nüfusu  2000den az  olan  yerleşmelerdir kentler  ise  10000den  fazladır.

+  Ihraç  nedir?
=Yurt  dışına  sattığımız  ürünlere  denir.

+Ithalat neye denir?
=Yurt dışından aldığımız ürünlere  denir.

+Oltu taşı nerede çıkarılır?
=Erzurum

+Hammadde neye denir?
=Maddenin işlenmemiş haline denir.

+Iç ticaret  neye denir?
=Ticaret bir ülkenin kendi içerisinde yapılıyorsa iç ticarettir. 

+Dış ticaret neye denir?
=Ticaret ülkeler arasında yapılıyorsa dış ticarettir. 

+yurdumuzda meyveler bazı yerlerde geç bazı yerlerde erken olgunlaşır.Bu durumun nedeni nedir?
=Enlem ve yükselti farkına bağlıdır.

+Osmanlı Dev. En parlak dönemi kimdedir?
=1. Süleyman (KANUNI) Dönemi

+Viyana ne zaman kuşatıldı?
=1529 yılında olmuştur.


+Amasya ant. En önemli sonucu nedir?
=Osm.ile Iran arasında imzalanan ilk resmi ant.

+Osmanlının doğuda en geniş sınırlara ulaştığı ant.nedir?
=Ferhat Paşa ant.

+Yeni çeriler tarafından ölsürülen ilk padişah kimdir?
=II. Osman

+XVII yy'da iç isyanlar kaça ayrılır?
=3'e ayrılır. Bunlar ;Istanbul isyanları , celali isyanlar , eyalet isyanlar
+Prut Savaşının önemi nedir?
=XVIII. YY. Rusya ile yapılan ilk savaştır.

+Yaş ant. ne zaman  oldu?
= 1792

+Yaş Ant. önemini yazın.
=Osm. Dev. Kırımın Rusyaya ait olduğunu resmen kabul etmiştir.

+31 mart olayı hangi tarihte oldu ?
=13 Nisan 1909

+Osm. Dev ayrlan son balkan devleti . tur
=Arnavutluk'tur.

+Bulgaristanla Istanbul ant.ne zaman imzalandı?
=29 Eylül 1913

+ Ishılat Dermanı ile ne olmuştur ?
=Azınlıklara geniş haklar vererek,azınlıkları Müslüman halkla kaynaştırmak istemiştir.
=Azınlıklar  kendilerine verilen  haklardan yararlanarak Osm Dev  aleyhine çalışmaları daha da hızlandırmıştır.

+Meşrutiyetin ilanı  hangi tarihte oldu ?
=23 Temmuz  1908

+1. balkan savaşı hakkında bilgi  veriniz.
=4 Balkan devleti Osm Dev  balkanlardaki ordusunu çekmesini  istediler. Osm Devleti  bunu kabul etmemesi üzerine savaş başladı


+Divan ne demektir?
= devlet işlerinin görüşülerek karara bağlandığı en yüksek kuruldur.

+Kazasker  neye denirdi?
= divanda Anadolu ve Rumeli olmak üzere 2 Kazasker bulunurdu. Adalet ve hukuk işleriyle uğraşırlardı.

+defterdar neye denirdi?
=Devletin maliyesinden  sorumlu kişilere denir

+Özel yönetimli olan eyaletlere örnek verin .
=Trablusgarp,Tunus ,mısır, Basra, yemen gibi eyaletlerdir.

+Imtiyazlı eyaletlere örnek verin.
=Eflak, erdel, boğdan, kırım hanlığı ,hicaz emirliği  gibi eyaletlerdir

+Mukataa Arazi neye denir?
=Geliri doğrudan devlet hazinesine kalan arzilerdir.

+Paşmaklık  Arazi neye denir?
= Geliri Padişahın  hanımı ve kızlarına ayrılan topraktır.

+Ocaklık  Arazi neye denir?
= Geliri kale komutanlarına ve tersane giderlerine ayrılan topraktır.

+Yurtluk Arazi neye denir?
= Geliri sınır boylarındaki akıncılara ve kale muhafızlarına ayrılan topraktır.

+Zeamet toprak neye denir?
= Geliri 20000 ile 100000 akçe arasında olan topraklardır.

+Has toprak neye denir?
= Geliri  100000 akçeden fazla olan topraklardır.

+Vakıf araziler hakkında bilgi veriniz.
= Geliri cami, medrese , hastane gibi hayır işlerinde kullanılan topraklardır.

+Padişahın özel hazinesine ne denirdi?
= hazine-i hassa

+Öşür vergisi hakkında bilgi verin.
=Müslüman çiftçilerden alınan vergi


+Haraç vergisi hakkında bilgi verin
= Müslüman olmayanlardan alınan ürün vergisi

+Cizye vergisi hakkında bilgi verin
=Müslüman olmayan ve çalışabilecek durumda olanlardan alınan vergi

+Ağnam  vergisi  hakkında  bilgi  veriniz
=Müslümanlardan  alınan  hayvan  vergisi.

+Ganimetler hakkında  bilgi  veriniz
=Savaşta elde edilen ganimetlerin beşte biri hazineye alınırdı

+Avarız vergisi hakkında bilgi verin
=Savaş, deprem gibi olağanüstü durumlarda halktan toplanan vergi

+Osmanlı devletinin başlıca giderleri nelerdir?
=Devlet memurlarına,askerlerine veulemaya ödenen maaşlar. Ordunun ve sarayın mutfak, donatım giderleri. Ordunun silah, araç ve gereç giderleri.Sosyal kurumlara yapılan masraflar

+Osmanlı  devleti ilkkez ne zaman  dış borç almıştır?
= Osmanlı  devleti ilkkez   dış borçu  1854 yılında  almıştır.

+Kapıkulu (merkez ordusu) askerleri kaça ayrılır?
=Kapıkulu ordusu  piyadeler ve süvariler olmak üzere ikiye ayrılır.

+Topçu Ocağının görevleri nelerdir?
=Orduya ait topların yapımı , bakımı,ve savaşlarda kullanılmasıyla görevli idi.

+Yeniçeri Ocağı hakkında bilgi verin
=I. Murat zamanında kurulmuştur.Osmanlı ordusunun piyade  askerleridir.Yeniçeriler savaş zamanında padişahın yanında yer alırdı. 3 ayda ulüfe denen maaş  alırlardı.

+Süvariler   kaça ayrılır?
=Sipahiler
=Sağ garipler
=Sol  garipler
=Sağ  ulufeciler
=Sol   ulufeciler       

+Yardımcı  kuvvetler  kaça ayrılır?
=Azaplar
=Yaya ve müsellemler
=Gönüllüler
=Derbentçiler
=Bağlı beyliklerin askerleri

+ Yardımcı  kuvvetlerden “azaplar” hakkında  bilgi  veriniz
=Orduya seferler sırasında yol açarlar ve köprü kurarlar.

+Enderun mektebi hakkında  bilgi  veriniz
=Saray okuludur. Burada devşirme çocukların  üstün zekalıları seçilerek  bürokrat ve  komutan yetiştirilmek üzere Enderun'da okutulurdu.   

+  Osmanlı devletinde loncaların görevi nelerdir?    
=Üretilen malın kalitesini,mal ve hizmetlerin fiyatını esnafla hükümet arasındaki ilişkileri ve çıraklık, kalfalık, ustalık ve işyeri açma gibi işleri düzenlerdi.

+Sultan Ahmet Cami, Yeni Camii,Bağdat Köşkleri kim tarafından yapılmıştır?
=XVII. YY da Mimar Mehmet Ağa   tarafından yapılmıştır.

+Hınçak cemiyetinin  amacı nedir ?
= Osmanlı  topraklarında yaşayan Ermenilerin bağımsız  bir  devlet kurmalarını sağlamaktır.               

+Atatürk'ün Şam'da arkadaşları ile kurduğu derneğin adı nedir?
=Vatan ve Hürriyet  Cemiyeti

+Taşnak  cemiyetinin amacı  nedir?
=Doğu Anadoluda      Ermenilerin bağımsız  bir  devlet kurmalarını sağlamaktır.               

+Kilikyalılar Cemiyeti hakkında bilgi veriniz.
=Adana ve çevresinin haklarını savunmak, bölgedeki Fransız  işgallini  durdurmak için kurulmuştur.

+Suriye Sınırı  hakkında bilgi veriniz.
=Fransızlarla imzalanan 20 Ekim 1921 tarihli  Ankara ant. sınırlar aynen kabul olmuştur.

+Mudanya Mütarekesi hangi tarihte olmuştur?
=3-11 Ekim 1922

Ayrıca Bakınız

1.Dünya Savaşı Haritaları

Kurtuluş Savaşı haritaları

Ermeni Meselesi 1877-1897 Dönemi

Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Genel Kültür

Kpss Tarih

Kpss Coğrafya

Kpss Anayasa

Kpss Vatandaşlık

Kpss Çıkmış Sorular